Alma kipli ismi fail

Alma kipli fiilleri görmüştük peki ismi failleri nasıl olur? Beraber inceleyelim önce kişi ismi failinden misallere bakalım;

FİİL

MANA

-ul

Ma-

namil

MANA

Arubehi

Ağaç almak

Arubehulo

Mârubeho

Arabiho

Ağaç alan

Burdeti

Tahta almak

Burdetulo

Maburdeto

Barideto

Tahta alan

Akuvehi

Su almak

Akuvehulo

Mâkuveho

Akaviho

Su alan

Turbeti

Toprak almak

Turbetulo

Maturbeto

Taribeto

Toprak alan

Vutreti

Cam almak

Vutretulo

mavutreto

Vatireto

Cam alan

Gunehi

Can almak

Gunehulo

Magneho

Ganiho

Can alan

Durmeti

Deri almak

Durmetulo

Madurmeto

Darimeto

Deri alan

Buhreti

Buğday almak

Buhretulo

Mabuhreto

Bahireto

Buğday alan

Pupreti

Kağıt almak

Pupretulo

Mapupreto

Papireto

Kağıt alan

Burketi

Tuğla almak

Burketulo

Maburketo

Bariketo

Tuğla alan

Sundeti

Kum almak

Sundetulo

Masundeto

Sanideto

Kum alan

Luiteti

Taş almak

Luitetulo

Maliteto

Laîteto

Taş alan

Çuzehi

Peynir almak

Çuzehulo

Maçzeho

Çaziho

Peynir alan

Furehi

Demir almak

Furehulo

Mafreho

Fariho

Demir alan

Kupreti

Bakır almak

Kupretulo

Makupreto

Kapireto

Bakır alan

Atehi

Et almak

Atehulo

Mâteho

Atahiho

Et alan

Furteti

Meyve almak

Furtetulo

Mafurteto

Fariteto

Meyve alan

Avurehi

Altın almak

Avurehulo

Mâvureho

avariho

Altın alan

Arugneti

Gümüş almak

Arugnetulo

Mârugneto

Aragineto

Gümüş alan

Gurneti

Çiçek almak

Gurnetulo

Magurneto

Garineto

Çiçek alan

Çuiketi

Çikolata almak

Çuiketulo

Maçiketo

Çaîketo

Çikolata alan

Çulgeti

Çilek almak

Çulgetulo

Maçulgeto

Çaligeto

Çilek alan

Tuhmeti

Düğme almak

Tuhmetulo

Matuhmeto

Tahimeto

Düğme alan

Gurseti

Çimen almak

Gursetulo

Magurseto

Gariseto

Çimen alan

Kutneti

Pamuk almak

Kutnetulo

Makutneto

Katineto

Pamuk alan

Rupehi

Keten almak

Rupehulo

Marpeho

Rapiho

Keten alan

Hubleti

İp almak

Hubletulo

Mahubleto

Habileto

İp alan

Tumteti

Domates almak

Tumtetulo

Matumteto

Tamiteto

Domates alan

Kumdeti

Nişasta almak

Kumdetulo

Makumdeto

Kamideto

Nişasta alan

Surnejeti

Biber almak

Surnejetulo

Masurnejeto

Sarinejeto

Biber alan

Elumehi

Elma almak

Elumehulo

məlumeho

Elamiho

Elma alan

Sukleti

Armut almak

Sukletulo

Masukleto

Sakileto

Armut alan

Gurpeti

Üzüm almak

Gurpetulo

Magurpeto

Garipeto

Üzüm alan

Kunretoseti

Nar almak

Kunretosetulo

Makunretoseto

Kaniretoseto

Nar alan

Nunehi

Ekmek almak

Nunehulo

Manneho

Naniho

Ekmek alan

Vukteti

Sebze almak

Vuktetulo

Mavukteto

Vakiteto

Sebze alan

Muşehi

Tavuk almak

Muşehulo

Mamşeho

Maşiho

Tavuk alan

Kutleti

Kalem almak

Kutletulo

Makutleto

Katileto

Kalem alan

Buhteti

Ev almak

Buhtetulo

Mabuhteto

Bahiteto

Ev alan

Kurehi

Araba almak

Kurehulo

Makreho

Kariho

Araba alan

Hurseti

At almak

Hursetulo

Mahurseto

Hariseto

At alan

Gugehi

Kız almak

Gugehulo

Maggeho

Gagiho

Kız alan

Vupneti

Silah almak

Vupnetulo

Mavupneto

Vapineto

Silah alan

Purzeneti

Fırsat almak

Purzenetulo

Mapurzeneto

Parizeneto

Fırsat alan

Purgmeti

Fayda almak

Purgmetulo

Mapurgmeto

Parigmeto

Fayda alan

Zuvketi

Zevk almak

Zuvketulo

Mazuvketo

Zaviketo

Zevk alan

nutehi

Fındık almak

Nutehulo

Manteho

Natiho

Fındık alan

iudehi

Fikir almak

İudehulo

Maideho

iadiho

Fikir alan

Kubreti

Haber almak

Kubretulo

Makubreto

Kabireto

Haber alan

Hurteti

Hararet almak

Hurtetulo

Mahurteto

Hariteto

Hararet alan

Juvzeti

Ceviz almak

Juvzetulo

Majuvzeto

Javizeto

Ceviz alan

Şuvehi

Şeftali almak

Şuvehulo

Maşveho

Şaviho

Şeftali alan

Vuzehi

Fıstık almak

Vuzehulo

Mavzeho

Vaziho

Fıstık alan

Hurşereti

Tarih almak

Hurşeretulo

Mahurşereto

Harişereto

Tarih alan

Ludehi

Oyun almak

Ludehulo

maldeho

Ladiho

Oyun alan

Şimdiyse kişi olmayan ismi faillerden misal verelim

FİİL

MANA

-ado

e-

MANA

Arubehi

Ağaç almak

Arubehado

ərubeho

Ağaç alan

Burdeti

Tahta almak

Burdetado

rburdeto

Tahta alan

Akuvehi

Su almak

Akuvehado

əkuveho

Su alan

Turbeti

Toprak almak

Turbetado

eturbeto

Toprak alan

Vutreti

Cam almak

Vutretado

evutreto

Cam alan

Gunehi

Can almak

Gunehado

egneho

Can alan

Durmeti

Deri almak

Durmetado

edurmeto

Deri alan

Buhreti

Buğday almak

Buhretado

ebuhreto

Buğday alan

Pupreti

Kağıt almak

Pupretado

epupreto

Kağıt alan

Burketi

Tuğla almak

Burketado

eburketo

Tuğla alan

Sundeti

Kum almak

Sundetado

esundeto

Kum alan

Luiteti

Taş almak

Luitetado

eliteto

Taş alan

Çuzehi

Peynir almak

Çuzehado

eçzeho

Peynir alan

Furehi

Demir almak

Furehado

efreho

Demir alan

Kupreti

Bakır almak

Kupretado

ekupreto

Bakır alan

Atehi

Et almak

Atehado

əteho

Et alan

Furteti

Meyve almak

Furtetado

efurteto

Meyve alan

Avurehi

Altın almak

Avurehado

əvureho

Altın alan

Arugneti

Gümüş almak

Arugnetado

ərugneto

Gümüş alan

Gurneti

Çiçek almak

Gurnetado

egurneto

Çiçek alan

Çuiketi

Çikolata almak

Çuiketado

eçiketo

Çikolata alan

Çulgeti

Çilek almak

Çulgetado

eçulgeto

Çilek alan

Tuhmeti

Düğme almak

Tuhmetado

etuhmeto

Düğme alan

Gurseti

Çimen almak

Gursetado

egurseto

Çimen alan

Kutneti

Pamuk almak

Kutnetado

ekutneto

Pamuk alan

Rupehi

Keten almak

Rupehado

erpeho

Keten alan

Hubleti

İp almak

Hubletado

ehubleto

İp alan

Tumteti

Domates almak

Tumtetado

etumteto

Domates alan

Kumdeti

Nişasta almak

Kumdetado

ekumdeto

Nişasta alan

Surnejeti

Biber almak

Surnejetado

esurnejeto

Biber alan

Elumehi

Elma almak

Elumehado

ėlumeho

Elma alan

Sukleti

Armut almak

Sukletado

esukleto

Armut alan

Gurpeti

Üzüm almak

Gurpetado

egurpeto

Üzüm alan

Kunretoseti

Nar almak

Kunretosetado

ekunretoseto

Nar alan

Nunehi

Ekmek almak

Nunehado

enneho

Ekmek alan

Vukteti

Sebze almak

Vuktetado

evukteto

Sebze alan

Muşehi

Tavuk almak

Muşehado

emşeho

Tavuk alan

Kutleti

Kalem almak

Kutletado

ekutleto

Kalem alan

Buhteti

Ev almak

Buhtetado

ebuhteto

Ev alan

Kurehi

Araba almak

Kurehado

ekreho

Araba alan

Hurseti

At almak

Hursetado

ehurseto

At alan

Gugehi

Kız almak

Gugehado

eggeho

Kız alan

Vupneti

Silah almak

Vupnetado

evupneto

Silah alan

Purzeneti

Fırsat almak

Purzenetado

epurzeneto

Fırsat alan

Purgmeti

Fayda almak

Purgmetado

epurgmeto

Fayda alan

Zuvketi

Zevk almak

Zuvketado

ezuvketo

Zevk alan

nutehi

Fındık almak

Nutehado

enteho

Fındık alan

iudehi

Fikir almak

İudehado

eideho

Fikir alan

Kubreti

Haber almak

Kubretado

ekubreto

Haber alan

Hurteti

Hararet almak

Hurtetado

ehurteto

Hararet alan

Juvzeti

Ceviz almak

Juvzetado

ejuvzeto

Ceviz alan

Şuvehi

Şeftali almak

Şuvehado

eşveho

Şeftali alan

Vuzehi

Fıstık almak

Vuzehado

evzeho

Fıstık alan

Hurşereti

Tarih almak

Hurşeretado

ehurşereto

Tarih alan

Ludehi

Oyun almak

Ludehado

eldeho

Oyun alan

Log out of this account

Leave a Reply