İşteşlik misalleri

İŞTEŞLİK MİSALLERİ

İşteşlik eki –eş son eki ve “munamel” ölçüsüdür. (2 sessiz harfli köklerde munameh, tek sessiz harfli köklerde munah’tır.

NOMULI TÜRKÇE -eş munamel anlam
Esti olmak Esteşi Muesatehi Oluşmak
Diçi Söylemek Diçeşi Mudaieçi Söyleşmek
İri Gitmek İreşi Muiarehi Gidişmek
Adepti Almak Adepteşi Muadapeti Alışmak
Guvi Vermek Guveşi Mugavehi Verişmek
findi Bulmak Findeşi Mufanedi Buluşmak
Kroi Koymak Kroeşi Mukarehi Koyuşmak
Livi Bırakmak Liveşi Mulaievi Bırakışmak
Sentumi hissetmek Sentumeşi Musanetumi Hissedişmek
İseri Göstermek İsereşi Muiaseri Gösterişmek
Kipi Tutmak Kipeşi Mukaiepi Tutuşmak
Töni Dönmek Töneşi Mutanehi Dönüşmek
Jelebi Getirmek Jelebeşi Mujalebi Birlikte getirmek
eidumi Yardım etmek Eidumeşi Mueiademi Yardım edişmek
Keti Yazmak Keteşi Mukatehi Yazışmak
Ludi Oynamak Ludeşi Muladehi Oynaşmak
Adi Katmak Adeşi Muadahi Katışmak
Deneşi Tanışmak Deneşi Mudanehi Tanışmak
Kefi Durmak Kefeşi Mukafehi Duruşmak
Sabi Konuşmak Sabeşi Musabehi Konuşuşmak
Sedi Oturmak Sedeşi Musadehi oturuşmak
Veiti Beklemek Veiteşi Muvaieiti bekleşmek
Legi Okumak Legeşi mulagehi Okuşmak
Lozi Kaybolmak Lozeşi Mulazehi Kayboluşmak
Şüdi Düşmek Şüdeşi Muşadehi Düşüşmek
Eşteri Satın almak Eştereşi Mueşateri Satın alışmak
Resli Göndermek Resleşi Muraseli Gönderişmek
Vini Kazanmak Vineşi Muvaieni Birlikte kazanmak
Deli Gelişmek Deleşi Mudalehi Gelişmek
İoti Yetmek İoteşi Muiatehi Yetişmek
Karçi Harcamak Karçeşi Mukareçi Harcaşmak
Mori Ölmek Moreşi Mumarehi Birlikte ölmek
Pedi Yürümek Pedeşi Mupadehi Yürüşmek
Goçi Sebep olmak Goçeşi Mugaçehi Sebep oluşmak
Kapumi Kabul etmek Kapumeşi Mukapemi Kabul edişmek
Reklini Dayamak Reklineşi Murakelini Dayaşmak
Aperumi Açıklamak Aperumeşi muaparemi Açıklaşmak
Setri Örtmek Setreşi Musateri Örtüşmek
Asi Azalmak Aseşi Muasahi Birlikte azalmak
Eldi Dilemek Eldeşi Mueladehi Dileşmek
Segi Seçmek Segeşi Musagehi Seçişmek
Zegali Başarmak Zegaleşi Muzageli Birlikte başarmak
aneti Anlamak Aneteşi Muanatehi anlaşmak
Ami Sevmek Ameşi Muamahi sevişmek
Pesni Tartmak Pesneşi Mupaseni Tartışmak
Keçi Yakalamak Keçeşi Mukaçehi Kaçışmak
Deni Tanımak Deneşi Mudanehi Tanışmak
raçi Ulaşmak Raçeşi Muraçehi Birlikte ulaşmak
Pelanumi Planlamak Pelanumeşi Mupalenumi Planlaşmak
Agi Davranmak Ageşi Muagehi Birlikte davranmak
Kludi Kapatmak Kludeşi Mukaledi Kapatışmak
Dankumi Teşekkür etmek Dankumeşi Mudanekumi Teşekkür edişmek
Anakni Edinmek Anakneşi Muanakeni Edinişmek
Bliri Belirmek Blireşi Mubaleri Birlikte belirmek
Neşri Yaymak Neşreşi Munaşeri Yayışmak
Gardi Korumak Gardeşi Mugaredi Birlikte koruşmak
Kaidenumi Kaydetmek Kaidenumeşi Mukaidanumi Kaydedişmek
Remni Kontrol etmek Remneşi Murameni Kontrol edişmek
Remi Atmak Remeşi Muramehi Atışmak
Eterovumi İtiraf etmek Eterovumeşi Muetarevumi İtiraf edişmek
Preti Hazır olmak Preteşi Mupareti Hazır oluşmak
Vani İstemek Vaneşi Muvanehi İsteşmek
ankeli Engel olmak Ankeleşi Muanakeli Engel oluşmak
Laiçi Sermek Laiçeşi Mulaieçi Serişmek
Redçumi Cevaplamak Redçumeşi Muradeçumi Cevaplaşmak
Konektumi Bağlamak Konektumeşi Mukanektumi Bağlaşmak
Videgi Bakmak Videgeşi Muvadegi Bakışmak
Loŋi Uzamak Loŋeşi Mulanegi Uzaşmak
Gönali Çalışmak Gönaleşi Muganeli Birlikte çalışmak
İunçi Katılmak İunçeşi Muianeçi Katışmak
Umi Yapmak Umeşi Mûmahi Yapışmak
Havi Sahip olmak Haveşi Muhavehi Sahip oluşmak
Endi Denemek Endeşi Muenadehi Deneşmek
Ji Bir olmak Jeşi Mujahi Bir oluşmak
Piki Toplamak Pikeşi Mupaieki Toplaşmak
Şeri bilmek Şereşi Muşarehi Bilişmek
Müni Önemsemek Müneşi Mumanehi Önemseşmek
Vöri İşaret olmak Vöreşi Muvarehi İşaret oluşmak
Amrumi Emretmek Amrumeşi Muamaremi emredişmek
Esemi İncelemek Esemeşi Muesamehi Birlikte incelemek
eḥi Yerleşmek eḥeşi mueḥahi Birlikte yerleşmek
Besi geçmek Beseşi Mubasehi Geçişmek
Tegnali İşlemek Tegnaleşi Mutagenali İşleşmek
Toreçumi Tercih etmek Toreçumeşi Mutareçumi Tercih edişmek
Dradumi Tehdit etmek Dradumeşi Mudaredumi Tehdit edişmek
bejini Başlamak Bejineşi Mubajeni Başlaşmak
Zöri Sürmek Zöreşi Muzarehi Sürüşmek
Etezi Uymak Etezeşi Muetazehi Uyuşmak
Konservi Saklamak Konserveşi Mukaneservi saklaşmak
Jrî Ağlamak Jrieşi Mujareî ağlaşmak
Kantumi Şarkı söylemek Kantumeşi Mukanitumi Şarkı söyleşmek
Apilumi Hitap etmek Apilumeşi Muapalemi Hitap edişmek
Muandezi Endişelenmek Muandezeşi Muanadezi Birlikte endişelenmek
Flavi Temiz olmak Flaveşi Mufalevi Birlikte temiz olmak
Jajumi Etkilemek Jajumeşi Mujajemi Etkileşmek
Diçegi Bağırmak Diçegeşi Mudaçegi Bağrışmak
Tançi Dokunmak Tançeşi Mutaneçi Birlikte dokunmak
Gevi Giymek Geveşi Mugavehi Giyişmek
Sagezi Önermek Sagezeşi Musagezi Önerişmek
Meti Korkmak Meteşi Mumatehi Korkuşmak
Nüzi Kokmak Nüzeşi Munazehi Kokuşmak
Rakabi Binmek Rakabeşi Murakebi Binişmek
ikrumi Tahmin etmek İkrumeşi Muiakerumi Tahmin edişmek
Hoihi Kaymak Hoiheşi Muhaiehi Kayışmak
Adumi Eklemek Adumeşi Muadamehi Ekleşmek
Reklini Yaslamak Reklineşi Murakelini Yaşlaşmak
Desetrumi Keşfetmek Desetrumeşi Mudasetrumi Keşfedişmek
Şeli Çalmak Şeleşi Muşalehi Birlikte çalmak
Çehi Çekmek Çeheşi Muçahehi Çekişmek
Gardi Savunmak Gardeşi Mugaredi Birlikte savunmak
Kanbi Değişmek Kanbeşi Mukanebi Birlikte değişmek
Permitumi İzin vermek Permitumeşi Muparemitumi İzin verişmek
Tesgi Suçlamak Tesgeşi Mutasegi Suçlaşmak
Demi İnşa etmek Demeşi Mudamehi İnşa edişmek
Pinji Boyamak Pinjeşi Mupaneji boyaşmak
Kamentumi Yorumlamak Kamentumeşi Mukamentumi Yorumlaşmak
İahiri Ayırmak İahireşi Muiaheri Ayrışmak
Solvi Çözmek Solveşi Musalevi Çözüşmek
Desomni Uyanmak Desomneşi Mudasemni Birlikte uyanmak
Eşrumi Israr etmek Eşrumeşi Mueşaremi Israr edişmek
Tohi Dökmek Toheşi Mutahehi Döküşmek
Kizi Öpmek Kizeşi Mukaiezi Öpüşmek
rŏzo Yarışmak
Vidi Görmek Videşi muvaiedi Görüşmek
Menti Düşünmek Menteşi Mumaneti Birlikte düşünmek
Diçvani Kastetmek Diçvaneşi Mudaçevani Birlikte kastetmek
Umi Sağlamak Umeşi Mûmahi Birlikte sağlamak
Falovumi Takip etmek Falovumeşi Mufalevumi Takipleşmek
Ameni Hoşlanmak Ameneşi Muamanehi Birbirinden hoşlanmak
İnşi Kurmak İnşeşi Muianeşi Kuruşmak
Hoti Ödemek Hoteşi Muhatehi Ödeşmek
Belavi İnanmak Belaveşi Mubalevi Birlikte inanmak
Murti Yönlendirmek Murteşi Mumareti Birlikte yönlendirmk
Oferumi Teklif etmek Oferumeşi Muofaremi Teklifleşmek
Resi Kalmak Reseşi Murasehi Beraber kalmak
Esperi Ummak Espereşi Muesaperi Umuşmak
Sali Satmak Saleşi Musalehi Satışmak
Vaçi İzlemek Vaçeşi Muvaçehi İzleşmek
Etezumi Uygulamak Etezumeşi muetazemi Beraber uygulamak
Lereni öğrenmek Lereneşi Mulareni Beraber öğrenmek
Gali Büyümek Galeşi Mugalehi Beraber büyümek
Sovartumi Desteklemek Sovartumeşi Musavertumi destekleşmek
Sevisumi Servis etmek Sevisumeşi Musavesumi Servisleşmek
hahi Yükselmek Haheşi Muhahehi Beraber yükselmek
Soreti Sürtmek Soreteşi Musareti Sürtüşmek
Hevdenumi Kanıtlamak Hevdenumeşi Muhavedenumi Kanıtlaşmak
Zeni Girmek Zeneşi Muzanehi Girişmek
Muhelgi İlgilenmek Muhelgeşi Mumahelgi Beraber ilgilenmek
Kontri Karşı olmak Kontreşi Mukanetri Karşılaşmak
Şerfahi Not almak Şerfaheşi Muşarefahi Notlaşmak
Kuristumi Merak etmek Kuristumeşi Mukarestumi Beraber meraklanmak
Şovari Acı çekmek Şovareşi Muşaveri Acı çekişmek
Komeni Paylaşmak Komeneşi Mukameni Birlikte paylaşmak
zərotumi Ziyaret etmek zərotumeşi Muzaretumi Ziyaretleşmek
Kêhani Zor olmak Kêhaneşi Mukanehi Beraber zor olmak
Arseihi Varsaymak Arseiheşi Muaraseihi Varsayışmak
Ori Yerine koymak Oreşi Muorahi Yerine koyuşmak
Diçaperi Bahsetmek Diçapereşi Mudaçeperi Bahsedişmek
Gegeri Kaçırmak Gegereşi Mugageri Beraber kaçırmak
İeti Vurmak İeteşi Muiatehi Vuruşmak
Etrosumi İtiraz etmek Etrosumeşi Muetaresumi İtiraz edişmek
Entegrumi Tamamlamak Entegrumeşi Muenategrumi Tamamlaşmak
Ridi Gülmek Rideşi Muraiedi Gülüşmek
Deşi Taşımak Deşeşi Mudaşehi Birlikte taşımak
Melpi taşmak Melpeşi Mumalepi Beraber taşmak
Melti erimek melteşi Mumaleti Birlikte erimek
Alasi Sallamak Alaseşi Mualasehi Sallaşmak
Voli Uçmak Voleşi muvalehi Uçuşmak
Tovi Dövmek Toveşi Mutavehi Dövüşmek
Tarjati Hedef olmak Tarjateşi Mutarejati Hedef oluşmak
Zetumi Ayarlamak Zetumeşi Muzatemi Ayarlaşmak
Geltari Kaldırmak Geltareşi Mugaletari Beraber kaldırmak
Fei beslemek Fėşi Mufahi Besleşmek
Telmiti Sınırlamak Telmiteşi Mutalemiti Birlikte sınırlamak
Ometi Ölçmek Ometeşi Mumatehi Ölçüşmek
İnternumi içermek İnternumeşi Muianeternumi Beraber içermek
Promisi Söz vermek Promiseşi Muparemisi Sözleşmek
Elonumi İlan etmek Elonumeşi Muelanemi İlan edişmek
seki Ayrılmak Sekeşi Musakehi Ayrışmak
Ğarki Batmak Ğarkeşi Muğareki Batışmak
Ediçi Eğitmek Ediçeşi Muedaieçi Beraber eğitmek
Falgumi Fark etmek Falgumeşi Mufalegumi Birlikte fark etmek
Tevzi Dağıtmak Tevzeşi mutavezi Beraber dağıtmak
hedri Hatırlamak Hedreşi Muhaderi Hatırlaşmak
Tekbari Haber vermek Tekbareşi Mutakebari Haberleşmek
Kapumi Onaylamak Kapumeşi Mukapemi Onaylaşmak
Votumi Oy vermek Votumeşi Muvatemi Oylaşmak
ṭauri Türemek Ṭaureşi Muṭaurehi Türeşmek
Jompi Zıplamak Jompeşi Mujamepi Zıplaşmak
Müni Önemli olmak Müneşi Mumanehi Önemli oluşmak
Boni İyi olmak Boneşi Mubanehi İyi oluşmak
Seihi Saymak Seiheşi Musaiehi Sayışmak
Eherhutumi Egzersiz yapmak Eherhutumeşi Mueharehutumi Egzersiz yapışmak
roli yuvarlamak Roleşi Muralehi Beraber yuvarlamak
Jarikati incinmek Jarikateşi Mujarekati Birlikte incinmek
pənumi Takdir etmek pənumeşi mupanemi Takdir edişmek
Koldumi Sıralamak Koldumeşi Mukaledumi Birlikte sıralamak
Sorani Kuşatmak Soraneşi Musareni Beraber kuşatmak
Zegâti Yakınmak Zegâteşi Muzageti Beraber yakınmak
Tibi Basmak Tibeşi Mutaiebi Basışmak
Fari Uzak olmak Fareşi Mufarehi Birlikte uzak olmak
Kontinumi Devam etmek Kontinumeşi Mukanitumi Beraber devam etmek
Zetri Germek Zetreşi Muzateri Gerişmek
Aresti Tutuklamak Aresteşi Muaraseti Beraber tutuklamak
Vedi Geniş olmak Vedeşi Muvadehi Birlikte geniş olmak
Mexi Karışmak Mexeşi Mumakesi Birlikte karışmak
Adei Başvurmak Adėşi Muadahi Başvuruşmak
Befumi Zedelemek Befumeşi Mubafemi Birlikte zedelemek
Novi Yeni olmak Noveşi Munavehi Beraber yeni olmak
ordumi Düzenlemek ordumeşi Muorademi Beraber düzenlemek
harşi Pişmek Harşeşi Muhareşi Pişişmek
Telki Kilitlemek Telkeşi Mutaleko kilitleşmek
nei Yakmak nėşi Munahi Birlikte yakmak
Gönalfinemi Emekli olmak Gönalfinemeşi Muganelfinemi Beraber emekli olmak
Veni Gelmek Veneşi Muvanehi Birlikte gelmek
istadi Kullanmak İstadeşi Muiasetadi Birlikte kullanmak
Muldi Sormak Muldeşi Mumaledi Birlikte sormak
Sörçi Aramak Sörçeşi Musareçi Araşmak
Pedegi Koşmak Pedegeşi Mupadegi Koşuşmak
Avantumi İlerlemek Avantumeşi Muavanetumi Birlikte ilerlemek
Audi Duymak Audeşi Muaudehi Duyuşmak
Viti Yaşamak Viteşi Muvaieti Birlikte yaşamak
Vahizi Üremek Vahizeşi Muvahezi Üreşmek
Aperi açmak Apereşi Muaparehi Açışmak
Çezi Çizmek Çezeşi Muçazehi Çizişmek
Krei Yaratmak Krėşi Mukarehi Birlikte yaratmak
Jelenumi Yalan söylemek Jelenumeşi Mujalenumi Birlikte yalan söylemek
Beri Kırmak Bereşi Mubarehi Kırışmak
Erti Artmak Erteşi Mueratehi Artışmak
Şaki kesmek Şakeşi Muşakehi Kesişmek
Manji Yemek Manjeşi mumanejo Yiyişmek
Nusi Sunmak Nuseşi Musanehi Sunuşmak
Zikri Anmak Zikreşi Muzakeri Anışmak
Edri Yönetmek Edreşi Muedarehi Birlikte yönetmek
Porketi Unutmak Porketeşi Mupareketi Birlikte unutmak
Kegi Kaçmak Kegeşi mukagehi Kaçışmak
Audegi Dinlemek Audegeşi Muaudagehi Birlikte dinlemek
Gegeri Çıkarmak Gegereşi mugageri Beraber çıkarmak
Jansi Yansımak Janseşi Mujanesi Yansışmak
Sibi Dolmak Sibeşi Musaiebi Doluşmak
Gerri Savaşmak Gerreşi Mugareri Birlikte savaşmak
Paşi İtmek Paşeşi Mupaşehi İtişmek
Doçi Öğretmek Doçeşi Mudaçehi Birlikte öğretmek
Dadi Sığmak Dadeşi Mudadehi Sığışmak
Alki Asmak Alkeşi Mualeki Asışmak
segnumi İmzalamak Segnumeşi musagenumi İmzalaşmak
trevi gezmek Treveşi mutarevi Gezişmek
İmagumi Hayal etmek İmagumeşi Muiamegumi Beraber hayal etmek
nasji Doğmak Nasjeşi Munaseji Beraber doğmak
Morî Evlenmek Morieşi Mumareî Birlikte evlenmek
Trinki içmek Trinkeşi Mutarenki içişmek
Nori Yaklaşmak Noreşi Munarehi Birlikte yaklaşmak
Jokumi Yüklemek Jokumeşi Mujakemi Birlikte yüklemek
Çasapumi Cezbetmek Çasapumeşi Muçasepumi Cezbedişmek
Kigumi Davet etmek Kigumeşi Mukagemi Birlikte davet etmek
vörni uyarmak Vörneşi Muvareni Birlikte uyarmak
jüsi Yüzmek Jüseşi Mujasehi Yüzüşmek
ruti Yönelmek Ruteşi Muratehi Birlikte yönelmek
Çiri üşümek Çireşi Muçaieri Üşüşmek
Lai Yok olmak Ləşi Mulahi Birlikte yok olmak
ioteşi yetişmek İoteşi Muiateşi Yetişmek
Burni Yanmak Burneşi Mubareni Yanışmak
Pluvi yağmak Pluveşi Mupalevi Birlikte yağmak
Tveri burmak Tvereşi Mutaveri Buruşmak
Ari Var olmak Areşi Muarehi Birlikte var olmak
Züi Üzmek Züeşi Muzahi Birlikte üzmek
Egühi Üye olmak Egüheşi Muegahehi Birlikte üye olmak
Zosi üretmek Zoseşi Muzasehi Birlikte üretmek
Behi usanmak Beheşi Mubahehi Birlikte usanmak
Getihi uğramak Getiheşi Mugatehi Uğraşmak
Şini tırmanmak Şineşi Muşaieni Birlikte tırmanmak
Teşli Teslim olmak Teşleşi Mutaşeli Birlikte teslim olmak
Kuraçi Tedavi olmak Kuraçeşi Mukareçi Birlikte tedavi olmak
Tadi tatmak Tadeşi Mutadehi Birlikte tatmak
pesneşi tartışmak Pesneşeşi Mupaseneşi Birlikte tartışmak
Tari taramak Tareşi Mutarehi Taraşmak
Şekoti Şahit olmak Şekoteşi Muşaketi Birlikte şahit olmak
Gimi silmek Gimeşi Mugaiemi silişmek
Fafi susmak Fafeşi Mufafehi Susuşmak
Moli solmak Moleşi Mumalehi Soluşmak
Ladi Sadık olmak Ladeşi Muladehi Birlikte sadık olmak
Agri Razı olmak Agreşi Muagerehi Razı oluşmak
Baŋi patlamak Baŋeşi Mubanegi Patlaşmak
Mesi özlemek Meseşi Mumasehi Özleşmek
Ribeti ovmak Ribeteşi Murabeti Ovuşmak
Lahi övmek Laheşi Mulahehi Övüşmek
Maŋi Meşgul olmak Maŋeşi Mumanegi Birlikte meşgul olmak
Etevi kutlamak Eteveşi Muetavehi Kutlaşmak
Gürdari kurtarmak Gürdareşi Mugaredari Birlikte kurtarmak
Kisri kopmak Kisreşi Mukaseri Kopuşmak
Kezi kızmak Kezeşi Mukazehi Kızışmak
Kezori kızarmak Kezoreşi Mukazeri Kızarışmak
Eini inmek Eineşi Mueianehi İnişmek
Konevi iletmek Koneveşi Mukanevi İletişmek
Beteki güvenmek Betekeşi Mubateki Birlikte güvenmek
Sekri Gizli olmak Sekreşi Musakeri Birlikte gizli olmak
Skezi yarmak Skezeşi Musakezi Birlikte yarmak
Vropi dürmek Vropeşi Muvarepi Dürüşmek
Vandi dolaşmak Vandeşi Muvanedi Birlikte dolaşmak
Hiki Dikmek Hikeşi Muhaieki Birlikte dikmek
Planti Bitki dikmek Planteşi Mupalenti Birlikte dikmek
Doi danışmak Doeşi Mudahi Birlikte danışmak
Şelpi çarpmak Şelpeşi Muşalepi Çarpışmak
Hieri ermek Hiereşi Muhaieri Erişmek
Dividi bölmek Divideşi Mudavedi Bölüşmek
Rudeti başarmak Rudeteşi Muradeti Birlikte başarmak
Ştudi araştırmak Ştudeşi Muşatedi Birlikte araştırmak
Mani Ele almak Maneşi Mumanehi Birlikte ele almak
Flovi akmak Floveşi Mufalevi Akışmak
Lipazi Lazım olmak Lipazeşi Mulapezi Birlikte lazım olmak
Log out of this account

Leave a Reply