Gün: 1 Aralık 2021

intimal ölçüsü örnekleri

Category : Dil bilgisi

İntimal ölçüsü “-iz” ve “ie-“ ile aynı görevi görür haline gelme manasına gelen edilgen çatıyı karşılar. İki sessiz harfli köklerde “intimah” tek sessiz harfli köklerde “intih” halini alır. Misallere geçelim;

KELİME TÜRKÇESİ Ölçülü hali anlam
Amuzgala Beceriksiz iamtizagalo Beceriksizleşme
amuṿesa Bereketsiz iamtiṿaso Bereketsizleşme
Demokraçaka demokratik idtimakraçako Demokratikleşme
Venitalaka geleneksel İvtinatalako gelenekselleşme
Amudçina terbiyesiz imtidaçino terbiyesizleşme
anamantaka antipatik iantimantako antipatikleşme
Amuirva Biçimsiz İamnîarvo biçimsizleşme
Amuşra Bilinçsiz İamtişaro bilinçsizleşme
Şeraka Bilimsel İştirako Bilimselleşme
Jisiaka bireysel ijtîasiako bireyselleşme
Distrihtaka Bölgesel idtisatrihtako Bölgeselleşme
Falabo endüstri iftilabo endüstrileşme
Bordakala marjinal ibtiradakalo marjinalleşme
İnstita müesses intisatito müessesleşme
anexa Mükemmel iantikaso Mükemmelleşme
Amnaka otomatik iamtinako otomatikleşme
Mentaka Rasyonel imtinatako Rasyonelleşme
Enkita Tedirgin ientikato Tedirginleşme
Visahoçaka yüzeysel ivtisahoçako yüzeyselleşme
Tvala beyhude ittivalo beyhudeleşme
Dnameka dinamik idtinameko dinamikleşme
Bigoda Fanatik ibtigado Fanatikleşme
Fetrala Federal iftitaralo Federalleşme
Homṭaura Homojen ihtimaṭauro Homojenleşme
Kreştolo kristal iktiraştolo kristalleşme
Sferaka Küresel istifaraka Küreselleşme
Libarudana Liberal iltibarudana Liberalleşme
Urana şehirli iurtinaho şehirlileşme
Veipelaka yöresel ivîpalako yöreselleşme
ṙema Acayip iṙtimaho Acayipleşme
Takaka Aktüel ittikaka Aktüelleşme
anma anonim iantimaho anonimleşme
Şerema Bilgin iştiramo Bilginleşme
bonqarda bonkör ibtinaqardo bonkörleşme
Çemdo Cemaat içtimado Cemaatleşme
Ganroza Cömert igtinarozo Cömertleşme
Açhula Çirkef iaçtihalo Çirkefleşme
Ugla Çirkin iugtilaho Çirkinleşme
Taruno Dernek ittirano Dernekleşme
Kalmema Dingin iktilamemo Dinginleşme
Lekanta Efsane iltikanto Efsaneleşme
Muimakegudana Faşist imtîamakegudano Faşistleşme
rəla Gerçek irtilaho Gerçekleşme
Zetrema gergin iztitaremo gerginleşme
Terdada Gülünç ittiradado Gülünçleşme
intoresa ilginç îtinatoreso ilginçleşme
Velveto kadife ivtilaveto kadifeleşme
Serdilo Kartel istiradilo Kartelleşme
Plako Katmer iptilako Katmerleşme
barato Kelime ibtirato Kelimeleşme
Adobo kerpiç iadtibaho kerpiçleşme
Klaseka Klasik iktilaseko Klasikleşme
Şarfa Keskin iştirafo Keskinleşme
Jajilo Makine ijtijalo Makineleşme
Urana Medeni iurtinaho Medenileşme
çentro Merkez içtinatro Merkezleşme
Marmaro Mermer imtiramaro Mermerleşme
Motarna Modern imtitarno Modernleşme
iŋrata Nankör îtinagrato Nankörleşme
Obejaka nesnel iobtijako nesnelleşme
Klospa Peltek iktilaspo Peltekleşme
Çozo Peynir içtizaho Peynirleşme
uratka Pratik iurtitaka Pratikleşme
Konvikta samimi iktinavikto samimileşme
Vidalo Sembol ivtidalo Sembolleşme
Kito Sersem iktîato Sersemleşme
Sastaka sosyal istisatako sosyalleşme
Zavuno Sünger iztivano Süngerleşme
Laza Tembel iltizaho Tembelleşme
tradaka ticari ittiradako ticarileşme
züumada Trajik iztiumado Trajikleşme
Tumso Tümsek ittimaso Tümsekleşme
Türkimo Türkçe ittirakimo Türkçeleşme
Rika Zengin irtîako Zenginleşme
Feila aktif iftîalo aktifleşme
Vasida basit ivtisado basitleşme
Bebo Bebek ibtibaho Bebekleşme
Şelva Sığ iştilavo Sığleşme
Maşro Bilge imtişaro Bilgeleşme
planto Bitki iptilanto Bitkileşme
anexa bütün intikaso bütünleşme
Jala Cahil ijtilaho Cahilleşme
seria Ciddi istiraio Ciddileşme
Mantaita cimri imtinataito cimrileşme
Maderiolo Cisim imtidariolo Cisimleşme
Stalo Çelik istitalo Çelikleşme
Difijila Çetin idtifajilo Çetinleşme
Eçala Çevik ieçtilaho Çevikleşme
Gereno Çiçek igtirano Çiçekleşme
Faro Demir iftiraho Demirleşme
Teva derin ittivaho derinleşme
Eterna ebedi iettirano ebedileşme
Maskulo Erkek imtisakulo Erkekleşme
dodeza Esmer idtidazo Esmerleşme
Avşa Evcil iavtişaho Evcilleşme
Arka Fakir iartikaho Fakirleşme
Vuzelo fosil ivtizalo fosilleşme
Naşa Garip intişaho Garipleşme
umuma Genel iumtimaho Genelleşme
Dura Güzel idtiraho Güzelleşme
Divido Hizip idtivado Hizipleşme
kavoro Kafir iktivaro Kafirleşme
Osteo Kemik iostitŏ Kemikleşme
serta Kesin istirato Kesinleşme
Klişa klişe iktilaşo klişeleşme
kŏlo Kömür iktilaho Kömürleşme
Kiça Küçük iktîaço Küçükleşme
Leçaka Legal iltiçako Legalleşme
Muimaka Milli imtîmako Millileşme
Jendala Nazik ijtinadalo Nazikleşme
Libera Özgür iltibaro Özgürleşme
Divido parti idtivado partileşme
Afila Pasif iaftîalo Pasifleşme
Pempa Pembe iptimapo Pembeleşme
Kalma Sakin iktilamo Sakinleşme
‘anra Serin i’atinaro Serinleşme
vidalo simge ivtidalo simgeleşme
vinagro sirke ivtinagro sirkeleşme
Uro Şehir iurtiho Şehirleşme
Veşa Vahşi ivtişaho Vahşileşme
Valiana yiğit ivtilâno yiğitleşme
Çedo çete içtidaho çeteleşme
Oltena Eski ioltitano Eskileşme
Asino Eşek iastîano Eşekleşme
Juva Genç ijtivaho Gençleşme
Ka’ina hain İkti’ano hainleşme
felto Keçe iftilato Keçeleşme
Aro Küme iartiho Kümeleşme
Bilüha mavi ibtilaho mavileşme
Adiena Adi iadtîano Adileşme
Hia Asi ihtîaho Asileşme
Ja Bir ijtiho Birleşme
kveḥo çöl iktivaḥo çölleşme
Kulsa dev iktilaso devleşme
Akliva dik iaktilavo dikleşme
Someno göl istimano gölleşme
Portla İri iptiratlo İrileşme
neda Net intidaho Netleşme
basto Piç ibtisato Piçleşme
aflavo pis iaftilavo pisleşme
Tibmoldo Basmakalıp ittibamoldo Basmakalıplaşma
şergardilo Bilgisayar iştiragardilo Bilgisayarlaşma
Nuiucedito gecekondu intîacedito gecekondulaşma
Sastaka toplumsal istisatako toplumsallaşma
Ehero Kahraman iehtiraho Kahramanlaşma
Danaka kurumsal idtinako kurumsallaşma
Genevero canavar igtinavero canavarlaşma
Şeramulo filozof iştiramulo filozoflaşma
Amarada hamarat iamtirado hamaratlaşma
Hemaraka Kamusal ihtimarako Kamusallaşma
Rufa Kırmızı irtifaho Kırmızılaşma
Aleva Sarı ialtivaho Sarılaşma
patla Mor iptitalo Morlaşma
Haluva Beyaz ihtilavo Beyazlaşma
Nera Siyah intiraho Siyahlaşma
Grüna Yeşil igtirano Yeşilleşme
metegva Korkunç imtitagvo Korkunçlaşma
pusilamina pısırık ipsisalamino pısırıklaşma
deṙma Sıradan idtiṙamo Sıradanlaşma
Softa Yumuşak istifato Yumuşaklaşma
efeko Afacan ieftikaho Afacanlaşma
Esitemo antika iestitamo antikalaşma
Vanasa Bağnaz ivtinaso Bağnazlaşma
Gahro Barbar igtiharo Barbarlaşma
Vestano Batılı ivtisatano Batılılaşma
Östano Doğulu iöstitano Doğululaşma
homasra çağdaş ihtimasro çağdaşlaşma
Epiko destan ieptîako destanlaşma
Ublavema dindar iubtilavemo dindarlaşma
Sloço hımbıl istilaço hımbıllaşma
Miko düşman imtîako düşmanlaşma
Aktagano hayvan iaktitagano hayvanlaşma
Kreta sağlam iktirato sağlamlaşma
Molema solgun imtilamo solgunlaşma
Paputa Tombul iptipato Tombullaşma
Sasto toplum istisato toplumlaşma
Qahma Ahmak iqtihamo Ahmaklaşma
Ahha Alçak iahtihaho Alçaklaşma
Avro altın iavtiraho altınlaşma
Anoto Angut iantitaho Angutlaşma
Stupena Aptal istitapeno Aptallaşma
Merka Azgın imtirako Azgınlaşma
Kalkestro beton iktilakestro betonlaşma
Puruneço Bronz iptiraneço Bronzlaşma
Buho Buhar ibtihaho Buharlaşma
Jeldo Çocuk ijtilado Çocuklaşma
fezla fazla iftizalo fazlalaşma
kavoro Gavur iktivaro Gavurlaşma
Maso Hamur imtisaho Hamurlaşma
Hemo İnsan ihtimaho İnsanlaşma
Rulo Kanun irtilaho Kanunlaşma
Berna Kısır ibtirano Kısırlaşma
Façila Kolay iftiçalo Kolaylaşma
Rulo Kural irtilaho Kurallaşma
Mavo Mafya imtivaho Mafyalaşma
Meriko Marka imtirako Markalaşma
Mehura Meşru imtiharo Meşrulaşma
Arbaro Orman iartibaro Ormanlaşma
Komena Ortak iktimano Ortaklaşma
Kaihoho Pıhtı iktîhaho Pıhtılaşma
İetluxaviro Robot îtitaluxaviro Robotlaşma
Dava Sağır idtivaho Sağırlaşma
Golosa Salak igtilaso Salaklaşma
eŋa Sapık ientigaho Sapıklaşma
Kalida Sıcak iktilado Sıcaklaşma
Demşa Somut idtimaşo Somutlaşma
Estrada Soyut iestitarado Soyutlaşma
Turabo Toprak ittirabo Topraklaşma
Urana Uygar iurtinaho Uygarlaşma
Nora Yakın intiraho Yakınlaşma
umala Yapay iumtilaho Yapaylaşma
iavna yavan îtivano yavanlaşma
Abixa Yobaz iabtîaxo Yobazlaşma
Araba Arap iartibaho Araplaşma
Türka Türk ittirako Türkleşme
Germena Alman igtirameno Almanlaşma
aŋla İngiliz iantigalo İngilizleşme
Emerikönana Amerikan iemtirakönano Amerikanlaşma
Rusa rus irtisaho ruslaşma
Aro grup iartiho gruplaşma
Kalidena ılık iktiladeno ılıklaşma
Hata Katı ihtitaho Katılaşma
Likta Sıvı iltikato Sıvılaşma
Gasa gaz igtisaho gazlaşma
Ageiha Acı iagtîaho Acılaşma
Hedro anı ihtidaro anılaşma
Pelenta Bol iptilanto Bollaşma
Empta Boş iemtipato Boşlaşma
Hatakvo buz ihtitakvo buzlaşma
Afçila Zor iaftiçalo Zorlaşma
lito taş iltîato taşlaşma

Nimalet ölçüsü misalleri

Category : Dil bilgisi

Bu ölçüler bir kelimenin sanat ve meslek halini belirtir. Türkçedeki –cılık son eki gibi. Yani nomulideki muadili olarak “-oreso” son ekinden bahsediyoruz. Yani bu ölçüler –oreso son ekiyle aynı vazifeyi görüyor. Bu ölçüler nimalet(kökte en az 3 sessiz harf)ve nimet(kökte en az 2 sessiz harf)ölçüleridir. Misallere geçiyorum;

bu ölçüler –cılık yapmak içindir. Yani ayakkabıcı derken peduhoro denir yine. Pidahetoro denmez. Çünkü pidahetoro ayakkabıcılıkçı manasına gelir ve böyle bir şey yoktur. Fakat peduhoreso=pidaheto diyebiliriz mümkündür

KELİME TÜRKÇESİ Ölçülü hali anlam
Tejkati Yüklenmek Tijakateto Yüklenicilik
Testiliho tekstil tisatiliheto Tekstilcilik
Volilo tayyare Vilaleto Teyyarecilik
Deslilo şemsiye Disalileto Şemsiyecilik
Ornumo Süsleme Orinameto Süslemecilik
Kamilo Süpürge Kimaleto Süpürgecilik
suveḥo Sömürge sivaḥeto Sömürgecilik
Tetmanaiho sermaye Titamaniheto Sermayecilik
pesteḥo Pastane pisateḥeto Pastanecilik
Negoleso nakliye Nigaleseto Nakliyecilik
Kastaniho kestane Kisataniheto Kestanecilik
çarsto Kereste Çirasteto Kerestecilik
Tensi söndürmek Tinaseto İtfaiyecilik
bonzo işletme Binazeto İşletmecilik
Tripo İşkembe Tirapeto İşkembecilik
Rivo İhtilal Rîaveto İhtilalcilik
İsero gösteri Îsareto Göstericilik
Zeneşo Girişim zinaşeto Girişimcilik
Şeramo felsefe Şirameto Felsefecilik
Utato denetim Utiteto Denetimcilik
təho çay Tiheto Çaycılık
gelto cilt gilateto Ciltçilik
Hênelo bilişim hinaleto Bilişimcilik
Etemo Akademi Etimeto Akademicilik
Ediço Eğitim Ediîaçeto Eğitimcilik
Doço öğretim Diçeto Öğretimcilik
Legeḥo kıraathane Ligaḥeto Kıraathanecilik
Hamulgelo Hamburger Himalgeleto hamburgercilik
Glovero Kalorifer gilavereto Kalorifercilik
Paporalo kırtasiye Pipareleto Kırtasiyecilik
Libreḥo Kütüphane Libareḥet Kütüphanecilik
Malepo muhallebi milapeto Muhallebicilik
toraŋafrutto Narenciye Tiraŋafrutteto Narenciyecilik
Ritulo Perakende ritaleto Perakendecilik
Unsemo pişmaniye unisameto pişmaniyecilik
Krustlo Şekerleme kirastleto Şekerlemecilik
Flaveso Temizlik Filaveseto Temizlikçilik
İoteşumo yetiştirme îtaşumeto yetiştirmecilik
Urakeso belediye Urikaseto belediyecilik
Şavako Belgesel Şivaketo Belgeselcilik
Mulino Değirmen Milaneto Değirmencilik
Lesoneḥo dershane Lisaneḥeto Dershanecilik
Kritiko Eleştiri Kiratiketo Eleştiricilik
Ornuso Fotokopi Orinaseto Fotokopicilik
Diçegeso Hariciye Diçageseto hariciyecilik
Konservo Konserve Kinaserveto Konservecilik
gürebiho kurabiye Girabiheto Kurabiyecilik
Kelkumo Muhasebe Kilakumeto Muhasebecilik
Jeteşo Mücadele Jitaşeto Mücadelecilik
Gohro Mücevher Gihareto Mücevhercilik
Mosaharo Müzakere Misahareto müzakerecilik
Zalirilo Otomobil Zilarileto otomobilcilik
Çiniho Porselen Çinaheto Porselencilik
Çeiro Sandalye Çiîareto Sandalyecilik
Pigolo Turşu Pigaleto Turşuculuk
alkeḥo vestiyer alikaḥeto Vestiyercilik
Solvumo Analiz Silavumeto Analizcilik
peoleḥo Ardiye piolaḥeto Ardiyecilik
Benzo benzin Binazeto Benzincilik
Taveno Define Tivaneto Definecilik
Diftro Defter Difatreto Deftercilik
Rivo devrim Riîaveto Devrimcilik
Eşödo döşeme Eşideto Döşemecilik
Galero galeri Gilareto Galericilik
Novşerpaporo gazete nivaşerpaporeto Gazetecilik
Əresfero Halter Ərisaferet Haltercilik
Haigalo heykel Hîagaleto Heykelcilik
Storo Hikaye sitareto Hikayecilik
menso kantin Minaseto Kantincilik
ürato karate üriteto Karatecilik
Fakilo makine Fikaleto makinecilik
Maliho maliye Milaheto Maliyecilik
Marmaro mermer Miramareto Mermercilik
melaso Pekmez milaseto Pekmezcilik
Çozo peynir Çizeto Peynircilik
Harşumo Pişirme Hiraşumeto Pişirmecilik
Ritrado Portre Ritaradeto Portrecilik
Falabo Sanayi Filabeto Sanayicilik
Axamümo temsil akisamümeto Temsilcilik
Laṃro Telsiz Limabreto telsizcilik
Suhrumo tasvir siharumeto Tasvircilik
Danero Tanker Dinareto tankercilik
ikro Tahmin îkareto tahmincilik
Zavuno sünger zivaneto Süngercilik
Vepelo Teneke Vipaleto Tenekecilik
Tûrismo Turizm tirasmeto turizmcilik
Sailo yelken Sîaleto Yelkencilik
sartimo zeytin siratimeto Zeytincilik
şaveḥo Arşiv şivaḥeto arşivcilik
Almondo badem alimandeto Bademcilik
gardeno Bahçe Giradeneto bahçecilik
Şavo Belge Şiveto Belgecilik
Kampasano beste kimapasaneto Bestecilik
Libero ciğer Libareto Ciğercilik
kiko çerez kîaketo çerezcilik
Fero Demir Fireto Demircilik
Maro deniz Mireto Denizcilik
Erşo Döner erişeto Dönercilik
Tohmo düğme Tihameto Düğmecilik
Timono Dümen Timaneto Dümencilik
Kabaro haber Kibareto Habercilik
Edro idare Edireto İdarecilik
Kahvo kahve Kihaveto Kahvecilik
atgugo köfte Atigageto Köftecilik
Miniero Maden minəreto Madencilik
Fruto Meyve firateto meyvecilik
Mitiho midye Mitaheto midyecilik
Verdo perde viradeto Perdecilik
Rekaiho reçel Rikaiheto Reçelcilik
İmajo resim îmajeto Resimcilik
Vaketo sebze Vikateto Sebzecilik
Estelo semer Esitaleto Semercilik
Uro Şehir Uroreseo Şehircilik
Şegaro şeker Şigareto Şekercilik
Manaihuho vezne Minaîhuheto Veznecilik
Zoso üretim Ziseto Üretimcilik
Taniho tekne Tinaheto Teknecilik
Revaro Tamir Rivareto Tamircilik
Hotkuro taksi Hitakureto Taksicilik
Beçi Biçmek Biçeto Biçicilik
Rakabi Binmek Rikabeto Binicilik
Şopeno büfe Şipaneto Büfecilik
Çedo çete Çideto Çetecilik
Çiniho Çini çinaheto Çinicilik
muho Çivi Miheto Çivicilik
Ledi delmek Lideto delicilik
Dermo Deri Dirameto Dericilik
Kamelo deve Kimaleto Devecilik
Olteno eski Olitaneto Eskicilik
Endiro faiz Enidareto Faizcilik
Filmo Film Filameto Filmcilik
Navo gemi Niveto Gemicilik
reseḥo Otel risaḥeto Otelcilik
Kido pide Kîadeto Pidecilik
Şergardilo bilgisayar şiragardileto Bilgisayarcılık
çartaposto kartpostal Çirataposteto Kartpostalcılık
Manlabo manifatura Minalabeto Manifaturacılık
Ştudo araştırma Şitadeto Araştırmacılık
Vropatumi Dolandırmak Virapatumeto Dolandırıcılık
Nerboreso karaborsa niraboreseto Karaborsacılık
tradeḥumo pazarlama tiradeḥumeto Pazarlamacılık
Ĥaşuro aksesuar Ĥişareto Aksesuarcılık
Peduho ayakkabı Pidaheto Ayakkabıcılık
Çiko Çikolata Çîaketo Çikolatacılık
frezumo dondurma Firazumeto Dondurmacılık
Lemalo Limonata Limaleto Limonatacılık
ḥaşto politika ḥişateto Politikacılık
Pustarmo Pastırma Pisatarmeto Pastırmacılık
Avalajo Ambalaj Avilajeto Ambalajcılık
Lukaperilo Anahtar Likaperileto anahtarcılık
Korneto Borazan Kiraneto borazancılık
Drasfubo Çamaşır Dirasfubeto Çamaşırcılık
Deşatkensalo İşporta Dişatkensaleto İşportacılık
Gaburdo Kaporta Gibardeto Kaportacılık
manjeḥo Lokanta minajeḥeto Lokantacılık
Marnoko Makarna Miranoketo Makarnacılık
kaflo Mandıra Kifaleto Mandıracılık
Aveho mobilya Aviheto Mobilyacılık
Kemdo Nişasta Kimadeto Nişastacılık
Sigorto Sigorta sigartero Sigortacılık
Ovo yumurta Ovoreso Yumurtacılık
esitemo antika Esitameto Antikacılık
Pinjemo Badana Pinajemeto Badanacılık
Neso Dokumak Niseto Dokumacılık
Harto Harita Hirateto Haritacılık
Aktagano Hayvan Akitaganeto Hayvancılık
Almajo Mağaza Alimajeto Mağazacılık
Tibo Matbaa Tîabeto Matbaacılık
Elono Reklam Elineto Reklamcılık
ieluvido Sinema îlavideto Sinemacılık
Tavelo Tabela Tivaleto Tabelacılık
Deşo Taşıma Dişeto Taşımacılık
Mornigo yorgan Miranigeto Yorgancılık
Neliho Ambar Nilaheto Ambarcılık
kuro araba Kireto arabacılık
banĥo banka Binaĥeto Bankacılık
Kupro Bakır Kipareto Bakırcılık
Aklako Ayran Akilaketo Ayrancılık
boreso Borsa biraseto Borsacılık
Dasiro çadır Disareto Çadırcılık
Ganto çanta Ginateto Çantacılık
Zovo Çorba Ziveto Çorbacılık
barako çuval biraketo Çuvalcılık
Muro Duvar Mireto Duvarcılık
Fravuho Fırın Firavuheto Fırıncılık
Çitaro Gitar Çitareto Gitarcılık
beteḥo Hamam bitaḥeto Hamamcılık
Helguo Helva Hilagueto Helvacılık
Horedo Hurda hiradeto Hurdacılık
Tino Kalay Tîaneto Kalaycılık
Mleno Katır Milaneto Katırcılık
Çemiho Kimya Çimaheto Kimyacılık
ogelo Kukla Ogileto Kuklacılık
gaṃo Kumar Gimabeto Kumarcılık
Foniho Lağım Finaheto Lağımcılık
Pelito Levha Pilateto Levhacılık
Baito Lokma Bîateto lokmacılık
Mavo Mafya Miveto Mafyacılık
pestiliho Mandal Pisatiliheto mandalcılık
Etkuro Masaj Etikareto masajcılık
Gravo Mezar Giraveto Mezarcılık
Arbaro Orman aribareto Ormancılık
Pesto Pasta Pisateto Pastacılık
Pico Pizza Pitaseto Pizzacılık
Muilo Posta Mîaleto Postacılık
Rumuho Roman Rimaheto Romancılık
Çiniho Sakız Çinaheto Sakızcılık
Bivo Sığır Bîaveto Sığırcılık
Oniono Soğan Onîaneto Soğancılık
Tetgevo Şapka Titageveto Şapkacılık
Kanto Şarkı Kinateto Şarkıcılık
Bardo Tahta Biradeto Tahtacılık
Briko tuğla Biraketo Tuğlacılık
Jeleno Yalan Jilaneto Yalancılık
neşro Yayın Nişareto Yayıncılık
iulso Yufka Îlaseto yufkacılık
Sorno zurna Siraneto zurnacılık
Gehpso alçı Gihapseto Alçıcılık
cevo arpa tisaveto Arpacılık
Vidisero ayna vidasero aynacılık
Pinjo Boya pinajeto boyacılık
Uğo boza Uğoreso Bozacılık
Pulezo cila Pilazeto Cilacılık
Açazo Ecza Açizeto Eczacılık
Elmo Elma Elimeto Elmacılık
Feiuro Fuar fîaureto Fuarcılık
Relmo Halı Rilameto Halıcılık
Hevaho hava Hivaheto Havacılık
Arvo Arı Ariveto Arıcılık
Fişo balık Fîaşeto balıkçılık
kunto av Kinateto avcılık

Alakadarlık misalleri

Tags :

Category : Dil bilgisi

bir şey ile ilgilenme ölçüsü meslek yapmayla karıştırılmamalıdır bu genel manada ilgidir. Yani misal bir hobi ile ilgilenme, çocuk ile ilgilenme, bir şeye göz kulak olma manalarını ihtiva eder. Sonuçta ayakkabıcı da ayakkabıyla ilgilenir göz kulak olur ama meslek babında onu yapar. Fakat biz burada genel bir ölçü anlatıyoruz. Bu ölçü “munemmil”, “munemmih” ve “munnih” ölçüsüdür. Şimdi misallere geçelim daha iyi anlaşılması için.

KELİME TÜRKÇESİ Alakadarlık anlam
Arbo Ağaç Muarebbiho Ağaçla ilgilenen
Barato Kelime Muberrito Kelimeyle ilgilenen
Domo Ev Mudemmiho Evle ilgilenen
Domaro Apartman mudemmiro Apartmanla ilgilenen
Guzo Koltuk Mugezziho Koltukla ilgilenen
Omano İnsan Muomenniho İnsanla ilgilenen
Hemaro Halk Muhemmiro Halkla ilgilenen
Sasto Toplum Musessito Sosyolog
Stato Devlet Musettito Devlet adamı
Empreso Şirket Muemeppireso Şirketle ilgilenen
Uro Şehir Mûrriho Şehirle ilgilenen
Segno İmza Museggino İmzayla ilgilenen
Amiko Arkadaş Muameîiko Arkadaşla ilgilenen
Moziko Müzik Mumezziko Müzikle ilgilenen
Foliho Yaprak Mufelliho Yaprakla ilgilenen
Paporo Kağıt Mupeppiro Kağıtla ilgilenen
Gurdo Kurt Mugerrido Kurtla ilgilenen
Kelbo Köpek Mukellibo Köpekle ilgilenen
Birdo Kuş Muberrido Ornitolog
Advokado Avukat Muadevvikado Avukatla ilgilenen
Manato Dağ Mumennito Dağcı
Stelo Yıldız Musettilo Astronom
Libro Kitap Mulebbiro Kitapla ilgilenen
Laborkaro İşçi Mulebbirkaro İşçiyle ilgilenen
Hörso At Muherriso Seyis
Lerenoro Öğrenci Mulerrinoro Öğrenciyle ilgilenen
Doçoro Öğretmen Mudeççiro Öğretmenle ilgilenen
Trinkilo Bardak Muterrinkilo Bardakla ilgilenen
Seviso Servis Musevviso Garson
Harşilo Tencere Muherrişilo Tencereyle ilgilenen
Rumo Oda Muremmiho Odacı
Forko Çatal Muferriko Çatalla ilgilenen
Goşko Kaşık Mugeşşiko Kaşıkla ilgilenen
Beçilo Bıçak Mubeççilo Bıçakla ilgilenen
kuro araba Mukerriho Arabayla ilgilenen
Togemonto Belge muteggimonto Belgeyle ilgilenen
Gerro savaş Mugerriro Savaşçı
Keto Yazı Mukettiho Yazar
Kabaro Haber Mukebbiro muhabir
Maskulo Erkek Mumessikulo Erkekle ilgilenen
Femino Kadın Mufemmino Kadınla ilgilenen
jeldo Çocuk mujellido Çocuk bakıcısı
Mimigo Taklit mumemmigo Mukallit
Peduho Ayakkabı Mupeddiho Ayakkabıcı
Kamelo Deve mukemmilo Deve çobanı
Şepo Koyun Muşeppiho Koyun çobanı
Nubo Bulut Munebbiho Bulutla ilgilenen
Setro Örtü Musettiro Örtüyle ilgilenen
Kanto Şarkı Mukennito Şarkıcı
Şanto Sanat Muşennito Sanatçı
Avro Altın Muaverriho Altınla ilgilenen
Planto Bitki Mupellinto Botanikçi
Uho Kutu Mûhhiho Kutuyla ilgilenen
Bivo Sığır Mubeîivo Sığır çobanı
Blazo kekeme Mubellizo Kekemeyle ilgilenen
Borşo Burçak Muberrişo Burçakla ilgilenen
Horedo Hurda Muherrido Hurdacı
briko Tuğla Muberriko Tuğlayla ilgilenen
Hênelo Bilişim Muhennilo Bilişimci
Manjo Yemek Mumennijo Gurme
Burujo Kule Muberrijo Kuleyle ilgilenen
Revaro Tamir Murevviro Tamirci
Gereno Çiçek Mugerrino Çiçekle ilgilenen
Bonzo işletme Mubennizo İşletmeci
belto balta Mubellito Baltayla ilgilenen
Asneto Senet Muasennito Senetle ilgilenen
Asno Hasta Muasenniho Hasta bakıcı
Gehovo Uzay Mugehhivo Uzayla ilgilenen
Arko Bina Muarekkiho Binayla ilgilenen
Kelko Hesap Mukelliko Muhasebeci
Kuraço tedavi Mukerriço Doktor
Vapeno Silah Muveppino Silahla ilgilenen
Armurviro Şovalye muaremmirviro Şövalyeyle ilgilenen
Hermo Zirve Muherrimo Zirveyle ilgilenen
Fravo ateş Muferrivo Ateşle ilgilenen
Akvo Su Muakevviho Suyla ilgilenen
Turabo Toprak Muterribo Çiftçi
Bardo Tahta muberrido Marangoz
Hevaho Hava Muhevviho Meteorolog
imtörno Tercüme Muiemmitörno Mütercim
Salo Satış Muselliho Satışla ilgilenen
Şero bilim Muşerriho Bilim insanı
Nadaro Doğa Muneddiro Doğacı
Flaveso Temizlik Mufelliveso Temizlikle ilgilenen
Betekeso Güvenlik Mubettikeso Güvenlikle ilgilenen
zizemo Sistem Muzezzimo Sistemle ilgilenen
deçino terbiye mudeççino Mürebbiye
gardo savunma Mugerrido Savunmayla ilgilenen
Taftoşo teftiş Muteffitoşo Müfettiş
Rakfo mücevher Murekkifo Mücevherci

Grup yapma misalleri

Tags :

Category : Dil bilgisi

Grup ismi yapmak için –ar, -jus son ekleri veya “nemail” ve “nemaih” ölçüsü kullanılır.

KELİME TÜRKÇESİ GRUP HALİ (EK) GRUP HALİ (ÖLÇÜYLE) MANA
Arbo Ağaç Arbaro Arebaiho orman
Barato Kelime Barataro Beraito Sözlük
Domo Ev Domaro Domaiho Apartman
Domaro Apartman Domarjuso Demairo Toplu konut
Guzo Koltuk Guzaro Gezaiho Koltuk takımı
Omano İnsan Omanaro Omeniho Halk
Omanaro Halk Omanarjuso Omenairo Halklar topluluğu
Stato Devlet Stataro Setaito Devletler topluluğu
Empreso Şirket Empresaro Emepaireso holding
Uro Şehir Uraro Eyalet
Segno İmza Segnaro Segaino İmza listesi
Amiko Arkadaş Amikaro Amekairo Arkadaş grubu
Moziko Müzik Mozikaro Mezaiko Müzik grubu
Foliho Yaprak Foliharo Felaihio Yaprak yığını
Paporo Kağıt Paporaro Pepairo Kağıt yığını
Gurdo Kurt Gurdaro Geraido Kurt sürüsü
Kelbo Köpek Kelbaro Kelaibo Köpek sürüsü
Birdo Kuş Birdaro Beraido Kuş sürüsü
Advokado Avukat Advokadaro Adevaikado Baro
Manato Dağ Manataro Maneito Sıradağ
Stelo Yıldız Stelaro Setailo Yıldız kümesi
Libro Kitap Libraro Lebairo Kitap yığını
Laborkaro İşçi Laborkarjuso Lebairkaro Sendika
Hörso At Hörsaro Hareiso At sürüsü
Lerenoro Öğrenci Lerenoraro Lerainoro Öğrenci grubu
Doçoro Öğretmen Doçoraro Deçairo Öğretmen grubu
Trinkilo Bardak Trinkilaro Terainkilo Bardak takımı
Harşilo Tencere Harşilaro Heraişilo Tencere takımı
Rumo Oda Rumaro Remaio Oda grubu
Forko Çatal Forkaro Feraiko Çatal takımı
Goşko Kaşık Goşkaro Geşaiko Kaşık takımı
Beçilo Bıçak Beçilaro Beçailo Bıçak takımı
kuro araba kuraro Keraiho Araba grubu
Togemonto Belge Togemnontaro Tegaimonto Arşiv
Maskulo Erkek Maskularo Mesaikulo Erkek grubu
Femino Kadın Feminaro Femaino Kadın grubu
jeldo Çocuk Jeldaro Jelaido Çocuk grubu
Peduho Ayakkabı Peduharo Pedaiho Ayakkabı grubu
Kamelo Deve Kamelaro Kemailo Deve sürüsü
Şepo Koyun Şeparo Şepaiho Koyun sürüsü
Nubo Bulut Nubaro Nebaiho Bulut kümesi
Setro örtü Setraro Setairo Örtü takımı
Kanto şarkı Kantaro Kenaito Şarkı grubu
Şantoro Sanatçı Şantaro Şenaitoro Sanatçı grubu
Avro Altın avraro Averaio Altın grubu
Planto Bitki Plantaro Pelainto Bitki kümesi
Uho Kutu uharo Kutu topluluğu
Bivo Sığır Bivaro beiaivo Sığır sürüsü
Blazo kekeme Blazaro Belaizo Kekeme grubu
Borşo Burçak Borşaro Beraişo Burçak yığını
Brado Altın yaprak Bradaro Beraido Altın yaprak grubu
briko tuğla Brikaro Beraiko Tuğla kümesi
Buhulo Kadeh Buhularo Behailo Kadeh kümesi
Bunsero martaval Bunseraro Benaisero Martaval yığını
Burujo Kule Burujaro Beraijo Kule kümesi
Butuko sefil Butukaro Betaiko Sefil grubu
Bonzo işletme Bonzaro Benaizo İşletme grubu
belto balta Beltaro Belaito Balta kümesi
Asneto Senet Asnetaro Asenaito Senet grubu
Asno Hasta Asnaro Asenaio Hasta grubu
Asneḥo Hastane Asneḥaro Asenaiḥo Hastane zinciri
Arkito Mimar Arkitaro Arekaito Mimar grubu
Manco Mühendis Mancaro Menaico Mühendis grubu
Kuraçoro Doktor Kuraçoraro Keraiçoro Doktor grubu
soldado Asker Soldadaro Selaidado Asker birliği
Armurviro Şovalye armurviraro aremairviro Şovalye birliği