Düşürücü kıyas misalleri

 

Nomulide nicelik ve nitelik düşürücü ekler “-en” son eki ve numeil ölçüsüdür (2 harflilerde numei halini alır)

SIFAT FİİL HALİ

ANLAM

-en

numeil

ANLAM

dosa

düz

Dosena

Duseia

Az düz

idaka

ideal

İdakena

daka

Az ideal

Kamara

eşit

Kamarena

Kumeira

Az eşit

Şora

ekşi

Şorena

Şureia

Az ekşi

Ganroza

cömert

ganrozena

Guneiroza

Az cömert

Açva

Pahalı

Açvena

Açuveia

Az Pahalı

Çava

ucuz

çavena

Çuveia

Az ucuz

teva

Derin

Tevena

Tuveia

Az Derin

Naşa

garip

Naşena

Nuşeia

Az garip

Gala

büyük

Galena

Guleia

Az büyük

Nadaraka

Doğal

Nadarakena

Nudeiraka

Az Doğal

kiça

Küçük

Kiçena

Kuieiça

Az Küçük

Doreşta

Dürüst

Doreştena

Dureişta

Az Dürüst

Valiana

Cesur

Valianena

Vuleiana

Az Cesur

Bona

İyi

Bonena

Buneia

Az İyi

Abna

Kötü

Abnena

Abuneia

Az Kötü

Oltena

Eski

Oltenena

Oluteina

Az Eski

Atna

İnce

Atnena

Atuneia

Az İnce

Empta

Boş

Emptena

Emupeita

Az Boş

Privata

Özel

Privatena

Pureivata

Az Özel

Diga

Dış

Digena

Duieiga

Az dış

Sura

Hassas

Surena

Sureia

Az hassas

iaba

yavaş

İabena

aba

Az yavaş

Ugla

Çirkin

Uglena

igla

Az çirkin

Balda

Kel

Baldena

Buleida

Az kel

Dodeza

Esmer

Dodezena

Dudeiza

Az esmer

Bilüha

Mavi

Bilühena

Buleiha

Az mavi

rufa

Kırmızı

Rufena

Rufeia

Az kırmızı

Haluva

Beyaz

Haluvena

Huleiva

Az beyaz

Arka

Fakir

Arkena

Arukeia

Az fakir

rika

Zengin

Rikena

Ruieika

Az zengin

Debola

Zayıf

Debolena

Dubeila

Az zayıf

elgansa

Zarif

Elgansena

Elugeinsa

Az zarif

Haha

Yüksek

Hahena

Huheia

Az yüksek

Ahha

Alçak

Ahhena

Ahuheia

Az alçak

Softa

Yumuşak

Softena

Sufeita

Az yumuşak

Lefema

Yorgun

Lefemena

Lufeima

Az yorgun

nukuiha

Yoğun

Nukuihena

Nukeîha

Az yoğun

grüna

Yeşil

Grünena

Gureina

Az yeşil

Nora

Yakın

Norena

Nureia

Az yakın

Loŋa

Uzun

Loŋena

Luneiga

Az uzun

tehjilema

Utangaç

Tehjilemena

Tuheijilema

Az utangaç

sastaka

Toplumsal

Sastakena

Suseitaka

Az toplumsal

Flava

Temiz

Flavena

fuleiva

Az temiz

Laza

tembel

Lazena

Luzeia

Az tembel

Freşa

Taze

Freşena

Fureişa

Az taze

entegra

Bütün

Entegrena

Enuteigra

Az bütün

Volanza

Şedid

Volanzena

Vuleinza

Az şedid

şarova

Şerefli

Şarovena

Şureiva

Az şerefli

Çenza

Şanslı

Çenzena

Çuneiza

Az şanslı

kva

susuz

Kvena

Kuveia

Az susuz

Musga

Suçlu

Musgena

Museiga

Az suçlu

Nobala

Asil

Nobalena

Nubeila

Az asil

Soha

Soğuk

Sohena

Suheia

Az soğuk

Edda

Sıkıcı

Eddena

Edudeia

Az sıkıcı

Madda

Sıkıcı

Maddena

Mudeida

Az sıkıcı

Kalida

Sıcak

Kalidena

Kuleida

Az sıcak

Mukva

sevinçli

Mukvena

Mukeiva

Az sevinçli

Asna

Hasta

Asnena

Asuneia

Az hasta

Harda

Sert

Hardena

Hureida

Az sert

Blonta

Sarışın

Blontena

Buleinta

Az sarışın

Aleva

sarı

Alevena

Aluveia

Az sarı

Kalma

sakin

Kalmena

Kuleima

Az sakin

Kreta

Sağlam

Kretena

Kureita

Az sağlam

pura

Saf

Purena

Pureia

Az saf

Rilasa

Rahat

Rilasena

Ruleisa

Az rahat

pempa

Pembe

Pempena

Pumeipa

Az pembe

Beha

Parlak

Behena

Buheia

Az parlak

hata

Katı

Hatena

Huteia

Az katı

Kontra

Karşı

Kontrena

Kuneitra

Az karşı

Nera

Siyah

Nerena

Nureia

Az siyah

Kravda

kalabalık

Kravdena

Kureivda

Az kalabalık

ehera

Kahraman

Eherena

Ehureia

Az kahraman

inava

yeterli

inavena

nava

Az yeterli

iega

İyi

İegena

ega

Az iyi

ublavaka

Dini

Ublavakena

iblavaka

Az dini

intoresa

İlginç

İntoresena

ntoresa

Az ilginç

libera

Özgür

Liberena

Lubeira

Az özgür

era

Hafif

Erena

Az hafif

əra

Ağır

ərena

Az ağır

dura

Güzel

Durena

Dureia

Az güzel

sola

Güneşli

Solena

Suleia

Az güneşli

kria

Gri

Kriena

Kureîa

Az gri

sekra

Gizli

Sekrena

Sukeira

Az gizli

badia

Genç

Badiena

Budeîa

Az genç

rəla

Gerçek

rəlena

Ruleia

Az gerçek

juva

Genç

Juvena

Juveia

Az genç

şta

Bayat

Ştena

Şuteia

Az bayat

nedra

Aşağı

Nedrena

Nudeira

Az aşağı

stupena

Aptal

Stupega

Suteipa

Az aptal

ezoha

Alçak

ezohena

Ezuheia

Az alçak

feila

Faal

Feilena

Fuieila

Az faal

reklita

acemi

Reklitena

Rukeileta

Az acemi

Vidi

Görmek

Videni

Vuieidi

Az bakmak

Legi

okumak

Legeni

Lugei

Az ezberlemek

Pedi

yürümek

Pedeni

pudei

Az koşmak

Estita

Olmuş

Estitena

Esuteiti

Az olmuş

Medça

Söylenmiş

Medçena

Mudeiça

Az söylenmiş

Meira

Gidik, gitmiş

Meirena

Muieira

Az gidik

mədeptata

Alınmış

mədeptatena

Mudeiptata

Az alınmış

Megva

verik

Megvestena

Mugeiva

Az verik

Mefindata

Bulunmuş

Mefindatena

Mufeindata

Az bulunmuş

Mekrŏta

Koyulmuş

Mekrŏtena

mukeirŏta

Az koyulmuş

Melva

Bırakmış

Melvena

Muleiva

Az bırakmış

Mesentuma

Hissetmiş

Mesentumena

Museintuma

Az hissetmiş

Meisera

göstermiş

Meiserena

Muieisera

Az göstermiş

Mekpa

Tutuk

Mekpena

mukeipa

Az tutuk

Metna

Dönük

Metnena

Muteina

Az dönük

Mejleba

Getirmiş

Mejlebena

Mujeileba

Az getirmiş

Mėiduma

Yardım etmiş

Mėidumena

Muieiduma

Az yardım etmiş

Mekta

Yazmış

Mektena

Mukeita

Az yazmış

Melda

Oynamış

Meldena

Muleida

Az oynamış

məda

Katmış

mədena

Mudeia

Az katmış

Medneşa

Tanışmış

Medneşena

Mudeineşa

Az tanışmış

Mekfa

Durmuş

Mekfena

Mukeifa

Az durmuş

Mesba

Konuşmuş

Mesbena

museiba

Az konuşmuş

Mesda

Oturmuş

Mesdena

Museida

Az oturmuş

Mevita

Beklemiş

Mevitena

Muveita

Az beklemiş

Melga

Okumuş

Melgena

Muleiga

Az okumuş

Melza

Kaybolmuş

Melzena

Muleiza

Az kaybolmuş

Meşda

Düşük

Meşdena

Muşeida

Az düşük

Mėştera

Satın almış

Mėşterena

Muşeitera

Az satın almış

Mereslata

Gönderilmiş

Mereslatena

Mureislata

Az gönderilmiş

Mevna

Kazanmış

Mevnena

Muveina

Az kazanmış

Medla

gelişmiş

Medlena

Mudeila

Az gelişmiş

Meita

Yetmiş

Meitena

Muieita

Az yetmiş

Mekarça

Harcamış

Mekarçena

Mukeirça

Az harcamış

Memra

Ölmüş

Memrena

Mumeira

Az ölmüş

Mepda

Yürümüş

Mepdena

Mupeida

Az yürümüş

Megça

Sebep olmuş

Megçena

Mugeiça

Az sebep olmuş

Mekpuma

Kabul etmiş

Mekpumena

Mukeipuma

Az Kabul etmiş

Mereklina

Dayamış

Mereklinena

Mureiklina

Az Dayamış

məperuma

açıklamış

məperumena

Mupeiruma

Az açıklamış

Mesetra

Örtük

Mesetrena

Museitra

Az Örtük

məsa

azalmış

məsena

Museia

Az azalmış

Mėlda

Dilemiş

Mėldena

Muleida

Az Dilemiş

Mesgata

Seçilmiş

Mesgatena

museigata

Az Seçilmiş

Mezgala

başarmış

Mezgalena

Muzeigala

Az başarmış

məneta

Anlamış

mənetena

Muneita

Az Anlamış

məma

Sevmiş

məmena

Mumeia

Az Sevmiş

Mepesna

tartmış

Mepesnena

Mupeisna

Az tartmış

Mekçata

Yakalanmış

Mekçatena

Mukeiçata

Az Yakalanmış

Mednata

Tanınmış

Mednatena

Mudeinata

Az Tanınmış

Merçata

ulaşılmış

Merçatena

Mureiçata

Az ulaşılmış

Meplanuma

Planlanmış

Meplanumena

Mupeilanuma

Az Planlanmış

məga

Davranmış

məgena

Mugeia

Az Davranmış

Mekluda

kapalı

Mekludena

Mukeiluda

Az kapalı

Medankuma

Teşekkür etmiş

Medankumena

Mudeinkuma

Az Teşekkür etmiş

mənakna

Edinmiş

mənaknena

Muneikna

Az Edinmiş

Meblira

Belirmiş

Meblirena

mubeilira

Az Belirmiş

Meneşra

Yaymış

Meneşrena

Muneişra

Az Yaymış

Megardata

korunmuş

Megardatena

Mugeirdata

Az korunmuş

Mekidenumata

kaydedilmiş

Mekidenumatena

Mukeidenumata

Az kaydedilmiş

Meremnata

Kontrol edilmiş

Meremnatena

Mureimnata

Az Kontrol edilmiş

Merma

atılmış

Mermena

Mureima

Az atılmış

Mėterovumata

İtiraf edilmiş

Mėterovumatena

Muteirovumata

Az İtiraf edilmiş

Mepreta

Hazır olmuş

Mepretena

Mupeireta

Az Hazır olmuş

Mevnata

İstenmiş

Mevnatena

Muveinata

Az İstenmiş

mənkelata

Engel olunmuş

mənkelatena

Muneikelata

Az Engel olunmuş

Meliçata

Serilmiş

Meliçatena

Muleiçata

Az Serilmiş

Meredçumata

cevaplanmış

Meredçumatena

Mureidçumata

Az cevaplanmış

Meknektuma

bağlamış

Meknektumena

Mukeinektuma

Az bağlamış

Mevdega

Bakmış

Mevdegena

muveidega

Az Bakmış

Meloŋa

uzamış

Meloŋena

muleiŋa

Az uzamış

Meganala

Çalışmış

Meganalena

Mugeinala

Az Çalışmış

Meinça

Katılmış

Meinçena

Muieinça

Az Katılmış

Meuma

Yapmış

Meumena

Mûmeia

Az Yapmış

Mehva

Sahip olmuş

Mehvena

Muheiva

Az Sahip olmuş

Mėnda

Denemiş

Mėndena

Muneida

Az Denemiş

Meja

Bir olmuş

Mejena

Mujeia

Az Bir olmuş

Mepka

Toplamış

Mepkena

Mupeika

Az Toplamış

Meşra

Bilmiş

Meşrena

Muşeira

Az Bilmiş

Memna

Önemsemiş

Memnena

Mumeina

Az Önemsemiş

Mevra

İşaret olmuş

Mevrena

Muveira

Az İşaret olmuş

məmruma

Emretmiş

məmrumena

Mumeiruma

Az emretmiş

Mėsema

incelemiş

Mėsemena

Museima

Az incelemiş

mėḥa

Yerleşik

mėḥena

muḥeia

Az yerleşik

Mebsa

Geçik

Mebsena

Mubeisa

Az geçik

Metegnala

İşlemiş

Metegnalena

muteignala

Az işlemiş

Metreçuma

Tercih etmiş

Metreçumena

Muteireçuma

Az tercih etmiş

Medradumata

Tehdit edilmiş

Medradumatena

Mudeiradumata

Az tehdit edilmiş

Mebjina

başlamış

Mebjinena

Mubeijina

Az başlamış

Mezra

Sürmüş

Mezrena

Muzeira

Az sürmüş

Mėteza

Uymuş

Mėtezena

Muteiza

Az uymuş

Mekonserva

saklamış

Mekonservena

Mukeinserva

Az saklamış

Mejria

ağlamış

Mejriena

Mujeiria

Az ağlamış

Mekantuma

Şarkı söylemiş

Mekantumena

Mukeintuma

Az şarkı söylemiş

məpiluma

Hitap etmiş

məpilumena

Mupeiluma

Az hitap etmiş

Memuandeza

Endişelenmiş

Memuandezena

Mumeiandeza

Az endişelenmiş

Meflava

Temiz olmuş

Meflavena

Mufeilava

Az temiz olmuş

Mejjuma

Etkilemiş

Mejjumena

Mujeijuma

Az etkilemiş

Medçega

Bağırmış

Medçena

Mudeiçega

Az bağırmış

Metança

Dokunmuş

Metançena

Mueinça

Az dokunmuş

Megva

Giymiş

Megvena

Mugeiva

Az giymiş

Mesgeza

Önermiş

Mesgezena

Museigeza

Az önermiş

Memta

Korkmuş

Memtena

Mumeita

Az korkmuş

Menza

Kokmuş

Menzena

Muneiza

Az kokmuş

Merkaba

Binmiş

Merkabena

Mureikaba

Az binmiş

Meikruma

Tahmin etmiş

Meikrumena

Muieikruma

Az tahmin etmiş

Mehiha

kaymış

Mehihena

Muheiha

Az kaymış

məduma

Eklemiş

mədumena

Mudeima

Az eklemiş

Mereklina

Yaslamış

Mereklinena

Mureiklina

Az yaslamış

Medsetruma

Keşfetmiş

Medsetrumena

Mudeisetruma

Az keşfetmiş

Meşla

Çalmış

Meşlena

Muşeila

Az çalmış

Meçha

Çekik

Meçhena

Muçeiha

Az çekik

Megarda

Savunmuş

Megardena

Mugeirda

Az savunmuş

Mekanba

Değişik

Mekanbena

mukeinba

Az değişik

Mepermituma

İzin vermiş

Mepermitumena

Mupeirmituma

Az izin vermiş

Metesga

Suçlamış

Metesgena

Muteisga

Az suçlamış

Medma

İnşa etmiş

Medmena

Mudeima

Az inşa etmiş

Mepinja

Boyamış

Mepinjena

Mupeinja

Az boyamış

Mekmentuma

Yorumlamış

Mekmentumena

Mukeimentuma

Az yorumlamış

meihira

ayrık

Meihirena

muieihira

Az ayrık

Mesolva

çözmüş

Mesolvena

Museilva

Az çözmüş

Medsomna

uyanık

Medsomnena

Mudeisomna

Az uyanık

Mementa

Sanmış

Mementena

Mumeinta

Az Sanmış

Mėşruma

Israr etmiş

Mėşrumena

Muşeiruma

Az Israr etmiş

Metha

Dökmüş

Methena

Muteiha

Az Dökmüş

Mekza

Öpmüş

Mekzena

Mukeiz

Az Öpmüş

Merza

Yarışmış

Merzena

Mureiza

Az Yarışmış

Mevda

Görmüş

Mevdena

Muveida

Az Görmüş

Mementa

Düşünmüş

Mementena

Mumeinta

Az Düşünmüş

Mediçvana

Kastetmiş

Mediçvanena

Mudeiçvana

Az Kastetmiş

Meuma

Sağlamış

Meumena

Mûmeia

Az Sağlamış

Meflovuma

Takip etmiş

Meflovumena

Mufeilovuma

Az Takip etmiş

məmena

hoşlanmış

məmenena

Mumeina

Az hoşlanmış

Meinşa

Kurmuş

Meinşena

Muieinşa

Az Kurmuş

Mehta

Ödemiş

Mehtena

Muheita

Az Ödemiş

Meblava

İnanmış

Meblavena

Mubeilava

Az İnanmış

Memurta

Yönlendirmiş

Memurtena

Mumeirta

Az Yönlendirmiş

Meoferuma

Teklif etmiş

Meoferumena

Muofeiruma

Az Teklif etmiş

Mersa

Kalık

Mersena

Mureisa

Az Kalık

Mėspera

ummuş

Mėsperena

Museipera

Az ummuş

Meslata

Satılmış

Meslatena

Museilata

Az Satılmış

Mevça

İzlemiş

Mevçena

Muveiça

Az İzlemiş

Mėtezuma

Uygulamış

Mėtezumena

Muteizuma

Az Uygulamış

Melrena

Öğrenmiş

Melrenena

Muleirena

Az Öğrenmiş

Megla

Büyümüş

Meglena

Mugeila

Az Büyümüş

Mesvartuma

Desteklemiş

Menartumena

museivartuma

Az Desteklemiş

Mesvisuma

Servis etmiş

Mesvisumena

Museivisuma

Az Servis etmiş

Mehha

yükselmiş

Mehhena

Muheiha

Az yükselmiş

mesreta

Sürtük

Mesretena

Museireta

Az Sürtük

Mehevdenuma

kanıtlamış

Mehevdenumena

Muheivdenuma

Az kanıtlamış

Mezna

Girik

Meznena

muzeina

Az Girik

Memhelga

İlgilenmiş

Memhelgena

Mumeihelga

Az İlgilenmiş

Mekontra

Karşı olmuş

Mekontrena

Mukeintra

Az Karşı olmuş

Meşerfaha

Not almış

Meşerfahena

Muşeirfaha

Az Not almış

Mekristuma

Merak etmiş

Mekristumena

Mukeiristuma

Az Merak etmiş

Meşvara

Acı çekmiş

Meşvarena

Muşeivara

Az acı çekmiş

Mekmena

Paylaşmış

Mekmenena

Mukeimena

Az paylaşmış

Mezrotuma

Ziyaret etmiş

Mezrotumena

Muzeirotuma

Az ziyaret etmiş

Meĥana

Zor olmuş

Meĥanena

Muĥeina

Az zor olmuş

mərseiha

Varsaymış

mərseihena

Mureiseiha

Az varsaymış

Meora

Yerine koymuş

Meorena

Muoreia

Az yerine koymuş

Medçapera

Bahsetmiş

Medçaperena

Mudeiçapera

Az bahsetmiş

Meggera

kaçırmış

Meggerena

Mugeigera

Az kaçırmış

Meita

Vuruk

Meitena

Muieita

Az vuruk

Mėtrosuma

İtiraz etmiş

Mėtrosumena

Muteirosuma

Az itiraz etmiş

Mėntegruma

Tamamlamış

Mėntegrumena

Muneitegruma

Az tamamlamış

Merda

Gülmüş

Merdena

mureida

Az gülmüş

Medşa

taşımış

Medşena

Mudeişa

Az taşımış

məlasa

sallamış

məlasena

Muleisa

Az sallamış

Mevla

Uçmuş

Mevlena

Muveila

Az uçmuş

Metva

Dövmüş

Metvena

Muteiva

Az dövmüş

Metarjata

Hedef olmuş

Metarjatena

Muteirajata

Az hedef olmuş

Meztuma

Ayarlamış

Meztumena

Muzeituma

Az ayarlamış

Megeltara

Kaldırmış

Megeltarena

Mugeitara

Az kaldırmış

mefə

Beslemiş

mefėna

Mufeia

Az beslemiş

Metelmita

Sınırlamış

Metelmitena

Muteilmita

Az sınırlamış

Meometa

Ölçmüş

Meometena

Muomeita

Az ölçmüş

Meinternuma

İçermiş

Meinternumena

Muieinternuma

Az içermiş

Mepromisa

Söz vermiş

Mepromisena

Mupeiromisa

Az söz vermiş

Mėlonuma

İlan etmiş

Mėlonumena

Muleinuma

Az ilan etmiş

Meska

Ayrık

Meskena

Museika

Az ayrık

Meğarka

Batık

Meğarkena

Muğeirka

Az batık

Mėdiça

Eğitmiş

Mėdiçena

Mudeiça

Az eğitmiş

Mefalguma

Fark etmiş

Mefalgumena

Mufeilguma

Az fark etmiş

Metevza

Dağıtmış

Metevzena

Muteivza

Az dağıtmış

Mehedra

Hatırlamış

Mehedrena

Muheidra

Az hatırlamış

Metekbara

Haber vermiş

Metekbarena

Muteikbara

Az haber vermiş

Mekpuma

Onaylamış

Mekpumena

Mukeipuma

Az onaylamış

Mevtuma

Oy vermiş

Mevtumena

muveituma

Az oy vermiş

Meṭaura

türemiş

Meṭaurena

Muṭeiura

Az türemiş

Mejompa

Zıplamış

Mejompena

Mujeimpa

Az zıplamış

Memna

Önemli olmuş

Memnena

Mumeina

Az Önemli olmuş

Mebna

İyi olmuş

Mebnena

Mubeina

Az İyi olmuş

Mesiha

Saymış

Mesihena

Museiha

Az Saymış

Mėherhutuma

Egzersiz yapmış

Mėherhutumena

Muheirhutuma

Az Egzersiz yapmış

Merla

yuvarlamış

Merlena

Mureila

Az yuvarlamış

Mejrikata

İncinmiş

Mejrikatena

Mujeirikata

Az İncinmiş

Mepnuma

Takdir etmiş

Mepnumena

Mupeinuma

Az Takdir etmiş

Mekolduma

Sıralamış

Mekoldumena

Mukeilduma

Az Sıralamış

Mesrana

Kuşatmış

Mesranena

Museirana

Az Kuşatmış

Mezgâta

Yakınmış

Mezgâtena

Muzeigâta

Az Yakınmış

Metba

Basık

Metbena

Muteiba

Az Basık

Mefra

Uzak olmuş 

Mefrena

Mufeira

Az Uzak olmuş

fara

Uzak

Farena

Fureia

Az Uzak

Mekontinuma

Devam etmiş

Mekontinumena

Mukeintinuma

Az Devam etmiş

Zetrema

Gergim

Zetremena

Zuteirema

Az Gergim

mərestata

Tutuklanmış

mərenatena

Mureistata

Az Tutuklanmış

veda

Geniş

Vedena

Vudeia

Az Geniş

Memexa

karışık

Memexena

Mumeixa

Az karışık

mədə(meadea)

başvurmuş

mədėna

Mudeia

Az başvurmuş

Mebfuma

Zedelemiş

Mebfumena

Mubeifuma

Az Zedelemiş

Nova

Yeni

Novena

Nuveia

Az Yeni

Meorduma

Düzenlemiş

Meordumena

Muoreiduma

Az Düzenlemiş

Meharşa

Pişik

Meharşena

Muheirşa

Az Pişik

Metelka

Kilitlemiş

Metelkena

Muteilka

Az Kilitlemiş

menə

Yakmış

menėna

Muneia

Az Yakmış

Megnalfinema

Emekli olmuş

Mevna

Gelmiş

Mevnena

Muveina

Az Gelmiş

Meistada

Kullanmış

Meistadena

Muieistada

Az Kullanmış

Memulda

Sormuş

Memuldena

Mumeilda

Az sormuş

Mesörça

Aramış

Mesörçena

Museirça

Az aramış

Mepdega

Koşmuş

Mepdegena

mupeidega

Az koşmuş

məvantuma

İlerlemiş

məvantumena

Muveintuma

Az ilerlemiş

məuda

duymuş

məudena

Mûdeia

Az duymuş

Mevta

Yaşamış

Mevtena

Muveita

Az yaşamış

meṿiza

üremiş

meṿizena

muṿeiza

Az üremiş

apera

açık

Aperena

Apureia

Az açık

Meçza

Çizik

Meçzena

Muçeiza

Az çizik

Mejlena

Yalan olmuş

Mejlenena

Mujeilena

Az yalan olmuş

Mebra

Kırık

Mebrena

Mubeira

Az kırıl

Mėrta

Artık

Mėrtena

Mureita

Az artık

Meşka

Kesik

Meşkena

muşeika

Az kesik

graza

Şişman

Grazena

gureiza

Az şişman

Mensa

Sunmuş

Mensena

Muneisa

Az sunmuş

Mezikra

Anmış

Mezikrena

Muzeikra

Az anmış

Mėdra

yönetmiş

Mėdrena

Mudeira

Az yönetmiş

Meporketa

Unutmuş

Meporketena

Mupeirketa

Az unutmuş

Mekga

Kaçmış

Mekgena

mukeiga

Az kaçmış

məudega

Dinlemiş

məudegena

Mûdeiga

Az dinlemiş

Meggera

Çıkarmış

Meggerena

Mugeigera

Az çıkarmış

Mejansa

Yansımış

Mejansena

Mujeinsa

Az yansımış

Mesba

Doluk

Mesbena

Museiba

Az doluk

Megerra

Savaşmış

Megerrena

Mugeirera

Az Savaşmış

Mepşa

İtmiş

Mepşena

mupeişa

Az İtmiş

Medça

Öğrenmiş

Medçena

Mudeiça

Az Öğrenmiş

Medda

Sığmış

Meddena

Mudeida

Az Sığmış

məlka

Asık

məlkena

Muleika

Az Asık

mesegnuma

İmzalamış

Mesegnumena

Museignuma

Az İmzalamış

Metreva

Gezmiş

Metrevena

Muteireva

Az Gezmiş

Meimaga

Hayal olmuş

Meimagena

Muieimaga

Az Hayal olmuş

Menasja

Doğmuş

Menasjena

Muneisja

Az Doğmuş

memria

Evlenmiş

Memriena

Mumeiria

Az Evlenmiş

Metrinka

İçmiş

Metrinkena

Muteirinka

Az İçmiş

Menra

Yaklaşmış

Menrena

Muneira

Az Yaklaşmış

Mejkuma

Yüklemiş

Mejkumena

Mujeikuma

Az Yüklemiş

Meçsapuma

Cezbetmiş

Meçsapumena

Muçeisapuma

Az Cezbetmiş

Mekguma

Davet etmiş  

Mekgumena

Mukeiguma

Az Davet etmiş           

Mevörna

Uyarmış

Mevörnena

Muveirna

Az Uyarmış

mejsa

Yüzmüş

Mejsena

Mujeisa

Az Yüzmüş

Merta

Yönelmiş

Mertena

mureita

Az Yönelmiş

Meçra

Üşümüş

Meçrena

Muçeira

Az Üşümüş

Melâ

Yok olmuş

Meiteşa

Yetişmiş

Meiteşena

Muieiteşa

Az Yetişmiş

Meburna

Yanık

Meburnena

Mubeirna

Az Yanık

Mepluva

Yağmış

Mepluvena

Mupeiluva

Az Yağmış

Metvera

Buruk

Metverena

Muteivera

Az Buruk

məra

Var olmuş

mərena

Mureia

Az Var olmuş

Mezüa

Üzmüş

Mezüena

Muzeia

Az Üzmüş

Mėgüha

Üye olmuş

Mėgühena

Mugeiha

Az üye olmuş

Meża

Üretmiş

Meżena

Mużeia

Az üretmiş

Mebha

Usanmış

Mebhena

Mubeiha

Az usanmış

Megtiha

Uğramış

Megtihena

Mugeitiha

Az uğramış

Meşna

Tırmanmış

Meşnena

Muşeina

Az tırmanmış

Meteşla

Teslim olmuş

Meteşlena

Muteişla

Az teslim olmuş

Mekraça

Tedavi olmuş

Mekraçena

Mukeiraça

Az tedavi olmuş

Metda

Tatmış

Metdena

Muteida

Az tatmış

mepesneşa

Tartışmış

Mepesneşena

Mupeisneşa

Az tartışmış

Metra

Taramış

Metrena

Muteira

Az taramış

Meşkota

Şahit olmuş

Meşkotena

Muşeikota

Az şahit olmuş

Megma

Silik

Megmena

Mugeima

Az silik

Meffa

Susmuş

Meffena

Mufeifa

Az susmuş

Memla

Soluk

Memlena

Mumeila

Az soluk

Melda

Sadık olmuş

Meldena

Muleida

Az sadık olmuş

məgra

Razı olmuş

məgrena

Mugeira

Az razı olmuş

mebaŋa

Patlak

Mebaŋena

mubeiŋa

Az patlak

Memsa

Özlemiş

Memsena

Mumeisa

Az Özlemiş

Merbeta

Ovmuş

Merbetena

Mureibeta

Az Ovmuş

Melha

Övmüş

Melhena

Muleiha

Az Övmüş

Memaŋa

Meşgul etmiş

Memaŋena

Mumeiŋa

Az Meşgul etmiş

Mėteva

Kutlamış

Mėtevena

Muteiva

Az Kutlamış

Megürdara

Kurtarmış

Megürdarena

Mugeirdara

Az Kurtarmış

Mekisra

Kopuk

Mekisrena

Mukeisra

Az Kopuk

Mekza

Kızmış

Mekzena

Mukeiza

Az Kızmış

Mekzora

Kızarmış

Mekzorena

Mukeizora

Az Kızarmış

Mėina

İnik

Mėinena

Muieina

Az İnik

mekneva

İletmiş

Meknevena

Mukeineva

Az İletmiş

Mebteka

Güvenmiş

Mebtekena

Mubeiteka

Az Güvenmiş

mesekra

Gizli olmuş

Mesekrena

Museikra

Az Gizli olmuş

Meskeza

Yarık

Meskezena

Museikeza

Az Yarık

Mevropa

Dürmüş

Mevropena

Muveiropa

Az Dürmüş

Mevanda

Dolaşık

Mevandena

Muveinda

Az Dolaşık

Mehka

Dikik

Mehkena

Muheika

Az Dikik

Meplanta

Dikik

Meplantena

Mupeilanta

Az Dikik

Medŏ

Danışık

Medəna

Mudeia

Az Danışık

Meşelpa

Çarpık

Meşelpena

Muşeilpa

Az Çarpık

Mehiera

Ermiş

Mehierena

Muheiera

Az Ermiş

Medvida

Bölük

Medvidena

Mudeivida

Az Bölük

Merdeta

Başarmış

Merdetena

Mureideta

Az Başarmış

Meştuda

Araştırmış

Meştudena

Muşeituda

Az Araştırmış

Memna

Ele almış

Memnena

Mumeina

Az Ele almış

Meflova

akmış

Meflovena

Mufeilova

Az akmış

 

Log out of this account

Leave a Reply