intimal ölçüsü örnekleri

İntimal ölçüsü “-iz” ve “ie-“ ile aynı görevi görür haline gelme manasına gelen edilgen çatıyı karşılar. İki sessiz harfli köklerde “intimah” tek sessiz harfli köklerde “intih” halini alır. Misallere geçelim;

KELİME TÜRKÇESİ Ölçülü hali anlam
Amuzgala Beceriksiz iamtizagalo Beceriksizleşme
amuṿesa Bereketsiz iamtiṿaso Bereketsizleşme
Demokraçaka demokratik idtimakraçako Demokratikleşme
Venitalaka geleneksel İvtinatalako gelenekselleşme
Amudçina terbiyesiz imtidaçino terbiyesizleşme
anamantaka antipatik iantimantako antipatikleşme
Amuirva Biçimsiz İamnîarvo biçimsizleşme
Amuşra Bilinçsiz İamtişaro bilinçsizleşme
Şeraka Bilimsel İştirako Bilimselleşme
Jisiaka bireysel ijtîasiako bireyselleşme
Distrihtaka Bölgesel idtisatrihtako Bölgeselleşme
Falabo endüstri iftilabo endüstrileşme
Bordakala marjinal ibtiradakalo marjinalleşme
İnstita müesses intisatito müessesleşme
anexa Mükemmel iantikaso Mükemmelleşme
Amnaka otomatik iamtinako otomatikleşme
Mentaka Rasyonel imtinatako Rasyonelleşme
Enkita Tedirgin ientikato Tedirginleşme
Visahoçaka yüzeysel ivtisahoçako yüzeyselleşme
Tvala beyhude ittivalo beyhudeleşme
Dnameka dinamik idtinameko dinamikleşme
Bigoda Fanatik ibtigado Fanatikleşme
Fetrala Federal iftitaralo Federalleşme
Homṭaura Homojen ihtimaṭauro Homojenleşme
Kreştolo kristal iktiraştolo kristalleşme
Sferaka Küresel istifaraka Küreselleşme
Libarudana Liberal iltibarudana Liberalleşme
Urana şehirli iurtinaho şehirlileşme
Veipelaka yöresel ivîpalako yöreselleşme
ṙema Acayip iṙtimaho Acayipleşme
Takaka Aktüel ittikaka Aktüelleşme
anma anonim iantimaho anonimleşme
Şerema Bilgin iştiramo Bilginleşme
bonqarda bonkör ibtinaqardo bonkörleşme
Çemdo Cemaat içtimado Cemaatleşme
Ganroza Cömert igtinarozo Cömertleşme
Açhula Çirkef iaçtihalo Çirkefleşme
Ugla Çirkin iugtilaho Çirkinleşme
Taruno Dernek ittirano Dernekleşme
Kalmema Dingin iktilamemo Dinginleşme
Lekanta Efsane iltikanto Efsaneleşme
Muimakegudana Faşist imtîamakegudano Faşistleşme
rəla Gerçek irtilaho Gerçekleşme
Zetrema gergin iztitaremo gerginleşme
Terdada Gülünç ittiradado Gülünçleşme
intoresa ilginç îtinatoreso ilginçleşme
Velveto kadife ivtilaveto kadifeleşme
Serdilo Kartel istiradilo Kartelleşme
Plako Katmer iptilako Katmerleşme
barato Kelime ibtirato Kelimeleşme
Adobo kerpiç iadtibaho kerpiçleşme
Klaseka Klasik iktilaseko Klasikleşme
Şarfa Keskin iştirafo Keskinleşme
Jajilo Makine ijtijalo Makineleşme
Urana Medeni iurtinaho Medenileşme
çentro Merkez içtinatro Merkezleşme
Marmaro Mermer imtiramaro Mermerleşme
Motarna Modern imtitarno Modernleşme
iŋrata Nankör îtinagrato Nankörleşme
Obejaka nesnel iobtijako nesnelleşme
Klospa Peltek iktilaspo Peltekleşme
Çozo Peynir içtizaho Peynirleşme
uratka Pratik iurtitaka Pratikleşme
Konvikta samimi iktinavikto samimileşme
Vidalo Sembol ivtidalo Sembolleşme
Kito Sersem iktîato Sersemleşme
Sastaka sosyal istisatako sosyalleşme
Zavuno Sünger iztivano Süngerleşme
Laza Tembel iltizaho Tembelleşme
tradaka ticari ittiradako ticarileşme
züumada Trajik iztiumado Trajikleşme
Tumso Tümsek ittimaso Tümsekleşme
Türkimo Türkçe ittirakimo Türkçeleşme
Rika Zengin irtîako Zenginleşme
Feila aktif iftîalo aktifleşme
Vasida basit ivtisado basitleşme
Bebo Bebek ibtibaho Bebekleşme
Şelva Sığ iştilavo Sığleşme
Maşro Bilge imtişaro Bilgeleşme
planto Bitki iptilanto Bitkileşme
anexa bütün intikaso bütünleşme
Jala Cahil ijtilaho Cahilleşme
seria Ciddi istiraio Ciddileşme
Mantaita cimri imtinataito cimrileşme
Maderiolo Cisim imtidariolo Cisimleşme
Stalo Çelik istitalo Çelikleşme
Difijila Çetin idtifajilo Çetinleşme
Eçala Çevik ieçtilaho Çevikleşme
Gereno Çiçek igtirano Çiçekleşme
Faro Demir iftiraho Demirleşme
Teva derin ittivaho derinleşme
Eterna ebedi iettirano ebedileşme
Maskulo Erkek imtisakulo Erkekleşme
dodeza Esmer idtidazo Esmerleşme
Avşa Evcil iavtişaho Evcilleşme
Arka Fakir iartikaho Fakirleşme
Vuzelo fosil ivtizalo fosilleşme
Naşa Garip intişaho Garipleşme
umuma Genel iumtimaho Genelleşme
Dura Güzel idtiraho Güzelleşme
Divido Hizip idtivado Hizipleşme
kavoro Kafir iktivaro Kafirleşme
Osteo Kemik iostitŏ Kemikleşme
serta Kesin istirato Kesinleşme
Klişa klişe iktilaşo klişeleşme
kŏlo Kömür iktilaho Kömürleşme
Kiça Küçük iktîaço Küçükleşme
Leçaka Legal iltiçako Legalleşme
Muimaka Milli imtîmako Millileşme
Jendala Nazik ijtinadalo Nazikleşme
Libera Özgür iltibaro Özgürleşme
Divido parti idtivado partileşme
Afila Pasif iaftîalo Pasifleşme
Pempa Pembe iptimapo Pembeleşme
Kalma Sakin iktilamo Sakinleşme
‘anra Serin i’atinaro Serinleşme
vidalo simge ivtidalo simgeleşme
vinagro sirke ivtinagro sirkeleşme
Uro Şehir iurtiho Şehirleşme
Veşa Vahşi ivtişaho Vahşileşme
Valiana yiğit ivtilâno yiğitleşme
Çedo çete içtidaho çeteleşme
Oltena Eski ioltitano Eskileşme
Asino Eşek iastîano Eşekleşme
Juva Genç ijtivaho Gençleşme
Ka’ina hain İkti’ano hainleşme
felto Keçe iftilato Keçeleşme
Aro Küme iartiho Kümeleşme
Bilüha mavi ibtilaho mavileşme
Adiena Adi iadtîano Adileşme
Hia Asi ihtîaho Asileşme
Ja Bir ijtiho Birleşme
kveḥo çöl iktivaḥo çölleşme
Kulsa dev iktilaso devleşme
Akliva dik iaktilavo dikleşme
Someno göl istimano gölleşme
Portla İri iptiratlo İrileşme
neda Net intidaho Netleşme
basto Piç ibtisato Piçleşme
aflavo pis iaftilavo pisleşme
Tibmoldo Basmakalıp ittibamoldo Basmakalıplaşma
şergardilo Bilgisayar iştiragardilo Bilgisayarlaşma
Nuiucedito gecekondu intîacedito gecekondulaşma
Sastaka toplumsal istisatako toplumsallaşma
Ehero Kahraman iehtiraho Kahramanlaşma
Danaka kurumsal idtinako kurumsallaşma
Genevero canavar igtinavero canavarlaşma
Şeramulo filozof iştiramulo filozoflaşma
Amarada hamarat iamtirado hamaratlaşma
Hemaraka Kamusal ihtimarako Kamusallaşma
Rufa Kırmızı irtifaho Kırmızılaşma
Aleva Sarı ialtivaho Sarılaşma
patla Mor iptitalo Morlaşma
Haluva Beyaz ihtilavo Beyazlaşma
Nera Siyah intiraho Siyahlaşma
Grüna Yeşil igtirano Yeşilleşme
metegva Korkunç imtitagvo Korkunçlaşma
pusilamina pısırık ipsisalamino pısırıklaşma
deṙma Sıradan idtiṙamo Sıradanlaşma
Softa Yumuşak istifato Yumuşaklaşma
efeko Afacan ieftikaho Afacanlaşma
Esitemo antika iestitamo antikalaşma
Vanasa Bağnaz ivtinaso Bağnazlaşma
Gahro Barbar igtiharo Barbarlaşma
Vestano Batılı ivtisatano Batılılaşma
Östano Doğulu iöstitano Doğululaşma
homasra çağdaş ihtimasro çağdaşlaşma
Epiko destan ieptîako destanlaşma
Ublavema dindar iubtilavemo dindarlaşma
Sloço hımbıl istilaço hımbıllaşma
Miko düşman imtîako düşmanlaşma
Aktagano hayvan iaktitagano hayvanlaşma
Kreta sağlam iktirato sağlamlaşma
Molema solgun imtilamo solgunlaşma
Paputa Tombul iptipato Tombullaşma
Sasto toplum istisato toplumlaşma
Qahma Ahmak iqtihamo Ahmaklaşma
Ahha Alçak iahtihaho Alçaklaşma
Avro altın iavtiraho altınlaşma
Anoto Angut iantitaho Angutlaşma
Stupena Aptal istitapeno Aptallaşma
Merka Azgın imtirako Azgınlaşma
Kalkestro beton iktilakestro betonlaşma
Puruneço Bronz iptiraneço Bronzlaşma
Buho Buhar ibtihaho Buharlaşma
Jeldo Çocuk ijtilado Çocuklaşma
fezla fazla iftizalo fazlalaşma
kavoro Gavur iktivaro Gavurlaşma
Maso Hamur imtisaho Hamurlaşma
Hemo İnsan ihtimaho İnsanlaşma
Rulo Kanun irtilaho Kanunlaşma
Berna Kısır ibtirano Kısırlaşma
Façila Kolay iftiçalo Kolaylaşma
Rulo Kural irtilaho Kurallaşma
Mavo Mafya imtivaho Mafyalaşma
Meriko Marka imtirako Markalaşma
Mehura Meşru imtiharo Meşrulaşma
Arbaro Orman iartibaro Ormanlaşma
Komena Ortak iktimano Ortaklaşma
Kaihoho Pıhtı iktîhaho Pıhtılaşma
İetluxaviro Robot îtitaluxaviro Robotlaşma
Dava Sağır idtivaho Sağırlaşma
Golosa Salak igtilaso Salaklaşma
eŋa Sapık ientigaho Sapıklaşma
Kalida Sıcak iktilado Sıcaklaşma
Demşa Somut idtimaşo Somutlaşma
Estrada Soyut iestitarado Soyutlaşma
Turabo Toprak ittirabo Topraklaşma
Urana Uygar iurtinaho Uygarlaşma
Nora Yakın intiraho Yakınlaşma
umala Yapay iumtilaho Yapaylaşma
iavna yavan îtivano yavanlaşma
Abixa Yobaz iabtîaxo Yobazlaşma
Araba Arap iartibaho Araplaşma
Türka Türk ittirako Türkleşme
Germena Alman igtirameno Almanlaşma
aŋla İngiliz iantigalo İngilizleşme
Emerikönana Amerikan iemtirakönano Amerikanlaşma
Rusa rus irtisaho ruslaşma
Aro grup iartiho gruplaşma
Kalidena ılık iktiladeno ılıklaşma
Hata Katı ihtitaho Katılaşma
Likta Sıvı iltikato Sıvılaşma
Gasa gaz igtisaho gazlaşma
Ageiha Acı iagtîaho Acılaşma
Hedro anı ihtidaro anılaşma
Pelenta Bol iptilanto Bollaşma
Empta Boş iemtipato Boşlaşma
Hatakvo buz ihtitakvo buzlaşma
Afçila Zor iaftiçalo Zorlaşma
lito taş iltîato taşlaşma
Log out of this account

Leave a Reply