etkenli edilgen misalleri

türkçeden bildiğiniz “yaptırılmak, vurdurulmak” bunlara örnek verilebilir. Nomulide birçok örneği olan bu kalıbın karşılığı –umat, -umiz son eki yahut “nemsal” ölçüsüdür(2 sessiz harfli köklerde “nemsah” tek sessiz harfli köklerde “nesah” halini alır)

NOMULI TÜRKÇE Ekli ölçülü anlam
Esti olmak Estumati Esecahi Oldurulmak
Diçi Söylemek Diçumati Deisaçi Söyletilmek
İri Gitmek İrumati İersahi Gittirilmek(gönderilmek)
Adepti Almak Adeptumati Adepsati Aldırılmak
Guvi Vermek Guvumati Gevsahi Verdirilmek
findi Bulmak Findumati Fensadi Buldurulmak
Kroi Koymak Kroumati Kersahi Koydurulmak
Livi Bırakmak Livumati Leisavi Bıraktırılmak
Sentumi hissetmek tesentumati Sensatumi Hissettirilmek
İseri Göstermek İserumati İessari Göstertmek
Kipi Tutmak Kipumati Keisapi Tutturulmak
Töni Dönmek Tönumati Tensahi Döndürülmek
Jelebi Getirmek Jelebumati Jelsabi Getirtilmek
eidumi Yardım etmek Eidumumati Eiedsami Yardım ettirilmek
Keti Yazmak Ketumati Kecahi Yazdırılmak
Ludi Oynamak Ludumati Ledsahi Oynatılmak
Adi Katmak Adumati Adesahi kattırılmak
Deneşi Tanışmak Deneşumati Densaşi Tanıştırılmak
Kefi Durmak Kefumati Kefsahi Durdurulmak
Sabi Konuşmak Sabumati Sebsahi Konuşturulmak
Sedi Oturmak Sedumati Sedsahi Oturtulmak
Veiti Beklemek Veitumati Veisati Bekletilmek
Legi Okumak Legumati Legsahi Okutulmak
Lozi Kaybolmak Lozumati Leżahi Kaybedilmek
Şüdi Düşmek Şüdumati Şedsahi Düşürülmek
Eşteri Satın almak Eşterumati Eşecari Satın aldırılmak
Resli Göndermek Reslumati Ressali Gönderilmek
Vini Kazanmak Vinumati Veisani Kazandırılmak
Deli Gelişmek Delumati Delsahi Geliştirilmek
İoti Yetmek İotumati iecahi Yettirilmek
Karçi Harcamak Karçumati Kersaçi Harcatılmak
Mori Ölmek Morumati Mersahi Öldürülmek
Pedi Yürümek Pedumati Pedsahi Yürütülmek
Goçi Sebep olmak Goçumati Geçsahi Sebep yapılmak
Kapumi Kabul etmek tekpumati Kepsami Kabul ettirilmek
Reklini Dayamak Reklinumati Rexalini Dayatılmak
Aperumi Açıklamak Aperumumati Apersami Açıklatılmak
Setri Örtmek Setrumati Secari Örttürülmek
Asi Azalmak Asumati Asesahi Azaltılmak
Eldi Dilemek Eldumati Eladsahi Diletilmek
Segi Seçmek Segumati Segsahi seçtirilmek
Zegali Başarmak Zegalumati Zegsali Başartılmak
aneti Anlamak Anetumati Anecahi anlatılmak
Ami Sevmek Amumati Amesahi Sevdirilmek
Pesni Tartmak Pesnumati Pessani Tarttırılmak
Keçi Yakalamak Keçumati Keçsahi Yakalatılmak
Deni Tanımak Denumati Densahi Tanıtılmak
raçi Ulaşmak Raçumati Raçsahi Ulaştırılmak
Pelanumi Planlamak tepelanumati Pelsanumi Planlatılmak
Agi Davranmak Agumati Agesahi Davrandırılmak
Kludi Kapatmak Kludumati Kelsadi kapatılmak
Dankumi Teşekkür etmek tedankumati Densakumi Teşekkür ettirilmek
Anakni Edinmek Anaknumati Anexani Edindirilmek
Bliri Belirmek Blirumati Belsari Belirtilmek
Neşri Yaymak Neşrumati Neşsari Yaydırılmak
Gardi Korumak Gardumati Gersadi Korundurulmak
Kaidenumi Kaydetmek tekidenumati Keisadenumi Kaydettirilmek
Remni Kontrol etmek Remnumati Remsani Kontrol ettirilmek
Remi Atmak Remumati Remsahi Attırılmak
Eterovumi İtiraf etmek Eterovumumati Etersavumi İtiraf ettirilmek
Preti Hazır olmak Pretumati Persati Hazırlatılmak
Vani İstemek Vanumati Vensahi İstetilmek
ankeli Engel olmak Ankelumati Anexali Engelletilmek
Laiçi Sermek Laiçumati Leisaçi serdirilmek
Redçumi Cevaplamak teredçumati Redsaçumi Cevaplandırılmak
Konektumi Bağlamak Teknektumati Kensaktumi Bağlatılmak
Videgi Bakmak Videgumati vedsagi Baktırılmak
Loŋi Uzamak Loŋumati Lensagi Uzatılmak
Gönali Çalışmak Gönalumati Gensali Çalıştırılmak
İunçi Katılmak İunçumati iensaçi Katılması sağlandırılmak
Umi Yapmak Umumati Umsahi Yaptırılmak
Havi Sahip olmak Havumati Hevsahi Sahipletilmek
Endi Denemek Endumati Enadsahi Denetilmek
Ji Bir olmak Jumati Jesahi Bir yapılmak
Piki Toplamak Pikumati Peisaki Toplatılmak
Şeri bilmek Şerumati Şersahi bildirilmek
Müni Önemsemek Münumati Mensahi önemsetilmek
Vöri İşaret olmak Vörumati Versahi İşaretlenilmek
Amrumi Emretmek Amrumumati Amersami Emrettirilmek
Esemi İncelemek Esemumati Esemsahi İnceletilmek
eḥi Yerleşmek eḥumati eḥesahi Yerleştirilmek
Besi geçmek Besumati Bessahi Geçirilmek
Tegnali İşlemek Tegnalumati Tegsanali İşletilmek
Toreçumi Tercih etmek Toreçumumati Terseçumi Tercih ettirilmek
Dradumi Tehdit etmek tedradumati Dersadumi Tehdit ettirilmek
bejini Başlamak Bejinumati Bejsani Başlatılmak
Zöri Sürmek Zörumati Zersahi Sürdürülmek
Etezi Uymak Etezumati eteżahi Uydurulmak
Konservi Saklamak Konservumati Kensaservi Saklatılmak
Jrî Ağlamak Jriumati Jersaî Ağlatılmak
Kantumi Şarkı söylemek Tekantumati Kensatumi Şarkı söyletilmek
Apilumi Hitap etmek Apilumumati Apelsami Hitap ettirilmek
Muandezi Endişelenmek Muandezumati mənsadezi Endişelendirilmek
Flavi Temiz olmak Flavumati Felsavi Temizletilmek
Jajumi Etkilemek tejjumati Jejsami etkiletilmek
Diçegi Bağırmak Diçegumati Deçsagi Bağırtılmak
Tançi Dokunmak Tançumati Tensaçi Dokundurulmak
Gevi Giymek Gevumati Gevsahi Giydirilmek
Sagezi Önermek Sagezumati Segsazi Önertilmek
Meti Korkmak Metumati Mecahi Korkutulmak
Nüzi Kokmak Nüzumati neżahi Kokutulmak
Rakabi Binmek Rakabumati Rexabi bindirilmek
ikrumi Tahmin etmek teikrumati iexarumi Tahmin ettirilmek
Hoihi Kaymak Hoihumati Heisahi Kaydırılmak
Adumi Eklemek Adumumati Ademsahi Ekletilmek
Reklini Yaslamak Reklinumati Rexalini Yaslatılmak
Desetrumi Keşfetmek Tedsetrumati Dessatrumi Keşfettirilmek
Şeli Çalmak Şelumati Şelsahi Çaldırılmak
Çehi Çekmek Çehumati Çehsahi Çektirilmek
Gardi Savunmak Gardumati Gersadi Savundurulmak
Kanbi Değişmek Kanbumati Kensabi Değiştirilmek
Permitumi İzin vermek tepermitumati Persamitumi İzin verdirilmek
Tesgi Suçlamak Tesgumati Tessagi Suçlatılmak
Demi İnşa etmek Demumati Demsahi İnşa ettirilmek
Pinji Boyamak Pinjumati Pensaji Boyatılmak
Kamentumi Yorumlamak Tekmentumati Kemsantumi Yorumlatılmak
İahiri Ayırmak İahirumati iehsari Ayırtılmak
Solvi Çözmek Solvumati Selsavi Çözdürülmek
Desomni Uyanmak Desomnumati Dessamni Uyandırılmak
Eşrumi Israr etmek Eşrumumati Eşersami Israr ettirilmek
Tohi Dökmek Tohumati Tehsahi Döktürülmek
Kizi Öpmek Kizumati Keisazi Öptürülmek
rŏzo Yarışmak Rŏzumati Reżahi Yarıştırılmak
Vidi Görmek Vidumati Veisadi Gördürülmek
Menti Düşünmek Mentumati Mensati Düşündürülmek
Diçvani Kastetmek Diçvanumati Deçsavani Kastettirilmek
Umi Sağlamak Umumati Umesahi Sağlatılmak
Falovumi Takip etmek Falovumumati Felsavumi Takip ettirilmek
Ameni Hoşlanmak Amenumati Amensahi hoşlandırılmak
İnşi Kurmak İnşumati iensaşi Kurdurulmak
Hoti Ödemek Hotumati Hecahi Ödetilmek
Belavi İnanmak Belavumati Belsavi İnandırılmak
Murti Yönlendirmek Murtumati Mersati Yönlendirtilmek
Oferumi Teklif etmek Oferumumati Ofersami Teklif ettirilmek
Resi Kalmak Resumati Ressahi Kaldırılmak
Esperi Ummak Esperumati esepseri Umdurulmak
Sali Satmak Salumati selsahi Sattırılmak
Vaçi İzlemek Vaçumati Veçsahi İzletilmek
Etezumi Uygulamak Etezumumati Eteżami Uygulatılmak
Lereni öğrenmek Lerenumati Lersani Öğrendirilmek
Gali Büyümek Galumati Gelsahi Büyütülmek
Sovartumi Desteklemek Tesvartumati Sevsartumi Destekletmek
Sevisumi Servis etmek Tesvisumati sevsasumi Servis ettirilmek
hahi Yükselmek Hahumati Hehsahi Yükseltilmek
Soreti Sürtmek Soretumati Sersati Sürttürülmek
Hevdenumi Kanıtlamak Tehevdenumati Hevsadenumi Kanıtlatmak
Zeni Girmek Zenumati Zensahi Girdirilmek
Muhelgi İlgilenmek Muhelgumati mehsalgi İlgilendirilmek
Kontri Karşı olmak Kontrumati Kensatri Karşı yapılmak
Şerfahi Not almak Şerfahumati Şersafahi Not aldırılmak
Kuristumi Merak etmek tekristumati kersastumi Merak ettirilmek
Şovari Acı çekmek Şovarumati Şevsari Acı çektirilmek
Komeni Paylaşmak Umati Kemsani Paylaştırılmak
zərotumi Ziyaret etmek tezrotumati Zersatumi Ziyaret ettirilmek
Kêhani Zor olmak Kêhanumati Kehsani Zor yapılmak
Arseihi Varsaymak Arseihumati Aresseihi Varsaydırılmak
Ori Yerine koymak Orumati Oresahi Yerine koydurulmak
Diçaperi Bahsetmek Diçaperumati Deçsaperi Bahsettirilmek
Gegeri Kaçırmak Gegerumati Gegsari Kaçırtılmak
İeti Vurmak İetumati iecari vurdurulmak
Etrosumi İtiraz etmek Etrosumumati Etersasumi İtiraz ettirilmek
Entegrumi Tamamlamak Entegrumumati Enecagrumi Tamamlatılmak
Ridi Gülmek Ridumati Reisadi Güldürülmek
Deşi Taşımak Deşumati Deşsahi Taşıtılmak
Melpi taşmak Melpumati Melsapi Taştırılmak
Melti erimek Meltumati Melsati Eritilmek
Alasi Sallamak Alasumati Alassahi Sallatılmak
Voli Uçmak Volumati Velsahi uçurulmak
Tovi Dövmek Tovumati Tevsahi Dövdürülmek
Tarjati Hedef olmak Tarjatumati Tersajati Hedef yapılmak
Zetumi Ayarlamak teztumati Zecami Ayarlatılmak
Geltari Kaldırmak Geltarumati Gelsatari Kaldırtılmak
Fei beslemek Feumati Fesahi Besletilmek
Telmiti Sınırlamak Telmitumati Telsamiti Sınırlatılmak
Ometi Ölçmek Ometumati Omecahi Ölçtürülmek
İnternumi içermek Teinternumati inecarnumi İçertilmek
Promisi Söz vermek Promisumati Persamisi Söz verdirilmek
Elonumi İlan etmek Elonumumati Elansami İlan ettirilmek
seki Ayrılmak Sekumati Sexahi Ayrıltılmak
Ğarki Batmak Ğarkumati Ğersaki Batırılmak
Ediçi Eğitmek Ediçumati Edeisaçi Eğittirilmek
Falgumi Fark etmek tefalgumati Felsagumi Fark ettirilmek
Tevzi Dağıtmak Tevzumati Tevsazi Dağıttırılmak
hedri Hatırlamak Hedrumati Hedsari Hatırlatılmak
Tekbari Haber vermek Tekbarumati Texabari Haber verdirilmek
Kapumi Onaylamak Tekpumati Kepsami Onaylatılmak
Votumi Oy vermek Tevtumati Vecami Oy verdirilmek
ṭauri Türemek Ṭaurumati Ṭeursahi Türetilmek
Jompi Zıplamak Jompumati Jemsapi Zıplatılmak
Müni Önemli olmak Münumati mensahi Önemli yapılmak
Boni İyi olmak Bonumati Bensahi İyi edilmek
Seihi Saymak Seihumati Seisahi saydırılmak
Eherhutumi Egzersiz yapmak Eherhutumumati ehersahutumi Egzersiz yaptırılmak
roli yuvarlamak Rolumati Relsahi Yuvarlatılmak
Jarikati incinmek Jarikatumati Jersakati İncitilmek
pənumi Takdir etmek pənumumati Pensami Takdir ettirilmek
Koldumi Sıralamak Tekoldumati Kelsadumi Sıralatılmak
Sorani Kuşatmak Soranumati Sersani Kuşattırılmak
Zegâti Yakınmak Zegâtumati Zegsati Yakındırılmak
Tibi Basmak Tibumati Teisabi Bastırılmak
Fari Uzak olmak Farumati Fersabi Uzak yapılmak
Kontinumi Devam etmek Tekontinumati kensatinumi Devam ettirilmek
Zetri Germek Zetrumati Zecari Gerdirilmek
Aresti Tutuklamak Arestumati Aressati Tutuklatılmak
Vedi Geniş olmak Vedumati Vedsadi Geniş yapılmak
Mexi Karışmak Mexumati Mexahi Karıştırılmak
Adei Başvurmak Adeumati Adesahi Başvurdurulmak
Befumi Zedelemek tebfumati Befsami Zedeletilmek
Novi Yeni olmak Novumati Nevsahi Yeni yapılmak
ordumi Düzenlemek Teordumati Oredsami Düzenletilmek
harşi Pişmek Harşumati Hersaşi Pişirilmek
Telki Kilitlemek Telkumati Telsaki Kilitletilmek
nei Yakmak Neumati Nesahi Yaktırılmak
Gönalfinemi Emekli olmak Gönalfinemumati Gensalfinemi Emekli yapılmak
Veni Gelmek Venumati Vensahi Geldirilmek(getirilmek)
istadi Kullanmak İstadumati İessatadi Kullandırılmak
Muldi Sormak Muldumati Melsadi Sordurulmak
Sörçi Aramak Sörçumati Sersaçi Aratılmak
Pedegi Koşmak Pedegumati Pedsagi Koşturulmak
Avantumi İlerlemek Avantumumati Avensatumi İlerletilmek
Audi Duymak Audumati Audsahi Duyurulmak
Viti Yaşamak Vitumati Veisati Yaşatılmak
Vahizi Üremek Vahizumati Vehsaizi Üretilmek
Aperi açmak Aperumati Apersahi Açtırılmak
Çezi Çizmek Çezumati çeżahi Çizdirilmek
Krei Yaratmak
Jelenumi Yalan söylemek Tejlenumati Jelsanumi Yalan söyletilmek
Beri Kırmak Berumati Bersahi Kırdırılmak
Erti Artmak Ertumati Eracahi Arttırılmak
Şaki kesmek Şakumati Şexahi Kestirilmek
Manji Yemek Manjumati Mensaji Yedirilmek
Nusi Sunmak Nusumati Nessahi Sundurulmak
Zikri Anmak Zikrumati Zexari Andırılmak
Edri Yönetmek Edrumati Edersahi Yönettirilmek
Porketi Unutmak Porketumati Persaketi Unutturulmak
Kegi Kaçmak Kegumati kegsahi Kaçırılmak
Audegi Dinlemek Audegumati Audegsahi Dinletilmek
Gegeri Çıkarmak Gegerumati Gegsari Çıkartılmak
Jansi Yansımak Jansumati Jensasi Yansıtılmak
Sibi Dolmak Sibumati Seisabi Doldurulmk
Gerri Savaşmak Gerrumati Gersari Savaştırılmak
Paşi İtmek Paşumati Peşsahi İttirilmek
Doçi Öğretmek Doçumati Deçsahi öğrettirilmek
Dadi Sığmak Dadumati Dedsahi Sığdırılmak
Alki Asmak Alkumati Alexahi Astırılmak
segnumi İmzalamak Segnumumati Segsanumi İmzalatılmak
trevi gezmek Trevumati Tersavi Gezdirilmek
İmagumi Hayal etmek teimagumati iemsagumi Hayal ettirilmek
nasji Doğmak Nasjumati Nessaji Doğurulmak
Morî Evlenmek Moriumati Mersaî Evlendirilmek
Trinki içmek Trinkumati Tersanki İçirilmek
Nori Yaklaşmak Norumati Nersahi Yaklaştırılmak
Jokumi Yüklemek Tejkumati Jexami Yükletilmek
Çasapumi Cezbetmek Teçsapumati Çessapumi Cezbettirilmek
Kigumi Davet etmek Tekgumati Kegsami Davet ettirilmek
vörni uyarmak Vörnumati Versani Uyartılmak
jüsi Yüzmek Jüsumati Jessahi Yüzdürülmek
ruti Yönelmek Rutumati Recahi Yöneltilmek
Çiri üşümek Çirumati Çeisari Üşütülmek
Lai Yok olmak Laumati Lesahi Yok edilmek
ioteşi yetişmek İoteşumati iecaşi Yetiştirilmek
Burni Yanmak Burnumati Bersani yakılmak
Pluvi yağmak Pluvumati Pelsavi Yağdırılmak
Tveri burmak Tverumati Tevsari Burdurulmak
Ari Var olmak Arumati Arsahi Var edilmek
Züi Üzmek Züumati Zesahi Üzdürülmek
Egühi Üye olmak Egühumati Egahsahi Üye yapılmak
Zosi üretmek Zosumati Zessahi Ürettirilmek
Behi usanmak Behumati Behsahi Usandırılmak
Getihi uğramak Getihumati Gecahi Uğratılmak
Şini tırmanmak Şinumati Şeisani Tırmandırılmak
Teşli Teslim olmak Teşlumati Teşsali Teslim edilmek
Kuraçi Tedavi olmak Kuraçumati Kersaçi Tedavi edilmek
Tadi tatmak Tadumati Tedsahi Tattırılmak
pesneşi tartışmak Pesneşumati Pessaneşi Tartıştırılmak
Tari taramak Tarumati Tersahi Taratılmak
Şekoti Şahit olmak Şekotumati Şexati Şahit edilmek
Gimi silmek Gimumati Geisami Sildirilmek
Fafi susmak Fafumati Fefsahi Susturulmak
Moli solmak Molumati Melsahi Soldurulmak
Ladi Sadık olmak Ladumati Ledsahi Sadık edilmek
Agri Razı olmak Agrumati Agarsahi Razı edilmek
Baŋi patlamak Baŋumati bansagi Patlatılmak
Mesi özlemek Mesumati Messahi Özletilmek
Ribeti ovmak Ribetumati Rebsati Ovdurulmak
Lahi övmek Lahumati Lehsahi Övdürülmek
Maŋi Meşgul olmak Maŋumati Mensagi Meşgul edilmek
Etevi kutlamak Etevumati Etevsahi Kutlatılmak
Gürdari kurtarmak Gürdarumati Gersadari Kurtartılmak
Kisri kopmak Kisrumati Kessari Koparılmak
Kezi kızmak Kezumati keżahi Kızdırılmak
Kezori kızarmak Kezorumati keżari Kızartılmak
Eini inmek Einumati Eiansahi indirilmek
Konevi iletmek Konevumati Kensavi İlettirilmek
Beteki güvenmek Betekumati Becaki Güvendirilmek
Sekri Gizli olmak Sekrumati Sexari Gizli yapılmak
Skezi yarmak Skezumati Sexazi Yardırılmak
Vropi dürmek Vropumati Versapi Dürdürülmek
Vandi dolaşmak Vandumati Vensadi Dolaştırılmak
Hiki Dikmek Hikumati Heisaki Diktirilmek
Planti Bitki dikmek Plantumati Pelsanti Diktirilmek
Doi danışmak Doumati Desahi Danıştırılmak
Şelpi çarpmak Şelpumati Şelsapi Çarptırılmak
Hieri ermek Hierumati Heisari Erdirilmek
Dividi bölmek Dividumati Devsadi Böldürülmek
Rudeti başarmak Rudetumati Redsati Başartılmak
Ştudi araştırmak Ştudumati Şecadi Araştırtılmak
Mani Ele almak Manumati Mensahi Ele aldırılmak
Flovi akmak Flovumati Felsavi Akıtılmak
Lipazi Lazım olmak Lipazumati lepsazi Lazım edilmek
Log out of this account

Leave a Reply