İsmi fail misalleri

Kişi ismi faili

-ul son eki, ma- ön eki ve namil ölçüsüyle yapılır

NOMULI

TÜRKÇE

-ul

Ma-

namil

anlam

Esti

olmak

Estulo

məsto

Esatiho

Olan

Diçi

Söylemek

Diçulo

Madço

Daçiho

Söyleyen

İri

Gitmek

İrulo

Mairo

İariho

Giden

Adepti

Almak

Adeptulo

mâdepto

Adapito

Alan

Guvi

Vermek

guvulo

magvo

Gaviho

Veren

findi

Bulmak

Findulo

Mafindo

Fanido

bulan

Kroi

Koymak

Kroulo

Makrô

Karîo

Koyan

Livi

Bırakmak

Livulo

malvo

Laîvo

Bırakan

Sentumi

hissetmek

Sentumulo

masentumo

Sanitumo

Hisseden

İseri

Göstermek

İserulo

Maisero

iasiro

Gösteren

Kipi

Tutmak

kipulo

Makpo

Kaîpo

Tutan

Töni

Dönmek

Tönulo

Matno

Taniho

Dönen

Jelebi

Getirmek

Jelebulo

majlebo

Jalibo

Getiren

eidumi

Yardım etmek

Eidumulo

məidumo

Eiadimo

Yardım eden

Keti

Yazmak

Ketulo

Makto

Katiho

Yazan

Ludi

Oynamak

Ludulo

Maldo

Ladiho

Oynayan

Adi

Katmak

Adulo

Mâdo

Katan

Deneşi

Tanışmak

Deneşulo

Madneşo

Danişo

Tanışan

Kefi

Durmak

Kefulo

Makfo

kafiho

Duran

Sabi

Konuşmak

Sabulo

Masbo

Sabiho

Konuşan

Sedi

Oturmak

Sedulo

Masdo

Sadiho

Oturan

Veiti

Beklemek

Veitulo

Mavito

Vaîto

Bekleyen

Legi

Okumak

Legulo

Malgo

Lagiho

Okuyan

Lozi

Kaybolmak

Lozulo

Malzo

Laziho

Kaybolan

Şüdi

Düşmek

Şüdulo

Maşdo

Şadiho

Düşen

Eşteri

Satın almak

Eşterulo

məştero

Eşatiro

Satın alan

Resli

Göndermek

Reslulo

Mareslo

Rasilo

Gönderen

Vini

Kazanmak

Vinulo

Mavno

Vaîno

Kazanan

Deli

Gelişmek

Delulo

Madlo

Daliho

Gelişen

İoti

Yetmek

iotulo

Maito

İatiho

Yeten

Karçi

Harcamak

Karçulo

Makarço

Kariço

Harcayan

Mori

Ölmek

Morulo

Mamro

Mariho

Ölen

Pedi

Yürümek

Pedulo

mapdo

Padiho

Yürüyen

Goçi

Sebep olmak

Goçulo

Magço

Gaçiho

Sebep olan

Kapumi

Kabul etmek

Kapumulo

makpumo

Kapimo

Kabul eten

Reklini

Dayamak

Reklinulo

Mareklino

Rakilino

Dayaan

Aperumi

Açıklamak

Aperumulo

Mâperumo

Aparimo

Açıklaan

Setri

Örtmek

Setrulo

Masetro

Satiro

Örten

Asi

Azalmak

Asulo

Mâso

Azalan

Eldi

Dilemek

Eldulo

məldo

Eladiho

Dileyen

Segi

Seçmek

Segulo

Masgo

Sagiho

Seçen

Zegali

Başarmak

Zegalulo

Mazgalo

Zagilo

Başaran

aneti

Anlamak

Anetulo

Mâneto

Anatiho

Anlayan

Ami

Sevmek

Amulo

Mâmo

Seven

Pesni

Tartmak

Pesnulo

Mapesno

Pasino

Tartan

Keçi

Yakalamak

Keçulo

Makço

Kaçiho

Yakalayan

Deni

Tanımak

Denulo

Madno

Daniho

Tanıyan

raçi

Ulaşmak

Raçulo

Março

Raçiho

Ulaşan

Pelanumi

Planlamak

pelanumulo

Maplanumo

Palinumo

Planlayan

Agi

Davranmak

Agulo

Mâgo

Davranan

Kludi

Kapatmak

Kludulo

Makludo

Kalido

Kapatan

Dankumi

Teşekkür etmek

Dankulo

Madanko

Daniko

Teşekkür eden

Anakni

Edinmek

Anaknulo

Mânakno

Anakino

Edinen

Bliri

Belirmek

blirulo

Mabliro

Baliro

Beliren

Neşri

Yaymak

Neşrulo

maneşro

Naşiro

Yayan

Gardi

Korumak

Gardulo

Magardo

Garido

Koruyan

Kaidenumi

Kaydetmek

Kaidenulo

Makideno

Kaidino

Kaydeden

Remni

Kontrol etmek

Remnulo

Maremno

Ramino

Kontrol eden

Remi

Atmak

Remulo

Marmo

Ramiho

Atan

Eterovumi

İtiraf etmek

Eterovulo

məterovo

Etarivo

İtiraf eden

Preti

Hazır olmak

Pretulo

Mapreto

Parito

Hazır olan

Vani

İstemek

Vanulo

Mavno

Vaniho

İsteyen

ankeli

Engel olmak

Ankelulo

Mânkelo

Anakilo

Engel olan

Laiçi

Sermek

Laiçulo

Maliço

Laîço

Seren

Redçumi

Cevaplamak

Redçulo

Maredço

Radiço

Cevaplayan

Konektumi

Bağlamak

Konektulo

Maknekto

Kanikto

Bağlayan

Videgi

Bakmak

Videgulo

Mavdego

Vadigo

Bakan

Loŋi

Uzamak

Loŋulo

Maloŋo

Lanigo

Uzayan

Gönali

Çalışmak

gönalulo

Magnalo

Ganilo

Çalışan

İunçi

Katılmak

iunçulo

Mainço

ianiço

Katılan

Umi

Yapmak

Umulo

Maumo

Yapan

Havi

Sahip olmak

Havulo

Mahvo

Haviho

Sahip olan

Endi

Denemek

Endulo

məndo

Enadiho

Deneyen

Ji

Bir olmak

Julo

Majo

Bir olan

Piki

Toplamak

Pikulo

Mapko

paîko

Toplayan

Şeri

bilmek

Şerulo

Maşro

Şariho

bilen

Müni

Önemsemek

Münulo

Mamno

Maniho

Önemseyen

Vöri

İşaret olmak

Vörulo

Mavro

Variho

İşaret olan

Amrumi

Emretmek

Amrumulo

Mâmrumo

Amarimo

Emreden

Esemi

İncelemek

esemulo

məsemo

Esamiho

İnceleyen

eḥi

Yerleşmek

eḥulo

məḥo

Yerleşen

Besi

geçmek

Besulo

Mabso

Basiho

geçen

Tegnali

İşlemek

Tegnalulo

Mategnalo

Taginalo

İşleyen

Toreçumi

Tercih etmek

Toreçulo

Matreço

Tariço

Tercih eden

Dradumi

Tehdit etmek

Dradulo

Madrado

Darido

Tehdit eden

bejini

Başlamak

Bejinulo

Mabjino

Bajino

Başlayan

Zöri

Sürmek

Zörulo

Mazro

Zariho

Süren

Etezi

Uymak

Etezulo

mətezo

Etaziho

Uyan

Konservi

Saklamak

Konservulo

Makonservo

Kaniservo

Saklayan

Jrî

Ağlamak

Jriulo

Majrio

Jarîo

Ağlayan

Kantumi

Şarkı söylemek

Kantulo

Makanto

Kanito

Şarkı söyleyen

Apilumi

Hitap etmek

Apilumulo

Mâpilumo

Apalimo

Hitap eden

Muandezi

Endişelenmek

Muandezulo

mamuandezo

Mânidezo

Endişelenen

Flavi

Temiz olmak

Flavulo

Maflavo

Falivo

Temiz olan

Jajumi

Etkilemek

jajumulo

Majjumo

Jajimo

Etkileyen

Diçegi

Bağırmak

diçegulo

Madçego

Daçigo

Bağıran

Tançi

Dokunmak

Tançulo

matanço

Taniço

Dokunan

Gevi

Giymek

Gevulo

Magvo

Gaviho

Giyen

Sagezi

Önermek

Sagezulo

Masgezo

Sagizo

Öneren

Meti

Korkmak

metulo

Mamto

Matiho

Korkan

Nüzi

Kokmak

Nüzulo

Manzo

Naziho

Kokan

Rakabi

Binmek

Rakabulo

markabo

rakibo

Binen

ikrumi

Tahmin etmek

İkrulo

Maikro

İakiro

Tahmin eden

Hoihi

Kaymak

hoihulo

Mahiho

Haîho

Kayan

Adumi

Eklemek

Adumulo

Mâdumo

Adamiho

Ekleyen

Reklini

Yaslamak

Reklinulo

Mareklino

Rakilino

Yaslayan

Desetrumi

Keşfetmek

desetrulo

madsetro

Dasitro

Keşfeden

Şeli

Çalmak

şelulo

Maşlo

Şaliho

Çalan

Çehi

Çekmek

Çehulo

Maçho

Çahiho

Çeken

Gardi

Savunmak

Gardulo

Magardo

garido

Savunan

Kanbi

Değişmek

Kanbulo

Makanbo

Kanibo

Değişen

Permitumi

İzin vermek

Permitulo

Mapermito

Parimito

İzin veren

Tesgi

Suçlamak

Tesgulo

Matesgo

Tasigo

Suçlayan

Demi

İnşa etmek

Demulo

Madmo

Damiho

İnşa eden

Pinji

Boyamak

Pinjulo

Mapinjo

Panijo

Boyayan

Kamentumi

Yorumlamak

Kamentulo

Makmento

Kaminto

Yorumlayan

İahiri

Ayırmak

iahirulo

Maihiro

iahiro

Ayıran

Solvi

Çözmek

Solvulo

Masolvo

Salivo

Çözen

Desomni

Uyanmak

desomnulo

Madsomno

Dasimno

Uyanan

Eşrumi

Israr etmek

Eşrumulo

məşrumo

Eşarimo

Israr eten

Tohi

Dökmek

Tohulo

Matho

Tahiho

Döken

Kizi

Öpmek

Kizulo

Makzo

Kaîzo

Öpen

rŏzo

Yarışmak

Rŏzulo

Marzo

Raziho

Yarışan

Vidi

Görmek

Vidulo

Mavdo

Vaîdo

Gören

Menti

Düşünmek

Mentulo

Mamento

Manito

Düşünen

Diçvani

Kastetmek

Diçvanulo

Madiçvano

Daçivano

Kasteden

Umi

Sağlamak

Umulo

Maumo

Sağlayan

Falovumi

Takip etmek

Falovulo

Maflovo

Falivo

Takip eden

Ameni

Hoşlanmak

Amenulo

Mâmeno

Amaniho

Hoşlanan

İnşi

Kurmak

İnşulo

Mainşo

ianişo

Kuran

Hoti

Ödemek

Hotulo

Mahto

Hatiho

Ödeyen

Belavi

İnanmak

Belavulo

Mablavo

Balivo

İnanan

Murti

Yönlendirmek

Murtulo

Mamurto

Marito

Yönlendiren

Oferumi

Teklif etmek

Oferumulo

Mŏfero

Ofarimo

Teklif eden

Resi

Kalmak

Resulo

Marso

Rasiho

Kalan

Esperi

Ummak

Esperulo

məspero

Esapiro

Uman

Sali

Satmak

Salulo

Maslo

Saliho

Satan

Vaçi

İzlemek

Vaçulo

mavço

Vaçiho

İzleyen

Etezumi

Uygulamak

Etezumulo

mətezo

Etazimo

Uygulayan

Lereni

öğrenmek

Lerenulo

Malreno

Larino

öğrenen

Gali

Büyümek

Galulo

Maglo

Galiho

Büyüyen

Sovartumi

Desteklemek

Sovartulo

Masvarto

Savirto

Destekleyen

Sevisumi

Servis etmek

Sevisulo

Masviso

Saviso

Servis eden

hahi

Yükselmek

hahulo

Mahho

Hahiho

Yükselen

Soreti

Sürtmek

Soretulo

Masreto

Sarito

Sürten

Hevdenumi

Kanıtlamak

Hevdenulo

Mahevdeno

Havideno

Kanıtlayan

Zeni

Girmek

Zenulo

Mazno

Zaniho

Giren

Muhelgi

İlgilenmek

Muhelgulo

Mamhelgo

Mahilgo

İlgilenen

Kontri

Karşı olmak

Kontrulo

Makontro

Kanitro

Karşı olan

Şerfahi

Not almak

Şerfahulo

Maşerfaho

Şarifaho

Not alan

Kuristumi

Merak etmek

Kuristulo

Makristo

Karîsto

Merak eden

Şovari

Acı çekmek

Şovarulo

Maşvaro

Şaviro

Acı çeken

Komeni

Paylaşmak

Komenulo

Makmeno

Kamino

Paylaşan

zərotumi

Ziyaret etmek

zərotumulo

Mazrotumo

Zaritumo

Ziyaret eden

Kêhani

Zor olmak

Kêhanulo

Maĥano

Kahino

Zor olan

Arseihi

Varsaymak

Arseihulo

Mârseiho

Arasîho

Varsayan

Ori

Yerine koymak

Orulo

Mŏro

Yerine koyan

Diçaperi

Bahsetmek

Diçaperulo

madçapero

Daçipero

Bahseden

Gegeri

Kaçırmak

Gegerulo

Maggero

Gagiro

Kaçıran

İeti

Vurmak

ietulo

Maito

iatiho

Vuran

Etrosumi

İtiraz etmek

Etrosulo

mətroso

Etariso

İtiraz eden

Entegrumi

Tamamlamak

Entegrumulo

məntegrumo

enatigrumo

Tamamlayan

Ridi

Gülmek

Ridulo

Mardo

Raîdo

Gülen

Deşi

Taşımak

Deşulo

Madşo

Daşiho

Taşıyan

Alasi

Sallamak

Alasulo

mâlaso

Alasiho

Sallayan

Voli

Uçmak

Volulo

Mavlo

Valiho

Uçan

Tovi

Dövmek

Tovulo

Matvo

Taviho

Döven

Tarjati

Hedef olmak

Tarjatulo

Matarjato

Tarijato

Hedef olan

Zetumi

Ayarlamak

Zetumulo

Maztumo

zatimo

Ayarlayan

Geltari

Kaldırmak

Geltarulo

Mageltaro

Galitaro

Kaldıran

Fei

beslemek

Feulo

Mafeo

besleyen

Telmiti

Sınırlamak

Telmitulo

Matelmito

Talimito

Sınırlaan

Ometi

Ölçmek

ometulo

Mŏmeto

Omatiho

Ölçen

İnternumi

içermek

İnternumulo

Mainternumo

ianiternumo

içeren

Promisi

Söz vermek

Promisulo

Mapromiso

parimiso

Söz veren

Elonumi

İlan etmek

Elonumulo

məlonumo

Elanimo

İlan eten

seki

Ayrılmak

Sekulo

Masko

Sakiho

Ayrılan

Ğarki

Batmak

Ğarkulo

Mağarko

Ğariko

Batan

Ediçi

Eğitmek

Ediçulo

mədiço

Edaîço

Eğiten

Falgumi

Fark etmek

Falgumulo

Mafalgumo

Faligumo

Fark eden

Tevzi

Dağıtmak

Tevzulo

Matevzo

Tavizo

Dağıtan

hedri

Hatırlamak

Hedrulo

Mahedro

Hadiro

Hatırlayan

Tekbari

Haber vermek

Tekbarulo

Matekbaro

Takibaro

Haber veren

Kapumi

Onaylamak

Kapumulo

Makpumo

Kapimo

Onaylayan

Votumi

Oy vermek

Votumulo

Mavtumo

Vatimo

Oy veren

ṭauri

Türemek

Ṭaurulo

Maṭauro

Ṭauriho

Türeyen

Jompi

Zıplamak

Jompulo

Majompo

Jamipo

Zıplayan

Müni

Önemli olmak

Münulo

Mamno

Maniho

Önemli olan

Boni

İyi olmak

Bonulo

Mabno

Baniho

İyi olan

Seihi

Saymak

Seihulo

Masiho

Saîho

Sayan

Eherhutumi

Egzersiz yapmak

Eherhutumulo

məherhutumo

eharihutumo

Egzersiz yapan

roli

yuvarlamak

Rolulo

Marlo

Raliho

yuvarlayan

Jarikati

incinmek

Jarikatulo

majrikato

Jarikato

incinen

pənumi

Takdir etmek

pənumulo

Mapnumo

Panimo

Takdir eden

Koldumi

Sıralamak

Koldumulo

Makoldumo

kalidumo

Sıralayan

Sorani

Kuşatmak

Soranulo

Masrano

Sarino

Kuşatan

Zegâti

Yakınmak

Zegâtulo

mazgâto

Zagito

Yakınan

Tibi

Basmak

Tibulo

Matbo

Taîbo

Basan

Fari

Uzak olmak

Farulo

Mafro

Fariho

Uzak olan

Kontinumi

Devam etmek

Kontinumulo

Makontinumo

Kanitinumo

Devam eden

Zetri

Germek

Zetrulo

Mazetro

Zatiro

Geren

Aresti

Tutuklamak

Arestulo

Mâresto

Arasito

Tutuklayan

Vedi

Geniş olmak

Vedulo

mavdo

Vadiho

Geniş olan

Mexi

Karışmak

Mexulo

Mamexo

Makiso

Karışan

Adei

Başvurmak

Adeulo

Mâdeo

Başvuran

Befumi

Zedelemek

Befumulo

Mabfumo

Bafimo

Zedeleen

Novi

Yeni olmak

Novulo

Manvo

Naviho

Yeni olan

ordumi

Düzenlemek

Ordumulo

Mŏrdumo

Oradimo

Düzenleyen

harşi

Pişmek

Harşulo

Maharşo

Harişo

Pişen

Telki

Kilitlemek

Telkulo

Matelko

Taliko

Kilitleyen

nei

Yakmak

Neulo

Maneo

Yakan

Gönalfinemi

Emekli olmak

Gönalfinemulo

Magnalfinemo

Ganilfinemo

Emekli olan

Veni

Gelmek

Venulo

Mavno

Vaniho

Gelen

istadi

Kullanmak

İstadulo

Maistado

iasitado

Kullanan

Muldi

Sormak

Muldulo

Mamuldo

Malido

Soran

Sörçi

Aramak

Sörçulo

Masörço

Sariço

Araan

Pedegi

Koşmak

Pedegulo

Mapdego

Padigo

Koşan

Avantumi

İlerlemek

Avantumulo

mâvantumo

Avanitumo

İlerleyen

Audi

Duymak

Audulo

Mâudo

Duyan

Viti

Yaşamak

Vitulo

Mavto

Vaîto

Yaşayan

Vahizi

Üremek

Vahizulo

maṿizo

Vahizo

Üreyen

Aperi

açmak

Aperulo

Mâpero

apariho

açan

Çezi

Çizmek

Çezulo

Maçzo

Çaziho

Çizen

Krei

Yaratmak

Kreulo

Makreo

Kariho

Yaratan

Jelenumi

Yalan söylemek

Jelenulo

Majleno

Jalino

Yalan söyleyen

Beri

Kırmak

Berulo

Mabro

Bariho

Kıran

Erti

Artmak

Ertulo

mərto

Eratiho

Artan

Şaki

kesmek

Şakulo

Maşko

Şakiho

kesen

Manji

Yemek

Manjulo

Mamanjo

Manijo

Yeen

Nusi

Sunmak

Nusulo

Manso

Nasiho

Sunan

Zikri

Anmak

Zikrulo

Mazikro

Zakiro

Anan

Edri

Yönetmek

Edrulo

mədro

Edariho

Yöneten

Porketi

Unutmak

Porketulo

Maporketo

Pariketo

Unutan

Kegi

Kaçmak

Kegulo

Makgo

Kagiho

Kaçan

Audegi

Dinlemek

Audegulo

Mâudego

Audagiho

Dinleyen

Gegeri

Çıkarmak

Gegerulo

Maggero

Gagiro

Çıkaran

Jansi

Yansımak

Jansulo

Majanso

Janiso

Yansıyan

Sibi

Dolmak

Sibulo

Masbo

Saîbo

Dolan

Gerri

Savaşmak

Gerrulo

Magerro

Gariro

Savaşan

Paşi

İtmek

Paşulo

Mapşo

Paşiho

İten

Doçi

Öğretmek

Doçulo

Madşo

daçiho

Öğreten

Dadi

Sığmak

Dadulo

maddo

Dadiho

Sığan

Alki

Asmak

Alkulo

Mâlko

alakiho

Asan

segnumi

İmzalamak

Segnumulo

Masegnumo

Saginumo

İmzalayan

trevi

gezmek

Trevulo

Matrevo

Tarivo

gezen

İmagumi

Hayal etmek

İmagumulo

Maimagumo

iamigumo

Hayal eden

nasji

Doğmak

nasjulo

Manasjo

Nasijo

Doğan

Morî

Evlenmek

Moriulo

Mamrio

Mariho

Evlenen

Trinki

içmek

Trinkulo

Matrinko

Tarinko

içen

Nori

Yaklaşmak

Norulo

Manro

nariho

Yaklaşan

Jokumi

Yüklemek

Jokumulo

Majkumo

Jakimo

Yükleyen

Çasapumi

Cezbetmek

Çasapumulo

Maçsapumo

Çisapumo

Cezbeden

Kigumi

Davet etmek

Kigumulo

Makgumo

Kagimo

Davet eden

vörni

uyarmak

vörnulo

Mavörno

Varino

uyaran

jüsi

Yüzmek

Jüsulo

Majso

Jasiho

Yüzen

ruti

Yönelmek

Rutulo

Marto

Ratiho

Yönelen

Çiri

üşümek

Çirulo

Maçro

Çaîro

üşüyen

Lai

Yok olmak

Laulo

Malŏ

Yok olan

ioteşi

yetişmek

İoteşulo

Maiteşo

iatişo

yetişen

Burni

Yanmak

Burnulo

Maburno

Barino

Yanan

Pluvi

yağmak

Pluvulo

Mapluvo

palivo

yağan

Tveri

burmak

Tverulo

Matvero

Taviro

buran

Ari

Var olmak

Arulo

Mâro

Var olan

Züi

Üzmek

Züulo

Mazüo

Üzen

Egühi

Üye olmak

Egühulo

məgüho

Egahiho

Üye olan

Zosi

üretmek

Zosulo

Mażo

Zasiho

üreten

Behi

usanmak

Behulo

Mabho

Bahiho

usanan

Getihi

uğramak

Getihulo

Magtiho

Gatiho

uğrayan

Şini

tırmanmak

Şinulo

Maşno

Şaîno

tırmanan

Teşli

Teslim olmak

Teşlulo

Mateşlo

Taşilo

Teslim olan

Kuraçi

Tedavi olmak

Kuraçulo

Makraço

Kariço

Tedavi olan

Tadi

tatmak

Tadulo

Matdo

Tadiho

tatan

pesneşi

tartışmak

Pesneşulo

Mapesneşo

Pasineşo

tartışan

Tari

taramak

Tarulo

Matro

Tariho

tarayan

Şekoti

Şahit olmak

Şekotulo

Maşkoto

Şakito

Şahit olan

Gimi

silmek

Gimulo

Magmo

Gaîmo

silen

Fafi

susmak

Fafulo

Maffo

fafiho

susan

Moli

solmak

Molulo

mamlo

Maliho

solan

Ladi

Sadık olmak

Ladulo

Maldo

Ladiho

Sadık olan

Agri

Razı olmak

Agrulo

Mâgro

Agariho

Razı olan

Baŋi

patlamak

Baŋulo

Mabaŋo

Banigo

patlayan

Mesi

özlemek

Mesulo

Mamso

Masiho

özleyen

Ribeti

ovmak

Ribetulo

marbeto

rabito

ovan

Lahi

övmek

Lahulo

Malho

Lahiho

öven

Maŋi

Meşgul olmak

Maŋulo

Mamaŋo

Manigo

Meşgul olan

Etevi

kutlamak

Etevulo

mətevo

Etaviho

kutlayan

Gürdari

kurtarmak

Gürdarulo

Magürdaro

Garidaro

kurtaran

Kisri

kopmak

Kisrulo

Makisro

Kasiro

kopan

Kezi

kızmak

Kezulo

Makzo

Kaziho

kızan

Kezori

kızarmak

Kezorulo

Makzoro

Kaziro

kızaran

Eini

inmek

Einulo

məino

eianiho

inen

Konevi

iletmek

Konevulo

Maknevo

Kanivo

ileten

Beteki

güvenmek

Betekulo

Mabteko

Batiko

güvenen

Sekri

Gizli olmak

Sekrulo

Masekro

Sakiro

Gizli olan

Skezi

yarmak

Skezulo

Maskezo

Sakizo

yaran

Vropi

dürmek

Vropulo

Mavropo

Varipo

düren

Vandi

dolaşmak

Vandulo

Mavando

Vanido

dolaşan

Hiki

Dikmek

Hikulo

Mahko

Haîko

Diken

Planti

Bitki dikmek

Plantulo

Maplanto

Palinto

Bitki diken

Doi

danışmak

Doulo

Madô

danışan

Şelpi

çarpmak

Şelpulo

Maşelpo

Şalipo

çarpan

Hieri

ermek

Hierulo

Mahiero

həriho

eren

Dividi

bölmek

Dividulo

Madvido

Davido

bölen

Rudeti

başarmak

Rudetulo

Mardeto

Radito

başaran

Ştudi

araştırmak

Ştudulo

Maştudo

Şatido

araştıran

Mani

Ele almak

Manulo

Mamno

Maniho

Ele alan

Flovi

akmak

Flovulo

maflovo

falivo

akan

Lipazi

Lazım olmak

Lipazulo

Malpizo

Lapizo

Lazım olan

Kişi olmayan ismi fail

-ad son eki, e- ön eki ve namil ölçüsüyle yapılır

NOMULI

TÜRKÇE

-ad

e-

anlam

Esti

olmak

Estado

ėsto

Olan

Diçi

Söylemek

Diçado

edço

Söyleyen

İri

Gitmek

İrado

eiro

Giden

Adepti

Almak

Adeptado

ədepto

Alan

Guvi

Vermek

guvado

egvo

Veren

findi

Bulmak

Findado

efindo

bulan

Kroi

Koymak

Kroado

ekrô

Koyan

Livi

Bırakmak

Livado

elvo

Bırakan

Sentumi

hissetmek

Sentumado

esentumo

Hisseden

İseri

Göstermek

İserado

eisero

Gösteren

Kipi

Tutmak

kipado

ekpo

Tutan

Töni

Dönmek

Tönado

etno

Dönen

Jelebi

Getirmek

Jelebado

ejlebo

Getiren

eidumi

Yardım etmek

Eidumado

ėidumo

Yardım eden

Keti

Yazmak

Ketado

ekto

Yazan

Ludi

Oynamak

Ludado

eldo

Oynayan

Adi

Katmak

Adado

ədo

Katan

Deneşi

Tanışmak

Deneşado

edneşo

Tanışan

Kefi

Durmak

Kefado

ekfo

Duran

Sabi

Konuşmak

Sabado

esbo

Konuşan

Sedi

Oturmak

Sedado

esdo

Oturan

Veiti

Beklemek

Veitado

evito

Bekleyen

Legi

Okumak

Legado

elgo

Okuyan

Lozi

Kaybolmak

Lozado

elzo

Kaybolan

Şüdi

Düşmek

Şüdado

eşdo

Düşen

Eşteri

Satın almak

Eşterado

ėştero

Satın alan

Resli

Göndermek

Reslado

ereslo

Gönderen

Vini

Kazanmak

Vinado

evno

Kazanan

Deli

Gelişmek

Delado

edlo

Gelişen

İoti

Yetmek

iotado

eito

Yeten

Karçi

Harcamak

Karçado

ekarço

Harcayan

Mori

Ölmek

Morado

emro

Ölen

Pedi

Yürümek

Pedado

epdo

Yürüyen

Goçi

Sebep olmak

Goçado

egço

Sebep olan

Kapumi

Kabul etmek

Kapumado

ekpumo

Kabul eten

Reklini

Dayamak

Reklinado

ereklino

Dayaan

Aperumi

Açıklamak

Aperumado

əperumo

Açıklaan

Setri

Örtmek

Setrado

esetro

Örten

Asi

Azalmak

Asado

əso

Azalan

Eldi

Dilemek

Eldado

əldo

Dileyen

Segi

Seçmek

Segado

esgo

Seçen

Zegali

Başarmak

Zegalado

ezgalo

Başaran

aneti

Anlamak

Anetado

əneto

Anlayan

Ami

Sevmek

Amado

əmo

Seven

Pesni

Tartmak

Pesnado

epesno

Tartan

Keçi

Yakalamak

Keçado

ekço

Yakalayan

Deni

Tanımak

Denado

edno

Tanıyan

raçi

Ulaşmak

Raçado

erço

Ulaşan

Pelanumi

Planlamak

pelanumado

eplanumo

Planlayan

Agi

Davranmak

Agado

əgo

Davranan

Kludi

Kapatmak

Kludado

ekludo

Kapatan

Dankumi

Teşekkür etmek

Dankado

edanko

Teşekkür eden

Anakni

Edinmek

Anaknado

ənakno

Edinen

Bliri

Belirmek

blirado

ebliro

Beliren

Neşri

Yaymak

Neşrado

eneşro

Yayan

Gardi

Korumak

Gardado

egardo

Koruyan

Kaidenumi

Kaydetmek

Kaidenado

ekideno

Kaydeden

Remni

Kontrol etmek

Remnado

eremno

Kontrol eden

Remi

Atmak

Remado

ermo

Atan

Eterovumi

İtiraf etmek

Eterovado

ėterovo

İtiraf eden

Preti

Hazır olmak

Pretado

epreto

Hazır olan

Vani

İstemek

Vanado

evno

İsteyen

ankeli

Engel olmak

Ankelado

ənkelo

Engel olan

Laiçi

Sermek

Laiçado

eliço

Seren

Redçumi

Cevaplamak

Redçado

eredço

Cevaplayan

Konektumi

Bağlamak

Konektado

eknekto

Bağlayan

Videgi

Bakmak

Videgado

evdego

Bakan

Loŋi

Uzamak

Loŋado

eloŋo

Uzayan

Gönali

Çalışmak

gönalado

egnalo

Çalışan

İunçi

Katılmak

iunçado

einço

Katılan

Umi

Yapmak

Umado

eumo

Yapan

Havi

Sahip olmak

Havado

ehvo

Sahip olan

Endi

Denemek

Endado

ėndo

Deneyen

Ji

Bir olmak

Jado

ejo

Bir olan

Piki

Toplamak

Pikado

epko

Toplayan

Şeri

bilmek

Şerado

eşro

bilen

Müni

Önemsemek

Münado

emno

Önemseyen

Vöri

İşaret olmak

Vörado

evro

İşaret olan

Amrumi

Emretmek

Amrumado

əmrumo

Emreden

Esemi

İncelemek

esemado

əsemo

İnceleyen

eḥi

Yerleşmek

eḥado

ėḥo

Yerleşen

Besi

geçmek

Besado

ebso

geçen

Tegnali

İşlemek

Tegnalado

etegnalo

İşleyen

Toreçumi

Tercih etmek

Toreçado

etreço

Tercih eden

Dradumi

Tehdit etmek

Dradado

edrado

Tehdit eden

bejini

Başlamak

Bejinado

ebjino

Başlayan

Zöri

Sürmek

Zörado

ezro

Süren

Etezi

Uymak

Etezado

ėtezo

Uyan

Konservi

Saklamak

Konservado

ekonservo

Saklayan

Jrî

Ağlamak

Jriado

ejrio

Ağlayan

Kantumi

Şarkı söylemek

Kantado

ekanto

Şarkı söyleyen

Apilumi

Hitap etmek

Apilumado

əpilumo

Hitap eden

Muandezi

Endişelenmek

Muandezado

emuandezo

Endişelenen

Flavi

Temiz olmak

Flavado

eflavo

Temiz olan

Jajumi

Etkilemek

jajumado

ejjumo

Etkileyen

Diçegi

Bağırmak

diçegado

edçego

Bağıran

Tançi

Dokunmak

Tançado

etanço

Dokunan

Gevi

Giymek

Gevado

egvo

Giyen

Sagezi

Önermek

Sagezado

esgezo

Öneren

Meti

Korkmak

metado

emto

Korkan

Nüzi

Kokmak

Nüzado

enzo

Kokan

Rakabi

Binmek

Rakabado

erkabo

Binen

ikrumi

Tahmin etmek

İkrado

eikro

Tahmin eten

Hoihi

Kaymak

hoihado

ehiho

Kayan

Adumi

Eklemek

Adumado

ədumo

Ekleyen

Reklini

Yaslamak

Reklinado

ereklino

Yaslayan

Desetrumi

Keşfetmek

desetrado

edsetro

Keşfeden

Şeli

Çalmak

şelado

eşlo

Çalan

Çehi

Çekmek

Çehado

eçho

Çeken

Gardi

Savunmak

Gardado

egardo

Savunan

Kanbi

Değişmek

Kanbado

ekanbo

Değişen

Permitumi

İzin vermek

Permitado

epermito

İzin veren

Tesgi

Suçlamak

Tesgado

etesgo

Suçlayan

Demi

İnşa etmek

Demado

edmo

İnşa eden

Pinji

Boyamak

Pinjado

epinjo

Boyayan

Kamentumi

Yorumlamak

Kamentado

ekmento

Yorumlayan

İahiri

Ayırmak

iahirado

eihiro

Ayıran

Solvi

Çözmek

Solvado

esolvo

Çözen

Desomni

Uyanmak

desomnado

edsomno

Uyanan

Eşrumi

Israr etmek

Eşrumado

ėşrumo

Israr eten

Tohi

Dökmek

Tohado

etho

Döken

Kizi

Öpmek

Kizado

ekzo

Öpen

rŏzo

Yarışmak

Rŏzado

erzo

Yarışan

Vidi

Görmek

Vidado

evdo

Gören

Menti

Düşünmek

Mentado

emento

Düşünen

Diçvani

Kastetmek

Diçvanado

ediçvano

Kasteden

Umi

Sağlamak

Umado

eumo

Sağlayan

Falovumi

Takip etmek

Falovado

eflovo

Takip eden

Ameni

Hoşlanmak

Amenado

əmeno

Hoşlanan

İnşi

Kurmak

İnşado

einşo

Kuran

Hoti

Ödemek

Hotado

ehto

Ödeyen

Belavi

İnanmak

Belavado

eblavo

İnanan

Murti

Yönlendirmek

Murtado

emurto

Yönlendiren

Oferumi

Teklif etmek

Oferumado

eofero

Teklif eden

Resi

Kalmak

Resado

erso

Kalan

Esperi

Ummak

Esperado

ėspero

Uman

Sali

Satmak

Salado

eslo

Satan

Vaçi

İzlemek

Vaçado

evço

İzleyen

Etezumi

Uygulamak

Etezumado

ėtezo

Uygulayan

Lereni

öğrenmek

Lerenado

elreno

öğrenen

Gali

Büyümek

Galado

eglo

Büyüyen

Sovartumi

Desteklemek

Sovartado

esvarto

Destekleyen

Sevisumi

Servis etmek

Sevisado

esviso

Servis eden

hahi

Yükselmek

hahado

ehho

Yükselen

Soreti

Sürtmek

Soretado

esreto

Sürten

Hevdenumi

Kanıtlamak

Hevdenado

ehevdeno

Kanıtlayan

Zeni

Girmek

Zenado

ezno

Giren

Muhelgi

İlgilenmek

Muhelgado

emhelgo

İlgilenen

Kontri

Karşı olmak

Kontrado

ekontro

Karşı olan

Şerfahi

Not almak

Şerfahado

eşerfaho

Not alan

Kuristumi

Merak etmek

Kuristado

ekristo

Merak eden

Şovari

Acı çekmek

Şovarado

eşvaro

Acı çeken

Komeni

Paylaşmak

Komenado

ekmeno

Paylaşan

zərotumi

Ziyaret etmek

zərotumado

ezrotumo

Ziyaret eden

Kêhani

Zor olmak

Kêhanado

eĥano

Zor olan

Arseihi

Varsaymak

Arseihado

ərseiho

Varsayan

Ori

Yerine koymak

Orado

eoro

Yerine koyan

Diçaperi

Bahsetmek

Diçaperado

edçapero

Bahseden

Gegeri

Kaçırmak

Gegerado

eggero

Kaçıran

İeti

Vurmak

ietado

eito

Vuran

Etrosumi

İtiraz etmek

Etrosado

ėtroso

İtiraz eden

Entegrumi

Tamamlamak

Entegrumado

ėntegrumo

Tamamlayan

Ridi

Gülmek

Ridado

erdo

Gülen

Deşi

Taşımak

Deşado

edşo

Taşıyan

Alasi

Sallamak

Alasado

əlaso

Sallayan

Voli

Uçmak

Volado

evlo

Uçan

Tovi

Dövmek

Tovado

etvo

Döven

Tarjati

Hedef olmak

Tarjatado

etarjato

Hedef olan

Zetumi

Ayarlamak

Zetumado

eztumo

Ayarlayan

Geltari

Kaldırmak

Geltarado

egeltaro

Kaldıran

Fei

beslemek

Feado

efeo

besleyen

Telmiti

Sınırlamak

Telmitado

etelmito

Sınırlaan

Ometi

Ölçmek

ometado

eometo

Ölçen

İnternumi

içermek

İnternumado

einternumo

içeren

Promisi

Söz vermek

Promisado

epromiso

Söz veren

Elonumi

İlan etmek

Elonumado

ėlonumo

İlan eten

seki

Ayrılmak

Sekado

esko

Ayrılan

Ğarki

Batmak

Ğarkado

eğarko

Batan

Ediçi

Eğitmek

Ediçado

ėdiço

Eğiten

Falgumi

Fark etmek

Falgumado

efalgumo

Fark eden

Tevzi

Dağıtmak

Tevzado

etevzo

Dağıtan

hedri

Hatırlamak

Hedrado

ehedro

Hatırlayan

Tekbari

Haber vermek

Tekbarado

etekbaro

Haber veren

Kapumi

Onaylamak

Kapumado

ekpumo

Onaylayan

Votumi

Oy vermek

Votumado

evtumo

Oy veren

ṭauri

Türemek

Ṭaurado

eṭauro

Türeyen

Jompi

Zıplamak

Jompado

ejompo

Zıplayan

Müni

Önemli olmak

Münado

emno

Önemli olan

Boni

İyi olmak

Bonado

ebno

İyi olan

Seihi

Saymak

Seihado

esiho

Sayan

Eherhutumi

Egzersiz yapmak

Eherhutumado

ėherhutumo

Egzersiz yapan

roli

yuvarlamak

Rolado

erlo

yuvarlayan

Jarikati

incinmek

Jarikatado

ejrikato

incinen

pənumi

Takdir etmek

pənumado

epnumo

Takdir eden

Koldumi

Sıralamak

Koldumado

ekoldumo

Sıralayan

Sorani

Kuşatmak

Soranado

esrano

Kuşatan

Zegâti

Yakınmak

Zegâtado

ezgâto

Yakınan

Tibi

Basmak

Tibado

etbo

Basan

Fari

Uzak olmak

Farado

efro

Uzak olan

Kontinumi

Devam etmek

Kontinumado

ekontinumo

Devam eden

Zetri

Germek

Zetrado

ezetro

Geren

Aresti

Tutuklamak

Arestado

əresto

Tutuklayan

Vedi

Geniş olmak

Vedado

evdo

Geniş olan

Mexi

Karışmak

Mexado

emexo

Karışan

Adei

Başvurmak

Adeado

ədeo

Başvuran

Befumi

Zedelemek

Befumado

ebfumo

Zedeleen

Novi

Yeni olmak

Novado

envo

Yeni olan

ordumi

Düzenlemek

Ordumado

eordumo

Düzenleyen

harşi

Pişmek

Harşado

eharşo

Pişen

Telki

Kilitlemek

Telkado

etelko

Kilitleyen

nei

Yakmak

Neado

eneo

Yakan

Gönalfinemi

Emekli olmak

Gönalfinemado

egnalfinemo

Emekli olan

Veni

Gelmek

Venado

evno

Gelen

istadi

Kullanmak

İstadado

eistado

Kullanan

Muldi

Sormak

Muldado

emuldo

Soran

Sörçi

Aramak

Sörçado

esörço

Araan

Pedegi

Koşmak

Pedegado

epdego

Koşan

Avantumi

İlerlemek

Avantumado

əvantumo

İlerleyen

Audi

Duymak

Audado

əudo

Duyan

Viti

Yaşamak

Vitado

evto

Yaşayan

Vahizi

Üremek

Vahizado

eṿizo

Üreyen

Aperi

açmak

Aperado

əpero

açan

Çezi

Çizmek

Çezado

eçzo

Çizen

Krei

Yaratmak

Kreado

ekreo

Yaratan

Jelenumi

Yalan söylemek

Jelenado

ejleno

Yalan söyleyen

Beri

Kırmak

Berado

ebro

Kıran

Erti

Artmak

Ertado

ėrto

Artan

Şaki

kesmek

Şakado

eşko

kesen

Manji

Yemek

Manjado

emanjo

Yeen

Nusi

Sunmak

Nusado

enso

Sunan

Zikri

Anmak

Zikrado

ezikro

Anan

Edri

Yönetmek

Edrado

mədro

Yöneten

Porketi

Unutmak

Porketado

ėporketo

Unutan

Kegi

Kaçmak

Kegado

ekgo

Kaçan

Audegi

Dinlemek

Audegado

əudego

Dinleyen

Gegeri

Çıkarmak

Gegerado

eggero

Çıkaran

Jansi

Yansımak

Jansado

ejanso

Yansıyan

Sibi

Dolmak

Sibado

esbo

Dolan

Gerri

Savaşmak

Gerrado

egerro

Savaşan

Paşi

İtmek

Paşado

epşo

İten

Doçi

Öğretmek

Doçado

edşo

Öğreten

Dadi

Sığmak

Dadado

eddo

Sığan

Alki

Asmak

Alkado

əlko

Asan

segnumi

İmzalamak

Segnumado

esegnumo

İmzalayan

trevi

gezmek

Trevado

etrevo

gezen

İmagumi

Hayal etmek

İmagumado

eimagumo

Hayal eden

nasji

Doğmak

nasjado

enasjo

Doğan

Morî

Evlenmek

Moriado

emrio

Evlenen

Trinki

içmek

Trinkado

etrinko

içen

Nori

Yaklaşmak

Norado

enro

Yaklaşan

Jokumi

Yüklemek

Jokumado

ejkumo

Yükleyen

Çasapumi

Cezbetmek

Çasapumado

eçsapumo

Cezbeden

Kigumi

Davet etmek

Kigumado

ekgumo

Davet eden

vörni

uyarmak

vörnado

evörno

uyaran

jüsi

Yüzmek

Jüsado

ejso

Yüzen

ruti

Yönelmek

Rutado

erto

Yönelen

Çiri

üşümek

Çirado

eçro

üşüyen

Lai

Yok olmak

Laado

elŏ

Yok olan

ioteşi

yetişmek

İoteşado

eiteşo

yetişen

Burni

Yanmak

Burnado

eburno

Yanan

Pluvi

yağmak

Pluvado

epluvo

yağan

Tveri

burmak

Tverado

etvero

buran

Ari

Var olmak

Arado

əro

Var olan

Züi

Üzmek

Züado

ezüo

Üzen

Egühi

Üye olmak

Egühado

ėgüho

Üye olan

Zosi

üretmek

Zosado

eżo

üreten

Behi

usanmak

Behado

ebho

usanan

Getihi

uğramak

Getihado

egtiho

uğrayan

Şini

tırmanmak

Şinado

eşno

tırmanan

Teşli

Teslim olmak

Teşlado

eteşlo

Teslim olan

Kuraçi

Tedavi olmak

Kuraçado

ekraço

Tedavi olan

Tadi

tatmak

Tadado

etdo

tatan

pesneşi

tartışmak

Pesneşado

epesneşo

tartışan

Tari

taramak

Tarado

etro

tarayan

Şekoti

Şahit olmak

Şekotado

eşkoto

Şahit olan

Gimi

silmek

Gimado

egmo

silen

Fafi

susmak

Fafado

effo

susan

Moli

solmak

Molado

emlo

solan

Ladi

Sadık olmak

Ladado

eldo

Sadık olan

Agri

Razı olmak

Agrado

əgro

Razı olan

Baŋi

patlamak

Baŋado

ebaŋo

patlayan

Mesi

özlemek

Mesado

emso

özleyen

Ribeti

ovmak

Ribetado

erbeto

ovan

Lahi

övmek

Lahado

elho

öven

Maŋi

Meşgul olmak

Maŋado

emaŋo

Meşgul olan

Etevi

kutlamak

Etevado

ėtevo

kutlayan

Gürdari

kurtarmak

Gürdarado

egürdaro

kurtaran

Kisri

kopmak

Kisrado

ekisro

kopan

Kezi

kızmak

Kezado

ekzo

kızan

Kezori

kızarmak

Kezorado

ekzoro

kızaran

Eini

inmek

Einado

ėino

inen

Konevi

iletmek

Konevado

eknevo

ileten

Beteki

güvenmek

Betekado

ebteko

güvenen

Sekri

Gizli olmak

Sekrado

esekro

Gizli olan

Skezi

yarmak

Skezado

eskezo

yaran

Vropi

dürmek

Vropado

evropo

düren

Vandi

dolaşmak

Vandado

evando

dolaşan

Hiki

Dikmek

Hikado

ehko

Diken

Planti

Bitki dikmek

Plantado

eplanto

Bitki diken

Doi

danışmak

Doado

edô

danışan

Şelpi

çarpmak

Şelpado

eşelpo

çarpan

Hieri

ermek

Hierado

ehiero

eren

Dividi

bölmek

Dividado

edvido

bölen

Rudeti

başarmak

Rudetado

erdeto

başaran

Ştudi

araştırmak

Ştudado

eştudo

araştıran

Mani

Ele almak

Manado

emno

Ele alan

Flovi

akmak

Flovado

eflovo

akan

Lipazi

Lazım olmak

Lipazado

Elpazo

Lazım olan

 

Log out of this account

Leave a Reply