Çoğullar

“Y harfi” her zaman çoğul ekidir

Bildiğiniz üzere “y” harfinden sonra sessiz harfle başlayan bir son ek varsa “y” harfi “i” harfine dönüşür

Örneğin: domo=ev, Domoy=evler.

2.4.1) ölçülü çoğul eki sistemi:

Bu sistem –y son ekli çoğul ile aynı işlevi görüyor fakat kelimenin sondan bir evvelki harfinin tekrarlanmasıdır bu alternatif çoğul sistemimiz. Bu sistemde kökteki son harfin sessiz harf olması ve son harfin ayın harfi olmaması mutlaka gereklidir.

Tekil form örneğiÇoğul form örneği(evvelki harf sessiz)Çoğul form örneği(evvelki harf sesli)
-b-ebbo-bbo
-j-ejjo-jjo
-eçço-çço
-d-eddo-ddo
-ḍ-eḍḍo-ḍḍo
-d̆-edezzo-dezzo
-f-effo-ffo
-g-ggo-eggo
-ğğo-eğğo
-h-hho-ehho
-ḥ-ḥḥo-eḥḥo
-ĥĥo-eĥĥo
-k-kko-ekko
-l-llo-ello
-ŀŀo-eŀŀo
-m-mmo-emmo
-ṃ-mebbo-emebbo
-n-nno-enno
-neggo-eneggo
-p-ppo-eppo
-q-qqo-eqqo
-r-rro-erro
-ṙ-ṙṙo-eṙṙo
-s-sso-esso
-ṣ-ṣṣo-eṣṣo
-c-tesso-etesso
-şşo-eşşo
-t-tto-etto
-ṭ-ṭṭo-eṭṭo
-v-vvo-evvo
-ṿ-ṿṿo-eṿṿo
-x-kesso-ekesso
-żżo-eżżo
-z-zzo-ezzo

Örnekte verelim

Libro=kitap / Liberro=Kitaplar
Planeto=Gezegen / Planetto=gezegenler

Log out of this account

Leave a Reply