Yeni kelime eklemek için ipucu

Neyin nasıl olacağını sayfalarca anlattık. Lakin Türkçede malum yabancı dillerden birçok ek mevcut. Burada birkaç Türkçe ekten olmak üzere çeşitli yabancı dillerden Türkçeye geçen bazı ekleri ve karşılıklarının nasıl olacağını ve bu sayede kelimelerin nasıl oluşturulacağını gösterdik. İyi okumalar.

…zade…-sunobafrato:amcabafracuno:amcazade
…-en…-enedira=nadirnedire=nadiren
…leyin…emateno=sabahmatene=sabahleyin
…dıkme…deni=tanımakmedno=tanıdık
…ce…epulka=güzelpulke=güzelce
…sızamu…domo=evamudmo=evsiz
kayın…ve…Ba’o=babaVeba’o=kayınpeder
…ken…eesti=olmakestirė=olurken
…eli…temeVidi=görmekVidito vidteme=gördüm göreli
…fobi…metoAraniho=örümcekAranihmeto=araknofobi
…e girmek, e başlamaken…Legi=okumakenlegi=okumaya başlamak
…gil…arokelbo=köpekkelbarro=köpekgiller
…dıkça….temeridi=gülmekridteme=güldükçe
…dığı zaman…temeRidi=gülmekRidteme=güldüğü zaman
…maksızına…eKefi=durmakAkfe=durmaksızın
…cesine…enekSentumi=hissetmeksentumirėnek=hissedercesine
…cesine…oideSentumi=hissetmeksentumirėnek=hissedercesine
…arşi…irahoÖno=birÖniraho=monarşi
…drom…vihohörso=athörsviho=hipodrom
…gami…moriesovahe=çokVahmorieso=poligami
…gon…gonoTri=üçTrigono=üçgen
…graf…ketulo, …ketado
…ekto, …makto
Pabliko=halkPablikketulo=nüfus bilimci

 

Pablikmakto=nüfus bilimci

…grafi…ketoPabliko=halkPablikketo=demografi
…ik…akPablikkraço=demokrasiPablikkraçaka=demokratik
…iyatr…enkuroSprito=ruhSpritenkuro=psikiyatr
…iyatri…enkuresoSprito=ruhSpritenkureso=psikiyatri
…krasi…kraçoPabliko=halkPablikkraço=demokrasi
…krat…kraçuloPabliko=halkPablikkraçulo=demokrat
…log…şeroro

 

…şariho

Sasto=toplumSastaşeroro=sosyolog

 

Sastaşariho=sosyolog

…loji…şeroSprito=ruhSpritşero=psikoloji
…metre…ometoTusano=binTusanometo=kilometra
…nomi…ordoStelo=yıldızStelordo=astronomi
…oid…oidStelo=yıldızSteloido=asteroid
…sefal…tetoMidaho=ortaMidahteto=mezosefal
…skop…iserado

 

…eisero

Fara=uzakFariserado=teleskop

 

Fareisero=teleskop

…ürji…umoMethalo=metalMethalumo=metalürji
Anti…Kontra…Sano=sağlıkKontrasanaka=antihijyenik
…mışMe…Segi=seçmekMesgato=seçilmiş
Antropo…Oman…Omano=insanOmanşero=antropoloji
Biyo…Vit…Viti=yaşamakVitşero=biyoloji
Demo…Pablik…Pabliko=halkPablikkraço=demokrasi
Egzo…Dig…Morieso=evlilikDigmorieso=egzogami
Endo…En…En=içEniserado=endoskopi
Etno…Muliŋu…

 

Muim…

Muliŋuo=milletMuliŋuaka=etnik

 

Muimaka=etnik

Fono…Son…Sono=sesSonşero=fonoloji
Geo……eḥ

 

…gah

eḥo=yereḥometaka=geometrik

 

gahometaka=geometrik

Hemo…Saŋ…Saŋo=kanSaŋakfireo=hemofili
Hidro…Su…Meto=korkuSumeto=hidrofobi
Hiper…Esva…Saŋatibo=tansiyonEsvasaŋatibo=hipertansiyon
Homo…Hom…Genso=cinsHomgensaka=eşcinsel
Jineko…Femin…Femino=kadınFeminşero=jinekoloji
Kromo…Kolor…Koloro=renkKolorsfero=kromosfer
Krono…Tem…Temo=zamanTemşero=kronoloji
Lito…Lit…Lito=taşLicfero=litosfer
Makro…Grand…Domedro=ekonomiGranddomedro=makroekonomi
Mezo…Midah…Midaho=ortaMidahsfero=mezosfer
Tera…Sesnul… Sesnulbaito=terabayt
Giga…Pentanul… Pentanulbaito=gigabayt
Maga…Quatranul… Quatranulbaito=megabayt
Kilo…Trinul… Trinulometo=kilometre
Hekto…Denul… Denulometo=hektometre
Deka…Önnul… Önnulometo=dekametre
Desi…Exönnul… Exönnulometo=desimetre
Santi…Exdenul… Exdenulometo=santimetre
Mil….Extrinul… Extrinulometo=milimetre
Mikro…Exaquatranul… Exaquatranulometo=mikrometre
Nano…Expentanul… Expentanulometo=nanometre
Piko…Exasesnul… Exasesnulometo=pikometre
Mono…Ön…Öno=birÖnmorieso=monogami
Morfo…Form…

 

İrv…

Formo=şekilFormşero=morfoloji

 

İrvşero=morfoloji

Nekro…Mor…Moro=ölüMormeto=nekrofobi
Oligo…As…Ase=azAsiraho=oligarşi
Orto…Dos…Dosa=düzenliDosdento=ortodonti
Paleo…Olten…Oltena=eskiOltenşero=paleoloji
Pan…İep…Türko=türkoİeptürkudo=pantürkizm
Pedo…Jeld…Jeldo=çocukJeldenkureso=pediyatri
Piro…Frav…Fravo=ateşFravasneso=piromani
Poli…Vah…Vivo=karıVahviveso=polijini
Proto…Ön…Öno=birÖntürko=proto türk
Psiko…Sprit…Sprito=ruhSpritşero=psikoloji
Tele…Far…Vido=gözFarvidilo=televizyon
Teo…İlah…

 

Elh…

İlaho=tanrı

 

Elho=tanrı

İlahşero=teoloji

 

Elhaşero=teoloji

Termo…Es…Çemiho=kimyaEsçemiho=mikrokimya
Tomo…Şak…Şako=kesimŞakketo=tomografi
Zoo..Aktagan…Aktagano=hayvanAktaganşero=zooloji
Elektro…İelu…Şogo=şokİeluşogo=elektroşok
Foto…Lux…

 

Or…

Fino=bitişLuxafino=fotofiniş

 

Orfino=fotofiniş

Multi…Vah…Miliaro=milyarVahmiliaro=multimilyarder
…at[harf tekrarlı çoğul]İro=gidişİrro=gidişat
…iye…ioTürko=türkTürkio=türkiye
…iyet…esoṣahro=kutsalṣahreso=kutsaliyet
…tar…havElneso=sancakElneshavo=sancaktar
…baz…umuloPobrato=küfürPobratumulo=küfürbaz
…güzar…şerulo

 

…şariho

…maşro

Laboro=işLaborşerulo=işgüzar

 

Laborşariho=işgüzar

Labormaşro=işgüzar

…istan…eḥoRoso=gülroseḥo=gülistan
…keşMu…Hanko=çileMuhanko=çilekeş
…paze…umadoVenteno=yelVentenumado=yelpaze
…zede…befulo

 

…mabfo

Asitano=kazaAsitanbefulo=kazazede

 

Asitanmabfo=kazazede

…mani…asnesoFravo=ateşFravasneso=piromani
…engiz…egvaDohaşo=dehşetDohaşegva=dehşetengiz
…syon…alEtezumi=uydurmakEtezumalo=uydurmasyon
Log out of this account

Leave a Reply