Yanlış yapan ismi fail

Yanlış yapan ismi fail      

öncelikle yineleme ekini hatırlayalım bu ek “ne-“ ön ekiydi. Ardından bu ekle yaptığımız ismi fail örneklerini gösterelim

Nomuli

Türkçe

Skribi

yazmak

Naskribi

Hatalı yazmak

Naskribo

Hatalı yazı

Önce kişi ismi failli örnekleri görelim

NOMULI

TÜRKÇE

-ul

Ma-

namil

Türkçe

nəsti

Yanlış olmak

nəstulo

manəsto

nasito

Yanlış olan

nadçi

Yanlış söylemek

Nadçulo

Manadço

nadiço

Cevap veren

nairi

yanlış gelmek

Nairulo

Maniro

naîro

Yanlış gelen

nâdepti

yanlış almak

Nâdeptulo

Mandepto

nadipto

Yanlış alan

nagvi

yanlış vermek

Nagvulo

Managvo

nagivo

Yanlış veren

nafindi

Yanlış bulmak

Nafindulo

Manfindo

nafindo

Yanlış bulan

nakroi

Yanlış koymak

Nakroulo

Manakrô

nakirô

Yanlış koyan

nalvi

Yanlış düşmek

Nalvulo

Manalvo

nalivo

Yanlış düşen

naiseri

Yanlış izlemek

Naiserulo

Manisero

naîsero

Yanlış izleyen

nakpi

Yanlış tutmak

Nakpulo

Manakpo

nakipo

Yanlış tutan

natni

yanlış dönmek

Natnulo

Manatno

natino

Yanlış dönen

najlebi

yanlış getirmek

Najlebulo

Manajlebo

najilebo

Yanlış getiren

nakti

yanlış götürmek

Naktulo

Manakto

nakito

Yanlış götüren

naldi

Yanlış oynamak

Naldulo

manaldo

nalido

Yanlış oynayan

nadneşi

Yanlış tanışmak

Nadneşulo

Manadneşo

nadineşo

Yanlış tanışan

nakfi

Yanlış durmak

Nakfulo

manakfo

nakifo

Yanlış duran

nasbi

y. konuşmak

Nasbulo

Manasbo

nasibo

y. konuşan

nasdi

Yanlış oturmak

Nasdulo

Manasdo

nasido

Yanlış oturan

naviti

y. beklemek

Navitulo

Manavito

navito

Y. bekleyen

nalgi

Yanlış okumak

Nalgulo

Manalgo

naligo

Yanlış okuyan

nalzi

y. kaybolmak

Nalzulo

Manalzo

nalizo

Y. kaybolan

naşdi

Yanlış düşmek

Naşdulo

Manaşdo

naşido

Yanlış düşen

nəşteri

y. satın almak

nəşterulo

Manəştero

naşitero

y. satın alan

naresli

y. göndermek

Nareslulo

Manreslo

narislo

Y. gönderen

navni

y. kazanmak

Navnulo

Manavno

navino

Y. kazanan

nadli

Yanlış gelişmek

Nadlulo

Manadlo

nadilo

Yanlış gelişen

naiti

Yanlış yetmek

Naitulo

Manito

naîto

Yanlış yeten

nakarçi

y. harcamak

Nakarçulo

Mankarço

nakirço

y. harcayan

namri

Yanlış ölmek

Namrulo

Manamro

namiro

Yanlış ölen

napdi

Yanlış yürümek

Napdulo

Manapdo

napido

Yanlış yürüyen

nagçi

y. sebep olmak

Nagçulo

Managço

nagiço

Y. sebep olan

naklini

Yanlış dayamak

Naklinulo

manaklino

nakilino

Yanlış dayayan

nasetri

Yanlış örtmek

Nasetrulo

Mansetro

nasitro

Yanlış örten

nəsi

Yanlış azalmak

nəsulo

Manso

nasiho

Yanlış azalan

nəldi

Yanlış dilemek

nəldulo

manəldo

nalido

Yanlış dileyen

nasgi

Yanlış seçmek

Nasgulo

Manasgo

nasigo

Yanlış seçen

nazgali

Yanlış başarmak

Nazgalulo

Manazgalo

nazigalo

Yanlış başaran

nâneti

Yanlış anlamak

Nânetulo

Manneto

nanito

Yanlış anlayan

nâmi

Yanlış sevmek

Nâmulo

Manmo

namiho

Yanlış seven

napesni

Yanlış tartmak

Napesnulo

Manapesno

nasino

Yanlış tartan

nakçi

Yanlış kaçmak

Nakçulo

Manakço

nakiço

Yanlış kaçan

nadni

Yanlış tanımak

Nadnulo

Manadno

nadino

Yanlış tanıyan

narçi

Yanlış ulaşmak

Narçulo

Manarço

nariço

Yanlış ulaşan

nâgi

Yanlış davranmak

Nâgulo

Maŋo

nagiho

Yanlış davranan

nakludi

Yanlış kapatmak

Nakludulo

Manakludo

nakiludo

Yanlış kapatan

nânakni

Yanlış edinmek

Nânaknulo

Mannakno

nanikno

Yanlış edinen

nabliri

Yanlış belirmek

Nablirulo

manabliro

nabiliro

Yanlış beliren

naneşri

Yanlış yaymak

Naneşrulo

Manneşro

nanişro

Yanlış yayan

nagardi

Yanlış korumak

Nagardulo

Maŋardo

nagirdo

Yanlış koruyan

naremni

Yanlış kontrol e.

Naremnulo

Manremno

narimno

Yanlış kontrol e.

narmi

Yanlış atmak

Narmulo

Manarmo

narimo

Yanlış atan

napreti

Yanlış hazır olmak

Napretulo

Manapreto

napireto

Yanlış hazır olan

navni

Yanlış istemek

Navnulo

Manavno

navino

Yanlış isteyen

nânkeli

Yanlış engel o.

Nânkelulo

manânkelo

nanikelo

Yanlış engel o.

naliçi

Yanlış sermek

Naliçulo

Manliço

naliço

Yanlış seren

navdegi

Yanlış bakmak

Navdegulo

Manavdego

navidego

Yanlış bakan

naloŋi

Yanlış uzamak

Naloŋulo

Manloŋo

naliŋo

Yanlış uzayan

nagnali

Yanlış çalışmak

Nagnalulo

Managnalo

naginalo

Yanlış çalışan

naiunçi

Yanlış katılmak

Naiunçulo

Maniunço

naînço

Yanlış katılan

naumi

Yanlış yapmak

Naumulo

Manaumo

naumiho

Yanlış yapan

nahvi

Yanlış sahip olmak

Nahvulo

Manahvo

nahivo

Yanlış sahip olan

nəndi

Yanlış denemek

nəndulo

Manəndo

nanido

Yanlış deneyen

naji

Yanlış bir olmak

Najulo

Manjo

najiho

Yanlış bir olan

napki

Yanlış toplamak

Napkulo

Manapko

napiko

Yanlış toplayan

naşri

Yanlış bilmek

Naşrulo

Manaşro

naşiro

Yanlış bilen

namni

Yanlış önemli o.

Namnulo

Manamno

namino

Yanlış önemli o.

navri

Yanlış işaret olm.

Navrulo

Manavro

naviro

Yanlış işaret olm.

nəsemi

Yanlış incelemek

nəsemulo

Mansemo

nasimo

Yanlış inceleyen

nəḥi

Yanlış koymak

nəḥulo

manḥo

naḥiho

Yanlış koyan

nabsi

Yanlış geçmek

Nabsulo

Manabso

nabiso

Yanlış geçen

nabjini

Yanlış başlamak

Nabjinulo

Manabjino

nabijino

Yanlış başlayan

nazri

Yanlış sürmek

Nazrulo

Manazro

naziro

Yanlış süren

nətezi

Yanlış uymak

nətezulo

mantezo

natizo

Yanlış uyan

nakonservi

Yanlış korumak

Nakonservulo

Mankonservo

nakinservo

Yanlış koruyan

najrî

Yanlış ağlamak

Najriulo

Manajrio

najirio

Yanlış ağlayan

naflavi

Yanlış temiz olmak

Naflavulo

Manaflavo

nafilavo

Yanlış temiz olan

najji

Yanlış yapmak

Najjulo

Manajjo

najijo

Yanlış yapan

nadçegi

Yanlış bağırmak

Nadçegulo

Manadçego

nadiçego

Yanlış bağıran

natançi

Yanlış dokunmak

Natançulo

Mantanço

natinço

Yanlış dokunan

nagvi

Yanlış giymek

Nagvulo

Managvo

nagivo

Yanlış giyen

nasgezi

Yanlış önermek

Nasgezulo

Manasgezo

nasigezo

Yanlış öneren

namti

Yanlış koymak

Namtulo

Manamto

namito

Yanlış koyan

nanzi

Yanlış kokmak

Nanzulo

Mananzo

nanizo

Yanlış kokan

narkabi

Yanlış binmek

Narkabulo

Manarkabo

narikabo

Yanlış binen

nahihi

Yanlış kaymak

Nahihulo

Manhiho

nahiho

Yanlış kayan

nareklini

Yanlış dayamak

Nareklinulo

Manreklino

nariklino

Yanlış dayayan

naşli

Yanlış çalmak

Naşlulo

Manaşlo

naşilo

Yanlış çalan

naçhi

Yanlış çekmek

Naçhulo

Manaçho

naçiho

Yanlış çeken

nagardi

Yanlış korumak

Nagardulo

Maŋardo

nagirdo

Yanlış koruyan

nakanbi

Yanlış değişmek

Nakanbulo

Mankanbo

nakinbo

Yanlış değişen

natesgi

Yanlış suçlamak

Natesgulo

mantesgo

natisgo

Yanlış suçlayan

nadmi

Yanlış inşa etmek

Nadmulo

Manadmo

nadimo

Yanlış inşa eten

napinji

Yanlış boyamak

Napinjulo

manpinjo

napinjo

Yanlış boyayan

naihiri

Yanlış ayırmak

Naihirulo

manihiro

naîhiro

Yanlış ayıran

nasolvi

Yanlış çözmek

Nasolvulo

Mansolvo

nasilvo

Yanlış çözen

nadsomni

Yanlış uyanmak

Nadsomnulo

Manadsomno

nadisomno

Yanlış uyanan

nathi

Yanlış dökmek

Nathulo

Manatho

natiho

Yanlış döken

nakzi

Yanlış öpmek

Nakzulo

Manakzo

nakizo

Yanlış öpen

narzi

Yanlış yarışmak

Narzulo

manarzo

narizo

Yanlış yarışan

navdi

Yanlış görmek

Navdulo

Manavdo

navido

Yanlış gören

namenti

Yanlış düşünmek

Namentulo

Manmento

naminto

Yanlış düşünen

naumi

Yanlış yapmak

Naumulo

Manaumo

naumiho

Yanlış yapan

nâmeni

Yanlış beğenmek

Nâmenulo

Manmeno

namino

Yanlış beğenen

nainşi

Yanlış kurmak

Nainşulo

Maninşo

naînşo

Yanlış kuran

nahti

Yanlış ödemek

Nahtulo

Manahto

nahito

Yanlış ödeyen

nablavi

Yanlış inanmak

Nablavulo

Manablavo

nabilavo

Yanlış inanan

namurti

Yanlış yön vermek

Namurtulo

Manmurto

namirto

Yanlış yön veren

narsi

Yanlış kalmak

Narsulo

Manarso

nariso

Yanlış kalan

nəsperi

Yanlış ummak

nəsperulo

Manəspero

nasipero

Yanlış uman

nasli

Yanlış satmak

Naslulo

Manaslo

nasilo

Yanlış satan

navçi

Yanlış izlemek

Navçulo

Manavço

naviço

Yanlış izleyen

nalreni

Yanlış öğrenmek

Nalrenulo

Manalreno

nalireno

Yanlış öğrenen

nagli

Yanlış büyümek

Naglulo

Managlo

nagilo

Yanlış büyüyen

nasvarti

Yanlış destek olm.

Nasvartulo

Manasvarto

nasivarto

Yanlış destek olm.

nahhi

Yanlış yükselmek

Nahhulo

Manahho

nahiho

Yanlış yükselen

nasreti

Yanlış sürtmek

Nasretulo

Manasreto

nasireto

Yanlış sürten

nazni

Yanlış gelmek

Naznulo

Manazno

nazino

Yanlış gelen

nakontri

Yanlış karşı olmak

Nakontrulo

Mankontro

nakintro

Yanlış karşı olan

naşerfahi

Yanlış not almak

Naşerfahulo

Manşerfaho

naşirfaho

Yanlış not alan

naşvari

Yanlış acı çekmek

Naşvarulo

Manaşvaro

naşivaro

Yanlış acı çeken

nakmeni

Yanlış paylaşmak

Nakmenulo

manakmeno

nakimeno

Yanlış paylaşan

naĥani

Yanlış zor olmak

Naĥanulo

Manĥano

naĥino

Yanlış zor olan

nârseihi

Yanlış varsaymak

Nârseihulo

manârseiho

nariseiho

Yanlış varsayan

nŏri

y. yerine koymak

Nŏrulo

Manro

nŏriho

y. yerine koyan

naggeri

Yanlış çıkarmak

Naggerulo

Managgero

nagigero

Yanlış çıkaran

naiti

Yanlış vurmak

Naitulo

Manito

naîto

Yanlış vuran

nardi

Yanlış gülmek

Nardulo

Manardo

narido

Yanlış gülen

nadşi

Yanlış deşmek

Nadşulo

Manadşo

nadişo

Yanlış deşen

nâlasi

Yanlış sallamak

Nâlasulo

Manlaso

naliso

Yanlış sallayan

navibri

Yanlış titremek

Navibrulo

Manvibro

navibro

Yanlış titreyen

navli

Yanlış uçmak

Navlulo

Manavlo

navilo

Yanlış uçan

natvi

Yanlış dövmek

Natvulo

Manatvo

nativo

Yanlış döven

natarjati

Yanlış hedef olm.

Natarjatulo

Mantarjato

natirjato

Yanlış hedef olm.

nageltari

Yanlış kaldırmak

Nageltarulo

Maŋeltaro

nagiltaro

Yanlış kaldıran

nafei

Yanlış beslemek

Nafeulo

Manfeo

nafiho

Yanlış besleyen

natelmiti

Yanlış sınırlamak

Natelmitulo

Mantelmito

natilmito

Yanlış sınırlayan

nŏmeti

Yanlış ölçmek

Nŏmetulo

Manmeto

nŏmito

Yanlış ölçen

napromisi

Yanlış söz vermek

Napromisulo

Manapromiso

napiromiso

Yanlış söz veren

naski

Yanlış ayrı olmak

Naskulo

Manasko

nasiko

Yanlış ayrı olan

nağarki

Yanlış batmak

Nağarkulo

Marnağarko

nağirko

Yanlış batan

nədiçi

Yanlış eğitmek

nədiçulo

Mandiço

nadiço

Yanlış eğiten

natevzi

Yanlış dağıtmak

Natevzulo

Mantevzo

nativzo

Yanlış dağıtan

nahedri

Yanlış hatırlamak

Nahedrulo

Manhedro

nahidro

Yanlış hatırlayan

natekbari

y. haber vermek

Natekbarulo

Mantekbaro

natikbaro

Y. haber veren

naṭauri

Yanlış türemek

Naṭaurulo

Manṭauro

naṭiuro

Yanlış türeyen

najompi

Yanlış zıplamak

Najompulo

Manjompo

najimpo

Yanlış zıplayan

nabni

Yanlış iyi olmak

Nabnulo

Manabno

nabino

Yanlış iyi olan

nasihi

Yanlış saymak

Nasihulo

Mansiho

nasiho

Yanlış sayan

narli

Yanlış yuvarlamak

Narlulo

Manarlo

narilo

Yanlış yuvarlayan

nasrani

Yanlış kuşatmak

Nasranulo

Manasrano

nasirano

Yanlış kuşatan

nazgâti

Yanlış şikayet etm.

Nazgâtulo

Manazgâto

nazigâto

Yanlış şikayet etm.

natbi

Yanlış basmak

Natbulo

Manatbo

natibo

Yanlış basan

nafri

Yanlış uzak olmak

Nafrulo

manafro

nafiro

Yanlış uzak olan

nazetri

Yanlış germek

Nazetrulo

Manzetro

nazitro

Yanlış geren

nâresti

Yanlış tutuklamak

Nârestulo

Manresto

naristo

Yanlış tutuklayan

navdi

Yanlış geniş olmak

Navdulo

Manavdo

navido

Yanlış geniş olan

namexi

Yanlış karışmak

Namexulo

Manmexo

namixo

Yanlış karışan

nâdei

Yanlış başvurmak

Nâdeulo

Mandeo

nadiho

Yanlış başvuran

nanvi

Yanlış yeni olmak

Nanvulo

Mananvo

nanivo

Yanlış yeni olan

naharşi

Yanlış pişmek

Naharşulo

Manharşo

nahirşo

Yanlış pişen

natelki

Yanlış kilitlemek

Natelkulo

Mantelko

natilko

Yanlış kilitleyen

nanei

Yanlış yakmak

Naneulo

Manneo

naniho

Yanlış yakan

navni

Yanlış gelmek

Navnulo

Manavno

navino

Yanlış gelen

naistadi

Yanlış kullanmak

Naistadulo

Manistado

naîstado

Yanlış kullanan

namuldi

Yanlış sormak

Namuldulo

Manmuldo

namildo

Yanlış soran

nasörçi

Yanlış aramak

Nasörçulo

Mansörço

nasirço

Yanlış arayan

napdegi

Yanlış koşmak

Napdegulo

Manapdego

napidego

Yanlış koşan

nâudi

Yanlış duymak

Nâudulo

manâudo

naudiho

Yanlış duyan

navti

Yanlış yaşamak

Navtulo

manavto

navito

Yanlış yaşayan

naṿizi

Yanlış üremek

naṿizulo

manṿizo

naṿizo

Yanlış üreyen

nâperi

Yanlış açmak

Nâperulo

Manpero

napiro

Yanlış açan

naçzi

Yanlış çizmek

Naçzulo

manaçzo

naçizo

Yanlış çizen

nabri

Yanlış kırmak

Nabrulo

Manabro

nabiro

Yanlış kıran

nərti

Yanlış artmak

nərtulo

Manərto

narito

Yanlış artan

naşki

Yanlış kesmek

Naşkulo

Manaşko

naşiko

Yanlış kesen

namanji

Yanlış yemek

Namanjulo

Manmanjo

naminjo

Yanlış yiyen

nansi

Yanlış sunmak

Nansulo

Mananso

naniso

Yanlış sunan

nazikri

Yanlış anmak

Nazikrulo

Manzikro

nazikro

Yanlış anan

nədri

Yanlış yönetmek

nədrulo

Manədro

nadiro

Yanlış yöneten

naporketi

Yanlış unutmak

Naporketulo

Manporketo

napirketo

Yanlış unutan

nakgi

Yanlış kaçmak

Nakgulo

Manakgo

nakigo

Yanlış kaçan

nâudegi

Yanlış duymak

Nâudegulo

manâudego

naudigo

Yanlış duyan

nakgeri

Yanlış kaçırmak

Nakgerulo

Manakgero

nakigero

Yanlış kaçıran

najansi

Yanlış yansımak

Najansulo

Manjanso

najinso

Yanlış yansıyan

nasbi

Yanlış dolmak

Nasbulo

Manasbo

nasibo

Yanlış dolan

nagerri

Yanlış savaşmak

Nagerrulo

Maŋerro

nagirro

Yanlış savaşan

napşi

Yanlış itmek

Napşulo

Manapşo

napişo

Yanlış iten

nadşi

Yanlış öğretmek

Nadşulo

Manadşo

nadişo

Yanlış öğreten

naddi

Yanlış sıkmak

Naddulo

Manaddo

nadido

Yanlış sıkan

nâlki

Yanlış asmak

Nâlkulo

manâlko

naliko

Yanlış asan

natrevi

Yanlış gezmek

Natrevulo

Manatrevo

natirevo

Yanlış gezen

naimagi

Yanlış hayal olmak

Naimagulo

Manimago

naîmago

Yanlış hayal olan

nanasji

Yanlış doğmak

Nanasjulo

Mannasjo

nanisjo

Yanlış doğan

namrî

Yanlış evlenmek

Namriulo

Manamrio

namirio

Yanlış evlenen

natrinki

Yanlış içmek

Natrinkulo

Manatrinko

natirinko

Yanlış içen

nanri

Yanlış yaklaşmak

Nanrulo

Mananro

naniro

Yanlış yaklaşan

navörni

Yanlış uyarmak

Navörnulo

Manvörno

navirno

Yanlış uyaran

najsi

Yanlış yüzmek

Najsulo

Manajso

najiso

Yanlış yüzen

narti

Yanlış yönelmek

Nartulo

Manarto

narito

Yanlış yönelen

naçri

Yanlış üşümek

Naçrulo

Manaçro

naçiro

Yanlış üşüyen

nalai

Yanlış yok olmak

Nalaulo

Manlŏ

naliho

Yanlış yok olan

naiteşi

Yanlış yetişmek

Naiteşulo

Maniteşo

naîteşo

Yanlış yetişen

naburni

Yanlış yanmak

Naburnulo

Manburno

nabirno

Yanlış yanan

napluvi

Yanlış yağmak

Napluvulo

Manapluvo

napiluvo

Yanlış yağan

natveri

Yanlış burmak

Natverulo

Manatvero

nativero

Yanlış buran

nâri

Yanlış var olmak

Nârulo

Manro

nariho

Yanlış var olan

nazüi

Yanlış üzmek

Nazüulo

Manzüo

naziho

Yanlış üzen

nəgühi

Yanlış üye olmak

nəgühulo

Maŋüho

nagiho

Yanlış üye olan

nażi

Yanlış üretmek

Nażulo

Manżo

nażiho

Yanlış üreten

nabhi

Yanlış bıkmak

Nabhulo

Manabho

nabiho

Yanlış bıkan

nagtihi

Yanlış uğramak

Nagtihulo

Managtiho

nagitiho

Yanlış uğrayan

naşni

Yanlış tırmanmak

Naşnulo

Manaşno

naşino

Yanlış tırmanan

nateşli

Yanlış teslim olm.

Nateşlulo

Manteşlo

natişlo

Yanlış teslim olm.

nakraçi

Yanlış tedavi olm.

Nakraçulo

Manakraço

nakiraço

Yanlış tedavi olm.

natdi

Yanlış tatmak

Natdulo

Manatdo

natido

Yanlış tatan

napesneşi

Yanlış tartışmak

Napesneşulo

Manpesneşo

napisneşo

Yanlış tartışan

natri

Yanlış taramak

Natrulo

Manatro

natiro

Yanlış tarayan

naşkoti

Yanlış şahit olmak

Naşkotulo

Manaşkoto

naşikoto

Yanlış şahit olan

nagmi

Yanlış silmek

Nagmulo

Managmo

nagimo

Yanlış silen

naffi

Yanlış susmak

Naffulo

Manaffo

nafifo

Yanlış susan

namli

Yanlış solmak

Namlulo

Manamlo

namilo

Yanlış solan

naldi

Yanlış gecikmek

Naldulo

Manaldo

nalido

Yanlış geciken

nâgri

Yanlış razı olmak

Nâgrulo

manâgro

nagiro

Yanlış razı olan

nabaŋi

Yanlış patlamak

Nabaŋulo

manbaŋo

nabiŋo

Yanlış patlayan

namsi

Yanlış özlemek

Namsulo

Manamso

namiso

Yanlış özleyen

narbeti

Yanlış ovmak

Narbetulo

Manarbeto

naribeto

Yanlış ovan

nalhi

Yanlış övmek

Nalhulo

Manalho

naliho

Yanlış öven

namaŋi

Yanlış meşgul ol.

Namaŋulo

manmaŋo

namiŋo

Yanlış meşgul ol.

nətevi

Yanlış kutlamak

nətevulo

Mantevo

nativo

Yanlış kutlayan

nagürdari

Yanlış kurtarmak

Nagürdarulo

Mangürdaro

nagirdaro

Yanlış kurtaran

nakisri

Yanlış kopmak

Nakisrulo

Mankisro

nakisro

Yanlış kopan

nakzi

Yanlış kızmak

Nakzulo

Manakzo

nakizo

Yanlış kızan

nakzori

Yanlış kızarmak

Nakzorulo

Manakzoro

nakizoro

Yanlış kızaran

nəini

yanlış binmek

nəinulo

manino

naîno

Yanlış binen

naknevi

yanlış iletmek

Naknevulo

Manaknevo

nakinevo

Yanlış ileten

nabteki

yanlış inanmak

Nabtekulo

Manabteko

nabiteko

Yanlış inanan

nasekri

yanlış gizli olmak

Nasekrulo

Mansekro

nasikro

Yanlış gizli olan

naskezi

yanlış yarmak

Naskezulo

Manskezo

nasikezo

Yanlış yaran

navropi

yanlış dolamak

Navropulo

Manavropo

naviropo

Yanlış dolayan

navandi

yanlış dolaşmak

Navandulo

Manvando

navindo

Yanlış dolaşan

nahki

yanlış dikmek

Nahkulo

Manahko

nahiko

Yanlış diken

naplanti

yanlış dikmek

Naplantulo

Manaplanto

napilanto

Yanlış diken

nadoi

yanlış danışmak

Nadoulo

Mandô

nadiho

Yanlış danışan

naşelpi

yanlış çarpmak

Naşelpulo

Manşelpo

naşilpo

Yanlış çarpan

nahieri

yanlış ermek

Nahierulo

Manhiero

nahiero

Yanlış eren

nadvidi

yanlış bölmek

Nadvidulo

Manadvido

nadivido

Yanlış bölen

nardeti

yanlış başarmak

Nardetulo

Manardeto

narideto

Yanlış başaran

naştudi

yanlış araştırmak

Naştudulo

Manaştudo

naşitudo

Yanlış araştıran

namni

yanlış ele almak

Namnulo

Manamno

namino

Yanlış ele alan

naflovi

yanlış akmak

Naflovulo

Manaflovo

nafilovo

Yanlış akan

nalpazi

yanlış lazım olmak

Nalpazulo

Manalpazo

nalipazo

Yanlış lazım olmak

Şimdi de kişi olmayan ismi failleri görelim

NOMULI

TÜRKÇE

-ad

e-

Türkçe

nəsti

Yanlış olmak

nəstado

enəsto

Yanlış olan

nadçi

Yanlış söylemek

Nadçado

Enadço

Cevap veren

nairi

yanlış gelmek

Nairado

eniro

Yanlış gelen

nâdepti

yanlış almak

Nâdeptado

Endepto

Yanlış alan

nagvi

yanlış vermek

Nagvado

Enagvo

Yanlış veren

nafindi

Yanlış bulmak

Nafindado

Enfindo

Yanlış bulan

nakroi

Yanlış koymak

Nakrŏdo

Enakrô

Yanlış koyan

nalvi

Yanlış düşmek

Nalvado

Enalvo

Yanlış düşen

naiseri

Yanlış izlemek

Naiserado

Enisero

Yanlış izleyen

nakpi

Yanlış tutmak

Nakpado

Enakpo

Yanlış tutan

natni

yanlış dönmek

Natnado

Enatno

Yanlış dönen

najlebi

yanlış getirmek

Najlebado

Enajlebo

Yanlış getiren

nakti

yanlış götürmek

Naktado

Enakto

Yanlış götüren

naldi

Yanlış oynamak

Naldado

enaldo

Yanlış oynayan

nadneşi

Yanlış tanışmak

Nadneşado

Enadneşo

Yanlış tanışan

nakfi

Yanlış durmak

Nakfado

Enakfo

Yanlış duran

nasbi

y. konuşmak

Nasbado

Enasbo

y. konuşan

nasdi

Yanlış oturmak

Nasdado

Enasdo

Yanlış oturan

naviti

y. beklemek

Navitado

Envito

Y. bekleyen

nalgi

Yanlış okumak

Nalgado

Enalgo

Yanlış okuyan

nalzi

y. kaybolmak

Nalzado

Enalzo

Y. kaybolan

naşdi

Yanlış düşmek

Naşdado

Enaşdo

Yanlış düşen

nəşteri

y. satın almak

nəşterado

enəştero

y. satın alan

naresli

y. göndermek

Nareslado

Enreslo

Y. gönderen

navni

y. kazanmak

Navnado

Enavno

Y. kazanan

nadli

Yanlış gelişmek

Nadlado

enadlo

Yanlış gelişen

naiti

Yanlış yetmek

Naitado

Enito

Yanlış yeten

nakarçi

y. harcamak

Nakarçado

Enkarço

y. harcayan

namri

Yanlış ölmek

Namrado

Enamro

Yanlış ölen

napdi

Yanlış yürümek

Napdado

Enapdo

Yanlış yürüyen

nagçi

y. sebep olmak

Nagçado

Enagço

Y. sebep olan

naklini

Yanlış dayamak

Naklinado

Enaklino

Yanlış dayayan

nasetri

Yanlış örtmek

Nasetrado

Ensetro

Yanlış örten

nəsi

Yanlış azalmak

nəsado

Enso

Yanlış azalan

nəldi

Yanlış dilemek

nəldado

enəldo

Yanlış dileyen

nasgi

Yanlış seçmek

Nasgado

Enasgo

Yanlış seçen

nazgali

Yanlış başarmak

Nazgalado

Enazgalo

Yanlış başaran

nâneti

Yanlış anlamak

Nânetado

Enneto

Yanlış anlayan

nâmi

Yanlış sevmek

Nâmado

enmo

Yanlış seven

napesni

Yanlış tartmak

Napesnado

Enpesno

Yanlış tartan

nakçi

Yanlış kaçmak

Nakçado

Enakço

Yanlış kaçan

nadni

Yanlış tanımak

Nadnado

Enadno

Yanlış tanıyan

narçi

Yanlış ulaşmak

Narçado

Enarço

Yanlış ulaşan

nâgi

Yanlış davranmak

Nâgado

eŋo

Yanlış davranan

nakludi

Yanlış kapatmak

Nakludado

Enakludo

Yanlış kapatan

nânakni

Yanlış edinmek

Nânaknado

Ennakno

Yanlış edinen

nabliri

Yanlış belirmek

Nablirado

Enabliro

Yanlış beliren

naneşri

Yanlış yaymak

Naneşrado

Enneşro

Yanlış yayan

nagardi

Yanlış korumak

Nagardado

Eŋardo

Yanlış koruyan

naremni

Yanlış kontrol e.

Naremnado

Enremno

Yanlış kontrol e.

narmi

Yanlış atmak

Narmado

Enarmo

Yanlış atan

napreti

Yanlış hazır olmak

Napretado

Enpreto

Yanlış hazır olan

navni

Yanlış istemek

Navnado

Enavno

Yanlış isteyen

nânkeli

Yanlış engel o.

Nânkelado

Enânkelo

Yanlış engel o.

naliçi

Yanlış sermek

Naliçado

Enliço

Yanlış seren

navdegi

Yanlış bakmak

Navdegado

Enavdego

Yanlış bakan

naloŋi

Yanlış uzamak

Naloŋado

Enloŋo

Yanlış uzayan

nagnali

Yanlış çalışmak

Nagnalado

Enagnalo

Yanlış çalışan

naiunçi

Yanlış katılmak

Naiunçado

Eniunço

Yanlış katılan

naumi

Yanlış yapmak

Naumado

Enaumo

Yanlış yapan

nahvi

Yanlış sahip olmak

Nahvado

Enahvo

Yanlış sahip olan

nəndi

Yanlış denemek

nəndado

enəndo

Yanlış deneyen

naji

Yanlış bir olmak

Najado

Enjo

Yanlış bir olan

napki

Yanlış toplamak

Napkado

Enapko

Yanlış toplayan

naşri

Yanlış bilmek

Naşrado

Enaşro

Yanlış bilen

namni

Yanlış önemli o.

Namnado

Enamno

Yanlış önemli o.

navri

Yanlış işaret olm.

Navrado

Enavro

Yanlış işaret olm.

nəsemi

Yanlış incelemek

nəsemado

Ensemo

Yanlış inceleyen

nəḥi

Yanlış koymak

nəḥado

enḥo

Yanlış koyan

nabsi

Yanlış geçmek

Nabsado

Enabso

Yanlış geçen

nabjini

Yanlış başlamak

Nabjinado

Enabjino

Yanlış başlayan

nazri

Yanlış sürmek

Nazrado

Enazro

Yanlış süren

nətezi

Yanlış uymak

nətezado

Entezo

Yanlış uyan

nakonservi

Yanlış korumak

Nakonservado

enkonservo

Yanlış koruyan

najrî

Yanlış ağlamak

Najriado

Enajro

Yanlış ağlayan

naflavi

Yanlış temiz olmak

Naflavado

Enaflavo

Yanlış temiz olan

najji

Yanlış yapmak

Najjado

Enajjo

Yanlış yapan

nadçegi

Yanlış bağırmak

Nadçegado

Enadçego

Yanlış bağıran

natançi

Yanlış dokunmak

Natançado

Entanço

Yanlış dokunan

nagvi

Yanlış giymek

Nagvado

Enagvo

Yanlış giyen

nasgezi

Yanlış önermek

Nasgezado

Enasgezo

Yanlış öneren

namti

Yanlış koymak

Namtado

enamto

Yanlış koyan

nanzi

Yanlış kokmak

Nanzado

Enanzo

Yanlış kokan

narkabi

Yanlış binmek

Narkabado

Enarkabo

Yanlış binen

nahihi

Yanlış kaymak

Nahihado

Enhiho

Yanlış kayan

nareklini

Yanlış dayamak

Nareklinado

Enreklino

Yanlış dayayan

naşli

Yanlış çalmak

Naşlado

Enaşlo

Yanlış çalan

naçhi

Yanlış çekmek

Naçhado

Enaçho

Yanlış çeken

nagardi

Yanlış korumak

Nagardado

Eŋardo

Yanlış koruyan

nakanbi

Yanlış değişmek

Nakanbado

Enkanbo

Yanlış değişen

natesgi

Yanlış suçlamak

Natesgado

Entesgo

Yanlış suçlayan

nadmi

Yanlış inşa etmek

Nadmado

Enadmo

Yanlış inşa eten

napinji

Yanlış boyamak

Napinjado

Enpinjo

Yanlış boyayan

naihiri

Yanlış ayırmak

Naihirado

Enihiro

Yanlış ayıran

nasolvi

Yanlış çözmek

Nasolvado

Ensolvo

Yanlış çözen

nadsomni

Yanlış uyanmak

Nadsomnado

Enadsomno

Yanlış uyanan

nathi

Yanlış dökmek

Nathado

Enatho

Yanlış döken

nakzi

Yanlış öpmek

Nakzado

Enakzo

Yanlış öpen

narzi

Yanlış yarışmak

Narzado

Enarzo

Yanlış yarışan

navdi

Yanlış görmek

Navdado

Enavdo

Yanlış gören

namenti

Yanlış düşünmek

Namentado

Enmento

Yanlış düşünen

naumi

Yanlış yapmak

Naumado

Enaumo

Yanlış yapan

nâmeni

Yanlış beğenmek

Nâmenado

Enmeno

Yanlış beğenen

nainşi

Yanlış kurmak

Nainşado

Eninşo

Yanlış kuran

nahti

Yanlış ödemek

Nahtado

Enahto

Yanlış ödeyen

nablavi

Yanlış inanmak

Nablavado

enablavo

Yanlış inanan

namurti

Yanlış yön vermek

Namurtado

Enmurto

Yanlış yön veren

narsi

Yanlış kalmak

Narsado

Enarso

Yanlış kalan

nəsperi

Yanlış ummak

nəsperado

enəspero

Yanlış uman

nasli

Yanlış satmak

Naslado

enaslo

Yanlış satan

navçi

Yanlış izlemek

Navçado

Enavço

Yanlış izleyen

nalreni

Yanlış öğrenmek

Nalrenado

Enalreno

Yanlış öğrenen

nagli

Yanlış büyümek

Naglado

Enaglo

Yanlış büyüyen

nasvarti

Yanlış destek olm.

Nasvartado

Enasvarto

Yanlış destek olm.

nahhi

Yanlış yükselmek

Nahhado

Enahho

Yanlış yükselen

nasreti

Yanlış sürtmek

Nasretado

Enasreto

Yanlış sürten

nazni

Yanlış gelmek

Naznado

Enazno

Yanlış gelen

nakontri

Yanlış karşı olmak

Nakontrado

Enkontro

Yanlış karşı olan

naşerfahi

Yanlış not almak

Naşerfahado

Enşerfaho

Yanlış not alan

naşvari

Yanlış acı çekmek

Naşvarado

Enaşvaro

Yanlış acı çeken

nakmeni

Yanlış paylaşmak

Nakmenado

Enakmeno

Yanlış paylaşan

naĥani

Yanlış zor olmak

Naĥanado

Enĥano

Yanlış zor olan

nârseihi

Yanlış varsaymak

Nârseihado

Enârseiho

Yanlış varsayan

nŏri

y. yerine koymak

Nŏrado

Enro

y. yerine koyan

naggeri

Yanlış çıkarmak

Naggerado

Enaggero

Yanlış çıkaran

naiti

Yanlış vurmak

Naitado

Enito

Yanlış vuran

nardi

Yanlış gülmek

Nardado

Enardo

Yanlış gülen

nadşi

Yanlış deşmek

Nadşado

Enadşo

Yanlış deşen

nâlasi

Yanlış sallamak

Nâlasado

Enlaso

Yanlış sallayan

navibri

Yanlış titremek

Navibrado

Envibro

Yanlış titreyen

navli

Yanlış uçmak

Navlado

Enavlo

Yanlış uçan

natvi

Yanlış dövmek

Natvado

Enatvo

Yanlış döven

natarjati

Yanlış hedef olm.

Natarjatado

Entarjato

Yanlış hedef olm.

nageltari

Yanlış kaldırmak

Nageltarado

Eŋeltaro

Yanlış kaldıran

nafei

Yanlış beslemek

Nafədo

Enfeo

Yanlış besleyen

natelmiti

Yanlış sınırlamak

Natelmitado

Entelmito

Yanlış sınırlayan

nŏmeti

Yanlış ölçmek

Nŏmetado

Emneto

Yanlış ölçen

napromisi

Yanlış söz vermek

Napromisado

Enapromiso

Yanlış söz veren

naski

Yanlış ayrı olmak

Naskado

Enasko

Yanlış ayrı olan

nağarki

Yanlış batmak

Nağarkado

Enğarko

Yanlış batan

nədiçi

Yanlış eğitmek

nədiçado

Endiço

Yanlış eğiten

natevzi

Yanlış dağıtmak

Natevzado

Entevzo

Yanlış dağıtan

nahedri

Yanlış hatırlamak

Nahedrado

Enhedro

Yanlış hatırlayan

natekbari

y. haber vermek

Natekbarado

Entekbaro

Y. haber veren

naṭauri

Yanlış türemek

Naṭaurado

enṭauro

Yanlış türeyen

najompi

Yanlış zıplamak

Najompado

Enjompo

Yanlış zıplayan

nabni

Yanlış iyi olmak

Nabnado

Enabno

Yanlış iyi olan

nasihi

Yanlış saymak

Nasihado

Ensiho

Yanlış sayan

narli

Yanlış yuvarlamak

Narlado

Enarlo

Yanlış yuvarlayan

nasrani

Yanlış kuşatmak

Nasranado

Enasrano

Yanlış kuşatan

nazgâti

Yanlış şikayet etm.

Nazgâtado

Enazgâto

Yanlış şikayet etm.

natbi

Yanlış basmak

Natbado

Enatbo

Yanlış basan

nafri

Yanlış uzak olmak

Nafrado

Enafro

Yanlış uzak olan

nazetri

Yanlış germek

Nazetrado

Enzetro

Yanlış geren

nâresti

Yanlış tutuklamak

Nârestado

Enresto

Yanlış tutuklayan

navdi

Yanlış geniş olmak

Navdado

Enavdo

Yanlış geniş olan

namexi

Yanlış karışmak

Namexado

Enmexo

Yanlış karışan

nâdei

Yanlış başvurmak

Nâdədo

Endeo

Yanlış başvuran

nanvi

Yanlış yeni olmak

Nanvado

Enanvo

Yanlış yeni olan

naharşi

Yanlış pişmek

Naharşado

Enharşo

Yanlış pişen

natelki

Yanlış kilitlemek

Natelkado

Entelko

Yanlış kilitleyen

nanei

Yanlış yakmak

Nanədo

Enneo

Yanlış yakan

navni

Yanlış gelmek

Navnado

Enanvo

Yanlış gelen

naistadi

Yanlış kullanmak

Naistadado

Enistado

Yanlış kullanan

namuldi

Yanlış sormak

Namuldado

Enmuldo

Yanlış soran

nasörçi

Yanlış aramak

Nasörçado

Ensörço

Yanlış arayan

napdegi

Yanlış koşmak

Napdegado

Enapdego

Yanlış koşan

nâudi

Yanlış duymak

Nâudado

Enâudo

Yanlış duyan

navti

Yanlış yaşamak

Navtado

Enavto

Yanlış yaşayan

naṿizi

Yanlış üremek

naṿizado

enṿizo

Yanlış üreyen

nâperi

Yanlış açmak

Nâperado

Enpero

Yanlış açan

naçzi

Yanlış çizmek

Naçzado

Enaçzo

Yanlış çizen

nabri

Yanlış kırmak

Nabrado

Enabro

Yanlış kıran

nərti

Yanlış artmak

nərtado

enərto

Yanlış artan

naşki

Yanlış kesmek

Naşkado

Enaşko

Yanlış kesen

namanji

Yanlış yemek

Namanjado

Enmanjo

Yanlış yiyen

nansi

Yanlış sunmak

Nansado

Enanso

Yanlış sunan

nazikri

Yanlış anmak

Nazikrado

Enzikro

Yanlış anan

nədri

Yanlış yönetmek

nədrado

enədro

Yanlış yöneten

naporketi

Yanlış unutmak

Naporketado

Enporketo

Yanlış unutan

nakgi

Yanlış kaçmak

Nakgado

Enakgo

Yanlış kaçan

nâudegi

Yanlış duymak

Nâudegado

Enâudego

Yanlış duyan

nakgeri

Yanlış kaçırmak

Nakgerado

Enakgero

Yanlış kaçıran

najansi

Yanlış yansımak

Najansado

Enjanso

Yanlış yansıyan

nasbi

Yanlış dolmak

Nasbado

Enasbo

Yanlış dolan

nagerri

Yanlış savaşmak

Nagerrado

eŋerro

Yanlış savaşan

napşi

Yanlış itmek

Napşado

Enapşo

Yanlış iten

nadşi

Yanlış öğretmek

Nadşado

Enadşo

Yanlış öğreten

naddi

Yanlış sıkmak

Naddado

Enaddo

Yanlış sıkan

nâlki

Yanlış asmak

Nâlkado

Enâlko

Yanlış asan

natrevi

Yanlış gezmek

Natrevado

Enatrevo

Yanlış gezen

naimagi

Yanlış hayal olmak

Naimagado

Enimago

Yanlış hayal olan

nanasji

Yanlış doğmak

Nanasjado

Ennasjo

Yanlış doğan

namrî

Yanlış evlenen

natrinki

Yanlış içmek

Natrinkado

Enatrinko

Yanlış içen

nanri

Yanlış yaklaşmak

Nanrado

Enanro

Yanlış yaklaşan

navörni

Yanlış uyarmak

Navörnado

Envörno

Yanlış uyaran

najsi

Yanlış yüzmek

Najsado

Enajso

Yanlış yüzen

narti

Yanlış yönelmek

Nartado

Enarto

Yanlış yönelen

naçri

Yanlış üşümek

Naçrado

Enaçro

Yanlış üşüyen

nalai

Yanlış yok olmak

Nalâdo

enlŏ

Yanlış yok olan

naiteşi

Yanlış yetişmek

Naiteşado

Eniteşo

Yanlış yetişen

naburni

Yanlış yanmak

Naburnado

Enburno

Yanlış yanan

napluvi

Yanlış yağmak

Napluvado

enapluvo

Yanlış yağan

natveri

Yanlış burmak

Natverado

Enatvero

Yanlış buran

nâri

Yanlış var olmak

Nârado

Enro

Yanlış var olan

nazüi

Yanlış üzmek

Nazüado

Enzüo

Yanlış üzen

nəgühi

Yanlış üye olmak

nəgühado

Eŋüho

Yanlış üye olan

nażi

Yanlış üretmek

Nażado

Enżo

Yanlış üreten

nabhi

Yanlış bıkmak

Nabhado

Enabho

Yanlış bıkan

nagtihi

Yanlış uğramak

Nagtihado

Enagtiho

Yanlış uğrayan

naşni

Yanlış tırmanmak

Naşnado

Enaşno

Yanlış tırmanan

nateşli

Yanlış teslim olm.

Nateşlado

Enteşlo

Yanlış teslim olm.

nakraçi

Yanlış tedavi olm.

Nakraçado

Enakraço

Yanlış tedavi olm.

natdi

Yanlış tatmak

Natdado

Enatdo

Yanlış tatan

napesneşi

Yanlış tartışmak

Napesneşado

Enpesneşo

Yanlış tartışan

natri

Yanlış taramak

Natrado

Enatro

Yanlış tarayan

naşkoti

Yanlış şahit olmak

Naşkotado

Enaşkoto

Yanlış şahit olan

nagmi

Yanlış silmek

Nagmado

Enagmo

Yanlış silen

naffi

Yanlış susmak

Naffado

Enaffo

Yanlış susan

namli

Yanlış solmak

Namlado

Enamlo

Yanlış solan

naldi

Yanlış gecikmek

Naldado

Enaldo

Yanlış geciken

nâgri

Yanlış razı olmak

Nâgrado

Enâgro

Yanlış razı olan

nabaŋi

Yanlış patlamak

Nabaŋado

Enbaŋo

Yanlış patlayan

namsi

Yanlış özlemek

Namsado

Enamso

Yanlış özleyen

narbeti

Yanlış ovmak

Narbetado

Enarbeto

Yanlış ovan

nalhi

Yanlış övmek

Nalhado

Enalho

Yanlış öven

namaŋi

Yanlış meşgul ol.

Namaŋado

Enmaŋo

Yanlış meşgul ol.

nətevi

Yanlış kutlamak

nətevado

Entevo

Yanlış kutlayan

nagürdari

Yanlış kurtarmak

Nagürdarado

Eŋürdaro

Yanlış kurtaran

nakisri

Yanlış kopmak

Nakisrado

Enkisro

Yanlış kopan

nakzi

Yanlış kızmak

Nakzado

Enakzo

Yanlış kızan

nakzori

Yanlış kızarmak

Nakzorado

Enakzoro

Yanlış kızaran

nəini

yanlış binmek

nəinado

Enino

Yanlış binen

naknevi

yanlış iletmek

Naknevado

Enaknevo

Yanlış ileten

nabteki

yanlış inanmak

Nabtekado

enabteko

Yanlış inanan

nasekri

yanlış gizli olmak

Nasekrado

Ensekro

Yanlış gizli olan

naskezi

yanlış yarmak

Naskezado

Enaskezo

Yanlış yaran

navropi

yanlış dolamak

Navropado

Enavropo

Yanlış dolayan

navandi

yanlış dolaşmak

Navandado

Envando

Yanlış dolaşan

nahki

yanlış dikmek

Nahkado

Enahko

Yanlış diken

naplanti

yanlış dikmek

Naplantado

Enaplanto

Yanlış diken

nadoi

yanlış danışmak

Nadŏdo

Endô

Yanlış danışan

naşelpi

yanlış çarpmak

Naşelpado

Enşelpo

Yanlış çarpan

nahieri

yanlış ermek

Nahierado

Enhiero

Yanlış eren

nadvidi

yanlış bölmek

Nadvidado

Enadvido

Yanlış bölen

nardeti

yanlış başarmak

Nardetado

Enardeto

Yanlış başaran

naştudi

yanlış araştırmak

Naştudado

Enaştudo

Yanlış araştıran

namni

yanlış ele almak

Namnado

Enamno

Yanlış ele alan

naflovi

yanlış akmak

Naflovado

Enaflovo

Yanlış akan

nalpazi

yanlış lazım olmak

Nalpazado

enalpazo

Yanlış lazım olmak

Log out of this account

Leave a Reply