Gün: 26 Ocak 2022

Yineleme ekli ismi fail

Category : Dil bilgisi

yineleme ekli ismi fail:

öncelikle yineleme ekini hatırlayalım bu ek “re-“ ön ekiydi. Ardından bu ekle yaptığımız ismi fail örneklerini gösterelim

Nomuli

Türkçe

Töni

dönmek

Retni

Geri dönmek

Sabi

konuşmak

Resbi

Tekrar konuşmak

Önce kişi ismi failli örnekleri görelim

NOMULI

TÜRKÇE

-ul

Ma-

namil

Türkçe

Rėsti

Tekrar olmak

Rėstulo

marėsto

Rasito

Tekrar olan

redçi

Cevap vermek

Redçulo

Maredço

Radiço

Cevap veren

Reiri

Geri gelmek

Reirulo

Mariro

Raîro

Geri gelen

rədepti

Geri almak

rədeptulo

Mardepto

Radipto

Geri alan

Regvi

Geri vermek

Regvulo

Maregvo

Ragivo

Geri veren

Refindi

Tekrar bulmak

Refindulo

Marfindo

Rafindo

Tekrar bulan

rekroi

Tekrar koymak

Rekroulo

Marekrô

Rakirô

Tekrar koyan

relvi

Tekrar düşmek

Relvulo

Marelvo

Ralivo

Tekrar düşen

Reiseri

Tekrar izlemek

Reiserulo

Marisero

Raîsero

Tekrar izleyen

Rekpi

Tekrar tutmak

Rekpulo

Marekpo

Rakipo

Tekrar tutan

Retni

Geri dönmek

Retnulo

Maretno

Ratino

Geri dönen

Rejlebi

Geri getirmek

Rejlebulo

Marejlebo

Rajilebo

Geri getiren

Rekti

Geri götürmek

Rektulo

Marekto

Rakito

Geri götüren

Reldi

Tekrar oynamak

Reldulo

mareldo

Ralido

Tekrar oynayan

Redneşi

Tekrar tanışmak

redneşulo

Maredneşo

Radineşo

Tekrar tanışan

Rekfi

Tekrar durmak

Rekfulo

marekfo

Rakifo

Tekrar duran

Resbi

t. konuşmak

Resbulo

Maresbo

Rasibo

t. konuşan

Resdi

Tekrar oturmak

Resdulo

Maresdo

Rasido

Tekrar oturan

Reviti

T. beklemek

Revitulo

Marevito

Ravito

T. bekleyen

Relgi

Tekrar okumak

Relgulo

Marelgo

Raligo

Tekrar okuyan

Relzi

T. kaybolmak

Relzulo

Marelzo

Ralizo

T. kaybolan

Reşdi

Tekrar düşmek

Reşdulo

Mareşdo

Raşido

Tekrar düşen

Rėşteri

t. satın almak

Rėşterulo

Marėştero

Raşitero

t. satın alan

Reresli

T. göndermek

Rereslulo

Marreslo

Rarislo

T. gönderen

Revni

T. kazanmak

Revnulo

Marevno

ravino

T. kazanan

Redli

Tekrar gelişmek

Redlulo

Maredlo

Radilo

Tekrar gelişen

Reiti

Tekrar yetmek

Reitulo

Marito

Raîto

Tekrar yeten

Rekarçi

t. harcamak

Rekarçulo

Markarço

Rakirço

t. harcayan

Remri

Tekrar ölmek

remrulo

Maremro

Ramiro

Tekrar ölen

Repdi

Tekrar yürümek

Repdulo

Marepdo

Rapido

Tekrar yürüyen

Regçi

T. sebep olmak

Regçulo

Maregço

Ragiço

T. sebep olan

Reklini

Tekrar dayamak

Reklinulo

mareklino

Rakilino

Tekrar dayayan

Resetri

Tekrar örtmek

Resetrulo

Marsetro

Rasitro

Tekrar örten

rəsi

Tekrar azalmak

rəsulo

Marso

Rasiho

Tekrar azalan

Rėldi

Tekrar dilemek

Rėldulo

marėldo

Ralido

Tekrar dileyen

Resgi

Tekrar seçmek

Resgulo

Maresgo

Rasigo

Tekrar seçen

rezgali

Tekrar başarmak

Rezgalulo

Marezgalo

Razigalo

Tekrar başaran

rəneti

Tekrar anlamak

rənetulo

Marneto

Ranito

Tekrar anlayan

rəmi

Tekrar sevmek

rəmulo

Marmo

Ramiho

Tekrar seven

repesni

Tekrar tartmak

repesnulo

marpesno

rapisno

Tekrar tartan

Rekçi

Tekrar kaçmak

Rekçulo

Marekço

Rakiço

Tekrar kaçan

Redni

Tekrar tanımak

rednulo

Maredno

Radino

Tekrar tanıyan

Rerçi

Tekrar ulaşmak

Rerçulo

Marerço

Rariço

Tekrar ulaşan

rəgi

Tekrar davranmak

rəgulo

Margo

Ragiho

Tekrar davranan

Rekludi

Tekrar kapatmak

Rekludulo

Marekludo

rakiludo

Tekrar kapatan

rənakni

Tekrar edinmek

rənaknulo

Marnakno

Ranikno

Tekrar edinen

Rebliri

Tekrar belirmek

Reblirulo

marebliro

Rabiliro

Tekrar beliren

reneşri

Tekrar yaymak

Reneşrulo

Marneşro

Ranişro

Tekrar yayan

regardi

Tekrar korumak

Regardulo

Margardo

Ragirdo

Tekrar koruyan

Reremni

Tekrar kontrol e.

Reremnulo

Marremno

Rarimno

Tekrar kontrol e.

Rermi

Tekrar atmak

Rermulo

Marermo

rarimo

Tekrar atan

Repreti

Tekrar hazır olmak

Repretulo

Marepreto

Rapireto

Tekrar hazır olan

Revni

Tekrar istemek

revnulo

Marevno

Ravino

Tekrar isteyen

rənkeli

Tekrar engel o.

rənkelulo

marənkelo

Ranikelo

Tekrar engel o.

Reliçi

Tekrar sermek

Reliçulo

Marliço

Raliço

Tekrar seren

Revdegi

Tekrar bakmak

Revdegulo

Marevdego

ravidego

Tekrar bakan

reloŋi

Tekrar uzamak

Reloŋulo

Marloŋo

Raliŋo

Tekrar uzayan

Regnali

Tekrar çalışmak

Regnalulo

Maregnalo

Raginalo

Tekrar çalışan

Reiunçi

Tekrar katılmak

Reiunçulo

Mariunço

Raînço

Tekrar katılan

Reumi

Tekrar yapmak

Reumulo

Mareumo

Raumiho

Tekrar yapan

Rehvi

Tekrar sahip olmak

Rehvulo

Marehvo

Rahivo

Tekrar sahip olan

Rėndi

Tekrar denemek

Rėndulo

Marėndo

Ranido

Tekrar deneyen

reji

Tekrar bir olmak

Rejulo

Marjo

Rajiho

Tekrar bir olan

Repki

Tekrar toplamak

Repkulo

Marepko

Rapiko

Tekrar toplayan

reşri

Tekrar bilmek

Reşrulo

Mareşro

Raşiro

Tekrar bilen

Remni

Tekrar önemli o.

Remnulo

Maremno

Ramino

Tekrar önemli o.

Revri

Tekrar işaret olm.

Revrulo

Marevro

Raviro

Tekrar işaret olm.

Rėsemi

Tekrar incelemek

Rėsemulo

Marsemo

Rasimo

Tekrar inceleyen

rėḥi

Tekrar koymak

rėḥulo

marḥo

raḥiho

Tekrar koyan

Rebsi

Tekrar geçmek

Rebsulo

Marebso

Rabiso

Tekrar geçen

Rebjini

Tekrar başlamak

Rebjinulo

Marebjino

Rabijino

Tekrar başlayan

Rezri

Tekrar sürmek

Rezrulo

Marezro

Raziro

Tekrar süren

Rėtezi

Tekrar uymak

Rėtezulo

martezo

Ratizo

Tekrar uyan

Rekonservi

Tekrar korumak

Rekonservulo

Markonservo

Rakinservo

Tekrar koruyan

rejrî

Tekrar ağlamak

Rejriulo

Marejrio

Rajirio

Tekrar ağlayan

reflavi

Tekrar temiz olmak

Reflavulo

Mareflavo

Rafilavo

Tekrar temiz olan

rejji

Tekrar yapmak

Rejjulo

Marejjo

Rajijo

Tekrar yapan

redçegi

Tekrar bağırmak

Redçegulo

Maredçego

Radiçego

Tekrar bağıran

Retançi

Tekrar dokunmak

Retançulo

Martanço

Ratinço

Tekrar dokunan

regvi

Tekrar giymek

Regvulo

Maregvo

Ragivo

Tekrar giyen

resgezi

Tekrar önermek

Resgezulo

Maresgezo

Rasigezo

Tekrar öneren

Remti

Tekrar koymak

Remtulo

Maremto

Ramito

Tekrar koyan

Renzi

Tekrar kokmak

Renzulo

Marenzo

Ranizo

Tekrar kokan

Rerkabi

Tekrar binmek

Rerkabulo

Marerkabo

Rarikabo

Tekrar binen

rehihi

Tekrar kaymak

rehihulo

Marhiho

Rahiho

Tekrar kayan

rereklini

Tekrar dayamak

Rereklinulo

Marreklino

Rariklino

Tekrar dayayan

Reşli

Tekrar çalmak

Reşlulo

Mareşlo

Raşilo

Tekrar çalan

Reçhi

Tekrar çekmek

Reçhulo

Mareçho

Raçiho

Tekrar çeken

Regardi

Tekrar korumak

Regardulo

Margardo

Ragirdo

Tekrar koruyan

rekanbi

Tekrar değişmek

Rekanbulo

Markanbo

Rakinbo

Tekrar değişen

Retesgi

Tekrar suçlamak

Retesgulo

martesgo

Ratisgo

Tekrar suçlayan

Redmi

Tekrar inşa etmek

Redmulo

Maredmo

Radimo

Tekrar inşa eten

Repinji

Tekrar boyamak

Repinjulo

marpinjo

Rapinjo

Tekrar boyayan

Reihiri

Tekrar ayırmak

Reihirulo

marihiro

Raîhiro

Tekrar ayıran

Resolvi

Tekrar çözmek

Resolvulo

Marsolvo

Rasilvo

Tekrar çözen

redsomni

Tekrar uyanmak

Redsomnulo

Maredsomno

Radisomno

Tekrar uyanan

rethi

Tekrar dökmek

Rethulo

Maretho

Ratiho

Tekrar döken

rekzi

Tekrar öpmek

Rekzulo

Marekzo

Rakizo

Tekrar öpen

rerzi

Tekrar yarışmak

Rerzulo

marerzo

Rarizo

Tekrar yarışan

revdi

Tekrar görmek

Revdulo

Marevdo

Ravido

Tekrar gören

rementi

Tekrar düşünmek

Rementulo

Marmento

Raminto

Tekrar düşünen

reumi

Tekrar yapmak

Reumulo

Mareumo

Raumiho

Tekrar yapan

rəmeni

Tekrar beğenmek

rəmenulo

Marmeno

Ramino

Tekrar beğenen

reinşi

Tekrar kurmak

Reinşulo

Marinşo

raînşo

Tekrar kuran

rehti

Tekrar ödemek

Rehtulo

Marehto

Rahito

Tekrar ödeyen

reblavi

Tekrar inanmak

Reblavulo

Mareblavo

Rabilavo

Tekrar inanan

remurti

Tekrar yön vermek

Remurtulo

Marmurto

Ramirto

Tekrar yön veren

rersi

Tekrar kalmak

Rersulo

Marerso

Rariso

Tekrar kalan

rėsperi

Tekrar ummak

Rėsperulo

Marėspero

Rasipero

Tekrar uman

Resli

Tekrar satmak

Reslulo

Mareslo

Rasilo

Tekrar satan

revçi

Tekrar izlemek

Revçulo

Marevço

Raviço

Tekrar izleyen

relreni

Tekrar öğrenmek

Relrenulo

Marelreno

Ralireno

Tekrar öğrenen

regli

Tekrar büyümek

Reglulo

Mareglo

Ragilo

Tekrar büyüyen

resvarti

Tekrar destek olm.

Resvartulo

Maresvarto

Rasivarto

Tekrar destek olm.

rehhi

Tekrar yükselmek

Rehhulo

Marehho

Rahiho

Tekrar yükselen

resreti

Tekrar sürtmek

Resretulo

Maresreto

Rasireto

Tekrar sürten

rezni

Tekrar gelmek

Reznulo

Marezno

Razino

Tekrar gelen

rekontri

Tekrar karşı olmak

Rekontrulo

Markontro

Rakintro

Tekrar karşı olan

reşerfahi

Tekrar not almak

Reşerfahulo

Marşerfaho

Raşirfaho

Tekrar not alan

reşvari

Tekrar acı çekmek

Reşvarulo

Mareşvaro

Raşivaro

Tekrar acı çeken

rekmeni

Tekrar paylaşmak

Rekmenulo

marekmeno

Rakimeno

Tekrar paylaşan

reĥani

Tekrar zor olmak

Reĥanulo

Marĥano

Raĥino

Tekrar zor olan

rərseihi

Tekrar varsaymak

rərseihulo

marərseiho

Rariseiho

Tekrar varsayan

reori

t. yerine koymak

Reorulo

Mareoro

rŏriho

t. yerine koyan

reggeri

Tekrar çıkarmak

Reggerulo

Mareggero

Ragigero

Tekrar çıkaran

reiti

Tekrar vurmak

Reitulo

Marito

Raîto

Tekrar vuran

rerdi

Tekrar gülmek

Rerdulo

Marerdo

Rarido

Tekrar gülen

redşi

Tekrar deşmek

Redşulo

Maredşo

radişo

Tekrar deşen

rəlasi

Tekrar sallamak

rəlasulo

Marlaso

Raliso

Tekrar sallayan

Revibri

Tekrar titremek

Revibrulo

Marvibro

Ravibro

Tekrar titreyen

revli

Tekrar uçmak

Revlulo

Marevlo

Ravilo

Tekrar uçan

retvi

Tekrar dövmek

Retvulo

Maretvo

Rativo

Tekrar döven

retarjati

Tekrar hedef olm.

Retarjatulo

Martarjato

Ratirjato

Tekrar hedef olm.

regeltari

Tekrar kaldırmak

Regeltarulo

Margeltaro

Ragiltaro

Tekrar kaldıran

refei

Tekrar beslemek

Refeulo

Marfeo

Rafiho

Tekrar besleyen

retelmiti

Tekrar sınırlamak

Retelmitulo

Martelmito

Ratilmito

Tekrar sınırlayan

reometi

Tekrar ölçmek

Reometulo

Mareometo

Rŏmito

Tekrar ölçen

repromisi

Tekrar söz vermek

Repromisulo

Marepromiso

Rapiromiso

Tekrar söz veren

reski

Tekrar ayrı olmak

Reskulo

Maresko

Rasiko

Tekrar ayrı olan

reğarki

Tekrar batmak

Reğarkulo

Mareğarko

Rağirko

Tekrar batan

Rėdiçi

Tekrar eğitmek

Rėdiçulo

Mardiço

Radiço

Tekrar eğiten

Retevzi

Tekrar dağıtmak

Retevzulo

Martevzo

Rativzo

Tekrar dağıtan

Rehedri

Tekrar hatırlamak

Rehedrulo

Marhedro

Rahidro

Tekrar hatırlayan

Retekbari

T. haber vermek

Retekbarulo

Martekbaro

Ratikbaro

T. haber veren

reṭauri

Tekrar türemek

Reṭaurulo

Marṭauro

Raṭiuro

Tekrar türeyen

rejompi

Tekrar zıplamak

Rejompulo

Marjompo

Rajimpo

Tekrar zıplayan

rebni

Tekrar iyi olmak

Rebnulo

Marebno

Rabino

Tekrar iyi olan

resihi

Tekrar saymak

Resihulo

Marsiho

Rasiho

Tekrar sayan

rerli

Tekrar yuvarlamak

Rerlulo

Marerlo

Rarilo

Tekrar yuvarlayan

resrani

Tekrar kuşatmak

Resranulo

Maresrano

Rasirano

Tekrar kuşatan

rezgâti

Tekrar şikayet etm.

Rezgâtulo

Marezgâto

Razigâto

Tekrar şikayet etm.

retbi

Tekrar basmak

Retbulo

Maretbo

Ratibo

Tekrar basan

refri

Tekrar uzak olmak

Refrulo

marefro

Rafiro

Tekrar uzak olan

rezetri

Tekrar germek

Rezetrulo

Marzetro

Razitro

Tekrar geren

rəresti

Tekrar tutuklamak

rərestulo

Marresto

Raristo

Tekrar tutuklayan

revdi

Tekrar geniş olmak

Revdulo

Marevdo

Ravido

Tekrar geniş olan

remexi

Tekrar karışmak

Remexulo

Marmexo

Ramixo

Tekrar karışan

rədei

Tekrar başvurmak

rədeulo

Mardeo

Radiho

Tekrar başvuran

renvi

Tekrar yeni olmak

Renvulo

Marenvo

Ranivo

Tekrar yeni olan

reharşi

Tekrar pişmek

Reharşulo

Marharşo

Rahirşo

Tekrar pişen

retelki

Tekrar kilitlemek

Retelkulo

Martelko

Ratilko

Tekrar kilitleyen

renei

Tekrar yakmak

Reneulo

Marneo

Raniho

Tekrar yakan

revni

Tekrar gelmek

Revnulo

Marevno

Ravino

Tekrar gelen

reistadi

Tekrar kullanmak

Reistadulo

Maristado

Raîstado

Tekrar kullanan

remuldi

Tekrar sormak

Remuldulo

Marmuldo

Ramildo

Tekrar soran

resörçi

Tekrar aramak

Resörçulo

Marsörço

rasirço

Tekrar arayan

repdegi

Tekrar koşmak

Repdegulo

Marepdego

Rapidego

Tekrar koşan

rəudi

Tekrar duymak

rəudulo

marəudo

Raudiho

Tekrar duyan

revti

Tekrar yaşamak

Revtulo

marevto

Ravito

Tekrar yaşayan

reṿizi

Tekrar üremek

reṿizulo

marṿizo

raṿizo

Tekrar üreyen

rəperi

Tekrar açmak

rəperulo

Marpero

Rapiro

Tekrar açan

Reçzi

Tekrar çizmek

Reçzulo

mareçzo

Raçizo

Tekrar çizen

Rebri

Tekrar kırmak

Rebrulo

Marebro

Rabiro

Tekrar kıran

Rėrti

Tekrar artmak

Rėrtulo

Marėrto

Rarito

Tekrar artan

Reşki

Tekrar kesmek

Reşkulo

Mareşko

Raşiko

Tekrar kesen

Remanji

Tekrar yemek

Remanjulo

Marmanjo

Raminjo

Tekrar yiyen

Rensi

Tekrar sunmak

Rensulo

Marenso

raniso

Tekrar sunan

rezikri

Tekrar anmak

Rezikrulo

Marzikro

Razikro

Tekrar anan

Rėdri

Tekrar yönetmek

Rėdrulo

Marėdro

radiro

Tekrar yöneten

reporketi

Tekrar unutmak

Reporketulo

Marporketo

Rapirketo

Tekrar unutan

Rekgi

Tekrar kaçmak

Rekgulo

Marekgo

rakigo

Tekrar kaçan

rəudegi

Tekrar duymak

rəudegulo

marəudego

Raudigo

Tekrar duyan

Rekgeri

Tekrar kaçırmak

Rekgerulo

Marekgero

Rakigero

Tekrar kaçıran

Rejansi

Tekrar yansımak

Rejansulo

Marjanso

Rajinso

Tekrar yansıyan

Resbi

Tekrar dolmak

Resbulo

Maresbo

Rasibo

Tekrar dolan

Regerri

Tekrar savaşmak

Regerrulo

Margerro

Ragirro

Tekrar savaşan

Repşi

Tekrar itmek

Repşulo

Marepşo

Rapişo

Tekrar iten

Redşi

Tekrar öğretmek

Redşulo

Maredşo

Radişo

Tekrar öğreten

Reddi

Tekrar sıkmak

Reddulo

Mareddo

Radido

Tekrar sıkan

rəlki

Tekrar asmak

rəlkulo

marəlko

Raliko

Tekrar asan

Retrevi

Tekrar gezmek

Retrevulo

Maretrevo

Ratirevo

Tekrar gezen

Reimagi

Tekrar hayal olmak

Reimagulo

Marimago

Raîmago

Tekrar hayal olan

Renasji

Tekrar doğmak

Renasjulo

Marnasjo

Ranisjo

Tekrar doğan

Remrî

Tekrar evlenmek

Remriulo

Maremrio

Ramirio

Tekrar evlenen

Retrinki

Tekrar içmek

Retrinkulo

Maretrinko

Ratirinko

Tekrar içen

Renri

Tekrar yaklaşmak

Renrulo

Marenro

Raniro

Tekrar yaklaşan

Revörni

Tekrar uyarmak

Revörnulo

Marvörno

Ravirno

Tekrar uyaran

Rejsi

Tekrar yüzmek

Rejsulo

Marejso

Rajiso

Tekrar yüzen

rerti

Tekrar yönelmek

Rertulo

Marerto

Rarito

Tekrar yönelen

Reçri

Tekrar üşümek

Reçrulo

Mareçro

Raçiro

Tekrar üşüyen

Relai

Tekrar yok olmak

Relaulo

Marlŏ

Raliho

Tekrar yok olan

reiteşi

Tekrar yetişmek

Reiteşulo

Mariteşo

Raîteşo

Tekrar yetişen

reburni

Tekrar yanmak

Reburnulo

Marburno

Rabirno

Tekrar yanan

repluvi

Tekrar yağmak

Repluvulo

Marepluvo

Rapiluvo

Tekrar yağan

retveri

Tekrar burmak

Retverulo

Maretvero

Rativero

Tekrar buran

rəri

Tekrar var olmak

rərulo

Marro

Rariho

Tekrar var olan

rezüi

Tekrar üzmek

Rezüulo

Marzüo

Raziho

Tekrar üzen

Rėgühi

Tekrar üye olmak

Rėgühulo

Margüho

Ragiho

Tekrar üye olan

Reżi

Tekrar üretmek

Reżulo

Marżo

Rażiho

Tekrar üreten

Rebhi

Tekrar bıkmak

Rebhulo

Marebho

Rabiho

Tekrar bıkan

Regtihi

Tekrar uğramak

Regtihulo

Maregtiho

Ragitiho

Tekrar uğrayan

Reşni

Tekrar tırmanmak

Reşnulo

Mareşno

Raşino

Tekrar tırmanan

Reteşli

Tekrar teslim olm.

Reteşlulo

Marteşlo

Ratişlo

Tekrar teslim olm.

Rekraçi

Tekrar tedavi olm.

Rekraçulo

Marekraço

Rakiraço

Tekrar tedavi olm.

Retdi

Tekrar tatmak

Retdulo

Maretdo

Ratido

Tekrar tatan

Repesneşi

Tekrar tartışmak

Repesneşulo

Marpesneşo

Rapisneşo

Tekrar tartışan

Retri

Tekrar taramak

Retrulo

Maretro

Ratiro

Tekrar tarayan

reşkoti

Tekrar şahit olmak

Reşkotulo

Mareşkoto

Raşikoto

Tekrar şahit olan

Regmi

Tekrar silmek

Regmulo

Maregmo

Ragimo

Tekrar silen

Reffi

Tekrar susmak

Reffulo

Mareffo

Rafifo

Tekrar susan

remli

Tekrar solmak

Remlulo

Maremlo

Ramilo

Tekrar solan

Reldi

Tekrar gecikmek

Reldulo

Mareldo

Ralido

Tekrar geciken

rəgri

Tekrar razı olmak

rəgrulo

marəgro

Ragiro

Tekrar razı olan

rebaŋi

Tekrar patlamak

Rebaŋulo

marbaŋo

Rabiŋo

Tekrar patlayan

Remsi

Tekrar özlemek

Remsulo

Maremso

Ramiso

Tekrar özleyen

Rerbeti

Tekrar ovmak

Rerbetulo

Marerbeto

Raribeto

Tekrar ovan

Relhi

Tekrar övmek

Relhulo

Marelho

Raliho

Tekrar öven

remaŋi

Tekrar meşgul ol.

Remaŋulo

marmaŋo

Ramiŋo

Tekrar meşgul ol.

Rėtevi

Tekrar kutlamak

Rėtevulo

Martevo

Rativo

Tekrar kutlayan

Regürdari

Tekrar kurtarmak

Regürdarulo

Margürdaro

Ragirdaro

Tekrar kurtaran

Rekisri

Tekrar kopmak

Rekisrulo

Markisro

Rakisro

Tekrar kopan

Rekzi

Tekrar kızmak

Rekzulo

Marekzo

Rakizo

Tekrar kızan

Rekzori

Tekrar kızarmak

Rekzorulo

Marekzoro

Rakizoro

Tekrar kızaran

Rėini

Tekrar binmek

Rėinulo

marino

Raîno

Tekrar binen

Reknevi

Tekrar iletmek

Reknevulo

Mareknevo

Rakinevo

Tekrar ileten

Rebteki

Tekrar inanmak

Rebtekulo

Marebteko

Rabiteko

Tekrar inanan

Resekri

Tekrar gizli olmak

Resekrulo

Marsekro

Rasikro

Tekrar gizli olan

Reskezi

Tekrar yarmak

Reskezulo

Marskezo

Rasikezo

Tekrar yaran

Revropi

Tekrar dolamak

Revropulo

Marevropo

Raviropo

Tekrar dolayan

Revandi

Tekrar dolaşmak

Revandulo

Marvando

Ravindo

Tekrar dolaşan

Rehki

Tekrar dikmek

Rehkulo

Marehko

Rahiko

Tekrar diken

Replanti

Tekrar dikmek

Replantulo

Mareplanto

Rapilanto

Tekrar diken

Redoi

Tekrar danışmak

Redoulo

Mardô

Radiho

Tekrar danışan

Reşelpi

Tekrar çarpmak

Reşelpulo

Marşelpo

Raşilpo

Tekrar çarpan

Rehieri

Tekrar ermek

Rehierulo

Marhiero

Rahiero

Tekrar eren

Redvidi

Tekrar bölmek

Redvidulo

Maredvido

Radivido

Tekrar bölen

Rerdeti

Tekrar başarmak

Rerdetulo

Marerdeto

Rarideto

Tekrar başaran

Reştudi

Tekrar araştırmak

Reştudulo

Mareştudo

Raşitudo

Tekrar araştıran

Remni

Tekrar ele almak

Remnulo

Maremno

Ramino

Tekrar ele alan

Reflovi

Tekrar akmak

Reflovulo

Mareflovo

Rafilovo

Tekrar akan

relpazi

Tekrar lazım olmak

Relpazulo

Marelpazo

Ralipazo

Tekrar lazım olmak

Şimdi de kişi olmayan ismi failleri görelim

 

NOMULI

TÜRKÇE

-ad

e-

Türkçe

Rėsti

Tekrar olmak

Rėstado

erėsto

Tekrar olan

redçi

Cevap vermek

Redçado

eredço

Cevap veren

Reiri

Geri gelmek

Reirado

eriro

Geri gelen

rədepti

Geri almak

rədeptado

erdepto

Geri alan

Regvi

Geri vermek

Regvado

eregvo

Geri veren

Refindi

Tekrar bulmak

Refindado

erfindo

Tekrar bulan

rekroi

Tekrar koymak

Rekrŏdo

erekrô

Tekrar koyan

relvi

Tekrar düşmek

Relvado

erelvo

Tekrar düşen

Reiseri

Tekrar izlemek

Reiserado

erisero

Tekrar izleyen

Rekpi

Tekrar tutmak

Rekpado

erekpo

Tekrar tutan

Retni

Geri dönmek

Retnado

eretno

Geri dönen

Rejlebi

Geri getirmek

Rejlebado

erejlebo

Geri getiren

Rekti

Geri götürmek

Rektado

erekto

Geri götüren

Reldi

Tekrar oynamak

Reldado

ereldo

Tekrar oynayan

Redneşi

Tekrar tanışmak

redneşado

eredneşo

Tekrar tanışan

Rekfi

Tekrar durmak

Rekfado

erekfo

Tekrar duran

Resbi

t. konuşmak

Resbado

eresbo

t. konuşan

Resdi

Tekrar oturmak

Resdado

eresdo

Tekrar oturan

Reviti

T. beklemek

Revitado

erevito

T. bekleyen

Relgi

Tekrar okumak

Relgado

erelgo

Tekrar okuyan

Relzi

T. kaybolmak

Relzado

erelzo

T. kaybolan

Reşdi

Tekrar düşmek

Reşdado

ereşdo

Tekrar düşen

Rėşteri

t. satın almak

Rėşterado

erėştero

t. satın alan

Reresli

T. göndermek

Rereslado

erreslo

T. gönderen

Revni

T. kazanmak

Revnado

erevno

T. kazanan

Redli

Tekrar gelişmek

Redlado

eredlo

Tekrar gelişen

Reiti

Tekrar yetmek

Reitado

erito

Tekrar yeten

Rekarçi

t. harcamak

Rekarçado

erkarço

t. harcayan

Remri

Tekrar ölmek

remrado

eremro

Tekrar ölen

Repdi

Tekrar yürümek

Repdado

erepdo

Tekrar yürüyen

Regçi

T. sebep olmak

Regçado

eregço

T. sebep olan

Reklini

Tekrar dayamak

Reklinado

ereklino

Tekrar dayayan

Resetri

Tekrar örtmek

Resetrado

ersetro

Tekrar örten

rəsi

Tekrar azalmak

rəsado

erso

Tekrar azalan

Rėldi

Tekrar dilemek

Rėldado

erėldo

Tekrar dileyen

Resgi

Tekrar seçmek

Resgado

eresgo

Tekrar seçen

rezgali

Tekrar başarmak

Rezgalado

erezgalo

Tekrar başaran

rəneti

Tekrar anlamak

rənetado

erneto

Tekrar anlayan

rəmi

Tekrar sevmek

rəmado

ermo

Tekrar seven

Pesni

Tekrar tartmak

Pesnado

epesno

Tekrar tartan

Rekçi

Tekrar kaçmak

Rekçado

erekço

Tekrar kaçan

Redni

Tekrar tanımak

rednado

eredno

Tekrar tanıyan

Rerçi

Tekrar ulaşmak

Rerçado

ererço

Tekrar ulaşan

rəgi

Tekrar davranmak

rəgado

ergo

Tekrar davranan

Rekludi

Tekrar kapatmak

Rekludado

erekludo

Tekrar kapatan

rənakni

Tekrar edinmek

rənaknado

ernakno

Tekrar edinen

Rebliri

Tekrar belirmek

Reblirado

erebliro

Tekrar beliren

reneşri

Tekrar yaymak

Reneşrado

erneşro

Tekrar yayan

regardi

Tekrar korumak

Regardado

ergardo

Tekrar koruyan

Reremni

Tekrar kontrol e.

Reremnado

erremno

Tekrar kontrol e.

Rermi

Tekrar atmak

Rermado

erermo

Tekrar atan

Repreti

Tekrar hazır olmak

Repretado

erepreto

Tekrar hazır olan

Revni

Tekrar istemek

revnado

erevno

Tekrar isteyen

rənkeli

Tekrar engel o.

rənkelado

erənkelo

Tekrar engel o.

Reliçi

Tekrar sermek

Reliçado

erliço

Tekrar seren

Revdegi

Tekrar bakmak

Revdegado

erevdego

Tekrar bakan

reloŋi

Tekrar uzamak

Reloŋado

erloŋo

Tekrar uzayan

Regnali

Tekrar çalışmak

Regnalado

eregnalo

Tekrar çalışan

Reiunçi

Tekrar katılmak

Reiunçado

eriunço

Tekrar katılan

Reumi

Tekrar yapmak

Reumado

ereumo

Tekrar yapan

Rehvi

Tekrar sahip olmak

Rehvado

erehvo

Tekrar sahip olan

Rėndi

Tekrar denemek

Rėndado

erėndo

Tekrar deneyen

reji

Tekrar bir olmak

Rejado

erjo

Tekrar bir olan

Repki

Tekrar toplamak

Repkado

erepko

Tekrar toplayan

reşri

Tekrar bilmek

Reşrado

ereşro

Tekrar bilen

Remni

Tekrar önemli o.

Remnado

eremno

Tekrar önemli o.

Revri

Tekrar işaret olm.

Revrado

erevro

Tekrar işaret olm.

Rėsemi

Tekrar incelemek

Rėsemado

ersemo

Tekrar inceleyen

rėḥi

Tekrar koymak

rėḥado

erḥo

Tekrar koyan

Rebsi

Tekrar geçmek

Rebsado

erebso

Tekrar geçen

Rebjini

Tekrar başlamak

Rebjinado

erebjino

Tekrar başlayan

Rezri

Tekrar sürmek

Rezrado

erezro

Tekrar süren

Rėtezi

Tekrar uymak

Rėtezado

ertezo

Tekrar uyan

Rekonservi

Tekrar korumak

Rekonservado

erkonservo

Tekrar koruyan

rejrî

Tekrar ağlamak

Rejriado

erejrio

Tekrar ağlayan

reflavi

Tekrar temiz olmak

Reflavado

ereflavo

Tekrar temiz olan

rejji

Tekrar yapmak

Rejjado

erejjo

Tekrar yapan

redçegi

Tekrar bağırmak

Redçegado

eredçego

Tekrar bağıran

Retançi

Tekrar dokunmak

Retançado

ertanço

Tekrar dokunan

regvi

Tekrar giymek

Regvado

eregvo

Tekrar giyen

resgezi

Tekrar önermek

Resgezado

eresgezo

Tekrar öneren

Remti

Tekrar koymak

Remtado

eremto

Tekrar koyan

Renzi

Tekrar kokmak

Renzado

erenzo

Tekrar kokan

Rerkabi

Tekrar binmek

Rerkabado

ererkabo

Tekrar binen

rehihi

Tekrar kaymak

rehihado

erhiho

Tekrar kayan

rereklini

Tekrar dayamak

Rereklinado

erreklino

Tekrar dayayan

Reşli

Tekrar çalmak

Reşlado

ereşlo

Tekrar çalan

Reçhi

Tekrar çekmek

Reçhado

ereçho

Tekrar çeken

Regardi

Tekrar korumak

Regardado

ergardo

Tekrar koruyan

rekanbi

Tekrar değişmek

Rekanbado

erkanbo

Tekrar değişen

Retesgi

Tekrar suçlamak

Retesgado

ertesgo

Tekrar suçlayan

Redmi

Tekrar inşa etmek

Redmado

eredmo

Tekrar inşa eten

Repinji

Tekrar boyamak

Repinjado

erpinjo

Tekrar boyayan

Reihiri

Tekrar ayırmak

Reihirado

erihiro

Tekrar ayıran

Resolvi

Tekrar çözmek

Resolvado

ersolvo

Tekrar çözen

redsomni

Tekrar uyanmak

Redsomnado

eredsomno

Tekrar uyanan

rethi

Tekrar dökmek

Rethado

eretho

Tekrar döken

rekzi

Tekrar öpmek

Rekzado

erekzo

Tekrar öpen

rerzi

Tekrar yarışmak

Rerzado

ererzo

Tekrar yarışan

revdi

Tekrar görmek

Revdado

erevdo

Tekrar gören

rementi

Tekrar düşünmek

Rementado

ermento

Tekrar düşünen

reumi

Tekrar yapmak

Reumado

ereumo

Tekrar yapan

rəmeni

Tekrar beğenmek

rəmenado

ermeno

Tekrar beğenen

reinşi

Tekrar kurmak

Reinşado

erinşo

Tekrar kuran

rehti

Tekrar ödemek

Rehtado

erehto

Tekrar ödeyen

reblavi

Tekrar inanmak

Reblavado

ereblavo

Tekrar inanan

remurti

Tekrar yön vermek

Remurtado

ermurto

Tekrar yön veren

rersi

Tekrar kalmak

Rersado

ererso

Tekrar kalan

rėsperi

Tekrar ummak

Rėsperado

erėspero

Tekrar uman

Resli

Tekrar satmak

Reslado

ereslo

Tekrar satan

revçi

Tekrar izlemek

Revçado

erevço

Tekrar izleyen

relreni

Tekrar öğrenmek

Relrenado

erelreno

Tekrar öğrenen

regli

Tekrar büyümek

Reglado

ereglo

Tekrar büyüyen

resvarti

Tekrar destek olm.

Resvartado

eresvarto

Tekrar destek olm.

rehhi

Tekrar yükselmek

Rehhado

erehho

Tekrar yükselen

resreti

Tekrar sürtmek

Resretado

eresreto

Tekrar sürten

rezni

Tekrar gelmek

Reznado

erezno

Tekrar gelen

rekontri

Tekrar karşı olmak

Rekontrado

erkontro

Tekrar karşı olan

reşerfahi

Tekrar not almak

Reşerfahado

erşerfaho

Tekrar not alan

reşvari

Tekrar acı çekmek

Reşvarado

ereşvaro

Tekrar acı çeken

rekmeni

Tekrar paylaşmak

Rekmenado

erekmeno

Tekrar paylaşan

reĥani

Tekrar zor olmak

Reĥanado

erĥano

Tekrar zor olan

rərseihi

Tekrar varsaymak

rərseihado

erərseiho

Tekrar varsayan

reori

t. yerine koymak

Reorado

ereoro

t. yerine koyan

reggeri

Tekrar çıkarmak

Reggerado

ereggero

Tekrar çıkaran

reiti

Tekrar vurmak

Reitado

erito

Tekrar vuran

rerdi

Tekrar gülmek

Rerdado

ererdo

Tekrar gülen

redşi

Tekrar deşmek

Redşado

eredşo

Tekrar deşen

rəlasi

Tekrar sallamak

rəlasado

erlaso

Tekrar sallayan

Revibri

Tekrar titremek

Revibrado

ervibro

Tekrar titreyen

revli

Tekrar uçmak

Revlado

erevlo

Tekrar uçan

retvi

Tekrar dövmek

Retvado

eretvo

Tekrar döven

retarjati

Tekrar hedef olm.

Retarjatado

ertarjato

Tekrar hedef olm.

regeltari

Tekrar kaldırmak

Regeltarado

ergeltaro

Tekrar kaldıran

refei

Tekrar beslemek

Refədo

erfeo

Tekrar besleyen

retelmiti

Tekrar sınırlamak

Retelmitado

ertelmito

Tekrar sınırlayan

reometi

Tekrar ölçmek

Reometado

ereometo

Tekrar ölçen

repromisi

Tekrar söz vermek

Repromisado

erepromiso

Tekrar söz veren

reski

Tekrar ayrı olmak

Reskado

eresko

Tekrar ayrı olan

reğarki

Tekrar batmak

Reğarkado

ereğarko

Tekrar batan

Rėdiçi

Tekrar eğitmek

Rėdiçado

erdiço

Tekrar eğiten

Retevzi

Tekrar dağıtmak

Retevzado

ertevzo

Tekrar dağıtan

Rehedri

Tekrar hatırlamak

Rehedrado

erhedro

Tekrar hatırlayan

Retekbari

T. haber vermek

Retekbarado

ertekbaro

T. haber veren

reṭauri

Tekrar türemek

Reṭaurado

erṭauro

Tekrar türeyen

rejompi

Tekrar zıplamak

Rejompado

erjompo

Tekrar zıplayan

rebni

Tekrar iyi olmak

Rebnado

erebno

Tekrar iyi olan

resihi

Tekrar saymak

Resihado

ersiho

Tekrar sayan

rerli

Tekrar yuvarlamak

Rerlado

ererlo

Tekrar yuvarlayan

resrani

Tekrar kuşatmak

Resranado

eresrano

Tekrar kuşatan

rezgâti

Tekrar şikayet etm.

Rezgâtado

erezgâto

Tekrar şikayet etm.

retbi

Tekrar basmak

Retbado

eretbo

Tekrar basan

refri

Tekrar uzak olmak

Refrado

erefro

Tekrar uzak olan

rezetri

Tekrar germek

Rezetrado

erzetro

Tekrar geren

rəresti

Tekrar tutuklamak

rərestado

erresto

Tekrar tutuklayan

revdi

Tekrar geniş olmak

Revdado

erevdo

Tekrar geniş olan

remexi

Tekrar karışmak

Remexado

ermexo

Tekrar karışan

rədei

Tekrar başvurmak

rədədo

erdeo

Tekrar başvuran

renvi

Tekrar yeni olmak

Renvado

erenvo

Tekrar yeni olan

reharşi

Tekrar pişmek

Reharşado

erharşo

Tekrar pişen

retelki

Tekrar kilitlemek

Retelkado

ertelko

Tekrar kilitleyen

renei

Tekrar yakmak

Renədo

erneo

Tekrar yakan

revni

Tekrar gelmek

Revnado

erevno

Tekrar gelen

reistadi

Tekrar kullanmak

Reistadado

eristado

Tekrar kullanan

remuldi

Tekrar sormak

Remuldado

ermuldo

Tekrar soran

resörçi

Tekrar aramak

Resörçado

ersörço

Tekrar arayan

repdegi

Tekrar koşmak

Repdegado

erepdego

Tekrar koşan

rəudi

Tekrar duymak

rəudado

erəudo

Tekrar duyan

revti

Tekrar yaşamak

Revtado

erevto

Tekrar yaşayan

reṿizi

Tekrar üremek

reṿizado

erṿizo

Tekrar üreyen

rəperi

Tekrar açmak

rəperado

erpero

Tekrar açan

Reçzi

Tekrar çizmek

Reçzado

ereçzo

Tekrar çizen

Rebri

Tekrar kırmak

Rebrado

erebro

Tekrar kıran

Rėrti

Tekrar artmak

Rėrtado

erėrto

Tekrar artan

Reşki

Tekrar kesmek

Reşkado

ereşko

Tekrar kesen

Remanji

Tekrar yemek

Remanjado

ermanjo

Tekrar yiyen

Rensi

Tekrar sunmak

Rensado

erenso

Tekrar sunan

rezikri

Tekrar anmak

Rezikrado

erzikro

Tekrar anan

Rėdri

Tekrar yönetmek

Rėdrado

erėdro

Tekrar yöneten

reporketi

Tekrar unutmak

Reporketado

erporketo

Tekrar unutan

Rekgi

Tekrar kaçmak

Rekgado

erekgo

Tekrar kaçan

rəudegi

Tekrar duymak

rəudegado

erəudego

Tekrar duyan

Rekgeri

Tekrar kaçırmak

Rekgerado

erekgero

Tekrar kaçıran

Rejansi

Tekrar yansımak

Rejansado

erjanso

Tekrar yansıyan

Resbi

Tekrar dolmak

Resbado

eresbo

Tekrar dolan

Regerri

Tekrar savaşmak

Regerrado

ergerro

Tekrar savaşan

Repşi

Tekrar itmek

Repşado

erepşo

Tekrar iten

Redşi

Tekrar öğretmek

Redşado

eredşo

Tekrar öğreten

Reddi

Tekrar sıkmak

Reddado

ereddo

Tekrar sıkan

rəlki

Tekrar asmak

rəlkado

erəlko

Tekrar asan

Retrevi

Tekrar gezmek

Retrevado

eretrevo

Tekrar gezen

Reimagi

Tekrar hayal olmak

Reimagado

erimago

Tekrar hayal olan

Renasji

Tekrar doğmak

Renasjado

ernasjo

Tekrar doğan

Remrî

Tekrar evlenmek

Remriado

eremrio

Tekrar evlenen

Retrinki

Tekrar içmek

Retrinkado

eretrinko

Tekrar içen

Renri

Tekrar yaklaşmak

Renrado

erenro

Tekrar yaklaşan

Revörni

Tekrar uyarmak

Revörnado

ervörno

Tekrar uyaran

Rejsi

Tekrar yüzmek

Rejsado

erejso

Tekrar yüzen

rerti

Tekrar yönelmek

Rertado

ererto

Tekrar yönelen

Reçri

Tekrar üşümek

Reçrado

ereçro

Tekrar üşüyen

Relai

Tekrar yok olmak

Relâdo

erlŏ

Tekrar yok olan

reiteşi

Tekrar yetişmek

Reiteşado

Mariteşo

Tekrar yetişen

reburni

Tekrar yanmak

Reburnado

erburno

Tekrar yanan

repluvi

Tekrar yağmak

Repluvado

erepluvo

Tekrar yağan

retveri

Tekrar burmak

Retverado

eretvero

Tekrar buran

rəri

Tekrar var olmak

rərado

erro

Tekrar var olan

rezüi

Tekrar üzmek

Rezüado

erzüo

Tekrar üzen

Rėgühi

Tekrar üye olmak

Rėgühado

ergüho

Tekrar üye olan

Reżi

Tekrar üretmek

Reżado

erżo

Tekrar üreten

Rebhi

Tekrar bıkmak

Rebhado

erebho

Tekrar bıkan

Regtihi

Tekrar uğramak

Regtihado

eregtiho

Tekrar uğrayan

Reşni

Tekrar tırmanmak

Reşnado

ereşno

Tekrar tırmanan

Reteşli

Tekrar teslim olm.

Reteşlado

erteşlo

Tekrar teslim olm.

Rekraçi

Tekrar tedavi olm.

Rekraçado

erekraço

Tekrar tedavi olm.

Retdi

Tekrar tatmak

Retdado

eretdo

Tekrar tatan

Repesneşi

Tekrar tartışmak

Repesneşado

erpesneşo

Tekrar tartışan

Retri

Tekrar taramak

Retrado

eretro

Tekrar tarayan

reşkoti

Tekrar şahit olmak

Reşkotado

ereşkoto

Tekrar şahit olan

Regmi

Tekrar silmek

Regmado

eregmo

Tekrar silen

Reffi

Tekrar susmak

Reffado

ereffo

Tekrar susan

remli

Tekrar solmak

Remlado

eremlo

Tekrar solan

Reldi

Tekrar gecikmek

Reldado

ereldo

Tekrar geciken

rəgri

Tekrar razı olmak

rəgrado

erəgro

Tekrar razı olan

rebaŋi

Tekrar patlamak

Rebaŋado

erbaŋo

Tekrar patlayan

Remsi

Tekrar özlemek

Remsado

eremso

Tekrar özleyen

Rerbeti

Tekrar ovmak

Rerbetado

ererbeto

Tekrar ovan

Relhi

Tekrar övmek

Relhado

erelho

Tekrar öven

remaŋi

Tekrar meşgul ol.

Remaŋado

ermaŋo

Tekrar meşgul ol.

Rėtevi

Tekrar kutlamak

Rėtevado

ertevo

Tekrar kutlayan

Regürdari

Tekrar kurtarmak

Regürdarado

ergürdaro

Tekrar kurtaran

Rekisri

Tekrar kopmak

Rekisrado

erkisro

Tekrar kopan

Rekzi

Tekrar kızmak

Rekzado

erekzo

Tekrar kızan

Rekzori

Tekrar kızarmak

Rekzorado

erekzoro

Tekrar kızaran

Rėini

Tekrar binmek

Rėinado

erino

Tekrar binen

Reknevi

Tekrar iletmek

Reknevado

ereknevo

Tekrar ileten

Rebteki

Tekrar inanmak

Rebtekado

erebteko

Tekrar inanan

Resekri

Tekrar gizli olmak

Resekrado

ersekro

Tekrar gizli olan

Reskezi

Tekrar yarmak

Reskezado

erskezo

Tekrar yaran

Revropi

Tekrar dolamak

Revropado

erevropo

Tekrar dolayan

Revandi

Tekrar dolaşmak

Revandado

ervando

Tekrar dolaşan

Rehki

Tekrar dikmek

Rehkado

erehko

Tekrar diken

Replanti

Tekrar dikmek

Replantado

ereplanto

Tekrar diken

Redoi

Tekrar danışmak

Redŏdo

erdô

Tekrar danışan

Reşelpi

Tekrar çarpmak

Reşelpado

erşelpo

Tekrar çarpan

Rehieri

Tekrar ermek

Rehierado

erhiero

Tekrar eren

Redvidi

Tekrar bölmek

Redvidado

eredvido

Tekrar bölen

Rerdeti

Tekrar başarmak

Rerdetado

ererdeto

Tekrar başaran

Reştudi

Tekrar araştırmak

Reştudado

ereştudo

Tekrar araştıran

Remni

Tekrar ele almak

Remnado

eremno

Tekrar ele alan

Reflovi

Tekrar akmak

Reflovado

ereflovo

Tekrar akan

relpazi

Tekrar lazım olmak

Relpazado

erelpazo

Tekrar lazım olmak