Olma durumu misalleri

Bu durum için –es yahut –hal son eki yahut nimal ölçüsü kullanılır. Tek sessiz harfli köklerde bu ölçü olmaz.

SIFAT ANLAMI EKLİ ÖLÇÜLÜ ANLAM
ajelora Aceleci Ajeloreso Ajilaro Acelecilik
Reklita Acemi Rekliteso Rikalito Acemilik
Ageiha Acı ageiheso Agîaho Acılık
Ażia Ażieso Ażîaho Açlık
Apera Açık Apereso Apiraho Açıklık
İusta Adil İusteso îsato Adalet
əra ağır əreso Ağırlık
Jriula Ağlayan Jriuleso Jiraulo Ağlayanlık
Sasteraka Ailevi Sasterakeso Sisaterako Ailevilik
Akbula Aksak Akbuleso Akibalo Aksaklık
Feila Aktif Feileso Fîalo Aktiflik
Ezoha Alçak Ezoheso Ezihaho Alçaklık
Adepteşula Alışık Adepteşuleso Adipateşulo Alışıklık
Adepteşema Alışkın adepteşemeso Adipateşemo Alışkınlık
Maşro Alim Maşreso Mişaro Alimlik
Madro Anne Madreso Midaro Annelik
Stupena Aptal Stupeneso Sitapeno Aptallık
Retra Geri Retreso Ritaro Gerilik
Nedra Aşağı Nedreso Nidaro Aşağılık
Esva Aşırı Esveso Esivaho Aşırılık
Seka Ayrı Sekeso Sikaho Ayrılık
Asa Az Aseso Azlık
Sa Çok Seso Çokluk
konekta Bağlı Konekteso kinakto Bağlılık
Fortuna Şanslı Fortuneso Firatuno Şanslılık
Muzgala Başarılı Muzgaleso Mizagalo Başarılılık
Amuzgala Başarısız Amuzgaleso Amizagalo Başarısızlık
Alia Başka Alieso Alîaho Başkalık
Şta Bayat Şteso Şitaho Bayatlık
Lula Becerikli Luleso Lilaho Beceriklilik
Siŋolo Bekar siŋoleso Sinagolo Bekarlık
Fezla Fazla Fezleso Fizalo Fazlalık
Padro Baba Padreso Pidaro Babalık
Lada geç Ladeso Lidaho Geçlik
Besa Geçen, geçmiş Beseso Bisaho Geçenlik
Mavna Gelen Mavneso Mivano Gelenlik
Juva Genç Juveso Jivaho Gençlik
Umuma Genel Umumeso Umimaho Genellik
Veda Geniş Vedeso Vidaho Genişlik
Rəla Gerçek Rəleso Rilaho Gerçeklik
Lipaza Gerekli Lipazeso Lipazo Gereklilik
Zetrema Gergin Zetremeso Zitaremo Gerginlik
Badia İlkel badieso Bidaio İlkellik
Maira giden Maireso Mîaro Gidenlik
Sekra Gizli Sekreso Sikaro Gizlilik
Mavda Gören Mavdeso Mivado Gören olma durumu
Kria Gri Krieso Kiraio Grilik
Forza Güçlü Forzeso Firazo Güçlülik
Murdena Güler yüzlü Murdeneso Miradeno Güler yüzlülik
terdula Gülünç Terduleso Tiradulo Gülünçlik
Musla güneşli Musleso Misalo Güneşlilik
Mubteka Güvenli Mubtekeso Mibateko Güvenlilik
Dura Güzel Dureso Diraho Güzellik
Pulka Güzel Pulkeso Pilako Güzellik
Era Hafif Ereso Hafiflik
Fabola Harika Faboleso Fibalo Harikalık
Asna Hasta Asneso Asinaho Hastalık
Musna sağlıklı Musneso Misano Sağlıklılık
Mekşuma Haşlanmış Mekşumeso Mikaşumo Haşlanmışlık
Mugsera Hatalı Mugsereso Migasero Hatalılık
Preta hazır Preteso Pirato Hazırlık
Muvnega Hırslı Muvnegeso Mivanego Hırslılık
Muspoda Hızlı muspodeso Misapodo Hızlılık
Muçta Hilekar Muçteso Miçato Hilekarlık
Munisvida Hoşgörülü Munisvideso Minasvido Hoşgörülülük
Libera Özgür Libereso Libaro Özgürlük
Kalidena Ilık Kalideneso Kiladeno Ilıklık
Abstema Ilımlı Abstemeso Abisatemo Ilımlılık
Adrə Islak adrėso Adiraho Islaklık
Luxa Işıklı Luxeso Likaso Işıklı
İntra İç İntreso înatro İçlik
Murhoza Namuslu Murhozeso Mirahozo Namusluluk
muvnega muhtaç muvnegeso Mivanego muhtaçlık
Dera ikinci Dereso Diraho İkincilik
Avanta İleri Avanteso Avinato İlerilik
Helga İlgili Helgeso Hilago İlgililik
İntoresa İlginç intoreseso înatoreso İlginçlik
Öna Tek Öneso Teklik
Şeraka Billimsel Şerakeso Şirako Billimsellik
Ahemgana İmkansız Ahemganeso Ahimagano İmkansızlık
Tina ince Tineso Tîano İncelik
Ublavaka Dini Ublavakeso Ubilavako Dinilik
Sevnada İstenen Sevnadeso Sivanado İstenenlik
Mudaka İtaatkar Mudakeso Midako İtaatkarlık
Bona İyi Boneso Binaho İyilik
İega İyi iegeso îgaho İyilik
İnava Yeterli inaveso înavo Yeterlilik
Ehera Kahraman Ehereso Ehiraho Kahramanlık
bruna Kahverengi Bruneso Birano Kahverengilik
Nera Siyah nereso Niraho Siyahlık
Kontra Karşı Kontreso Kinatro Karşılık
hata Katı Hateso Hitaho Katılık
Beha Parlak Beheso Bihaho Parlaklık
Pempa Pembe pempeso pimapo Pembelik
Harşita Pişmiş Harşiteso Hiraşito Pişmişlik
Rilasa rahat Rilaseso Rilaso Rahatlık
Agra Razı Agreso Agiraho Rıza
Muklora Renkli Mukloreso Mikaloro Renklilik
Mupsansa Sabırlı Mupsanseso Mipasanso Sabırlılık
Pura Saf Pureso Piraho Saflık
Kreta Sağlam Kreteso Kirato Sağlamlık
Vito hayat Viteso Vîato Hayatlık
Rikta Sağ Rikteso Rikato Sağ olma durumu
Linka Sol Linkeso Linako Solluk
Mubarta Sakallı Mubarteso Mibarto Sakallılık
Kalma Sakin Kalmeso kilamo Sükunet
Konvikta Samimi Konvikteso Kinavikto Samimiyet
Aleva sarı Aleveso Alivaho Sarılık
Blonta Sarışın Blonteso Bilanto Sarışınlık
Harda Sert Hardeso Hirado Sertlik
Asna Sessiz Asneso Asinaho Sessizlik
Amfila sevecen Amfileso amifalo Sevecenlik
Mukva Sevinçli Mukveso Mikavo Sevinçlilik
Kalida Sıcak Kalideso Kilado Sıcaklık
Taita Kalın Taiteso Tîato Kalınlık
edda Sıkıcı eddeso Eidaho Sıkıcılık
Rudiana Rutin rudianeso Ridâno Rutinlik
mueŋira Kızgın Mueŋireso Mienagiro Kızgınlık
Soha Soğuk Soheso Sihaho Soğukluk
Fino Son Fineso Fîano Sonluk
Kuestula Sorumlu kuestuleso Kiesatulo Sorumlu
Sastaka Sosyal Sastakeso Sisatako Sosyallik
Nobala Asil Nobaleso Nibalo Asalet
Musga Suçlu Musgeso Misago Suçluluk
Fafema suskun fafemeso Fifamo Suskunluk
Kva Susuz Kveso Kivaho Susuzluk
Kivela Sürpriz kiveleso Kivalo Sürprizlik
Jisiaka şahsi Jisiakeso Jisâko Şahsilik
Finvina Şampiyon Finvineso Finavino Şampiyonluk
Muçenza Şanslı Muçenzeso Miçanzo Şanslılık
Şkana Şaşı Şkaneso Şikano Şaşılık
teşşada Şaşırtıcı Teşşadeso Tişaşado Şaşırtıcılık
Şeşema Şaşkın Şeşemeso Şişamo Şaşkınlık
Mukvava Şefkatli mukvaveso Mikavavo Şefkatlilik
Muşrova Şerefli Muşroveso Mişarovo Şereflilik
Muvlanza Şedid Muvlanseso Mivalanzo Şiddetlilik
Graza Şişman grazeso Girazo Şişmanlık
Entegra Tam Entegreso Enitagro Tamlık
Anexa Tam Anexeso Anikaso Tamlık
Mutda Tatlı Mutdeso Mitado Tatlılık
Freşa Taze Freşeso firaşo Tazelik
Mudrada Tehlikeli Mudradeso Midarado Tehlikelilik
Mualada Telaşlı Mualadeso Mialado Telaşlılık
Laza Tembel Lazeso Lizaho Tembellik
Flava Temiz Flaveso Filavo Temizlik
Toraŋa Turuncu Toraŋeso Tiraŋo Turunculuk
Çava Ucuz çaveso Çivaho Ucuzluk
Tehjilema Utangaç Tehjilemeso Tihajilemo Utangaçlık
Desomna uyanık Desomneso Disamino Uyanıklık
Eteza Uygun, normal Etezeso Etizaho Uygunluk
Fara Uzak fareso Firaho Uzaklık
Loŋa Uzun Loŋeso Linago Uzunluk
Trira Üçüncü Trireso Tiraro Üçüncülük
Züada Üzücü Züadeso Ziadiho Üzücülük
Tristeza Mahzun Tristezeso Tirastezo Mahzunluk
Foreja Yabancı Forejeso Firajo Yabancılık
Nora Yakın Noreso Niraho Yakınlık
Jelenora Yalancı Jelenoreso Jilanoro Yalancılık
ḟurena Yanlış ḟureneso ḟirano Yanlışlık
Eidora Yardımcı Eidoreso Eîdaro Yardımcılık
Pöno Yasak Pöneso Pinaho Yasaklık
Muaja yaşlı Muajeso Miajaho Yaşlılık
Nova yeni Noveso Nivaho Yenilik
Eḥaka Yerel eḥakeso Eḥikaho Yerellik
grüna Yeşil Grüneso Girano Yeşillik
Tega Yoğun tegeso Tigaho Yoğunluk
Vihoro Yolcu vihoreso Viharo Yolculuk
Lefema Yorgun Lefemeso Lifamo Yorgunluk
Softa Yumuşak Softeso Sifato Yumuşaklık
Haha Yüksek Haheso Hihaho Yükseklik
Elgansa Zarif Elganseso Eliganso Zarafet
debola Zayıf Deboleso Dibalo Zayıflık
Muzka Zeki Muzkeso Mizako Zekilik
Rika Zengin Rikeso Rîako Zengin
Arka Fakir Arkeso Arikaho Fakirlik
Difijila Zor Difijileso Difajilo Zorluk
haluva Beyaz Haluveso Hilavo Beyazlık
Rufa Kırmızı Rufeso Rifaho Kırmızılık
Bilüha Mavi Bilüheso Bilaho Mavilik
Dodeza Esmer Dodezeso Didazo Esmerlik
Balda Kel Baldeso Bilado Kellik
Mantaita Cimri Mantaiteso Minataito Cimrilik
Ugla Çirkin Ugleso Ugilaho Çirkinlik
İaba Yavaş iabeso îbaho Yavaşlık
Eskula kültürel eskulakeso Esikalo kültürellik
Drə Kuru Drėso Diraho Kuruluk
metula korkak Metuleso Mitalo Korkaklık
Sura Hassas Sureso Siraho Hassasiyet
Diga Dış Digeso Dîago Dışlık
Privata Özel privateso Piravato Özellik
Empta Boş Empteso Emipato Boşluk
Atna Kalın Atneso Atinaho Kalınlık
Oltena Eski Olteneso Olitano Eskilik
Abna Kötü Abneso Abinaho Kötülük
Neşrema Yaygın Neşremeso nişaremo Yaygınlık
Valiana Cesur Valianeso Vilâno Cesaret
Neda Net Nedeso nidaho Netlik
Doreşta Dürüst Doreşteso Diraşto Dürüstlük
Kiça Küçük Kiçeso Kîaço Küçüklük
Nadaraka Doğal nadarakeso Nidarako Doğallık
Onversaka Evrensel Onversakeso Onivarsako Evrensellik
Gala Büyük Galeso Gilaho Büyüklük
Naşa Garip Naşeso Nişaho Gariplik
teva Derin Teveso Tivaho Derinlik
Açva Pahalı Açveso Açivaho Pahalılık
Vaha Çok Vaheso Vihaho Çokluk
Qasra Kısa Qasreso Qisaro Kısalık
Ganroza Cömert Ganrozeso Ginarozo Cömertlik
Şora Ekşi Şoreso Şiraho Ekşilik
Manena Erken Maneneso Minano Erkenlik
Kamara Eşit Kamareso Kimaro Eşitlik
İdaka İdeal idakeso îdako İdeallik
Freza Donuk frezeso Firazo Donukluk
Arganza Kibirli arganzeso Ariganzo Kibirlilik
Dosa Düz Doseso Disaho Düzlük
Mekzora kızarmış mekzoreso mikazoro Kızarmışlık
Log out of this account

Leave a Reply