Sıfat fiil misalleri

SIFAT FİİL MİSALLERİ

Not: bunlar rivayet geçmiş zaman değildir

NOMULI TÜRKÇE SIFAT FİİL HALİ ANLAM
Esti olmak Estita Olmuş
Diçi Söylemek Medça Söylenmiş
İri Gitmek Meira Gidik, gitmiş
Adepti Almak mədeptata Alınmış
Guvi Vermek Megva verik
findi Bulmak Mefindata Bulunmuş
Kroi Koymak Mekrŏta Koyulmuş
Livi Bırakmak Melva Bırakmış
Sentumi hissetmek Mesentuma Hissetmiş
İseri Göstermek Meisera göstermiş
Kipi Tutmak Mekpa Tutuk
Töni Dönmek Metna Dönük
Jelebi Getirmek Mejleba Getirmiş
eidumi Yardım etmek Mėiduma Yardım etmiş
Keti Yazmak Mekta Yazmış
Ludi Oynamak Melda Oynamış
Adi Katmak məda Katmış
Deneşi Tanışmak Medneşa Tanışmış
Kefi Durmak Mekfa Durmuş
Sabi Konuşmak Mesba Konuşmuş
Sedi Oturmak Mesda Oturmuş
Veiti Beklemek Mevita Beklemiş
Legi Okumak Melga Okumuş
Lozi Kaybolmak Melza Kaybolmuş
Şüdi Düşmek Meşda Düşük
Eşteri Satın almak Mėştera Satın almış
Resli Göndermek Mereslata Gönderilmiş
Vini Kazanmak Mevna Kazanmış
Deli Gelişmek Medla gelişmiş
İoti Yetmek Meita Yetmiş
Karçi Harcamak Mekarça Harcamış
Mori Ölmek Memra Ölmüş
Pedi Yürümek Mepda Yürümüş
Goçi Sebep olmak Megça Sebep olmuş
Kapumi Kabul etmek Mekpuma Kabul etmiş
Reklini Dayamak Mereklina Dayamış
Aperumi Açıklamak məperuma açıklamış
Setri Örtmek Mesetra Örtük
Asi Azalmak məsa azalmış
Eldi Dilemek Mėlda Dilemiş
Segi Seçmek Mesgata Seçilmiş
Zegali Başarmak Mezgala başarmış
aneti Anlamak məneta Anlamış
Ami Sevmek məma Sevmiş
Pesni Tartmak Mepesna tartmış
Keçi Yakalamak Mekçata Yakalanmış
Deni Tanımak Mednata Tanınmış
raçi Ulaşmak Merçata ulaşılmış
Pelanumi Planlamak Meplanuma Planlanmış
Agi Davranmak məga Davranış
Kludi Kapatmak Mekluda kapalı
Dankumi Teşekkür etmek Medankuma Teşekkür etmiş
Anakni Edinmek mənakna Edinmiş
Bliri Belirmek Meblira Belirmiş
Neşri Yaymak Meneşra Yaymış
Gardi Korumak Megardata korunmuş
Kaidenumi Kaydetmek Mekidenumata kaydedilmiş
Remni Kontrol etmek Meremnata Kontrol edilmiş
Remi Atmak Merma atılmış
Eterovumi İtiraf etmek Mėterovumata İtiraf edilmiş
Preti Hazır olmak Mepreta Hazır olmuş
Vani İstemek Mevnata İstenmiş
ankeli Engel olmak mənkelata Engel olunmuş
Laiçi Sermek Meliçata Serilmiş
Redçumi Cevaplamak Meredçumata cevaplanmış
Konektumi Bağlamak Meknektuma bağlamış
Videgi Bakmak Mevdega Bakmış
Loŋi Uzamak Meloŋa uzamış
Gönali Çalışmak Meganala Çalışmış
İunçi Katılmak Meinça Katılmış
Umi Yapmak Meuma Yapmış
Havi Sahip olmak Mehva Sahip olmuş
Endi Denemek Mėnda Denemiş
Ji Bir olmak Meja Bir olmuş
Piki Toplamak Mepka Toplamış
Şeri bilmek Meşra Bilmiş
Müni Önemsemek Memna Önemsemiş
Vöri İşaret olmak Mevra İşaret olmuş
Amrumi Emretmek məmruma Emretmiş
Esemi İncelemek Mėsema incelemiş
eḥi Yerleşmek mėḥa Yerleşik
Besi geçmek Mebsa Gecik
Tegnali İşlemek Metegnala İşlemiş
Toreçumi Tercih etmek Metreçuma Tercih etmiş
Dradumi Tehdit etmek Medradumata Tehdit edilmiş
bejini Başlamak Mebjina başlamış
Zöri Sürmek Mezra Sürmüş
Etezi Uymak Mėteza Uymuş
Konservi Saklamak Mekonserva saklamış
Jrî Ağlamak Mejria ağlamış
Kantumi Şarkı söylemek Mekantuma Şarkı söylemiş
Apilumi Hitap etmek məpiluma Hitap etmiş
Muandezi Endişelenmek Memuandeza Endişelenmiş
Flavi Temiz olmak Meflava Temiz olmuş
Jajumi Etkilemek Mejjuma Etkilemiş
Diçegi Bağırmak Medçega Bağırmış
Tançi Dokunmak Metanca Dokunmuş
Gevi Giymek Megva Giymiş
Sagezi Önermek Mesgeza Önermiş
Meti Korkmak Memta Korkmuş
Nüzi Kokmak Menza Kokmuş
Rakabi Binmek Merkaba Binmiş
ikrumi Tahmin etmek Meikruma Tahmin etmiş
Hoihi Kaymak Mehiha kaymış
Adumi Eklemek məduma Eklemiş
Reklini Yaslamak Mereklina Yaslamış
Desetrumi Keşfetmek Medsetruma Keşfetmiş
Şeli Çalmak Meşla Çalmış
Çehi Çekmek Meçha Çekik
Gardi Savunmak Megarda Savunmuş
Kanbi Değişmek Mekanba Değişik
Permitumi İzin vermek Mepermituma İzin vermiş
Tesgi Suçlamak Metesga Suçlamış
Demi İnşa etmek Medma İnşa etmiş
Pinji Boyamak Mepinja Boyamış
Kamentumi Yorumlamak Mekmentuma Yorumlamış
İahiri Ayırmak meihira ayrık
Solvi Çözmek Mesolva çözmüş
Desomni Uyanmak Medsomna uyanık
Menti Sanmak Mementa Sanmış
Eşrumi Israr etmek Mėşruma Israr etmiş
Tohi Dökmek Metha Dökmüş
Kizi Öpmek Mekza Öpmüş
rŏzo Yarışmak Merza Yarışmış
Vidi Görmek Mevda Görmüş
Menti Düşünmek Mementa Düşünmüş
Diçvani Kastetmek Mediçvana Kastetmiş
Umi Sağlamak Meuma Sağlamış
Falovumi Takip etmek Meflovuma Takip etmiş
Ameni Hoşlanmak məmena hoşlanmış
İnşi Kurmak Meinşa Kurmuş
Hoti Ödemek Mehta Ödemiş
Belavi İnanmak Meblava İnanmış
Murti Yönlendirmek Memurta Yönlendirmiş
Oferumi Teklif etmek Meoferuma Teklif etmiş
Resi Kalmak Mersa Kalık
Esperi Ummak Mėspera ummuş
Sali Satmak Meslata Satışmış
Vaçi İzlemek Mevça İzlemiş
Etezumi Uygulamak Mėtezuma Uygulamış
Lereni öğrenmek Melrena Öğrenmiş
Gali Büyümek Megla Büyümüş
Sovartumi Desteklemek Mesvartuma Desteklemiş
Sevisumi Servis etmek Mesvisuma Servis etmiş
hahi Yükselmek Mehha yükselmiş
Soreti Sürtmek mesreta Sürtük
Hevdenumi Kanıtlamak Mehevdenuma kanıtlamış
Zeni Girmek Mezna Girik
Muhelgi İlgilenmek Memhelga İlgilenmiş
Kontri Karşı olmak Mekontra Karşı olmuş
Şerfahi Not almak Meşerfaha Not almış
Kuristumi Merak etmek Mekristuma Merak etmiş
Şovari Acı çekmek Meşvara Acı çekmiş
Komeni Paylaşmak Mekmena Paylaşmış
zərotumi Ziyaret etmek Mezrotuma Ziyaret etmiş
Kêhani Zor olmak Meĥana Zor olmuş
Arseihi Varsaymak mərseiha Varsaymış
Ori Yerine koymak Meora Yerine koymuş
Diçaperi Bahsetmek Medçapera Bahsetmiş
Gegeri Kaçırmak Meggera kaçırmış
İeti Vurmak Meita Vuruk
Etrosumi İtiraz etmek Mėtrosuma İtiraz etmiş
Entegrumi Tamamlamak Mėntegruma Tamamlamış
Ridi Gülmek Merda Gülmüş
Deşi Taşımak Medşa taşımış
Alasi Sallamak məlasa sallamış
Voli Uçmak Mevla Uçmuş
Tovi Dövmek Metva Dövmüş
Tarjati Hedef olmak Metarjata Hedef olmuş
Zetumi Ayarlamak Meztuma Ayarlamış
Geltari Kaldırmak Megeltara Kaldırmış
Fei beslemek mefə Beslemiş
Telmiti Sınırlamak Metelmita Sınırlamış
Ometi Ölçmek Meometa Ölçmüş
İnternumi içermek Meinternuma İçermiş
Promisi Söz vermek Mepromisa Söz vermiş
Elonumi İlan etmek Mėlonuma İlan etmiş
seki Ayrılmak Meska Ayrık
Ğarki Batmak Meğarka Batık
Ediçi Eğitmek Mėdiça Eğitmiş
Falgumi Fark etmek Mefalguma Fark etmiş
Tevzi Dağıtmak Metevza Dağıtmış
hedri Hatırlamak Mehedra Hatırlamış
Tekbari Haber vermek Metekbara Haber vermiş
Kapumi Onaylamak Mekpuma Onaylamış
Votumi Oy vermek Mevtuma Oy vermiş
ṭauri Türemek Meṭaura türemiş
Jompi Zıplamak Mejompa Zıplamış
Müni Önemli olmak Memna Önemli olmuş
Boni İyi olmak Mebna İyi olmuş
Seihi Saymak Mesiha Saymış
Eherhutumi Egzersiz yapmak Mėherhutuma Egzersiz yapmış
roli yuvarlamak Merla yuvarlamış
Jarikati incinmek Mejrikata İncinmiş
pənumi Takdir etmek Mepnuma Takdir etmiş
Koldumi Sıralamak Mekolduma Sıralamış
Sorani Kuşatmak Mesrana Kuşatmış
Zegâti Yakınmak Mezgâta Yakınmış
Tibi Basmak Metba Basık
Fari Uzak olmak Mefra Uzak olmuş
Kontinumi Devam etmek Mekontinuma Devam etmiş
Zetri Germek Mezetra germiş
Aresti Tutuklamak mərestata Tutuklanmış
Vedi Geniş olmak Mevda Geniş olmuş
Mexi Karışmak Memexa karışık
Adei Başvurmak mədə(meadea) başvurmuş
Befumi Zedelemek Mebfuma Zedelemiş
Novi Yeni olmak Menva Yeni olmuş
ordumi Düzenlemek Meorduma Düzenlemiş
harşi Pişmek Meharşa Pişik
Telki Kilitlemek Metelka Kilitlemiş
nei Yakmak menə Yakmış
Gönalfinemi Emekli olmak Megnalfinema Emekli olmuş
Veni Gelmek Mevna Gelmiş
istadi Kullanmak Meistada Kullanmış
Muldi Sormak Memulda Sormuş
Sörçi Aramak Mesörça Aramış
Pedegi Koşmak Mepdega Koşmuş
Avantumi İlerlemek məvantuma İlerlemiş
Audi Duymak məuda duymuş
Viti Yaşamak Mevta Yaşamış
Vahizi Üremek meṿiza üremiş
Aperi açmak məpera açık
Çezi Çizmek Meçza Çizik
Krei Yaratmak mekrə Yaratmış
Jelenumi Yalan söylemek Mejlena Yalan olmuş
Beri Kırmak Mebra Kırık
Erti Artmak Mėrta Artık
Şaki kesmek Meşka Kesik
Manji Yemek Memanja Yemiş
Nusi Sunmak Mensa Sunmuş
Zikri Anmak Mezikra Anmış
Edri Yönetmek Mėdra yönetmiş
Porketi Unutmak Meporketa Unutmuş
Kegi Kaçmak Mekga Kaçmış
Audegi Dinlemek məudega Dinlemiş
Gegeri Çıkarmak Meggera Çıkarmış
Jansi Yansımak Mejansa Yansımış
Sibi Dolmak Mesba Doluk
Gerri Savaşmak Megerra Savaşmış
Paşi İtmek Mepşa İtmiş
Doçi Öğretmek Medça Öğrenmiş
Dadi Sığmak Medda Sığmış
Alki Asmak məlka Asık
segnumi İmzalamak mesegnuma İmzalamış
trevi gezmek Metreva Gezmiş
İmagumi Hayal etmek Meimaga Hayal olmuş
nasji Doğmak Menasja Doğmuş
Morî Evlenmek memria Evlenmiş
Trinki içmek Metrinka İçmiş
Nori Yaklaşmak Menra Yaklaşmış
Jokumi Yüklemek Mejkuma Yüklemiş
Çasapumi Cezbetmek Meçsapuma Cezbetmiş
Kigumi Davet etmek Mekguma Davet etmiş
vörni uyarmak Mevörna Uyarmış
jüsi Yüzmek mejsa Yüzmüş
ruti Yönelmek Merta Yönelmiş
Çiri üşümek Mecra Üşümüş
Lai Yok olmak Melâ Yok olmuş
ioteşi yetişmek Meiteşa Yetişmiş
Burni Yanmak Meburna Yanık
Pluvi yağmak Mepluva Yağmış
Tveri burmak Metvera Buruk
Ari Var olmak məra Var olmuş
Züi Üzmek Mezüa Üzmüş
Egühi Üye olmak Mėgüha Üye olmuş
Zosi üretmek Meża Üretmiş
Behi usanmak Mebha Usanmış
Getihi uğramak Megtiha Uğramış
Şini tırmanmak Meşna Tırmanmış
Teşli Teslim olmak Meteşla Teslim olmuş
Kuraçi Tedavi olmak Mekraça Tedavi olmuş
Tadi tatmak Metda Tatmış
pesneşi tartışmak mepesneşa Tartışmış
Tari taramak Metra Taramış
Şekoti Şahit olmak Meşkota Şahit olmuş
Gimi silmek Megma Silik
Fafi susmak Meffa Susmuş
Moli solmak Memla Soluk
Ladi Sadık olmak Melda Sadık olmuş
Agri Razı olmak məgra Razı olmuş
Baŋi patlamak mebaŋa Patlak
Mesi özlemek Memsa Özlemiş
Ribeti ovmak Merbeta Ovmuş
Lahi övmek Melha Övmüş
Maŋi Meşgul olmak Memaŋa Meşgul etmiş
Etevi kutlamak Mėteva Kutlamış
Gürdari kurtarmak Megürdara Kurtarmış
Kisri kopmak Mekisra Kopuk
Kezi kızmak Mekza Kızmış
Kezori kızarmak Mekzora Kızarmış
Eini inmek Mėina İnik
Konevi iletmek mekneva İletmiş
Beteki güvenmek Mebteka Güvenmiş
Sekri Gizli olmak mesekra Gizli olmuş
Skezi yarmak Meskeza Yarık
Vropi dürmek Mevropa Dürmüş
Vandi dolaşmak Mevanda Dolaşık
Hiki Dikmek Mehka Dikik
Planti Bitki dikmek Meplanta Dikik
Doi danışmak Medŏ Danışık
Şelpi çarpmak Meşelpa Çarpık
Hieri ermek Mehiera Ermiş
Dividi bölmek Medvida Bölük
Rudeti başarmak Merdeta Başarmış
Ştudi araştırmak Meştuda Araştırmış
Mani Ele almak Memna Ele almış
Flovi akmak Meflova akmış
Log out of this account

Leave a Reply