Zaman yapma misalleri

zaman ismi yapmak için “namal” ve “namah” ölçüleri kullanılır. Veya zaman manasına gelen “temo” kelimesi ile birleşik kelime yapılır

NOMULI TÜRKÇE ZAMAN HALİ ANLAM
Esti olmak Esttemo Olma zamanı
Diçi Söylemek Daiaço Söyleme zamanı
İri Gitmek İrtemo Gitme zamanı
Adepti Almak Adapato Alma zamanı
Guvi Vermek Gavaho Verme zamanı
findi Bulmak Fanado Bulma zamanı
Kroi Koymak Krotemo Koyma zamanı
Livi Bırakmak Laiavo Bırakma zamanı
Sentumi hissetmek Sanatumo Hissetme zamanı
İseri Göstermek İasaro Gösterme zamanı
Kipi Tutmak Kaiapo Tutma zamanı
Töni Dönmek Tanaho Dönme zamanı
Jelebi Getirmek Jalabo Getirme zamanı
eidumi Yardım etmek Eiadamo Yardım etme zamanı
Keti Yazmak Kataho Yazma zamanı
Ludi Oynamak Ladaho Oynama zamanı
Adi Katmak Adtemo Katma zamanı
Deneşi Tanışmak danaşo Tanışma zamanı
Kefi Durmak Kafaho Durma zamanı
Sabi Konuşmak Sabaho Konuşma zamanı
Sedi Oturmak Sadaho Oturma zamanı
Veiti Beklemek Vaiato Bekleme zamanı
Legi Okumak Lagaho Okuma zamanı
Lozi Kaybolmak Lazaho Kaybolma zamanı
Şüdi Düşmek Şadaho Düşme zamanı
Eşteri Satın almak Eşataro Satın alma zamanı
Resli Göndermek Rasalo Gönderme zamanı
Vini Kazanmak Vaiano Kazanma zamanı
Deli Gelişmek Dalaho Gelişme zamanı
İoti Yetmek iataho Yetme zamanı
Karçi Harcamak Karaço Harcama zamanı
Mori Ölmek Maraho Ölme zamanı
Pedi Yürümek Padaho Yürüme zamanı
Goçi Sebep olmak Gaçaho Sebep olma zamanı
Kapumi Kabul etmek Kapamo Kabul etme zamanı
Reklini Dayamak rakalino Dayama zamanı
Aperumi Açıklamak Aparamo Açıklama zamanı
Setri Örtmek Sataro Örtme zamanı
Asi Azalmak Astemo Azalma zamanı
Eldi Dilemek Eladaho Dileme zamanı
Segi Seçmek Sagaho Seçme zamanı
Zegali Başarmak Zagalo Başarma zamanı
aneti Anlamak Anataho Anlama zamanı
Ami Sevmek Amtemo Sevme zamanı
Pesni Tartmak Pasano Tartma zamanı
Keçi Yakalamak Kaçaho Yakalama zamanı
Deni Tanımak Danaho Tanıma zamanı
raçi ulaşmak Raçaho Ulaşma zamanı
Pelanumi Planlamak Palano Plan zamanı
Agi Davranmak Agtemo Davranma zamanı
Kludi Kapatmak Kalado Kapatma zamanı
Dankumi Teşekkür etmek Danako Teşekkür zamanı
Anakni Edinmek Anakano Edinme zamanı
Bliri Belirmek Balaro Belirme zamanı
Neşri Yaymak Naşaro Yayma zamanı
Gardi Korumak Garado Koruma zamanı
Kaidenumi Kaydetmek Kaiadeno Kayıt zamanı
Remni Kontrol etmek Ramano Kontrol etme zamanı
Remi Atmak Ramaho Atma zamanı
Eterovumi İtiraf etmek Etaravo İtiraf zamanı
Preti Hazır olmak Parato Hazır olma zamanı
Vani İstemek Vanaho İsteme zamanı
ankeli Engel olmak Anakalo Engel olma zamanı
Laiçi Sermek Laiaço Serme zamanı
Redçumi Cevaplamak Radaço Cevap zamanı
Konektumi Bağlamak Kanaktumo Bağlama zamanı
Videgi Bakmak vadago Bakma zamanı
Loŋi Uzamak Lanago Uzama zamanı
Gönali Çalışmak ganalo Çalışma zamanı
İunçi Katılmak İanaço Katılma zamanı
Umi Yapmak Umtemo Yapma zamanı
Havi Sahip olmak Havaho Sahip olma zamanı
Endi Denemek Enadaho Deneme zamanı
Ji Bir olmak Jatemo Bir olma zamanı
Piki Toplamak Paiako Toplama zamanı
Şeri bilmek Şaraho Bilme zamanı
Müni Önemsemek Manaho Önemseme zamanı
Vöri İşaret olmak Varaho İşaret olma zamanı
Amrumi Emretmek Amaramo Emretme zamanı
Esemi İncelemek Esamaho İnceleme zamanı
eḥi Yerleşmek eḥtemo Yerleşme zamanı
Besi geçmek Basaho Geçme zamanı
Tegnali İşlemek Taganalo İşleme zamanı
Toreçumi Tercih etmek Taraço Tercih zamanı
Dradumi Tehdit etmek Darado Tehdit zamanı
bejini Başlamak Bajano Başlama zamanı
Zöri Sürmek Zaraho Sürme zamanı
Etezi Uymak Etazaho Uyma zamanı
Konservi Saklamak Kanaservo Saklama zamanı
Jrî Ağlamak Jaraio Ağlama zamanı
Kantumi Şarkı söylemek Kanato Şarkı zamanı
Apilumi Hitap etmek Apaialo Hitap zamanı
Muandezi Endişelenmek Mânadezo Endişelenme zamanı
Flavi Temiz olmak falavo Temiz olma zamanı
Jajumi Etkilemek Jajamo Etkileme zamanı
Diçegi Bağırmak Daçago Bağırma zamanı
Tançi Dokunmak Tanaço Dokunma zamanı
Gevi Giymek Gavaho Giyme zamanı
Sagezi Önermek Sagazo Önerme zamanı
Meti Korkmak Mataho Korkma zamanı
Nüzi Kokmak Nazaho Kokma zamanı
Rakabi Binmek Rakabo Binme zamanı
ikrumi Tahmin etmek İakaro Tahmin zamanı
Hoihi Kaymak Haiaho Kayma zamanı
Adumi Eklemek Adamaho Ekleme zamanı
Reklini Yaslamak Rakalino Yaslama zamanı
Desetrumi Keşfetmek Dasatro Keşif zamanı
Şeli Çalmak Şalaho Çalma zamanı
Çehi Çekmek Çahaho Çekme zamanı
Gardi Savunmak Garado Savunma zamanı
Kanbi Değişmek Kanabo Değişim zamanı
Permitumi İzin vermek Paramito İzin zamanı
Tesgi Suçlamak Tasago Suçlama zamanı
Demi İnşa etmek Damaho İnşa etme zamanı
Pinji Boyamak Panajo Boyama zamanı
Kamentumi Yorumlamak Kamanto Yorum zamanı
İahiri Ayırmak İaharo Ayırma zamanı
Solvi Çözmek salavo Çözme zamanı
Desomni Uyanmak Dasamno Uyanma zamanı
Menti Sanmak Manato Sanma zamanı
Eşrumi Israr etmek Eşaramo Israr etme zamanı
Tohi Dökmek Tahaho Dökme zamanı
Kizi Öpmek Kaiazo Öpme zamanı
rŏzo Yarışmak Razaho Yarış zamanı
Vidi Görmek Vaiado Görme zamanı
Menti Düşünmek Manato Düşünme vakti
Diçvani Kastetmek Daçavano Kastetme zamanı
Umi Sağlamak Umtemo Sağlama zamanı
Falovumi Takip etmek Falavo Takip zamanı
Ameni Hoşlanmak Amanaho Hoşlanma zamanı
İnşi Kurmak ianaşo Kurma zamanı
Hoti Ödemek hataho Ödeme zamanı
Belavi İnanmak Balavo İnanma zamanı
Murti Yönlendirmek Marato Yönlendirme zamanı
Oferumi Teklif etmek Ofaramo Teklif zamanı
Resi Kalmak Rasaho Kalma zamanı
Esperi Ummak esaparo Umma zamanı
Sali Satmak Salaho Satma zamanı
Vaçi İzlemek Vaçaho İzleme zamanı
Etezumi Uygulamak Etazamo Uygulama zamanı
Lereni öğrenmek Larano Öğrenme zamanı
Gali Büyümek Galaho Büyüme zamanı
Sovartumi Desteklemek Savarto Destek zamanı
Sevisumi Servis etmek Savaso Servis zamanı
hahi Yükselmek Hahtemo Yükselme zamanı
Hevdenumi Kanıtlamak Havadeno Kanıt zamanı
Zeni Girmek Zentemo Giriş zamanı
Muhelgi İlgilenmek Mahalgo İlgilenme zamanı
Kontri Karşı olmak Kanatro Karşı olma zamanı
Şerfahi Not almak Şarafaho Not alma zamanı
Kuristumi Merak etmek Karasto Merak zamanı
Şovari Acı çekmek Şavaro Acı çekme zamanı
Komeni Paylaşmak Kamano Paylaşma zamanı
zərotumi Ziyaret etmek Zarato Ziyaret zamanı
Kêhani Zor olmak Kahano Zor zaman
Arseihi Varsaymak Arasaiho Varsayma zamanı
Ori Yerine koymak Ortemo Yerine koyma zamanı
Diçaperi Bahsetmek Daçapero Bahsetme zamanı
Gegeri Kaçırmak Gagaro Kaçırma zamanı
İeti Vurmak iataho Vurma zamanı
Etrosumi İtiraz etmek Etaraso İtiraz zamanı
Entegrumi Tamamlamak Enatagrumo Tamamlama zamanı
Ridi Gülmek Raiado Gülme zamanı
Deşi Taşımak Daşaho Taşıma zamanı
Alasi Sallamak Alasaho Sallama zamanı
Voli Uçmak Valaho Uçma zamanı
Tovi Dövmek Tavaho Dövme zamanı
Tarjati Hedef olmak Tarajato Hedef olma zamanı
Zetumi Ayarlamak Zatamo Ayarlama zamanı
Geltari Kaldırmak Galataro Kaldırma zamanı
Fei beslemek Fetemo Besleme zamanı
Telmiti Sınırlamak Talamito Sınırlama zamanı
Ometi Ölçmek Omataho Ölçme zamanı
İnternumi içermek ianaternumo İçerme zamanı
Promisi Söz vermek Paramiso Söz verme zamanı
Elonumi İlan etmek Elanamo İlan etme zamanı
seki Ayrılmak Sakaho Ayrılma zamanı
Ğarki Batmak Ğarako Batma zamanı
Ediçi Eğitmek Edaiaço Eğitim zamanı
Falgumi Fark etmek Falago Fark zamanı
Tevzi Dağıtmak Tavazo Dağıtma zamanı
hedri Hatırlamak Hadaro Hatırlama zamanı
Tekbari Haber vermek Kabaro Haber zamanı
Kapumi Onaylamak Kapamo Onaylama zamanı
Votumi Oy vermek Vatamo Oy verme zamanı
ṭauri Türemek Ṭaurtemo Türeme zamanı
Jompi Zıplamak Jamapo Zıplama zamanı
Müni Önemli olmak Manaho Önemli olma zamanı
Boni İyi olmak banaho İyi olma zamanı
Seihi Saymak Saiaho Sayma zamanı
Eherhutumi Egzersiz yapmak Eharahuto Egzersiz zamanı
roli yuvarlamak Ralaho Yuvarlama zamanı
Jarikati incinmek Jarakato İncinme zamanı
pənumi Takdir etmek Panamo Takdir etme zamanı
Koldumi Sıralamak Kaladumo Sıralama zamanı
Sorani Kuşatmak Sarano Kuşatma zamanı
Zegâti Yakınmak Zagato Yakınma zamanı
Tibi Basmak Taiabo Basma zamanı
Fari Uzak olmak Faraho Uzak olma zamanı
Kontinumi Devam etmek Kanatinumo Devam etme zamanı
Zetri Germek Zataro Germe zamanı
Aresti Tutuklamak Arasato Tutuklama zamanı
Vedi Geniş olmak Vadaho Geniş olma zamanı
Mexi Karışmak Makaso Karışma zamanı
Adei Başvurmak Adetemo Başvurma zamanı
Befumi Zedelemek Bafamo Zedeleme zamanı
Novi Yeni olmak Navaho Yeni olma zamanı
ordumi Düzenlemek Oradamo Düzenleme zamanı
harşi Pişmek Haraşo Pişme zamanı
Telki Kilitlemek talako Kilitleme zamanı
nei Yakmak Netemo Yakma zamanı
Gönalfinemi Emekli olmak Ganalfinemo Emekli olma zamanı
Veni gelmek Vanaho Gelme zamanı
istadi Kullanmak iasatado Kullanma zamanı
Muldi Sormak Malado Sorma zamanı
Sörçi Aramak Saraço Arama zamanı
Pedegi Koşmak Padago Koşma zamanı
Avantumi İlerlemek avanatumo İlerleme zamanı
Audi Duymak Audtemo Duyma zamanı
Viti Yaşamak Vaiato Yaşama zamanı
Vahizi Üremek Vahazo Üreme zamanı
Aperi açmak Aparaho Açma zamanı
Çezi Çizmek Çazaho Çizme zamanı
Krei Yaratmak Kretemo Yaratma zamanı
Jelenumi Yalan söylemek Jalano Yalan zamanı
Beri Kırmak Baraho Kırma zamanı
Erti Artmak Erataho Artma zamanı
Şaki kesmek Şakaho Kesme zamanı
Manji Yemek Manajo Yeme zamanı
Nusi Sunmak Nasaho Sunma zamanı
Zikri Anmak Zakaro Anma zamanı
Edri Yönetmek Edaraho Yönetme zamanı
Porketi Unutmak Paraketo Unutma zamanı
Kegi Kaçmak Kagaho Kaçma zamanı
Audegi Dinlemek Audagaho Dinleme zamanı
Gegeri Çıkarmak Gagaro Çıkarma zamanı
Jansi Yansımak Janaso Yansıma zamanı
Sibi Dolmak Saiabo Dolma zamanı
Gerri Savaşmak Gararo Savaşma zamanı
Paşi İtmek Paşaho İtme zamanı
Doçi Öğretmek Daçaho Öğretme zamanı
Dadi Sığmak Dadaho Sığma zamanı
Alki Asmak Alakaho Asma zamanı
segnumi İmzalamak Sagano İmza zamanı
trevi gezmek Taravo Gezme zamanı
İmagumi Hayal etmek iamago Hayal zamanı
nasji Doğmak Nasajo Doğum zamanı
Morî Evlenmek Maraio Evlenme zamanı
Trinki içmek Taranko İçme zamanı
Nori Yaklaşmak Naraho Yaklaşma zamanı
Jokumi Yüklemek Jakamo Yükleme zamanı
Çasapumi Cezbetmek Çasapumo Cezbetme zamanı
Kigumi Davet etmek Kaiago Davet zamanı
vörni uyarmak Varano Uyarma zamanı
jüsi Yüzmek Jasaho Yüzme zamanı
ruti Yönelmek Rataho Yönelme zamanı
Çiri üşümek Çaiaro Üşüme zamanı
Lai Yok olmak Latemo Yok olma zamanı
ioteşi yetişmek iataşo Yetişme zamanı
Burni Yanmak Barano Yanma zamanı
Pluvi yağmak Palavo Yağma zamanı
Tveri burmak Tavaro Burma zamanı
Ari Var olmak Artemo Var olma zamanı
Züi Üzmek Zütemo Üzme zamanı
Egühi Üye olmak Egühtemo Üye olma zamanı
Zosi üretmek Zasaho Üretme zamanı
Behi usanmak Bahaho Usanma zamanı
Getihi uğramak Gataho Uğrama zamanı
Şini tırmanmak Şaiano Tırmanma zamanı
Teşli Teslim olmak Taşalo Teslim olma zamanı
Kuraçi Tedavi olmak karaço Tedavi zamanı
Tadi tatmak Tadaho Tatma zamanı
pesneşi tartışmak Pasaneşo Tartışma zamanı
Tari taramak Taraho Tarama zamanı
Şekoti Şahit olmak Şakato Şahit olma zamanı
Gimi silmek Gaiamo Silme zamanı
Fafi susmak Fafaho Susma zamanı
Moli solmak Malaho Solma zamanı
Ladi Sadık olmak Ladaho Sadık olma zamanı
Agri Razı olmak Agaraho Razı olma zamanı
Baŋi patlamak Banago Patlama zamanı
Mesi özlemek Masaho Özleme zamanı
Ribeti ovmak Rabato Ovma zamanı
Lahi övmek Lahaho Övme zamanı
Maŋi Meşgul olmak Manago Meşgul olma zamanı
Etevi kutlamak Etavaho Kutlama zamanı
Gürdari kurtarmak Garadaro Kurtarma zamanı
Kisri kopmak kasaro Kopma zamanı
Kezi kızmak Kazaho Kızma zamanı
Kezori kızarmak Kazaro Kızarma zamanı
Eini inmek Eianaho İnme zamanı
Konevi iletmek Kanavo İletme zamanı
Beteki güvenmek Batako Güvenme zamanı
Sekri Gizli olmak sakaro Gizli olma zamanı
Skezi yarmak Sakazo Yarma zamanı
Vropi dürmek Varapo Dürme zamanı
Vandi dolaşmak Vanado Dolaşma zamanı
Hiki Dikmek Haiako Dikme zamanı
Planti Bitki dikmek Palanto Dikme zamanı
Doi danışmak Dotemo Danışma zamanı
Şelpi çarpmak Şalapo Çarpma zamanı
Hieri ermek Hiertemo Erme zamanı
Dividi bölmek Davado Bölme zamanı
Rudeti başarmak Radato Başarma zamanı
Ştudi araştırmak Şatado Araştırma zamanı
Mani Ele almak Manaho Ele alma zamanı
Flovi akmak falavo Akma zamanı
Log out of this account

Leave a Reply