X Baratero

xaditino=şathiye
xadito=şathiyat
xeiho=kısa
xeceli=kesmek / xecelato=kesinti / xecelumo=kolaj / xecelketo=tomografi / xecelo=kesir / kasicelo=hacker
xeleino=iskelecik
xeno=eksen
xenono=xenon
xero=ekseri
xiro=iksir
xosto=ekzos
xulumo=cızlam

Log out of this account

Leave a Reply