Tenamul ölçüsü misalleri

Bu ölçüler bir kelimeye –mış gibi yapma manasını katmaktadır ve bu ölçünün kullanılması için kökte en az 3 sessiz harf gerekir. Kelime kökünde 2 sessiz harf varsa “tenam”, tek sessiz harf varsa “tena” ölçüsü kullanılır. Örneklere geçelim;

NOMULI

TÜRKÇE

ÖLÇÜLÜ

ANLAM

Esti

olmak

Tėseti

Olmuş gibi yapmak

Diçi

Söylemek

Tedaiuçi

Söylemiş gibi yapmak

İri

Gitmek

Teiami

Gitmiş gibi yapmak

Adepti

Almak

Tədaputi

Almış gibi yapmak

Guvi

Vermek

Tegavi

Vermiş gibi yapmak

findi

Bulmak

Tefanudi

Bulmuş gibi yapmak

Kroi

Koymak

Tekarai

Koymuş gibi yapmak

Livi

Bırakmak

Telaiuvi

Bırakmış gibi yapmak

Sentumi

hissetmek

Tesanutumi

hissetmiş gibi yapmak

İseri

Göstermek

Teiasuri

Göstermiş gibi yapmak

Kipi

Tutmak

Tekaiupi

Tutmuş gibi yapmak

Töni

Dönmek

Tetani

Dönmüş gibi yapmak

Jelebi

Getirmek

Tejalubi

Getirmiş gibi yapmak

eidumi

Yardım etmek

Tėiadumi

Yardım etmiş gibi yapmak

Keti

Yazmak

Tekati

Yazmış gibi yapmak

Ludi

Oynamak

Teladi

Oynamış gibi yapmak

Adi

Katmak

tədai

Katmış gibi yapmak

Deneşi

Tanışmak

Tedanuşi

Tanışmış gibi yapmak

Kefi

Durmak

Tekafi

Durmuş gibi yapmak

Sabi

Konuşmak

tesabi

Konuşmuş gibi yapmak

Sedi

Oturmak

Tesadi

Oturmuş gibi yapmak

Veiti

Beklemek

Tevaiuti

Beklemiş gibi yapmak

Legi

Okumak

Telagi

Okumuş gibi yapmak

Lozi

Kaybolmak

Telazi

Kaybolmuş gibi yapmak

Şüdi

Düşmek

Teşadi

Düşmüş gibi yapmak

Eşteri

Satın almak

Tėşaturi

Satın almış gibi yapmak

Resli

Göndermek

Terasuli

Göndermiş gibi yapmak

Vini

Kazanmak

Tevaiuni

Kazanmış gibi yapmak

İoti

Yetmek

Teiati

Yetmiş gibi yapmak

Karçi

Harcamak

Tekaruçi

Harcamış gibi yapmak

Mori

Ölmek

Temari

Ölmüş gibi yapmak

Pedi

Yürümek

tepadi

Yürümüş gibi yapmak

Goçi

Sebep olmak

Tegaçi

Sebep olmuş gibi yapmak

Kapumi

Kabul etmek

Tekapumi

Kabul etmiş gibi yapmak

Reklini

Dayamak

Terakulini

Dayamış gibi yapmak

Aperumi

Açıklamak

təparumi

Açıklamış gibi yapmak

Setri

Örtmek

Tesaturi

Örtmüş gibi yapmak

Asi

Azalmak

təsai

Azalmış gibi yapmak

Eldi

Dilemek

Tėladi

Dilemiş gibi yapmak

Segi

Seçmek

Tesagi

Seçmiş gibi yapmak

Zegali

Başarmak

Tezaguli

Başarmış gibi yapmak

aneti

Anlamak

tənati

Anlamış gibi yapmak

Ami

Sevmek

təmai

Sevmiş gibi yapmak

Pesni

Tartmak

Tepasuni

Tartmış gibi yapmak

Keçi

Yakalamak

Tekaçi

Yakalamış gibi yapmak

Deni

Tanımak

Tedani

Tanımış gibi yapmak

raçi

Ulaşmak

Teraçi

Ulaşmış gibi yapmak

Pelanumi

Planlamak

Tepalunumi

Planlamış gibi yapmak

Agi

Davranmak

təgai

Davranmış gibi yapmak

Kludi

Kapatmak

Tekaludi

Kapatmış gibi yapmak

Dankumi

Teşekkür etmek

Tedanukumi

Teşekkür etmiş gibi yapmak

Anakni

Edinmek

tənakuni

Edinmiş gibi yapmak

Bliri

Belirmek

Tebaluri

Belirmiş gibi yapmak

Neşri

Yaymak

Tenaşuri

Yaymış gibi yapmak

Gardi

Korumak

Tegarudi

Korumuş gibi yapmak

Kaidenumi

Kaydetmek

Tekaiudenumi

Kaydetmiş gibi yapmak

Remni

Kontrol etmek

Teramuni

Kontrol etmiş gibi yapmak

Remi

Atmak

Terami

Atmış gibi yapmak

Eterovumi

İtiraf etmek

Tėtaruvumi

İtiraf etmiş gibi yapmak

Preti

Hazır olmak

Teparuti

Hazır olmuş gibi yapmak

Vani

İstemek

Tevani

İstemiş gibi yapmak

ankeli

Engel olmak

tənakuli

Engel olmuş gibi yapmak

Laiçi

Sermek

Telaiuçi

Sermiş gibi yapmak

Redçumi

Cevaplamak

Teraduçumi

Cevaplamış gibi yapmak

Konektumi

Bağlamak

Tekanuktumi

Bağlamış gibi yapmak

Videgi

Bakmak

Tevadugi

Bakmış gibi yapmak

Loŋi

Uzamak

Telanugi

Uzamış gibi yapmak

Gönali

Çalışmak

Teganuli

Çalışmış gibi yapmak

İunçi

Katılmak

Teianuçi

Katılmış gibi yapmak

Umi

Yapmak

Teumai

Yapmış gibi yapmak

Havi

Sahip olmak

Tehavi

Sahip olmuş gibi yapmak

Endi

Denemek

Tėnadi

Denemiş gibi yapmak

Ji

Bir olmak

Tejai

Bir olmuş gibi yapmak

Piki

Toplamak

Tepaiuki

Toplamış gibi yapmak

Şeri

bilmek

Teşari

bilmiş gibi yapmak

Müni

Önemsemek

Temani

Önemsemiş gibi yapmak

Vöri

İşaret olmak

Tevari

İşaret olmuş gibi yapmak

Amrumi

Emretmek

təmarumi

Emretmiş gibi yapmak

Esemi

İncelemek

Tėsami

İncelemiş gibi yapmak

eḥi

Yerleşmek

tėḥai

Yerleşmiş gibi yapmak

Besi

geçmek

Tebasi

geçmiş gibi yapmak

Tegnali

İşlemek

Tetagunuli

İşlemiş gibi yapmak

Toreçumi

Tercih etmek

Tetatuçumi

Tercih etmiş gibi yapmak

Dradumi

Tehdit etmek

Tedarudumi

Tehdit etmiş gibi yapmak

bejini

Başlamak

Tebajuni

Başlamış gibi yapmak

Zöri

Sürmek

Tezari

Sürmüş gibi yapmak

Etezi

Uymak

Tėtazi

Uymuş gibi yapmak

Konservi

Saklamak

Tekanuservi

Saklamış gibi yapmak

Jrî

Ağlamak

Tejaruî

Ağlamış gibi yapmak

Kantumi

Şarkı söylemek

Tekanutumi

Şarkı söylemiş gibi yapmak

Apilumi

Hitap etmek

təpalumi

Hitap etmiş gibi yapmak

Muandezi

Endişelenmek

temânudezi

Endişelenmiş gibi yapmak

Flavi

Temiz olmak

Tefaluvi

Temiz olmuş gibi yapmak

Jajumi

Etkilemek

Tejajumi

Etkilemiş gibi yapmak

Diçegi

Bağırmak

Tedaçugi

Bağırmış gibi yapmak

Tançi

Dokunmak

Tetanuçi

Dokunmuş gibi yapmak

Gevi

Giymek

Tegavi

Giymiş gibi yapmak

Sagezi

Önermek

Tesaguzi

Önermiş gibi yapmak

Meti

Korkmak

Temati

Korkmuş gibi yapmak

Nüzi

Kokmak

Tenazi

Kokmuş gibi yapmak

Rakabi

Binmek

Terakubi

Binmiş gibi yapmak

ikrumi

Tahmin etmek

Teiakurumi

Tahmin etmiş gibi yapmak

Hoihi

Kaymak

Tehaiuhi

Kaymış gibi yapmak

Adumi

Eklemek

tədami

Eklemiş gibi yapmak

Reklini

Yaslamak

Terakulini

Yaslamış gibi yapmak

Desetrumi

Keşfetmek

Tedasutrumi

Keşfetmiş gibi yapmak

Şeli

Çalmak

Teşali

Çalmış gibi yapmak

Çehi

Çekmek

Teçahi

Çekmiş gibi yapmak

Gardi

Savunmak

Tegarudi

Savunmuş gibi yapmak

Kanbi

Değişmek

Tekanubi

Değişmiş gibi yapmak

Permitumi

İzin vermek

Teparumitumi

İzin vermiş gibi yapmak

Tesgi

Suçlamak

Tetasugi

Suçlamış gibi yapmak

Demi

İnşa etmek

Tedami

İnşa etmiş gibi yapmak

Pinji

Boyamak

Tepanuji

Boyamış gibi yapmak

Kamentumi

Yorumlamak

Tekamuntumi

Yorumlamış gibi yapmak

İahiri

Ayırmak

Teiahuri

Ayırmış gibi yapmak

Solvi

Çözmek

Tesaluvi

çözmüş gibi yapmak

Desomni

Uyanmak

Tedasumni

Uyanmış gibi yapmak

Eşrumi

Israr etmek

tėşarumi

Israr etmiş gibi yapmak

Tohi

Dökmek

Tetahi

Dökmüş gibi yapmak

Kizi

Öpmek

Tekaiuzi

Öpmüş gibi yapmak

rŏzo

Yarışmak

Terazi

Yarışmış gibi yapmak

Vidi

Görmek

Tevaiudi

Görmüş gibi yapmak

Menti

Düşünmek

Temanuti

Düşünmüş gibi yapmak

Diçvani

Kastetmek

Tedaçuvani

Kastetmiş gibi yapmak

Umi

Sağlamak

Teumai

Sağlamış gibi yapmak

Falovumi

Takip etmek

Tefaluvumi

Takip etmiş gibi yapmak

Ameni

Hoşlanmak

təmani

Hoşlanmış gibi yapmak

İnşi

Kurmak

Teianuşi

Kurmuş gibi yapmak

Hoti

Ödemek

Tehati

Ödemiş gibi yapmak

Belavi

İnanmak

Tebaluvi

İnanmış gibi yapmak

Murti

Yönlendirmek

Temaruti

Yönlendirmiş gibi yapmak

Oferumi

Teklif etmek

Teofarumi

Teklif etmiş gibi yapmak

Resi

Kalmak

Terasi

Kalmış gibi yapmak

Esperi

Ummak

Tėsapuri

Ummuş gibi yapmak

Sali

Satmak

tesali

Satmış gibi yapmak

Vaçi

İzlemek

Tevaçi

İzlemiş gibi yapmak

Etezumi

Uygulamak

Tėtazumi

Uygulamış gibi yapmak

Lereni

öğrenmek

Telaruni

öğrenmiş gibi yapmak

Gali

Büyümek

Tegali

Büyümüş gibi yapmak

Sovartumi

Desteklemek

Tesavurtumi

Desteklemiş gibi yapmak

Sevisumi

Servis etmek

Tesavusumi

Servis etmiş gibi yapmak

hahi

Yükselmek

Tehahi

Yükselmiş gibi yapmak

Soreti

Sürtmek

Tesaruti

Sürtmiş gibi yapmak

Hevdenumi

Kanıtlamak

Tehavudenumi

Kanıtlamuş gibi yapmak

Zeni

Girmek

Tezani

Girmiş gibi yapmak

Muhelgi

İlgilenmek

Temahulgi

İlgilenmiş gibi yapmak

Kontri

Karşı olmak

Tekanutri

Karşı olmuş gibi yapmak

Şerfahi

Not almak

Teşarufahi

Not almış gibi yapmak

Kuristumi

Merak etmek

Tekarustumi

Merak etmiş gibi yapmak

Şovari

Acı çekmek

Teşavuri

Acı çekmiş gibi yapmak

Komeni

Paylaşmak

Tekamuni

Paylaşmış gibi yapmak

zərotumi

Ziyaret etmek

Tezarutumi

Ziyaret etmiş gibi yapmak

Kêhani

Zor olmak

Tekahuni

Zor olmuş gibi yapmak

Arseihi

Varsaymak

tərasuihi

Varsaymış gibi yapmak

Ori

Yerine koymak

Teorai

Yerine koymuş gibi yapmak

Diçaperi

Bahsetmek

Tedaçuperi

Bahsetmiş gibi yapmak

Kegeri

Kaçırmak

Tekaguri

Kaçırmış gibi yapmak

İeti

Vurmak

Teiati

Vurmuş gibi yapmak

Etrosumi

İtiraz etmek

Tėtarusumi

İtiraz etmiş gibi yapmak

Entegrumi

Tamamlamak

Tėnatugrumi

Tamamlamış gibi yapmak

Ridi

Gülmek

Teraiudi

gülmüş gibi yapmak

Deşi

Taşımak

Tedaşi

Taşımış gibi yapmak

Alasi

Sallamak

təlasi

Sallamış gibi yapmak

Voli

Uçmak

Tevali

Uçmuş gibi yapmak

Tovi

Dövmek

Tetavi

Dövmüş gibi yapmak

Tarjati

Hedef olmak

Tetarujati

Hedef olmuş gibi yapmak

Zetumi

Ayarlamak

Tezatumi

Ayarlamış gibi yapmak

Geltari

Kaldırmak

Tegalutari

Kaldırmış gibi yapmak

Fei

beslemek

Tefai

beslemiş gibi yapmak

Telmiti

Sınırlamak

Tetalumiti

Sınırlamış gibi yapmak

Ometi

Ölçmek

Teomati

Ölçmüş gibi yapmak

İnternumi

içermek

Teianuternumi

içermiş gibi yapmak

Promisi

Söz vermek

Teparumisi

Söz vermiş gibi yapmak

Elonumi

İlan etmek

Tėlanumi

İlan etmiş gibi yapmak

seki

Ayrılmak

Tesaki

Ayrılmış gibi yapmak

Ğarki

Batmak

Teğaruki

Batmış gibi yapmak

Ediçi

Eğitmek

Tėdaiuçi

Eğitmiş gibi yapmak

Falgumi

Fark etmek

tefalugumi

Fark etmiş gibi yapmak

Tevzi

Dağıtmak

Tetavuzi

Dağıtmış gibi yapmak

hedri

Hatırlamak

Tehaduri

Hatırlamış gibi yapmak

Tekbari

Haber vermek

Tetakubari

Haber vermiş gibi yapmak

Kapumi

Onaylamak

Tekapumi

Onaylamuş gibi yapmak

Votumi

Oy vermek

Tevatumi

Oy vermiş gibi yapmak

ṭauri

Türemek

teṭauri

Türemiş gibi yapmak

Jompi

Zıplamak

tejamupi

Zıplamış gibi yapmak

Müni

Önemli olmak

Temani

Önemli olmuş gibi yapmak

Boni

İyi olmak

Tebani

İyi olmuş gibi yapmak

Seihi

Saymak

Tesaiuhi

Saymış gibi yapmak

Eherhutumi

Egzersiz yapmak

Tėharuhutumi

Egzersiz yapmış gibi yapmak

roli

yuvarlamak

Terali

yuvarlamış gibi yapmak

Jarikati

incinmek

Tejarukati

incinmiş gibi yapmak

pənumi

Takdir etmek

Tepanumi

Takdir etmiş gibi yapmak

Koldumi

Sıralamak

Tekaludumi

Sıralamış gibi yapmak

Sorani

Kuşatmak

Tesaruni

Kuşatmış gibi yapmak

Zegâti

Yakınmak

Tezaguti

Yakınmış gibi yapmak

Tibi

Basmak

Tetaiubi

Basmış gibi yapmak

Fari

Uzak olmak

Tefari

Uzak olmuş gibi yapmak

Kontinumi

Devam etmek

Tekanutinumi

Devam etmiş gibi yapmak

Zetri

Germek

Tezaturi

Germiş gibi yapmak

Aresti

Tutuklamak

tərasuti

Tutuklamış gibi yapmak

Vedi

Geniş olmak

Tevadi

Geniş olmuş gibi yapmak

Mexi

Karışmak

Temakesi

Karışmış gibi yapmak

Adei

Başvurmak

tədai

Başvurmuş gibi yapmak

Befumi

Zedelemek

tebafumi

Zedelemiş gibi yapmak

Novi

Yeni olmak

Tenavi

Yeni olmuş gibi yapmak

ordumi

Düzenlemek

Teoradumi

Düzenlemiş gibi yapmak

harşi

Pişmek

Teharuşi

Pişmiş gibi yapmak

Telki

Kilitlemek

tetaluki

Kilitlemiş gibi yapmak

nei

Yakmak

Tenai

Yakmış gibi yapmak

Gönalfinemi

Emekli olmak

Teganulfinemi

Emekli gibi davranmak

Veni

Gelmek

Tevani

Gelmiş gibi yapmak

istadi

Kullanmak

Teiasutadi

Kullanmış gibi yapmak

Muldi

Sormak

Temaludi

Sormuş gibi yapmak

Sörçi

Aramak

Tesaruçi

Aramış gibi yapmak

Pedegi

Koşmak

Tepadugi

Koşmuş gibi yapmak

Avantumi

İlerlemek

təvanutumi

İlerlemiş gibi yapmak

Audi

Duymak

təudai

Duymuş gibi yapmak

Viti

Yaşamak

tevaiuti

Yaşamış gibi yapmak

Vahizi

Üremek

Tevahuzi

Üremiş gibi yapmak

Aperi

açmak

təpari

açmış gibi yapmak

Çezi

Çizmek

Teçazi

Çizmiş gibi yapmak

Krei

Yaratmak

Tekarei

Yaratmış gibi yapmak

Jelenumi

Yalan söylemek

tejalunumi

Yalan söylemiş gibi yapmak

Beri

Kırmak

Tebari

Kırmış gibi yapmak

Erti

Artmak

Tėrati

Artmış gibi yapmak

Şaki

kesmek

Teşaki

kesmiş gibi yapmak

Manji

Yemek

Temanuji

Yemiş gibi yapmak

Nusi

Sunmak

Tenasi

Sunmuş gibi yapmak

Zikri

Anmak

Tezakuri

Anmış gibi yapmak

Edri

Yönetmek

Tėdari

Yönetmiş gibi yapmak

Porketi

Unutmak

Teparuketi

Unutmuş gibi yapmak

Kegi

Kaçmak

Tekagi

Kaçmış gibi yapmak

Audegi

Dinlemek

təudagi

Dinlemiş gibi yapmak

Gegeri

Çıkarmak

Tegaguri

Çıkarmış gibi yapmak

Jansi

Yansımak

Tejanusi

Yansımış gibi yapmak

Sibi

Dolmak

Tesaiubi

Dolmuş gibi yapmak

Gerri

Savaşmak

Tegaruri

Savaşmış gibi yapmak

Paşi

İtmek

Tepaşi

İtmiş gibi yapmak

Doçi

Öğretmek

Tedaçi

Öğretmiş gibi yapmak

Dadi

Sığmak

Tedadi

Sığmış gibi yapmak

Alki

Asmak

təlaki

Asmış gibi yapmak

segnumi

İmzalamak

Tesagunumi

İmzalamış gibi yapmak

trevi

gezmek

Tetaruvi

gezmiş gibi yapmak

İmagumi

Hayal etmek

Teiamugumi

Hayal etmiş gibi yapmak

nasji

Doğmak

Tenasuj,

Doğmuş gibi yapmak

Morî

Evlenmek

Temaruî

Evlenmiş gibi yapmak

Trinki

içmek

Tetarunki

içmiş gibi yapmak

Nori

Yaklaşmak

Tenari

Yaklaşmuş gibi yapmak

Jokumi

Yüklemek

Tejakumi

Yüklemiş gibi yapmak

Çasapumi

Cezbetmek

Teçasupumi

Cezbetmiş gibi yapmak

Kigumi

Davet etmek

Tekagumi

Davet etmiş gibi yapmak

vörni

uyarmak

Tevaruni

uyarmış gibi yapmak

jüsi

Yüzmek

Tejasi

Yüzmüş gibi yapmak

ruti

Yönelmek

Terati

Yönelmiş gibi yapmak

Çiri

üşümek

Teçaiuri

üşümüş gibi yapmak

Lai

Yok olmak

Telai

Yok olmuş gibi yapmak

ioteşi

yetişmek

Teiatuşi

yetişmiş gibi yapmak

Burni

Yanmak

tebaruni

Yanmış gibi yapmak

Pluvi

yağmak

Tepaluvi

yağmış gibi yapmak

Tveri

burmak

Tetavuri

burmuş gibi yapmak

Ari

Var olmak

tərai

Var olmuş gibi yapmak

Züi

Üzmek

Tezai

Üzmüş gibi yapmak

Egühi

Üye olmak

Tėgahi

Üye olmuş gibi yapmak

Zosi

üretmek

Tezasi

üretmiş gibi yapmak

Behi

usanmak

Tebahi

usanmış gibi yapmak

Getihi

uğramak

Tegatuhi

uğramış gibi yapmak

Şini

tırmanmak

Teşaiuni

tırmanmış gibi yapmak

Teşli

Teslim olmak

Tetaşuli

Teslim olmuş gibi yapmak

Kuraçi

Tedavi olmak

Tekaruçi

Tedavi olmuş gibi yapmak

Tadi

tatmak

Tetadi

tatmış gibi yapmak

pesneşi

tartışmak

Tepasuneşi

tartışmış gibi yapmak

Tari

taramak

tetari

taramış gibi yapmak

Şekoti

Şahit olmak

Teşakuti

Şahit olmuş gibi yapmak

Gimi

silmek

Tegaiumi

silmiş gibi yapmak

Fafi

susmak

Tefafi

susmuş gibi yapmak

Moli

solmak

Temali

solmuş gibi yapmak

Ladi

Sadık olmak

Teladi

Sadık olmuş gibi yapmak

Agri

Razı olmak

təgari

Razı olmuş gibi yapmak

Baŋi

patlamak

tebanugi

patlamış gibi yapmak

Mesi

özlemek

temasi

özlemiş gibi yapmak

Ribeti

ovmak

Terabuti

ovmuş gibi yapmak

Lahi

övmek

Telagi

övmüş gibi yapmak

Maŋi

Meşgul olmak

Temanugi

Meşgul olmuş gibi yapmak

Etevi

kutlamak

Tėtavi

kutlamış gibi yapmak

Gürdari

kurtarmak

Tegarudari

kurtarmış gibi yapmak

Kisri

kopmak

Tekasuri

kopmuş gibi yapmak

Kezi

kızmak

Tekazi

kızmış gibi yapmak

Kezori

kızarmak

Tekazuri

kızarmış gibi yapmak

Eini

inmek

Tėiani

inmiş gibi yapmak

Konevi

iletmek

Tekanuvi

iletmiş gibi yapmak

Beteki

güvenmek

Tebatuki

güvenmiş gibi yapmak

Sekri

Gizli olmak

Tesakuri

Gizli olmuş gibi yapmak

Skezi

yarmak

Tesakuzi

yarmış gibi yapmak

Vropi

dürmek

Tevarupi

dürmüş gibi yapmak

Vandi

dolaşmak

Tevanudi

dolaşmış gibi yapmak

Hiki

Dikmek

Tehaiuki

Dikmiş gibi yapmak

Planti

Bitki dikmek

Tepalunti

Bitki dikmiş gibi yapmak

Doi

danışmak

Tedai

danışmış gibi yapmak

Şelpi

çarpmak

Teşalupi

çarpmış gibi yapmak

Hieri

ermek

Tehaiuri

ermiş gibi yapmak

Dividi

bölmek

Tedavudi

bölmüş gibi yapmak

Rudeti

başarmak

Teraduti

başarmış gibi yapmak

Ştudi

araştırmak

Teşatudi

araştırmış gibi yapmak

Mani

Ele almak

Temani

Ele almış gibi yapmak

Flovi

akmak

Tefaluvi

akmış gibi yapmak

Lipazi

Lazım olmak

Telapuzi

Lazım olmuş gibi yapmak

Asni

hasta

Təsani

Hasta gibi davranmak

Mudlori

Kederli

Temadulori

Kederli gibi davranmak

Jeldo

Çocuk

Tejaludi

Çocuk gibi davranmak

Stupena

Aptal

Tesatupeni

Aptal gibi davranmak

Mefna

Bitmiş

Temafuni

Bitmiş gibi yapmak

keva

Mutlu

tekevai

Mutlu gibi davranmak

Malsonuma

Ders çalışan

Temelasunuma

Ders çalışan gibi davranmak

Anetula

Anlayan

Tənetali

Anlayan gibi davranmak

Masörçi

Arayan kişi

Temasurçi

Arayan gibi davranmak

Sörçulo

Arayan kişi

Tesaruçuli

Arayan gibi davranmak

kesri

Bozmak

Tekasuri

Bozmuş gibi yapmak

Kigi

Çağırmak

Tekagi

Çağırmış gibi yapmak

Labori

Çalışmak

Telaburi

Çalışmış gibi yapmak

Şeli

Çalmak

Teşali

Çalmış gibi yapmak

şelpeşi

Çarpışmak

Teşalupeşi

Çarpışmış gibi yapmak

Törni

Çevirmek

Tetaruni

Çevirmiş gibi yapmak

Tlaihi

Dalmak

Tetaluihi

Dalmış gibi yapmak

korekti

Doğru olmak

Tekarukti

Doğruymuş gibi davranmak

Manegi

Dokunmak

Temanugi

Dokunmuş gibi yapmak

töneşi

Dönüşmek

Tetanuşi

Dönüşmüş gibi yapmak

Kefeni

Duraksamak

Tekafuni

Duraksamış gibi yapmak

Legegi

Ezberlemek

Telagugi

Ezberlemiş gibi yapmak

Deli

Gelişmek

Tedali

Gelişmiş gibi yapmak

Retni

Geri dönmek

Teratuni

Geri dönmüş gibi yapmak

Entri

Girmek

Teenaturi

Girmiş gibi yapmak

Majiri

Göç etmek

temajuri

Göç etmiş gibi davranmak

Küti

Götürmek

Tekati

Götürmüş gibi yapmak

Rideni

Gülümsemek

Teraduni

Gülümsemiş gibi davranmak

ridegi

Kahkaha atmak

Teradugi

Kahkaha atmış gibi davranmak

beketi

Hamile olmak

Tebakuti

Hamile gibi davranmak

Tezkuri

Hatırlamak

Tetazukuri

Hatırlamış gibi yapmak

regvi

Geri vermek

teraguvi

Geri vermiş gibi yapmak

Eki

İçmek

Ekoidagi

İçmiş gibi yapmak

Tensi

İkram etmek

tetanusi

İkram etmiş gibi yapmak

Tednoli

İnkar etmek

Tetadunoli

İnkar etmiş gibi davranmak

iunçi

Katılmak

Teianuçi

Katılmış gibi yapmak

Tenzi

Koklamak

tetanuzi

Koklamış gibi yapmak

Permiti

Mezun olmak

Teparumiti

Mezun gibi davranmak

iŋrata

Nankör

teianugrati

Nankör gibi davranmak

Harşumi

Pişirmek

Teharuşumi

Pişirmiş gibi yapmak

skuzi

Pişman olmak

Tesakuzi

Pişman gibi davranmak

Mateno

Sabah

Tematuni

Sabah gibi davranmak

Vespero

Akşam

tevasuperi

Akşam gibi davranmak

Nuiuto

Gece

Tenaiuti

Gece gibi davranmak

kalma

Sakin

Tekalumi

Sakin gibi davranmak

haliki

Tıraş olmak

Tehaluki

Tıraş olmuş gibi davranmak

Amegulo

Aşık

Təmaguli

Aşık gibi davranmak

koṃa

Hırçın

Tekamubi

Hırçın gibi davranmak

Makmenuma

müşrik

Temakumenumi

Müşrik gibi davranmak

Jivaiza

geveze

Tejavuizi

Geveze gibi davranmak

Joieloro

kuyumcu

Tejaiulori

Kuyumcu gibi davranmak

Jomjebo

kanguru

Tejamujebi

Kanguru gibi davranmak

Joreho

çırak

Tejaruhi

Çırak gibi davranmak

Joseno

kuzen

Tejasuni

Kuzen gibi davranmak

Jurdano

şırfıntı

Tejarudani

Şırfıntı gibi davranmak

Jendala

kibar

Tejanudali

Kibar gibi davranmak

Matjavada

yaftalayan

Tematujavadi

Yaftalayan gibi davranmak

Şano

sinek

Teşani

Sinek gibi davranmak

Urso

ayı

Teurasi

Ayı gibi davranmak

Şaruko

cerrah

Teşaruki

Cerrah gibi davranmak

Şegaro

şeker

Teşaguri

Şeker gibi davranmak

şepo

Koyun

Teşapi

Koyun gibi davranmak

Şeramulo

filozof

Teşarumuli

Filozof gibi davranmak

Nedeno

Deli

Tenaduni

Deli gibi davranmak

Şinvi

Alay etmek

Teşanuvi

Alay etmiş gibi davranmak

Şinvati

Alay edilmek

Teşanuvati

Alay edilmiş gibi davranmak

Şogi

Şok olmak

Teşagi

Şok olmuş gibi davranmak

Femino

Kadın

Tefamuni

Kadın gibi davranmak

Maskulo

Erkek

Temasukuli

Erkek gibi davranmk

Juva

Genç

Tejavi

Genç gibi davranmak

Tahtitoro

diktatör

Tetahutitori

Diktatör gibi davranmak

Gudo

Öküz

Tegadi

Öküz gibi davranmak

Hörso

At

Teharusi

At gibi davranmak

Çarsto

Kereste

Teçarusti

Kereste gibi davranmak

Planko

Kalas

Tepalunki

Kalas gibi davranmak

Gurdo

Kurt

tegarudi

Kurt gibi davranmak

Viro

Adam

Tevari

Adam gibi davranmak

Asino

Eşek

təsuni

Eşek gibi davranmak

Gato

Keçi

Tegati

Keçi gibi davranmak

Kato

Kedi

Tekati

Kedi gibi davranmak

Kelbo

Köpek

Tekalubi

Köpek gibi davranmak

Nemlo

Karınca

Tenamuli

Karınca gibi davranmak

Melfa

Yorgun

Temalufi

Yorgun gibi davranmak

Façila

Kolay

Tefaçuli

Kolay gibi davranmak

Difijila

zor

Tedafujili

Zor gibi davranmak

Log out of this account

Leave a Reply