Zamirler

Kişi zamirleri:

Ayrı halBirleşik halTürkçe
Ego, Mi-oBen
Tu-aSen
He-eO (erkek)
Zi-eO (Dişi)
Gex-eO (Cansızlar, hayvanlar, cinsiyetsizler, cinsiyeti bilinmeyenler)
Nino-os, -naBiz
iu-as, -keSiz
Teho-es, -leOnlar

6.1-) kişi zamirlerinin ismin hallerinde çekimleri:

İsmin –i hali
EgonBeni
MinBeni
TunSeni
HenOnu
ZinOnu
Ni gexOnu
NinonBizi
İunSizi
Tehononları
İsmin –e hali
EgekEl egoBana
MikEl miBana
TukEl tuSana
HekEl heOna
ZiekEl ziOna
GexekEl gexOna
NinekEl ninoBize
İukEl iuSize
TehekEl tehoonlara
İsmin –de hali
Egezen egoBende
Mizen mibende
Tuzen tuSende
Hezen heOnda
Zizen ziOnda
Gexezen gexOnda
Ninezen ninoBizde
İuzen iuSizde
Tehezen tehoonlarda
İsmin –den hali
Egekde egoBenden
Mikde miBenden
Tukde tuSenden
Hekde heOndan
Ziekde ziOndan
Gexekde gexOndan
Ninekde ninoBizden
İukde iuSizden
Tehekde tehoonlardan
İyelik hali
ega-o, -hoBenim
Mia-o, -hoBenim
Tua-a, -haSenin
-e, -heOnun
Zia-e, -heOnun
Gexa-e, -heOnun
Nina-os, -naBizim
İua-as, -kesizin
Teha-es, -leonların
Yanında hali
bėgaBehoYanımda
bemiaBehoYanımda
betuabehaYanında
behəBeheYanında
beziaBeheYanında
begexaBeheyanında
bennaBenaYanımızda
beiuaBekeYanınızda
bethabeleyanlarında
Zal-hantotürkçesi
ZalumiaumüiaHanta umiaKendin yap
ZalveniteVenüiteHante veniteO kendi geldi
ZalfakiloFaküiloHante fakiloOtomatik makine
ZaliriteİrüiteHante iriteO kendi gitti
zaldomodomüoHanta domoKendi evim
ZalsonSünHanta sonO kendi sözünü
 Hu(kim)Hun(kimi)
benHuho(kimim)Huhon (kimimi)
senHuha(kimin)Huhan (kimini)
oHuhe (onun kimi)Huhen (kimini)
bizHuna(kimimiz)Hunan (kimimizi)
sizHuke(kiminiz)Huken (kiminizi)
onlarHule(kimleri)Hulen (kimlerini)
 Huk (kime)Huz (kimde)
benHuhok (kimime)Huhoz (kimimde)
senHuhak (kimine)Huhaz (kiminde)
oHuhek (kimine)Huhez (kiminde)
bizHunak (kimimize)Hunaz (kimimizde)
sizHukek (kiminize)Hunez (kiminizde)
onlarHulek (kimlerine)Hulez (kimlerinde)
 Huç(kimden)
benHuhoç (kimimden)
senHuhaç (kiminden)
oHuheç (kiminden)
bizHunaç (kimimizden)
sizHukeç (kiminizden)
onlarHuleç (kimlerinden)

Hangi zamiri için

 Kane (hangi)Kanen (hangini)
benKano (hangim)Kanon (hangimi)
senKana (hangin)Kanan (hangini)
oKane (hangisi)Kanen (hangisini)
bizKanos (hangimiz)Kannan (hangimizi)
sizKanas (hanginiz)Kanken (kanginizi)
onlarKanes (hangileri)Kanlen (hangilerini)
 Kanek (hangine)Kanez (hanginde)
benKanok (hangime)Kanoz (hangimde)
senKanak (hangine)Kanaz (hanginde)
oKanek (hangisine)Kanez (hangisinde)
bizKannak (hangimize)Kannaz (hangimizde)
sizKankek (hanginize)Kankez (hangisinde)
onlarKanlek (hangilerine)Kanlez (hangilerinde)
 Kaneç (hanginden)
benKanoç (hangimden)
senKanaç (hanginden)
oKaneç (hangisinden)
bizKannaç (hangimizden)
sizKankeç (hanginizden)
onlarKanleç (hangilerinden

Ne zamiri için

 Go (ne)Gon (neyi, nesi)
benGoho (neyim)Gohon (neyimi)
senGoha (neyin)Gohan (neyini)
oGohe (nesi)Gohen (nesini)
bizGona (neyimiz)Gonan (neyimizi)
sizGoke (neyiniz)Goken (neyinizi)
onlarGole (neleri)Golen (nelerini)
 Gok (neye)Goz (neyde)
benGohok (neyime)Gohoz (neyimde)
senGohak (neyine)Gohaz (neyinde)
oGohek (nesine)Gohez (nesinde)
bizGonak (neyimize)Gonaz (neyimizde)
sizGokek (neyinize)Gokez (neyinizde)
onlarGolek (nelerine)Golez (nelerinde)
 Goç (neden)
benGohoç (neyimden)
senGohaç (neyinden)
oGoheç (nesinden)
bizGonaç (neyimizden)
sizGokeç (neyinizden)
onlarGoleç (nelerinden)

Nere zamiri için

 Gehe (nere)Geḥen (nereyi)
benGeho (nerem)Geḥon (neremi)
senGeha (neren)Geḥan (nereni)
oGehe (neresi)Geḥen (neresini)
bizGehna (neremiz)Geḥnan (neremizi)
sizGehke (nereniz)Geḥken (nerenizi)
onlarGehle (nereleri)Geḥlen (nerelerini)
 Gehek (nereye)Geḥez (nerede)
benGehok (nereme)Geḥoz (neremde)
senGehak (nerene)Geḥaz (nerende)
oGehek (neresine)Geḥez (neresinde)
bizGehnak (neremize)Geḥnaz (neremizde)
sizGehkez (nerenize)Geḥkez (nerenizde)
onlarGehlez (nerelerine)Geḥlez (nerelerinde)
 Geḥeç (nereden)
benGeḥoç (neremden)
senGeḥaç (nerenden)
oGeḥeç (neresinden)
bizGeḥnaç (neremizden)
sizGeḥkeç (nerenizden)
onlarGeḥleç (nerelerinden)

Ne zaman zamiri için

 Geteme (ne zaman)Getemen (ne zamanı)
benGetemo (ne zamanım)Getemon(ne zamanımı)
senGetema (ne zamanın)Geteman (ne zamanını)
oGeteme (ne zamanı)Getemen (ne zamanını)
bizGetemos (ne zamanımız)Getemnan (ne zamanımızı)
sizGetemas (ne zamanınız)Getemken (ne zamanınızı)
onlarGetemes (ne zamanları)Getemlen (ne zamanlarını)
 Getemek (ne zamana)Getemez (ne zamanda)
benGetemok (ne zamanıma)Getemoz (ne zamanımda)
senGetemak (ne zamanına)Getemaz (ne zamanında)
oGetemek (ne zamanına)Getemez (ne zamanında)
bizGetemnak (ne zamanımıza)Getemnaz (ne zamanımızda)
sizGetemkek (ne zamanınıza)Getemkez (ne zamanlarınızda)
onlarGetemlek (ne zamanlarına)Getemlez (ne zamanlarında)
 Getemeç (ne zamandan)
benGetemoç (ne zamanımdan)
senGetemaç (ne zamanından)
oGetemeç (ne zamanından)
bizGetemnaç (ne zamanımızdan)
sizGetemkeç (ne zamanınızdan)
onlarGetemleç (ne zamanlarından)

Ne kadar zamiri için

 Gomektare (ne kadar)Gomektaren (ne kadarı)
benGomektaro (ne kadarım)Gomektaron (ne kadarımı)
senGomektara (ne kadarın)Gomektaran (ne kadarını)
oGomektare (ne kadarı)Gomektaren (ne kadarını)
bizGomektaros (ne kadarımız)Gomektarnan (ne kadarımızı)
sizGomektaras (ne kadarınız)Gomektarken (ne kadarınızı)
onlarGomektares (ne kadarları)Gomektarlen (ne kadarlarını)
 Gomektarek (ne kadara)Gomektarez (ne kadarda)
benGomektarok (ne kadarıma)Gomektaroz (ne kadarımda)
senGomektarak (ne kadarına)Gomektaraz (ne kadarında)
oGomektarek (ne kadarına)Gomektarez (ne kadarında)
bizGomektarnak (ne kadarımıza)Gomektarnaz (ne kadarımızda)
sizGomektarkek (ne kadarınıza)Gomektarkez (ne kadarınızda)
onlarGomektarlek (ne kadarlarına)Gomektarlez (ne kadarlarında)
 Gomektareç (ne kadardan)
benGomektaroç (ne kadarımdan)
senGomektaraç (ne kadarından)
oGomektareç (ne kadarından)
bizGomektarnaç (ne kadarımızdan)
sizGomektarkeç (ne kadarınızdan)
onlarGomektarleç (ne kadarlarından)

Kaç zamiri için

 Kegeç (kaçtan)
benKegoç (kaçımdan)
senKegaç (kaçından)
oKegeç (kaçından)
bizKegnaç (kaçımızdan)
sizKegkeç (kaçınızdan)
onlarKegleç (kaçlarından)
Log out of this account

Leave a Reply