Aşırı yapıcı kıyas

nomulide kıyaslamayı gördük peki aşırı yapıcı yani hyperlative ek var mı? Var. Bu ek ve alternatifi mevcut. Bu ek –esv son ekidir zaten esva=aşırı demektir nomulide.

SIFAT FİİL HALİ

ANLAM

-esv

nemeil

ANLAM

dosa

düz

Dosesva

Deseia

Aşırı düz

idaka

ideal

İdakesva

iedeika

Aşırı ideal

Kamara

eşit

Kamaresva

Kemeira

Aşırı eşit

Şora

ekşi

Şoresva

Şereia

Aşırı ekşi

Ganroza

cömert

ganrozesva

Geneiroza

Aşırı cömert

Açva

Pahalı

Açvesva

Açeveia

Aşırı Pahalı

Çava

ucuz

çavesva

Çeveia

Aşırı ucuz

teva

Derin

Tevesva

Teveia

Aşırı Derin

Naşa

garip

Naşesva

Neşeia

Aşırı garip

Gala

büyük

Galesva

Geleia

Aşırı büyük

Nadaraka

Doğal

Nadarakesva

Nedeiraka

Aşırı Doğal

kiça

Küçük

Kiçesva

Keieiça

Aşırı Küçük

Doreşta

Dürüst

Doreştesva

Dereişta

Aşırı Dürüst

Valiana

Cesur

Valianesva

Veleiana

Aşırı Cesur

Bona

İyi

Bonesva

Beneia

Aşırı İyi

Abna

Kötü

Abnesva

Abeneia

Aşırı Kötü

Oltena

Eski

Oltenesva

Oleteina

Aşırı Eski

Atna

İnce

Atnesva

Ateneia

Aşırı İnce

Empta

Boş

Emptesva

Emepeita

Aşırı Boş

Privata

Özel

Privatesva

Pereivata

Aşırı Özel

Diga

Dış

Digesva

Deieiga

Aşırı dış

Sura

Hassas

Suresva

Sereia

Aşırı hassas

iaba

yavaş

İabesva

İebeia

Aşırı yavaş

Ugla

Çirkin

Uglesva

Ugeleia

Aşırı çirkin

Balda

Kel

Baldesva

Beleida

Aşırı kel

Dodeza

Esmer

Dodezesva

Dedeiza

Aşırı esmer

Bilüha

Mavi

Bilühesva

Beleiha

Aşırı mavi

rufa

Kırmızı

Rufesva

Refeia

Aşırı kırmızı

Haluva

Beyaz

Haluvesva

Heleiva

Aşırı beyaz

Arka

Fakir

Arkesva

Arekeia

Aşırı fakir

rika

Zengin

Rikesva

Reieika

Aşırı zengin

Debola

Zayıf

Debolesva

Debeila

Aşırı zayıf

elgansa

Zarif

Elgansesva

Elegeinsa

Aşırı zarif

Haha

Yüksek

Hahesva

Heheia

Aşırı yüksek

Ahha

Alçak

Ahhesva

Aheheia

Aşırı alçak

Softa

Yumuşak

Softesva

Sefeita

Aşırı yumuşak

Lefema

Yorgun

Lefemesva

Lefeima

Aşırı yorgun

nukuiha

Yoğun

Nukuihesva

Nekeîha

Aşırı yoğun

grüna

Yeşil

Grünesva

Gereina

Aşırı yeşil

Nora

Yakın

Noresva

Nereia

Aşırı yakın

Loŋa

Uzun

Loŋesva

Leneiga

Aşırı uzun

tehjilema

Utangaç

Tehjilemesva

Teheijilema

Aşırı utangaç

sastaka

Toplumsal

Sastakesva

Seseitaka

Aşırı toplumsal

Flava

Temiz

Flavesva

feleiva

Aşırı temiz

Laza

tembel

Lazesva

Lezeia

Aşırı tembel

Freşa

Taze

Freşesva

Fereişa

Aşırı taze

entegra

Bütün

Entegresva

Eneteigra

Aşırı bütün

Volanza

Şedid

Volanzesva

Veleinza

Aşırı şedid

şarova

Şerefli

Şarovesva

Şereiva

Aşırı şerefli

Çenza

Şanslı

Çenzesva

Çeneiza

Aşırı şanslı

kva

susuz

Kvesva

Keveia

Aşırı susuz

Musga

Suçlu

Musgesva

Meseiga

Aşırı suçlu

Nobala

Asil

Nobalesva

Nebeila

Aşırı asil

Soha

Soğuk

Sohesva

Seheia

Aşırı soğuk

Edda

Sıkıcı

Eddesva

Ededeia

Aşırı sıkıcı

Madda

Sıkıcı

Maddesva

Medeida

Aşırı sıkıcı

Kalida

Sıcak

Kalidesva

Keleida

Aşırı sıcak

Mukva

sevinçli

Mukvesva

Mekeiva

Aşırı sevinçli

Asna

Hasta

Asnesva

Aseneia

Aşırı hasta

Harda

Sert

Hardesva

Hereida

Aşırı sert

Blonta

Sarışın

Blontesva

Beleinta

Aşırı sarışın

Aleva

sarı

Alevesva

Aleveia

Aşırı sarı

Kalma

sakin

Kalmesva

Keleima

Aşırı sakin

Kreta

Sağlam

Kretesva

Kereita

Aşırı sağlam

pura

Saf

Puresva

Pereia

Aşırı saf

Rilasa

Rahat

Rilasesva

Releisa

Aşırı rahat

pempa

Pembe

Pempesva

Pemeipa

Aşırı pembe

Beha

Parlak

Behesva

Beheia

Aşırı parlak

hata

Katı

Hatesva

Heteia

Aşırı katı

Kontra

Karşı

Kontresva

Keneitra

Aşırı karşı

Nera

Siyah

Neresva

Nereia

Aşırı siyah

Kravda

kalabalık

Kravdesva

Kereivda

Aşırı kalabalık

ehera

Kahraman

Eheresva

Ehereia

Aşırı kahraman

inava

yeterli

inavesva

ieneiva

Aşırı yeterli

iega

İyi

İegesva

iegeia

Aşırı iyi

ublavaka

Dini

Ublavakesva

Ubeleivaka

Aşırı dini

intoresa

İlginç

İntoresesva

ieneitoresa

Aşırı ilginç

libera

Özgür

Liberesva

Lebeira

Aşırı özgür

era

Hafif

Eresva

Aşırı hafif

əra

Ağır

əresva

Aşırı ağır

dura

Güzel

Duresva

Dereia

Aşırı güzel

sola

Güneşli

Solesva

Seleia

Aşırı güneşli

kria

Gri

Kriesva

Kereîa

Aşırı gri

sekra

Gizli

Sekresva

Sekeira

Aşırı gizli

badia

Genç

Badiesva

Bedeîa

Aşırı genç

rəla

Gerçek

rəlesva

Releia

Aşırı gerçek

juva

Genç

Juvesva

Jeveia

Aşırı genç

şta

Bayat

Ştesva

Şeteia

Aşırı bayat

nedra

Aşağı

Nedresva

Nedeira

Aşırı aşağı

stupena

Aptal

Stupega

Seteipa

Aşırı aptal

ezoha

Alçak

ezohesva

Ezeheia

Aşırı alçak

feila

Faal

Feilesva

Feieila

Aşırı faal

reklita

acemi

Reklitesva

Rekeileta

Aşırı acemi

Vidi

Görmek

ivdesvi

ieveidi

aşırı bakmak

Legi

okumak

Legesvi

ieleigi

aşırı ezberlemek

Pedi

yürümek

ipdi

iepeidi

aşırı koşmak

Estita

Olmuş

Estitesva

Eseteiti

Aşırı olmuş

Medça

Söylenmiş

Medçesva

Medeiça

Aşırı söylenmiş

Meira

Gidik, gitmiş

Meiresva

Meieira

Aşırı gidik

mədeptata

Alınmış

mədeptatesva

Medeiptata

Aşırı alınmış

Megva

verik

Megvestesva

Megeiva

Aşırı verik

Mefindata

Bulunmuş

Mefindatesva

Mefeindata

Aşırı bulunmuş

Mekrŏta

Koyulmuş

Mekrŏtesva

mekeirŏta

Aşırı koyulmuş

Melva

Bırakmış

Melvesva

Meleiva

Aşırı bırakmış

Mesentuma

Hissetmiş

Mesentumesva

Meseintuma

Aşırı hissetmiş

Meisera

göstermiş

Meiseresva

Meieisera

Aşırı göstermiş

Mekpa

Tutuk

Mekpesva

mekeipa

Aşırı tutuk

Metna

Dönük

Metnesva

Meteina

Aşırı dönük

Mejleba

Getirmiş

Mejlebesva

Mejeileba

Aşırı getirmiş

Mėiduma

Yardım etmiş

Mėidumesva

Meieiduma

Aşırı yardım etmiş

Mekta

Yazmış

Mektesva

Mekeita

Aşırı yazmış

Melda

Oynamış

Meldesva

Meleida

Aşırı oynamış

məda

Katmış

mədesva

Medeia

Aşırı katmış

Medneşa

Tanışmış

Medneşesva

Medeineşa

Aşırı tanışmış

Mekfa

Durmuş

Mekfesva

Mekeifa

Aşırı durmuş

Mesba

Konuşmuş

Mesbesva

meseiba

Aşırı konuşmuş

Mesda

Oturmuş

Mesdesva

Meseida

Aşırı oturmuş

Mevita

Beklemiş

Mevitesva

Meveita

Aşırı beklemiş

Melga

Okumuş

Melgesva

Meleiga

Aşırı okumuş

Melza

Kaybolmuş

Melzesva

Meleiza

Aşırı kaybolmuş

Meşda

Düşük

Meşdesva

Meşeida

Aşırı düşük

Mėştera

Satın almış

Mėşteresva

Meşeitera

Aşırı satın almış

Mereslata

Gönderilmiş

Mereslatesva

Mereislata

Aşırı gönderilmiş

Mevna

Kazanmış

Mevnesva

Meveina

Aşırı kazanmış

Medla

gelişmiş

Medlesva

Medeila

Aşırı gelişmiş

Meita

Yetmiş

Meitesva

Meieita

Aşırı yetmiş

Mekarça

Harcamış

Mekarçesva

Mekeirça

Aşırı harcamış

Memra

Ölmüş

Memresva

Memeira

Aşırı ölmüş

Mepda

Yürümüş

Mepdesva

Mepeida

Aşırı yürümüş

Megça

Sebep olmuş

Megçesva

Megeiça

Aşırı sebep olmuş

Mekpuma

Kabul etmiş

Mekpumesva

Mekeipuma

Aşırı Kabul etmiş

Mereklina

Dayamış

Mereklinesva

Mereiklina

Aşırı Dayamış

məperuma

açıklamış

məperumesva

Mepeiruma

Aşırı açıklamış

Mesetra

Örtük

Mesetresva

Meseitra

Aşırı Örtük

məsa

azalmış

məsesva

Meseia

Aşırı azalmış

Mėlda

Dilemiş

Mėldesva

Meleida

Aşırı Dilemiş

Mesgata

Seçilmiş

Mesgatesva

meseigata

Aşırı Seçilmiş

Mezgala

başarmış

Mezgalesva

Mezeigala

Aşırı başarmış

məneta

Anlamış

mənetesva

Meneita

Aşırı Anlamış

məma

Sevmiş

məmesva

Memeia

Aşırı Sevmiş

Mepesna

tartmış

Mepesnesva

Mepeisna

Aşırı tartmış

Mekçata

Yakalanmış

Mekçatesva

Mekeiçata

Aşırı Yakalanmış

Mednata

Tanınmış

Mednatesva

Medeinata

Aşırı Tanınmış

Merçata

ulaşılmış

Merçatesva

Mereiçata

Aşırı ulaşılmış

Meplanuma

Planlanmış

Meplanumesva

Mepeilanuma

Aşırı Planlanmış

məga

Davranmış

məgesva

Megeia

Aşırı Davranmış

Mekluda

kapalı

Mekludesva

Mekeiluda

Aşırı kapalı

Medankuma

Teşekkür etmiş

Medankumesva

Medeinkuma

Aşırı Teşekkür etmiş

mənakna

Edinmiş

mənaknesva

Meneikna

Aşırı Edinmiş

Meblira

Belirmiş

Mebliresva

mebeilira

Aşırı Belirmiş

Meneşra

Yaymış

Meneşresva

Meneişra

Aşırı Yaymış

Megardata

korunmuş

Megardatesva

Megeirdata

Aşırı korunmuş

Mekidenumata

kaydedilmiş

Mekidenumatesva

Mekeidenumata

Aşırı kaydedilmiş

Meremnata

Kontrol edilmiş

Meremnatesva

Mereimnata

Aşırı Kontrol edilmiş

Merma

atılmış

Mermesva

Mereima

Aşırı atılmış

Mėterovumata

İtiraf edilmiş

Mėterovumatesva

Meteirovumata

Aşırı İtiraf edilmiş

Mepreta

Hazır olmuş

Mepretesva

Mepeireta

Aşırı Hazır olmuş

Mevnata

İstenmiş

Mevnatesva

Meveinata

Aşırı İstenmiş

mənkelata

Engel olunmuş

mənkelatesva

Meneikelata

Aşırı Engel olunmuş

Meliçata

Serilmiş

Meliçatesva

Meleiçata

Aşırı Serilmiş

Meredçumata

cevaplanmış

Meredçumatesva

Mereidçumata

Aşırı cevaplanmış

Meknektuma

bağlamış

Meknektumesva

Mekeinektuma

Aşırı bağlamış

Mevdega

Bakmış

Mevdegesva

meveidega

Aşırı Bakmış

Meloŋa

uzamış

Meloŋesva

meleiŋa

Aşırı uzamış

Meganala

Çalışmış

Meganalesva

Megeinala

Aşırı Çalışmış

Meinça

Katılmış

Meinçesva

Meieinça

Aşırı Katılmış

Meuma

Yapmış

Meumesva

Meumeia

Aşırı Yapmış

Mehva

Sahip olmuş

Mehvesva

Meheiva

Aşırı Sahip olmuş

Mėnda

Denemiş

Mėndesva

Meneida

Aşırı Denemiş

Meja

Bir olmuş

Mejesva

Mejeia

Aşırı Bir olmuş

Mepka

Toplamış

Mepkesva

Mepeika

Aşırı Toplamış

Meşra

Bilmiş

Meşresva

Meşeira

Aşırı Bilmiş

Memna

Önemsemiş

Memnesva

Memeina

Aşırı Önemsemiş

Mevra

İşaret olmuş

Mevresva

Meveira

Aşırı İşaret olmuş

məmruma

Emretmiş

məmrumesva

Memeiruma

Aşırı emretmiş

Mėsema

incelemiş

Mėsemesva

Meseima

Aşırı incelemiş

mėḥa

Yerleşik

mėḥesva

meḥeia

Aşırı yerleşik

Mebsa

Geçik

Mebsesva

Mebeisa

Aşırı geçik

Metegnala

İşlemiş

Metegnalesva

meteignala

Aşırı işlemiş

Metreçuma

Tercih etmiş

Metreçumesva

Meteireçuma

Aşırı tercih etmiş

Medradumata

Tehdit edilmiş

Medradumatesva

Medeiradumata

Aşırı tehdit edilmiş

Mebjina

başlamış

Mebjinesva

Mebeijina

Aşırı başlamış

Mezra

Sürmüş

Mezresva

Mezeira

Aşırı sürmüş

Mėteza

Uymuş

Mėtezesva

Meteiza

Aşırı uymuş

Mekonserva

saklamış

Mekonservesva

Mekeinserva

Aşırı saklamış

Mejria

ağlamış

Mejriesva

Mejeiria

Aşırı ağlamış

Mekantuma

Şarkı söylemiş

Mekantumesva

Mekeintuma

Aşırı şarkı söylemiş

məpiluma

Hitap etmiş

məpilumesva

Mepeiluma

Aşırı hitap etmiş

Memuandeza

Endişelenmiş

Memuandezesva

Memeiandeza

Aşırı endişelenmiş

Meflava

Temiz olmuş

Meflavesva

Mefeilava

Aşırı temiz olmuş

Mejjuma

Etkilemiş

Mejjumesva

Mejeijuma

Aşırı etkilemiş

Medçega

Bağırmış

Medçesva

Medeiçega

Aşırı bağırmış

Metança

Dokunmuş

Metançesva

Meteinça

Aşırı dokunmuş

Megva

Giymiş

Megvesva

Megeiva

Aşırı giymiş

Mesgeza

Önermiş

Mesgezesva

Meseigeza

Aşırı önermiş

Memta

Korkmuş

Memtesva

Memeita

Aşırı korkmuş

Menza

Kokmuş

Menzesva

Meneiza

Aşırı kokmuş

Merkaba

Binmiş

Merkabesva

Mereikaba

Aşırı binmiş

Meikruma

Tahmin etmiş

Meikrumesva

Meieikruma

Aşırı tahmin etmiş

Mehiha

kaymış

Mehihesva

Meheiha

Aşırı kaymış

məduma

Eklemiş

mədumesva

Medeima

Aşırı eklemiş

Mereklina

Yaslamış

Mereklinesva

Mereiklina

Aşırı yaslamış

Medsetruma

Keşfetmiş

Medsetrumesva

Medeisetruma

Aşırı keşfetmiş

Meşla

Çalmış

Meşlesva

Meşeila

Aşırı çalmış

Meçha

Çekik

Meçhesva

Meçeiha

Aşırı çekik

Megarda

Savunmuş

Megardesva

Megeirda

Aşırı savunmuş

Mekanba

Değişik

Mekanbesva

mekeinba

Aşırı değişik

Mepermituma

İzin vermiş

Mepermitumesva

Mepeirmituma

Aşırı izin vermiş

Metesga

Suçlamış

Metesgesva

Meteisga

Aşırı suçlamış

Medma

İnşa etmiş

Medmesva

Medeima

Aşırı inşa etmiş

Mepinja

Boyamış

Mepinjesva

Mepeinja

Aşırı boyamış

Mekmentuma

Yorumlamış

Mekmentumesva

Mekeimentuma

Aşırı yorumlamış

meihira

ayrık

Meihiresva

meieihira

Aşırı ayrık

Mesolva

çözmüş

Mesolvesva

Meseilva

Aşırı çözmüş

Medsomna

uyanık

Medsomnesva

Medeisomna

Aşırı uyanık

Mementa

Sanmış

Mementesva

Memeinta

Aşırı Sanmış

Mėşruma

Israr etmiş

Mėşrumesva

Meşeiruma

Aşırı Israr etmiş

Metha

Dökmüş

Methesva

Meteiha

Aşırı Dökmüş

Mekza

Öpmüş

Mekzesva

Mekeiz

Aşırı Öpmüş

Merza

Yarışmış

Merzesva

Mereiza

Aşırı Yarışmış

Mevda

Görmüş

Mevdesva

Meveida

Aşırı Görmüş

Mementa

Düşünmüş

Mementesva

Memeinta

Aşırı Düşünmüş

Mediçvana

Kastetmiş

Mediçvanesva

Medeiçvana

Aşırı Kastetmiş

Meuma

Sağlamış

Meumesva

Meumeia

Aşırı Sağlamış

Meflovuma

Takip etmiş

Meflovumesva

Mefeilovuma

Aşırı Takip etmiş

məmena

hoşlanmış

məmenesva

Memeina

Aşırı hoşlanmış

Meinşa

Kurmuş

Meinşesva

Meieinşa

Aşırı Kurmuş

Mehta

Ödemiş

Mehtesva

Meheita

Aşırı Ödemiş

Meblava

İnanmış

Meblavesva

Mebeilava

Aşırı İnanmış

Memurta

Yönlendirmiş

Memurtesva

Memeirta

Aşırı Yönlendirmiş

Meoferuma

Teklif etmiş

Meoferumesva

Meofeiruma

Aşırı Teklif etmiş

Mersa

Kalık

Mersesva

Mereisa

Aşırı Kalık

Mėspera

ummuş

Mėsperesva

Meseipera

Aşırı ummuş

Meslata

Satılmış

Meslatesva

Meseilata

Aşırı Satılmış

Mevça

İzlemiş

Mevçesva

Meveiça

Aşırı İzlemiş

Mėtezuma

Uygulamış

Mėtezumesva

Meteizuma

Aşırı Uygulamış

Melrena

Öğrenmiş

Melrenesva

Meleirena

Aşırı Öğrenmiş

Megla

Büyümüş

Meglesva

Megeila

Aşırı Büyümüş

Mesvartuma

Desteklemiş

Mesvartumesva

meseivartuma

Aşırı Desteklemiş

Mesvisuma

Servis etmiş

Mesvisumesva

Meseivisuma

Aşırı Servis etmiş

Mehha

yükselmiş

Mehhesva

Meheiha

Aşırı yükselmiş

mesreta

Sürtük

Mesretesva

Meseireta

Aşırı Sürtük

Mehevdenuma

kanıtlamış

Mehevdenumesva

Meheivdenuma

Aşırı kanıtlamış

Mezna

Girik

Meznesva

mezeina

Aşırı Girik

Memhelga

İlgilenmiş

Memhelgesva

Memeihelga

Aşırı İlgilenmiş

Mekontra

Karşı olmuş

Mekontresva

Mekeintra

Aşırı Karşı olmuş

Meşerfaha

Not almış

Meşerfahesva

Meşeirfaha

Aşırı Not almış

Mekristuma

Merak etmiş

Mekristumesva

Mekeiristuma

Aşırı Merak etmiş

Meşvara

Acı çekmiş

Meşvaresva

Meşeivara

Aşırı acı çekmiş

Mekmena

Paylaşmış

Mekmenesva

Mekeimena

Aşırı paylaşmış

Mezrotuma

Ziyaret etmiş

Mezrotumesva

Mezeirotuma

Aşırı ziyaret etmiş

Meĥana

Zor olmuş

Meĥanesva

Meĥeina

Aşırı zor olmuş

mərseiha

Varsaymış

mərseihesva

Mereiseiha

Aşırı varsaymış

Meora

Yerine koymuş

Meoresva

Meoreia

Aşırı yerine koymuş

Medçapera

Bahsetmiş

Medçaperesva

Medeiçapera

Aşırı bahsetmiş

Meggera

kaçırmış

Meggeresva

Megeigera

Aşırı kaçırmış

Meita

Vuruk

Meitesva

Meieita

Aşırı vuruk

Mėtrosuma

İtiraz etmiş

Mėtrosumesva

Meteirosuma

Aşırı itiraz etmiş

Mėntegruma

Tamamlamış

Mėntegrumesva

Meneitegruma

Aşırı tamamlamış

Merda

Gülmüş

Merdesva

mereida

Aşırı gülmüş

Medşa

taşımış

Medşesva

Medeişa

Aşırı taşımış

məlasa

sallamış

məlasesva

Meleisa

Aşırı sallamış

Mevla

Uçmuş

Mevlesva

Meveila

Aşırı uçmuş

Metva

Dövmüş

Metvesva

Meteiva

Aşırı dövmüş

Metarjata

Hedef olmuş

Metarjatesva

Meteirajata

Aşırı hedef olmuş

Meztuma

Ayarlamış

Meztumesva

Mezeituma

Aşırı ayarlamış

Megeltara

Kaldırmış

Megeltaresva

Megeitara

Aşırı kaldırmış

mefə

Beslemiş

mefėsva

Mefeia

Aşırı beslemiş

Metelmita

Sınırlamış

Metelmitesva

Meteilmita

Aşırı sınırlamış

Meometa

Ölçmüş

Meometesva

Meomeita

Aşırı ölçmüş

Meinternuma

İçermiş

Meinternumesva

Meieinternuma

Aşırı içermiş

Mepromisa

Söz vermiş

Mepromisesva

Mepeiromisa

Aşırı söz vermiş

Mėlonuma

İlan etmiş

Mėlonumesva

Meleinuma

Aşırı ilan etmiş

Meska

Ayrık

Meskesva

Meseika

Aşırı ayrık

Meğarka

Batık

Meğarkesva

Meğeirka

Aşırı batık

Mėdiça

Eğitmiş

Mėdiçesva

Medeiça

Aşırı eğitmiş

Mefalguma

Fark etmiş

Mefalgumesva

Mefeilguma

Aşırı fark etmiş

Metevza

Dağıtmış

Metevzesva

Meteivza

Aşırı dağıtmış

Mehedra

Hatırlamış

Mehedresva

Meheidra

Aşırı hatırlamış

Metekbara

Haber vermiş

Metekbaresva

Meteikbara

Aşırı haber vermiş

Mekpuma

Onaylamış

Mekpumesva

Mekeipuma

Aşırı onaylamış

Mevtuma

Oy vermiş

Mevtumesva

meveituma

Aşırı oy vermiş

Meṭaura

türemiş

Meṭauresva

Meṭeiura

Aşırı türemiş

Mejompa

Zıplamış

Mejompesva

Mejeimpa

Aşırı zıplamış

Memna

Önemli olmuş

Memnesva

Memeina

Aşırı Önemli olmuş

Mebna

İyi olmuş

Mebnesva

Mebeina

Aşırı İyi olmuş

Mesiha

Saymış

Mesihesva

Meseiha

Aşırı Saymış

Mėherhutuma

Egzersiz yapmış

Mėherhutumesva

Meheirhutuma

Aşırı Egzersiz yapmış

Merla

yuvarlamış

Merlesva

Mereila

Aşırı yuvarlamış

Mejrikata

İncinmiş

Mejrikatesva

Mejeirikata

Aşırı İncinmiş

Mepnuma

Takdir etmiş

Mepnumesva

Mepeinuma

Aşırı Takdir etmiş

Mekolduma

Sıralamış

Mekoldumesva

Mekeilduma

Aşırı Sıralamış

Mesrana

Kuşatmış

Mesranesva

Meseirana

Aşırı Kuşatmış

Mezgâta

Yakınmış

Mezgâtesva

Mezeigâta

Aşırı Yakınmış

Metba

Basık

Metbesva

Meteiba

Aşırı Basık

Mefra

Uzak olmuş 

Mefresva

Mefeira

Aşırı Uzak olmuş

fara

Uzak

Faresva

Fereia

Aşırı Uzak

Mekontinuma

Devam etmiş

Mekontinumesva

Mekeintinuma

Aşırı Devam etmiş

Zetrema

Gergim

Zetremesva

Zeteirema

Aşırı Gergim

mərestata

Tutuklanmış

məresvatesva

Mereistata

Aşırı Tutuklanmış

veda

Geniş

Vedesva

Vedeia

Aşırı Geniş

Memexa

karışık

Memexesva

Memeixa

Aşırı karışık

mədə(meadea)

başvurmuş

mədėsva

Medeia

Aşırı başvurmuş

Mebfuma

Zedelemiş

Mebfumesva

Mebeifuma

Aşırı Zedelemiş

Nova

Yeni

Novesva

Neveia

Aşırı Yeni

Meorduma

Düzenlemiş

Meordumesva

Meoreiduma

Aşırı Düzenlemiş

Meharşa

Pişik

Meharşesva

Meheirşa

Aşırı Pişik

Metelka

Kilitlemiş

Metelkesva

Meteilka

Aşırı Kilitlemiş

menə

Yakmış

menėsva

Meneia

Aşırı Yakmış

Megnalfinema

Emekli olmuş

Mevna

Gelmiş

Mevnesva

Meveina

Aşırı Gelmiş

Meistada

Kullanmış

Meistadesva

Meieistada

Aşırı Kullanmış

Memulda

Sormuş

Memuldesva

Memeilda

Aşırı sormuş

Mesörça

Aramış

Mesörçesva

Meseirça

Aşırı aramış

Mepdega

Koşmuş

Mepdegesva

mepeidega

Aşırı koşmuş

məvantuma

İlerlemiş

məvantumesva

Meveintuma

Aşırı ilerlemiş

məuda

duymuş

məudesva

Meudeia

Aşırı duymuş

Mevta

Yaşamış

Mevtesva

Meveita

Aşırı yaşamış

meṿiza

üremiş

meṿizesva

meṿeiza

Aşırı üremiş

apera

açık

Aperesva

Apereia

Aşırı açık

Meçza

Çizik

Meçzesva

Meçeiza

Aşırı çizik

Mejlena

Yalan olmuş

Mejlenesva

Mejeilena

Aşırı yalan olmuş

Mebra

Kırık

Mebresva

Mebeira

Aşırı kırıl

Mėrta

Artık

Mėrtesva

Mereita

Aşırı artık

Meşka

Kesik

Meşkesva

meşeika

Aşırı kesik

graza

Şişman

Grazesva

gereiza

Aşırı şişman

Mensa

Sunmuş

Mensesva

Meneisa

Aşırı sunmuş

Mezikra

Anmış

Mezikresva

Mezeikra

Aşırı anmış

Mėdra

yönetmiş

Mėdresva

Medeira

Aşırı yönetmiş

Meporketa

Unutmuş

Meporketesva

Mepeirketa

Aşırı unutmuş

Mekga

Kaçmış

Mekgesva

mekeiga

Aşırı kaçmış

məudega

Dinlemiş

məudegesva

Meudeiga

Aşırı dinlemiş

Meggera

Çıkarmış

Meggeresva

Megeigera

Aşırı çıkarmış

Mejansa

Yansımış

Mejansesva

Mejeinsa

Aşırı yansımış

Mesba

Doluk

Mesbesva

Meseiba

Aşırı doluk

Megerra

Savaşmış

Megerresva

Megeirera

Aşırı Savaşmış

Mepşa

İtmiş

Mepşesva

mepeişa

Aşırı İtmiş

Medça

Öğrenmiş

Medçesva

Medeiça

Aşırı Öğrenmiş

Medda

Sığmış

Meddesva

Medeida

Aşırı Sığmış

məlka

Asık

məlkesva

Meleika

Aşırı Asık

mesegnuma

İmzalamış

Mesegnumesva

Meseignuma

Aşırı İmzalamış

Metreva

Gezmiş

Metrevesva

Meteireva

Aşırı Gezmiş

Meimaga

Hayal olmuş

Meimagesva

Meieimaga

Aşırı Hayal olmuş

Menasja

Doğmuş

Menasjesva

Meneisja

Aşırı Doğmuş

memria

Evlenmiş

Memriesva

Memeiria

Aşırı Evlenmiş

Metrinka

İçmiş

Metrinkesva

Meteirinka

Aşırı İçmiş

Menra

Yaklaşmış

Menresva

Meneira

Aşırı Yaklaşmış

Mejkuma

Yüklemiş

Mejkumesva

Mejeikuma

Aşırı Yüklemiş

Meçsapuma

Cezbetmiş

Meçsapumesva

Meçeisapuma

Aşırı Cezbetmiş

Mekguma

Davet etmiş  

Mekgumesva

Mekeiguma

Aşırı Davet etmiş           

Mevörna

Uyarmış

Mevörnesva

Meveirna

Aşırı Uyarmış

mejsa

Yüzmüş

Mejsesva

Mejeisa

Aşırı Yüzmüş

Merta

Yönelmiş

Mertesva

mereita

Aşırı Yönelmiş

Meçra

Üşümüş

Meçresva

Meçeira

Aşırı Üşümüş

Melâ

Yok olmuş

Meiteşa

Yetişmiş

Meiteşesva

Meieiteşa

Aşırı Yetişmiş

Meburna

Yanık

Meburnesva

Mebeirna

Aşırı Yanık

Mepluva

Yağmış

Mepluvesva

Mepeiluva

Aşırı Yağmış

Metvera

Buruk

Metveresva

Meteivera

Aşırı Buruk

məra

Var olmuş

məresva

Mereia

Aşırı Var olmuş

Mezüa

Üzmüş

Mezüesva

Mezeia

Aşırı Üzmüş

Mėgüha

Üye olmuş

Mėgühesva

Megeiha

Aşırı üye olmuş

Meża

Üretmiş

Meżesva

Meżeia

Aşırı üretmiş

Mebha

Usanmış

Mebhesva

Mebeiha

Aşırı usanmış

Megtiha

Uğramış

Megtihesva

Megeitiha

Aşırı uğramış

Meşna

Tırmanmış

Meşnesva

Meşeina

Aşırı tırmanmış

Meteşla

Teslim olmuş

Meteşlesva

Meteişla

Aşırı teslim olmuş

Mekraça

Tedavi olmuş

Mekraçesva

Mekeiraça

Aşırı tedavi olmuş

Metda

Tatmış

Metdesva

Meteida

Aşırı tatmış

mepesneşa

Tartışmış

Mepesneşesva

Mepeisneşa

Aşırı tartışmış

Metra

Taramış

Metresva

Meteira

Aşırı taramış

Meşkota

Şahit olmuş

Meşkotesva

Meşeikota

Aşırı şahit olmuş

Megma

Silik

Megmesva

Megeima

Aşırı silik

Meffa

Susmuş

Meffesva

Mefeifa

Aşırı susmuş

Memla

Soluk

Memlesva

Memeila

Aşırı soluk

Melda

Sadık olmuş

Meldesva

Meleida

Aşırı sadık olmuş

məgra

Razı olmuş

məgresva

Megeira

Aşırı razı olmuş

mebaŋa

Patlak

Mebaŋesva

mebeiŋa

Aşırı patlak

Memsa

Özlemiş

Memsesva

Memeisa

Aşırı Özlemiş

Merbeta

Ovmuş

Merbetesva

Mereibeta

Aşırı Ovmuş

Melha

Övmüş

Melhesva

Meleiha

Aşırı Övmüş

Memaŋa

Meşgul etmiş

Memaŋesva

Memeiŋa

Aşırı Meşgul etmiş

Mėteva

Kutlamış

Mėtevesva

Meteiva

Aşırı Kutlamış

Megürdara

Kurtarmış

Megürdaresva

Megeirdara

Aşırı Kurtarmış

Mekisra

Kopuk

Mekisresva

Mekeisra

Aşırı Kopuk

Mekza

Kızmış

Mekzesva

Mekeiza

Aşırı Kızmış

Mekzora

Kızarmış

Mekzoresva

Mekeizora

Aşırı Kızarmış

Mėina

İnik

Mėinesva

Meieina

Aşırı İnik

mekneva

İletmiş

Meknevesva

Mekeineva

Aşırı İletmiş

Mebteka

Güvenmiş

Mebtekesva

Mebeiteka

Aşırı Güvenmiş

mesekra

Gizli olmuş

Mesekresva

Meseikra

Aşırı Gizli olmuş

Meskeza

Yarık

Meskezesva

Meseikeza

Aşırı Yarık

Mevropa

Dürmüş

Mevropesva

Meveiropa

Aşırı Dürmüş

Mevanda

Dolaşık

Mevandesva

Meveinda

Aşırı Dolaşık

Mehka

Dikik

Mehkesva

Meheika

Aşırı Dikik

Meplanta

Dikik

Meplantesva

Mepeilanta

Aşırı Dikik

Medŏ

Danışık

Medəsva

Medeia

Aşırı Danışık

Meşelpa

Çarpık

Meşelpesva

Meşeilpa

Aşırı Çarpık

Mehiera

Ermiş

Mehieresva

Meheiera

Aşırı Ermiş

Medvida

Bölük

Medvidesva

Medeivida

Aşırı Bölük

Merdeta

Başarmış

Merdetesva

Mereideta

Aşırı Başarmış

Meştuda

Araştırmış

Meştudesva

Meşeituda

Aşırı Araştırmış

Memna

Ele almış

Memnesva

Memeina

Aşırı Ele almış

Meflova

akmış

Meflovesva

Mefeilova

Aşırı akmış

Log out of this account

Leave a Reply