Ettirgen misalleri

bir fiili başkasına yaptırmak anlamını

Bunun için “te-…-um” sistemi yahut “nemul” ölçüsü kullanılır(2 harfli köklerde “nemuh” tek karfli köklerde “nevt” halini alır). Örneklere geçelim

NOMULI TÜRKÇE Te-…-um nemul anlam
Esti olmak Tėstumi Esetuhi Oldurtmak
Diçi Söylemek Tedçumi Deiuçi Söylettirmek
İri Gitmek Teirumi ieruhi Götürtmek
Adepti Almak tədeptumi Adeputi Aldırtmak
Guvi Vermek tegvumi Gevuhi verdirtmek
findi Bulmak Tefindumi Fenudi Buldurtmak
Kroi Koymak Tekroumi Keruhi Koydurtmak
Livi Bırakmak Telvumi Leiuvi Bıraktırtmak
Sento his Tesentumi Senuti hissettirmek
İseri Göstermek Teiserumi iesuri Gösterttirmek
Kipi Tutmak Tekpumi Keiupi Tutturtmak
Töni Dönmek Tetnumi Tenuhi Döndürtmek
Jelebi Getirmek Tejlebumi Jelubi Getirttirmek
eidi Yardım olmak Tėidumi Eieduhi Yardım ettirmek
Keti Yazmak Tektumi Ketuhi Yazdırtmak
Ludi Oynamak Teldumi Leduhi Oynattırmak
Adi Katmak tədumi Adevti kattırtmak
Deneşi Tanışmak Tedneşumi Denuşi Tanıştırtmak
Kefi Durmak Tekfumi Tefuhi Durdurtmak
Sabi Konuşmak Tesbumi Sebuhi Konuşturtmak
Si Demek Tesumi Sevti Dedirtmek
Sedi Oturmak Tesdumi Seduhi Oturtturmak
Veiti Beklemek Tevitumi Veiuti Beklettirmek
Legi Okumak Telgumi Leguhi okutturmak
Lozi Kaybolmak Telzumi Lezuhi Kaybettirmek
Şüdi Düşmek Teşdumi Şeduhi Düşürtmek
Eşteri Satın almak Tėşterumi Eşeturi Satın aldırtmak
Resli Göndermek Tereslumi Resuli Gönderttirmek
Vini Kazanmak Tevnumi Veiuni Kazandırtmak
Deli Gelişmek Tedlumi Deluhi Geliştirtmek
İoti Yetmek Teitumi İetuhi Yettirtmek
Karçi Harcamak Tekarçumi Keruçi Harcattırmak
Mori Ölmek Temrumi Meruhi Öldürtmek
Pedi Yürümek Tepdumi Peduhi yürüttürmek
Goçi Sebep olmak Tegçumi Geçuhi Sebep yaptırmak
Kapo Kabul Tekpumi Kepuhi Kabul ettirmek
Reklini Dayamak Tereklinumi Rekulini Dayattırmak
Setri Örtmek Tesetrumi Seturi Örttürtmek
Asi Azalmak təsumi Asevti Azalttırmak
Eldi Dilemek Tėldumi Eleduhi Dilettirmek
Segi Seçmek Tesgumi Seguhi Seçtirtmek
Zegali Başarmak Tezgalumi Zeguli Başarttırmak
aneti Anlamak tənetumi Anetuhi Anlattırmak
Ami Sevmek təmumi Amevti Sevdirtmek
Pesni Tartmak Tepesnumi Pesuni Tarttırtmak
Keçi Yakalamak Tekçumi Keçuhi Yakalattırmak
Deni Tanımak Tednumi Denuhi Tanıttırmak
raçi Ulaşmak Terçumi Reçuhi Ulaştırtmak
Pelano Plan Teplanumi Peluni planlatmak
Agi Davranmak təgumi Agevti Davrandırtmak
Kludi Kapatmak Tekludumi Keludi Kapattırmak
Danko Teşekkür Tedankumi Denuki t. ettirmek
Anakni Edinmek tənaknumi Anekuni Edindirtmek
Bliri Belirmek Teblirumi Beluri belirttirmek
Neşri Yaymak Teneşrumi Neşuri Yaydırtmak
Gardi Korumak Tegardumi Gerudi Korutturmak
Kaideno kayıt tekidenumi keiudeni kaydettirmek
Remni Kontrol etmek Teremnumi Remuni Kontrol ettirmek
Remi Atmak Termumi Remuhi Attırtmak
Eterovo İtiraf Tėterovumi eteruvi İtiraf ettirmek
Preti Hazır olmak tepretumi Peruti hazırlatmak
Vani İstemek Tevnumi Venuhi İstettirmek
ankeli Engel olmak tənkelumi Anekuli Engel yaptırmak
Laiçi Sermek Teliçumi Leiuçi Serdirtmek
Redço Cevap Teredçumi reduçi Cevaplatmak
Konekto Bağ Teknektumi kenukti Bağlatmak
Videgi Bakmak Tevdegumi Vedugi Baktırtmak
Loŋi Uzamak Teoŋumi Lenugi Uzattırmak
Gönali Çalışmak Tegnalumi Genuli Çalıştırtmak
İunçi Katılmak Teinçumi İenuçi Katılım sağlatmak
Umi Yapmak Teumumi Umevti Yaptırtmak
Havi Sahip olmak tehvumi Hevuhi Sahip ettirmek
Endi Denemek tėndumi Eneduhi Denettirmek
Ji Bir olmak Tejumi Jevti Bir yaptırmak
Piki Toplamak Tepkumi Peiuki Toplattırmak
Şeri bilmek Teşrumi Şeruhi Bildirtmek
Müni Önemsemek Temnumi Menuhi Önemsettirmek
Vöri İşaret olmak Tevrumi Veruhi İşaret ettirmek
Amro emir təmrumi ameruhi Emrettirmek
Esemi İncelemek Tėsemumi Esemuhi İncelettirmek
eḥi Yerleşmek tėḥumi eḥevti Yerleştirtmek
Besi geçmek Tebsumi Besuhi Geçirtmek
Tegnali İşlemek tegnalumi Tegunali işletmek
Toreço Tercih Tetreçumi Teruçi Tercih ettirmek
Drado Tehdit Tedradumi Derudi Tehdit ettirmek
bejini Başlamak Tebjinumi Bejuni Baişattırmak
Zöri Sürmek Tezrumi Zeruhi Sürdürtmek
Etezi Uymak tėtezumi Etezuhi Uydurtmak
Konservi Saklamak Tekonservumi Kenuservi Saklattırmak
Jrî Ağlamak Tejriumi Jeruî ağlattırmak
Kanto Şarkı Tekantumi Kenuti Şarkı söyletmek
Apilo Hitap təpilumi apeiuli Hitap ettirmek
Muandezi Endişelenmek Temuandezumi mənudezi Endişelendirtmek
Flavi Temiz olmak Teflavumi Feluvi Temizletmek
Diçegi Bağırmak Tedçegumi Deçugi Bağırttırmak
Tançi Dokunmak Tetançumi Tenuçi Dokundurtmak
Gevi Giymek Tegvumi Gevuhi Giydirtmek
Sagezi Önermek Tesgezumi Seguzi Önerttirmek
Meti Korkmak Temtumi Metuhi Korkutturmak
Nüzi Kokmak Tenzumi Nezuhi Kokutturmak
Rakabi Binmek Terkabumi Rekubi Bindirtmek
ikro Tahmin Teikrumi iekuri Tahmin ettirmek
Hoihi Kaymak Tehihumi Heiuhi kaydırtmak
Ado Ek tədumi Adevti ekletmek
Reklini Yaslamak Tereklinumi Rekulini Yaslattırmak
Desetro Keşif Tedsetrumi desutri Keşfettirmek
Şeli Çalmak Teşlumi Şeluhi Çaldırtmak
Çehi Çekmek Teçhumi Çehuhi Çektirtmek
Gardi Savunmak Tegardumi gerudi Savundurtmak
Kanbi Değişmek Tekanbumi Kenubi Değiştirtmek
Permito İzin Tepermitumi perumiti İzin verdirmek
Tesgi Suçlamak tesgumi Tesugi Suçlatmak
Demi İnşa etmek Tedmumi Demuhi İnşa ettirtmek
Pinji Boyamak Tepinjumi Penuji Boyattırmak
Kamento Yorum Tekmentumi kemunti Yorumlatmak
İahiri Ayırmak Teihirumi iehuri Ayırttırmak
Solvi Çözmek Tesolvumi Seluvi Çözdürtmek
Desomni Uyanmak Tedsomnumi desumni Uyandırtmak
Eşro Israr Tėşrumi Eşeruhi Israr ettirmek
Tohi Dökmek Tethumi Tehuhi Döktürtmek
Kizi Öpmek Tekzumi Keiuzi öptürtmek
rŏzo Yarışmak Terzumi Rezuhi Yarıştırtmak
Vidi Görmek Tevdumi Veiudi Göstertmek
Menti Düşünmek Tementumi Menuti Düşündürtmek
Diçvani Kastetmek Tediçvanumi Deçuvani Kastettirtmek
Umi Sağlamak teumumi Umevti Sağlattırmak
Falovo Takip Teflovumi Feluvi Takip ettirmek
Ameni Hoşlanmak təmenumi Amenuhi Hoşlandırtmak
İnşi Kurmak Teinşumi İenuşi Kurdurtmak
Hoti Ödemek Tehtumi Hetuhi ödettirmek
Belavi İnanmak Teblavumi Beluvi İnandırtmak
Murti Yönlendirmek Temurtumi Meruti yönlendirtmek
Ofero Teklif Teoferumi Oferuhi Teklif ettirmek
Resi Kalmak Tersumi Resuhi Kaldırtmak
Esperi Ummak tėsperumi esepuri Umdurtmak
Sali Satmak Teslumi Seluhi Sattırtmak
Vaçi İzlemek Tevçumi veçuhi izletttirmek
Etezi Uymak tėtezumi etezuhi Uygulatmak
Lereni öğrenmek Telrenumi Leruni Öğrettirmek
Gali Büyümek Teglumi Geluhi Büyüttürmek
Sovart Destek Tesvartumi Sevurti Destekletmek
Seviso Servis Tesvisumi Sevusi Servis ettirmek
hahi Yükselmek Tehhumi Hehuhi Yükselttirmek
Soreti Sürtmek Tesretumi Seruti Sürttürtmek
Hevdeno Kanıt Tehevdenumi hevudeni kanıtlatmak
Zeni Girmek Teznumi Zenuhi Girdirtmek
Muhelgi İlgilenmek Temhelgumi Mehulgi İlgilendirtmek
Kontri Karşı olmak Tekontrumi Kenutri Karşı oldurtmak
Şerfahi Not almak Teşerfahumi Şerufahi Not aldırtmak
Kuristo Merak Tekristumi kerusti Merak ettirmek
Şovari Acı çekmek Teşvarumi Şevuri Acı çektirtmek
Komeni Paylaşmak Tekmenumi Kemuni Paylaştırtmak
zəroto Ziyaret Tezrotumi zeruti Ziyaret ettirmek
Kêhani Zor olmak Teĥanumi Kehuni Zorlatmak
Arseihi Varsaymak tərseihumi Aresuihi Varsaydırtmak
Ori Yerine koymak Teorumi Orevti y. koydurtmak
Diçaperi Bahsetmek Tedçaperumi Deçuperi Bahsettirtmek
Kegeri Kaçırmak Tekgerumi Keguri Kaçırttırmak
İeti Vurmak Teitumi ietuhi Vurdurtmak
Etroso İtiraz Tėtrosumi eterusi İtiraz ettirmek
Entegra bütün Tėntegrumi enetugri Tamamlatmak
Ridi Gülmek Terdumi Reiudi güldürtmek
Deşi Taşımak Tedşumi deşuhi Taşıttırmak
Alasi Sallamak təlasumi Alesuhi Sallattırmak
Voli Uçmak Tevlumi Veluhi Uçurtmak
Tovi Dövmek Tetvumi Tevuhi Dövdürtmek
Tarjati Hedef olmak Tetarjatumi Terujati Hedef ettirmek
Geltari Kaldırmak Tegeltarumi gelutari Kaldırttırmak
Fei beslemek Tefeumi Fevti Beslettirmek
Telmiti Sınırlamak telmitumi Telumiti Sınırlatmak
Ometi Ölçmek Teometumi Ometuhi Ölçtürtmek
Promisi Söz vermek Tepromisumi Perumisi Söz verdirtmek
Elono İlan Tėlonumi elenehi İlan ettirmek
seki Ayrılmak Teskumi Sekuhi ayırtmak
Ğarki Batmak Teğarkumi Ğeruki batırtmak
Ediçi Eğitmek Tėdiçumi Edeiuçi Eğittirmek
Falgo Fark Tefalgumi felugi Fark ettirmek
Tevzi Dağıtmak Tetevzumi Tevuzi Dağıttırtmak
hedri Hatırlamak Tehedrumi Heduri Hatırlattırmak
Tekbari Haber vermek tekbarumi Tekubari Haber verdirmek
Voto Oy Tevtumi vetehi Oy verdirmek
ṭauri Türemek Teṭaurumi Ṭeurehi türettirmek
Jompi Zıplamak Tejompumi Jemupi Zıplattırmak
Müni Önemli olmak Temnumi Menuhi Önemli ettirmek
Boni İyi olmak Tebnumi Benuhi İyi ettirmek
Seihi Saymak tesihumi Seiuhi saydırtmak
Eherhuto Egzersiz Tėherhutumi Eheruhuti e. yaptırmak
roli yuvarlamak Terlumi Reluhi Yuvarlattırmak
Koldumi Sıralamak Tekoldumi Keludumi sıralatmak
Sorani Kuşatmak Tesranumi Seruni Kuşattırtmak
Zegâti Yakınmak Tezgâtumi Zeguti Yakındırtmak
Tibi Basmak Tetbumi Teiubi Bastırtmak
Fari Uzak olmak Tefrumi Feruhi Uzak ettirmek
Zetri Germek Tezetrumi zeturi Gerdirtmek
Aresti Tutuklamak tərestumi Aresuti Tutuklattırmak
Vedi Geniş olmak Tevdumi Veduhi Geniş yaptırmak
Mexi Karışmak Temexumi Mekusi Karıştırtmak
Adei Başvurmak tədeumi Adevti Başvurdurtmak
Novi Yeni olmak Tenvumi nevumi Yeniletmek
harşi Pişmek Teharşumi Heruşi Pişirtmek
nei Yakmak Teneumi Nevti Yaktırtmak
Veni Gelmek Tevnumi Venuhi Getirtmek
istadi Kullanmak Teistadumi İesutadi Kullandırtmak
Muldi Sormak Temuldumi Meludi Sordurtmak
Sörçi Aramak Tesörçumi Seruçi Arattırmak
Pedegi Koşmak Tepdegumi Pedugi Koşturtmak
Audi Duymak təudumi Audehi Duyurtmak
Viti Yaşamak Tevtumi Veiuti Yaşattırmak
Vahizi Üremek teṿhizumi Vehuzi Ürettirmek
Aperi açmak təperumi Aperuhi Açtırtmak
Çezi Çizmek Teçzumi Çezuhi Çizdirtmek
Beri Kırmak Tebrumi Beruhi Kırdırtmak
Erti Artmak Tėrtumi Eretuhi Arttırtmak
Şaki kesmek Teşkumi Şekuhi Kestirtmek
Manji Yemek Temanjumi Menuji Yedirtmek
Nusi Sunmak Tensumi nesuhi Sundurtmak
Zikri Anmak Tezikrumi Zekuri Andırtmak
Edri Yönetmek Tėdrumi Ederuhi yönettirtmek
Porketi Unutmak Teporketumi Peruketi Unutturtmak
Kegi Kaçmak tekgumi keguhi Kaçırtmak
Audegi Dinlemek təudegumi Audeguhi Dinlettirmek
Gegeri Çıkarmak Teggerumi Geguri Çıkarttırmak
Jansi Yansımak Tejansumi Jenusi Yansıttırmak
Sibi Dolmak Tesbumi Seiubi Doldurtmak
Gerri Savaşmak Tegerrumi Geruri Savaştırtmak
Paşi İtmek Tepşumi Peşuhi İttirtmek
Doçi Öğretmek Tedçumi Deçuhi Öğrettirtmek
Dadi Sığmak Teddumi Deduhi Sığdırtmak
Alki Asmak təlkumi Alekuhi Astırtmak
trevi gezmek Tetrevumi Teruvi Gezdirtmek
nasji Doğmak Tenasjumi Nesuji Doğurtmak
Morî Evlenmek temriumi Meruî Evlendirtmek
Trinki içmek Tetrinkumi Terunki İçirtmek
Nori Yaklaşmak Tenrumi Neruhi Yaklaştırtmak
vörni uyarmak Tevörnumi Veruni Uyarttırmak
jüsi Yüzmek Tejsumi Jesuhi Yüzdürtmek
ruti Yönelmek Tertumi Retuhi Yönelttirmek
Çiri üşümek Teçrumi çeiuri Üşüttürmek
Lai Yok olmak Telaumi Levti Yok ettirmek
ioteşi yetişmek Teiteşumi ietuşi Yetiştirtmek
Burni Yanmak Teburnumi Beruni Yaktırmak
Pluvi yağmak Tepluvumi Peluvi Yağdırtmak
Tveri burmak Tetverumi Tevuri Burdurtmak
Ari Var olmak tərumi Arevti Var ettirmek
Züi Üzmek Tezüumi Zevti Üzdürtmek
Egühi Üye olmak Tėgühumi Egehuhi Üye yaptırmak
Zosi üretmek Teżumi Zesuhi Ürettirmek
Behi usanmak Tebhumi Behuhi Usandırtmak
Getihi uğramak Tegtihumi Getuhi Uğrattırmak
Şini tırmanmak Teşnumi Şeiuni Tırmandırtmak
Teşli Teslim olmak Teteşlumi Teşuli Teslim ettirmek
Kuraçi Tedavi olmak Tekraçumi Keruçi Tedavi ettirmek
Tadi tatmak tetdumi Teduhi Tattırtmak
pesneşi tartışmak Tepesneşumi Pesuneşi Tartıştırtmak
Tari taramak Tetrumi Teruhi Tarattırmak
Şekoti Şahit olmak Teşkotumi Şekuti Şahit ettirmek
Gimi silmek Tegmumi Geiumi Sildirtmek
Fafi susmak Teffumi Fefuhi Susturtmak
Moli solmak Temlumi Meluhi Soldurtmak
Ladi Sadık olmak teldumi Leduhi Sadık ettirmek
Agri Razı olmak təgrumi Ageruhi Razı ettirmek
Baŋi patlamak Tebaŋumi Benugi Patlattırmak
Mesi özlemek Temsumi Mesuhi Özlettirmek
Ribeti ovmak Terbetumi Rebuti Ovdurtmak
Lahi övmek Telhumi Lehuhi Övdürtmek
Maŋi Meşgul olmak Temaŋumi Menugi Meşgul ettirmek
Etevi kutlamak Tėtevumi Etevuhi Kutlattırmak
Gürdari kurtarmak Tegürdarumi Gerudari kurtarttırmak
Kisri kopmak Tekisrumi Kesuri Koparttırmak
Kezi kızmak Tekzumi Kezuhi Kızdırtmak
Kezori kızarmak Tekzorumi Kezuri Kızarttırmak
Eini inmek Tėinumi Eienuhi İndirtmek
Konevi iletmek Teknevumi Kenuvi İlettirtmek
Beteki güvenmek Tebtekumi Betuki Güvendirtmek
Sekri Gizli olmak Tesekrumi Sekuri Gizli ettirmek
Skezi yarmak Teskezumi Sekuzi Yardırtmak
Vropi dürmek Tevropumi Verupi Dürdürtmek
Vandi dolaşmak Tevandumi Venudi Dolaştırtmak
Hiki Dikmek Tehkumi Heiuki Diktirtmek
Planti Bitki dikmek Teplantumi Pelunti Diktirtmek
Doi danışmak Tedoumi Devti Danıştırtmak
Şelpi çarpmak Teşelpumi Şelupi Çarptırtmak
Hieri ermek Tehierumi Heiuri Erdirtmek
Dividi bölmek Tedvidumi Devudi Böldürtmek
Rudeti başarmak Terdetumi Reduti Başarttırmak
Ştudi araştırmak Teştudumi Şetudi Araştırttırmak
Mani Ele almak Temnumi Menuhi Ele aldırtmak
Flovi akmak Teflovumi Feluvi Akıttırmak
Lipazi Lazım olmak Telpazumi Lepuzi Lazım ettirmek
Log out of this account

Leave a Reply