Nimalet ölçüsü misalleri

Bu ölçüler bir kelimenin sanat ve meslek halini belirtir. Türkçedeki –cılık son eki gibi. Yani nomulideki muadili olarak “-oreso” son ekinden bahsediyoruz. Yani bu ölçüler –oreso son ekiyle aynı vazifeyi görüyor. Bu ölçüler nimalet(kökte en az 3 sessiz harf)ve nimet(kökte en az 2 sessiz harf)ölçüleridir. Misallere geçiyorum;

bu ölçüler –cılık yapmak içindir. Yani ayakkabıcı derken peduhoro denir yine. Pidahetoro denmez. Çünkü pidahetoro ayakkabıcılıkçı manasına gelir ve böyle bir şey yoktur. Fakat peduhoreso=pidaheto diyebiliriz mümkündür

KELİME TÜRKÇESİ Ölçülü hali anlam
Tejkati Yüklenmek Tijakateto Yüklenicilik
Testiliho tekstil tisatiliheto Tekstilcilik
Volilo tayyare Vilaleto Teyyarecilik
Deslilo şemsiye Disalileto Şemsiyecilik
Ornumo Süsleme Orinameto Süslemecilik
Kamilo Süpürge Kimaleto Süpürgecilik
suveḥo Sömürge sivaḥeto Sömürgecilik
Tetmanaiho sermaye Titamaniheto Sermayecilik
pesteḥo Pastane pisateḥeto Pastanecilik
Negoleso nakliye Nigaleseto Nakliyecilik
Kastaniho kestane Kisataniheto Kestanecilik
çarsto Kereste Çirasteto Kerestecilik
Tensi söndürmek Tinaseto İtfaiyecilik
bonzo işletme Binazeto İşletmecilik
Tripo İşkembe Tirapeto İşkembecilik
Rivo İhtilal Rîaveto İhtilalcilik
İsero gösteri Îsareto Göstericilik
Zeneşo Girişim zinaşeto Girişimcilik
Şeramo felsefe Şirameto Felsefecilik
Utato denetim Utiteto Denetimcilik
təho çay Tiheto Çaycılık
gelto cilt gilateto Ciltçilik
Hênelo bilişim hinaleto Bilişimcilik
Etemo Akademi Etimeto Akademicilik
Ediço Eğitim Ediîaçeto Eğitimcilik
Doço öğretim Diçeto Öğretimcilik
Legeḥo kıraathane Ligaḥeto Kıraathanecilik
Hamulgelo Hamburger Himalgeleto hamburgercilik
Glovero Kalorifer gilavereto Kalorifercilik
Paporalo kırtasiye Pipareleto Kırtasiyecilik
Libreḥo Kütüphane Libareḥet Kütüphanecilik
Malepo muhallebi milapeto Muhallebicilik
toraŋafrutto Narenciye Tiraŋafrutteto Narenciyecilik
Ritulo Perakende ritaleto Perakendecilik
Unsemo pişmaniye unisameto pişmaniyecilik
Krustlo Şekerleme kirastleto Şekerlemecilik
Flaveso Temizlik Filaveseto Temizlikçilik
İoteşumo yetiştirme îtaşumeto yetiştirmecilik
Urakeso belediye Urikaseto belediyecilik
Şavako Belgesel Şivaketo Belgeselcilik
Mulino Değirmen Milaneto Değirmencilik
Lesoneḥo dershane Lisaneḥeto Dershanecilik
Kritiko Eleştiri Kiratiketo Eleştiricilik
Ornuso Fotokopi Orinaseto Fotokopicilik
Diçegeso Hariciye Diçageseto hariciyecilik
Konservo Konserve Kinaserveto Konservecilik
gürebiho kurabiye Girabiheto Kurabiyecilik
Kelkumo Muhasebe Kilakumeto Muhasebecilik
Jeteşo Mücadele Jitaşeto Mücadelecilik
Gohro Mücevher Gihareto Mücevhercilik
Mosaharo Müzakere Misahareto müzakerecilik
Zalirilo Otomobil Zilarileto otomobilcilik
Çiniho Porselen Çinaheto Porselencilik
Çeiro Sandalye Çiîareto Sandalyecilik
Pigolo Turşu Pigaleto Turşuculuk
alkeḥo vestiyer alikaḥeto Vestiyercilik
Solvumo Analiz Silavumeto Analizcilik
peoleḥo Ardiye piolaḥeto Ardiyecilik
Benzo benzin Binazeto Benzincilik
Taveno Define Tivaneto Definecilik
Diftro Defter Difatreto Deftercilik
Rivo devrim Riîaveto Devrimcilik
Eşödo döşeme Eşideto Döşemecilik
Galero galeri Gilareto Galericilik
Novşerpaporo gazete nivaşerpaporeto Gazetecilik
Əresfero Halter Ərisaferet Haltercilik
Haigalo heykel Hîagaleto Heykelcilik
Storo Hikaye sitareto Hikayecilik
menso kantin Minaseto Kantincilik
ürato karate üriteto Karatecilik
Fakilo makine Fikaleto makinecilik
Maliho maliye Milaheto Maliyecilik
Marmaro mermer Miramareto Mermercilik
melaso Pekmez milaseto Pekmezcilik
Çozo peynir Çizeto Peynircilik
Harşumo Pişirme Hiraşumeto Pişirmecilik
Ritrado Portre Ritaradeto Portrecilik
Falabo Sanayi Filabeto Sanayicilik
Axamümo temsil akisamümeto Temsilcilik
Laṃro Telsiz Limabreto telsizcilik
Suhrumo tasvir siharumeto Tasvircilik
Danero Tanker Dinareto tankercilik
ikro Tahmin îkareto tahmincilik
Zavuno sünger zivaneto Süngercilik
Vepelo Teneke Vipaleto Tenekecilik
Tûrismo Turizm tirasmeto turizmcilik
Sailo yelken Sîaleto Yelkencilik
sartimo zeytin siratimeto Zeytincilik
şaveḥo Arşiv şivaḥeto arşivcilik
Almondo badem alimandeto Bademcilik
gardeno Bahçe Giradeneto bahçecilik
Şavo Belge Şiveto Belgecilik
Kampasano beste kimapasaneto Bestecilik
Libero ciğer Libareto Ciğercilik
kiko çerez kîaketo çerezcilik
Fero Demir Fireto Demircilik
Maro deniz Mireto Denizcilik
Erşo Döner erişeto Dönercilik
Tohmo düğme Tihameto Düğmecilik
Timono Dümen Timaneto Dümencilik
Kabaro haber Kibareto Habercilik
Edro idare Edireto İdarecilik
Kahvo kahve Kihaveto Kahvecilik
atgugo köfte Atigageto Köftecilik
Miniero Maden minəreto Madencilik
Fruto Meyve firateto meyvecilik
Mitiho midye Mitaheto midyecilik
Verdo perde viradeto Perdecilik
Rekaiho reçel Rikaiheto Reçelcilik
İmajo resim îmajeto Resimcilik
Vaketo sebze Vikateto Sebzecilik
Estelo semer Esitaleto Semercilik
Uro Şehir Uroreseo Şehircilik
Şegaro şeker Şigareto Şekercilik
Manaihuho vezne Minaîhuheto Veznecilik
Zoso üretim Ziseto Üretimcilik
Taniho tekne Tinaheto Teknecilik
Revaro Tamir Rivareto Tamircilik
Hotkuro taksi Hitakureto Taksicilik
Beçi Biçmek Biçeto Biçicilik
Rakabi Binmek Rikabeto Binicilik
Şopeno büfe Şipaneto Büfecilik
Çedo çete Çideto Çetecilik
Çiniho Çini çinaheto Çinicilik
muho Çivi Miheto Çivicilik
Ledi delmek Lideto delicilik
Dermo Deri Dirameto Dericilik
Kamelo deve Kimaleto Devecilik
Olteno eski Olitaneto Eskicilik
Endiro faiz Enidareto Faizcilik
Filmo Film Filameto Filmcilik
Navo gemi Niveto Gemicilik
reseḥo Otel risaḥeto Otelcilik
Kido pide Kîadeto Pidecilik
Şergardilo bilgisayar şiragardileto Bilgisayarcılık
çartaposto kartpostal Çirataposteto Kartpostalcılık
Manlabo manifatura Minalabeto Manifaturacılık
Ştudo araştırma Şitadeto Araştırmacılık
Vropatumi Dolandırmak Virapatumeto Dolandırıcılık
Nerboreso karaborsa niraboreseto Karaborsacılık
tradeḥumo pazarlama tiradeḥumeto Pazarlamacılık
Ĥaşuro aksesuar Ĥişareto Aksesuarcılık
Peduho ayakkabı Pidaheto Ayakkabıcılık
Çiko Çikolata Çîaketo Çikolatacılık
frezumo dondurma Firazumeto Dondurmacılık
Lemalo Limonata Limaleto Limonatacılık
ḥaşto politika ḥişateto Politikacılık
Pustarmo Pastırma Pisatarmeto Pastırmacılık
Avalajo Ambalaj Avilajeto Ambalajcılık
Lukaperilo Anahtar Likaperileto anahtarcılık
Korneto Borazan Kiraneto borazancılık
Drasfubo Çamaşır Dirasfubeto Çamaşırcılık
Deşatkensalo İşporta Dişatkensaleto İşportacılık
Gaburdo Kaporta Gibardeto Kaportacılık
manjeḥo Lokanta minajeḥeto Lokantacılık
Marnoko Makarna Miranoketo Makarnacılık
kaflo Mandıra Kifaleto Mandıracılık
Aveho mobilya Aviheto Mobilyacılık
Kemdo Nişasta Kimadeto Nişastacılık
Sigorto Sigorta sigartero Sigortacılık
Ovo yumurta Ovoreso Yumurtacılık
esitemo antika Esitameto Antikacılık
Pinjemo Badana Pinajemeto Badanacılık
Neso Dokumak Niseto Dokumacılık
Harto Harita Hirateto Haritacılık
Aktagano Hayvan Akitaganeto Hayvancılık
Almajo Mağaza Alimajeto Mağazacılık
Tibo Matbaa Tîabeto Matbaacılık
Elono Reklam Elineto Reklamcılık
ieluvido Sinema îlavideto Sinemacılık
Tavelo Tabela Tivaleto Tabelacılık
Deşo Taşıma Dişeto Taşımacılık
Mornigo yorgan Miranigeto Yorgancılık
Neliho Ambar Nilaheto Ambarcılık
kuro araba Kireto arabacılık
banĥo banka Binaĥeto Bankacılık
Kupro Bakır Kipareto Bakırcılık
Aklako Ayran Akilaketo Ayrancılık
boreso Borsa biraseto Borsacılık
Dasiro çadır Disareto Çadırcılık
Ganto çanta Ginateto Çantacılık
Zovo Çorba Ziveto Çorbacılık
barako çuval biraketo Çuvalcılık
Muro Duvar Mireto Duvarcılık
Fravuho Fırın Firavuheto Fırıncılık
Çitaro Gitar Çitareto Gitarcılık
beteḥo Hamam bitaḥeto Hamamcılık
Helguo Helva Hilagueto Helvacılık
Horedo Hurda hiradeto Hurdacılık
Tino Kalay Tîaneto Kalaycılık
Mleno Katır Milaneto Katırcılık
Çemiho Kimya Çimaheto Kimyacılık
ogelo Kukla Ogileto Kuklacılık
gaṃo Kumar Gimabeto Kumarcılık
Foniho Lağım Finaheto Lağımcılık
Pelito Levha Pilateto Levhacılık
Baito Lokma Bîateto lokmacılık
Mavo Mafya Miveto Mafyacılık
pestiliho Mandal Pisatiliheto mandalcılık
Etkuro Masaj Etikareto masajcılık
Gravo Mezar Giraveto Mezarcılık
Arbaro Orman aribareto Ormancılık
Pesto Pasta Pisateto Pastacılık
Pico Pizza Pitaseto Pizzacılık
Muilo Posta Mîaleto Postacılık
Rumuho Roman Rimaheto Romancılık
Çiniho Sakız Çinaheto Sakızcılık
Bivo Sığır Bîaveto Sığırcılık
Oniono Soğan Onîaneto Soğancılık
Tetgevo Şapka Titageveto Şapkacılık
Kanto Şarkı Kinateto Şarkıcılık
Bardo Tahta Biradeto Tahtacılık
Briko tuğla Biraketo Tuğlacılık
Jeleno Yalan Jilaneto Yalancılık
neşro Yayın Nişareto Yayıncılık
iulso Yufka Îlaseto yufkacılık
Sorno zurna Siraneto zurnacılık
Gehpso alçı Gihapseto Alçıcılık
cevo arpa tisaveto Arpacılık
Vidisero ayna vidasero aynacılık
Pinjo Boya pinajeto boyacılık
Uğo boza Uğoreso Bozacılık
Pulezo cila Pilazeto Cilacılık
Açazo Ecza Açizeto Eczacılık
Elmo Elma Elimeto Elmacılık
Feiuro Fuar fîaureto Fuarcılık
Relmo Halı Rilameto Halıcılık
Hevaho hava Hivaheto Havacılık
Arvo Arı Ariveto Arıcılık
Fişo balık Fîaşeto balıkçılık
kunto av Kinateto avcılık
Log out of this account

Leave a Reply