Gün: 21 Kasım 2021

Zaman yapma misalleri

Category : Dil bilgisi

zaman ismi yapmak için “namal” ve “namah” ölçüleri kullanılır. Veya zaman manasına gelen “temo” kelimesi ile birleşik kelime yapılır

NOMULI TÜRKÇE ZAMAN HALİ ANLAM
Esti olmak Esttemo Olma zamanı
Diçi Söylemek Daiaço Söyleme zamanı
İri Gitmek İrtemo Gitme zamanı
Adepti Almak Adapato Alma zamanı
Guvi Vermek Gavaho Verme zamanı
findi Bulmak Fanado Bulma zamanı
Kroi Koymak Krotemo Koyma zamanı
Livi Bırakmak Laiavo Bırakma zamanı
Sentumi hissetmek Sanatumo Hissetme zamanı
İseri Göstermek İasaro Gösterme zamanı
Kipi Tutmak Kaiapo Tutma zamanı
Töni Dönmek Tanaho Dönme zamanı
Jelebi Getirmek Jalabo Getirme zamanı
eidumi Yardım etmek Eiadamo Yardım etme zamanı
Keti Yazmak Kataho Yazma zamanı
Ludi Oynamak Ladaho Oynama zamanı
Adi Katmak Adtemo Katma zamanı
Deneşi Tanışmak danaşo Tanışma zamanı
Kefi Durmak Kafaho Durma zamanı
Sabi Konuşmak Sabaho Konuşma zamanı
Sedi Oturmak Sadaho Oturma zamanı
Veiti Beklemek Vaiato Bekleme zamanı
Legi Okumak Lagaho Okuma zamanı
Lozi Kaybolmak Lazaho Kaybolma zamanı
Şüdi Düşmek Şadaho Düşme zamanı
Eşteri Satın almak Eşataro Satın alma zamanı
Resli Göndermek Rasalo Gönderme zamanı
Vini Kazanmak Vaiano Kazanma zamanı
Deli Gelişmek Dalaho Gelişme zamanı
İoti Yetmek iataho Yetme zamanı
Karçi Harcamak Karaço Harcama zamanı
Mori Ölmek Maraho Ölme zamanı
Pedi Yürümek Padaho Yürüme zamanı
Goçi Sebep olmak Gaçaho Sebep olma zamanı
Kapumi Kabul etmek Kapamo Kabul etme zamanı
Reklini Dayamak rakalino Dayama zamanı
Aperumi Açıklamak Aparamo Açıklama zamanı
Setri Örtmek Sataro Örtme zamanı
Asi Azalmak Astemo Azalma zamanı
Eldi Dilemek Eladaho Dileme zamanı
Segi Seçmek Sagaho Seçme zamanı
Zegali Başarmak Zagalo Başarma zamanı
aneti Anlamak Anataho Anlama zamanı
Ami Sevmek Amtemo Sevme zamanı
Pesni Tartmak Pasano Tartma zamanı
Keçi Yakalamak Kaçaho Yakalama zamanı
Deni Tanımak Danaho Tanıma zamanı
raçi ulaşmak Raçaho Ulaşma zamanı
Pelanumi Planlamak Palano Plan zamanı
Agi Davranmak Agtemo Davranma zamanı
Kludi Kapatmak Kalado Kapatma zamanı
Dankumi Teşekkür etmek Danako Teşekkür zamanı
Anakni Edinmek Anakano Edinme zamanı
Bliri Belirmek Balaro Belirme zamanı
Neşri Yaymak Naşaro Yayma zamanı
Gardi Korumak Garado Koruma zamanı
Kaidenumi Kaydetmek Kaiadeno Kayıt zamanı
Remni Kontrol etmek Ramano Kontrol etme zamanı
Remi Atmak Ramaho Atma zamanı
Eterovumi İtiraf etmek Etaravo İtiraf zamanı
Preti Hazır olmak Parato Hazır olma zamanı
Vani İstemek Vanaho İsteme zamanı
ankeli Engel olmak Anakalo Engel olma zamanı
Laiçi Sermek Laiaço Serme zamanı
Redçumi Cevaplamak Radaço Cevap zamanı
Konektumi Bağlamak Kanaktumo Bağlama zamanı
Videgi Bakmak vadago Bakma zamanı
Loŋi Uzamak Lanago Uzama zamanı
Gönali Çalışmak ganalo Çalışma zamanı
İunçi Katılmak İanaço Katılma zamanı
Umi Yapmak Umtemo Yapma zamanı
Havi Sahip olmak Havaho Sahip olma zamanı
Endi Denemek Enadaho Deneme zamanı
Ji Bir olmak Jatemo Bir olma zamanı
Piki Toplamak Paiako Toplama zamanı
Şeri bilmek Şaraho Bilme zamanı
Müni Önemsemek Manaho Önemseme zamanı
Vöri İşaret olmak Varaho İşaret olma zamanı
Amrumi Emretmek Amaramo Emretme zamanı
Esemi İncelemek Esamaho İnceleme zamanı
eḥi Yerleşmek eḥtemo Yerleşme zamanı
Besi geçmek Basaho Geçme zamanı
Tegnali İşlemek Taganalo İşleme zamanı
Toreçumi Tercih etmek Taraço Tercih zamanı
Dradumi Tehdit etmek Darado Tehdit zamanı
bejini Başlamak Bajano Başlama zamanı
Zöri Sürmek Zaraho Sürme zamanı
Etezi Uymak Etazaho Uyma zamanı
Konservi Saklamak Kanaservo Saklama zamanı
Jrî Ağlamak Jaraio Ağlama zamanı
Kantumi Şarkı söylemek Kanato Şarkı zamanı
Apilumi Hitap etmek Apaialo Hitap zamanı
Muandezi Endişelenmek Mânadezo Endişelenme zamanı
Flavi Temiz olmak falavo Temiz olma zamanı
Jajumi Etkilemek Jajamo Etkileme zamanı
Diçegi Bağırmak Daçago Bağırma zamanı
Tançi Dokunmak Tanaço Dokunma zamanı
Gevi Giymek Gavaho Giyme zamanı
Sagezi Önermek Sagazo Önerme zamanı
Meti Korkmak Mataho Korkma zamanı
Nüzi Kokmak Nazaho Kokma zamanı
Rakabi Binmek Rakabo Binme zamanı
ikrumi Tahmin etmek İakaro Tahmin zamanı
Hoihi Kaymak Haiaho Kayma zamanı
Adumi Eklemek Adamaho Ekleme zamanı
Reklini Yaslamak Rakalino Yaslama zamanı
Desetrumi Keşfetmek Dasatro Keşif zamanı
Şeli Çalmak Şalaho Çalma zamanı
Çehi Çekmek Çahaho Çekme zamanı
Gardi Savunmak Garado Savunma zamanı
Kanbi Değişmek Kanabo Değişim zamanı
Permitumi İzin vermek Paramito İzin zamanı
Tesgi Suçlamak Tasago Suçlama zamanı
Demi İnşa etmek Damaho İnşa etme zamanı
Pinji Boyamak Panajo Boyama zamanı
Kamentumi Yorumlamak Kamanto Yorum zamanı
İahiri Ayırmak İaharo Ayırma zamanı
Solvi Çözmek salavo Çözme zamanı
Desomni Uyanmak Dasamno Uyanma zamanı
Menti Sanmak Manato Sanma zamanı
Eşrumi Israr etmek Eşaramo Israr etme zamanı
Tohi Dökmek Tahaho Dökme zamanı
Kizi Öpmek Kaiazo Öpme zamanı
rŏzo Yarışmak Razaho Yarış zamanı
Vidi Görmek Vaiado Görme zamanı
Menti Düşünmek Manato Düşünme vakti
Diçvani Kastetmek Daçavano Kastetme zamanı
Umi Sağlamak Umtemo Sağlama zamanı
Falovumi Takip etmek Falavo Takip zamanı
Ameni Hoşlanmak Amanaho Hoşlanma zamanı
İnşi Kurmak ianaşo Kurma zamanı
Hoti Ödemek hataho Ödeme zamanı
Belavi İnanmak Balavo İnanma zamanı
Murti Yönlendirmek Marato Yönlendirme zamanı
Oferumi Teklif etmek Ofaramo Teklif zamanı
Resi Kalmak Rasaho Kalma zamanı
Esperi Ummak esaparo Umma zamanı
Sali Satmak Salaho Satma zamanı
Vaçi İzlemek Vaçaho İzleme zamanı
Etezumi Uygulamak Etazamo Uygulama zamanı
Lereni öğrenmek Larano Öğrenme zamanı
Gali Büyümek Galaho Büyüme zamanı
Sovartumi Desteklemek Savarto Destek zamanı
Sevisumi Servis etmek Savaso Servis zamanı
hahi Yükselmek Hahtemo Yükselme zamanı
Hevdenumi Kanıtlamak Havadeno Kanıt zamanı
Zeni Girmek Zentemo Giriş zamanı
Muhelgi İlgilenmek Mahalgo İlgilenme zamanı
Kontri Karşı olmak Kanatro Karşı olma zamanı
Şerfahi Not almak Şarafaho Not alma zamanı
Kuristumi Merak etmek Karasto Merak zamanı
Şovari Acı çekmek Şavaro Acı çekme zamanı
Komeni Paylaşmak Kamano Paylaşma zamanı
zərotumi Ziyaret etmek Zarato Ziyaret zamanı
Kêhani Zor olmak Kahano Zor zaman
Arseihi Varsaymak Arasaiho Varsayma zamanı
Ori Yerine koymak Ortemo Yerine koyma zamanı
Diçaperi Bahsetmek Daçapero Bahsetme zamanı
Gegeri Kaçırmak Gagaro Kaçırma zamanı
İeti Vurmak iataho Vurma zamanı
Etrosumi İtiraz etmek Etaraso İtiraz zamanı
Entegrumi Tamamlamak Enatagrumo Tamamlama zamanı
Ridi Gülmek Raiado Gülme zamanı
Deşi Taşımak Daşaho Taşıma zamanı
Alasi Sallamak Alasaho Sallama zamanı
Voli Uçmak Valaho Uçma zamanı
Tovi Dövmek Tavaho Dövme zamanı
Tarjati Hedef olmak Tarajato Hedef olma zamanı
Zetumi Ayarlamak Zatamo Ayarlama zamanı
Geltari Kaldırmak Galataro Kaldırma zamanı
Fei beslemek Fetemo Besleme zamanı
Telmiti Sınırlamak Talamito Sınırlama zamanı
Ometi Ölçmek Omataho Ölçme zamanı
İnternumi içermek ianaternumo İçerme zamanı
Promisi Söz vermek Paramiso Söz verme zamanı
Elonumi İlan etmek Elanamo İlan etme zamanı
seki Ayrılmak Sakaho Ayrılma zamanı
Ğarki Batmak Ğarako Batma zamanı
Ediçi Eğitmek Edaiaço Eğitim zamanı
Falgumi Fark etmek Falago Fark zamanı
Tevzi Dağıtmak Tavazo Dağıtma zamanı
hedri Hatırlamak Hadaro Hatırlama zamanı
Tekbari Haber vermek Kabaro Haber zamanı
Kapumi Onaylamak Kapamo Onaylama zamanı
Votumi Oy vermek Vatamo Oy verme zamanı
ṭauri Türemek Ṭaurtemo Türeme zamanı
Jompi Zıplamak Jamapo Zıplama zamanı
Müni Önemli olmak Manaho Önemli olma zamanı
Boni İyi olmak banaho İyi olma zamanı
Seihi Saymak Saiaho Sayma zamanı
Eherhutumi Egzersiz yapmak Eharahuto Egzersiz zamanı
roli yuvarlamak Ralaho Yuvarlama zamanı
Jarikati incinmek Jarakato İncinme zamanı
pənumi Takdir etmek Panamo Takdir etme zamanı
Koldumi Sıralamak Kaladumo Sıralama zamanı
Sorani Kuşatmak Sarano Kuşatma zamanı
Zegâti Yakınmak Zagato Yakınma zamanı
Tibi Basmak Taiabo Basma zamanı
Fari Uzak olmak Faraho Uzak olma zamanı
Kontinumi Devam etmek Kanatinumo Devam etme zamanı
Zetri Germek Zataro Germe zamanı
Aresti Tutuklamak Arasato Tutuklama zamanı
Vedi Geniş olmak Vadaho Geniş olma zamanı
Mexi Karışmak Makaso Karışma zamanı
Adei Başvurmak Adetemo Başvurma zamanı
Befumi Zedelemek Bafamo Zedeleme zamanı
Novi Yeni olmak Navaho Yeni olma zamanı
ordumi Düzenlemek Oradamo Düzenleme zamanı
harşi Pişmek Haraşo Pişme zamanı
Telki Kilitlemek talako Kilitleme zamanı
nei Yakmak Netemo Yakma zamanı
Gönalfinemi Emekli olmak Ganalfinemo Emekli olma zamanı
Veni gelmek Vanaho Gelme zamanı
istadi Kullanmak iasatado Kullanma zamanı
Muldi Sormak Malado Sorma zamanı
Sörçi Aramak Saraço Arama zamanı
Pedegi Koşmak Padago Koşma zamanı
Avantumi İlerlemek avanatumo İlerleme zamanı
Audi Duymak Audtemo Duyma zamanı
Viti Yaşamak Vaiato Yaşama zamanı
Vahizi Üremek Vahazo Üreme zamanı
Aperi açmak Aparaho Açma zamanı
Çezi Çizmek Çazaho Çizme zamanı
Krei Yaratmak Kretemo Yaratma zamanı
Jelenumi Yalan söylemek Jalano Yalan zamanı
Beri Kırmak Baraho Kırma zamanı
Erti Artmak Erataho Artma zamanı
Şaki kesmek Şakaho Kesme zamanı
Manji Yemek Manajo Yeme zamanı
Nusi Sunmak Nasaho Sunma zamanı
Zikri Anmak Zakaro Anma zamanı
Edri Yönetmek Edaraho Yönetme zamanı
Porketi Unutmak Paraketo Unutma zamanı
Kegi Kaçmak Kagaho Kaçma zamanı
Audegi Dinlemek Audagaho Dinleme zamanı
Gegeri Çıkarmak Gagaro Çıkarma zamanı
Jansi Yansımak Janaso Yansıma zamanı
Sibi Dolmak Saiabo Dolma zamanı
Gerri Savaşmak Gararo Savaşma zamanı
Paşi İtmek Paşaho İtme zamanı
Doçi Öğretmek Daçaho Öğretme zamanı
Dadi Sığmak Dadaho Sığma zamanı
Alki Asmak Alakaho Asma zamanı
segnumi İmzalamak Sagano İmza zamanı
trevi gezmek Taravo Gezme zamanı
İmagumi Hayal etmek iamago Hayal zamanı
nasji Doğmak Nasajo Doğum zamanı
Morî Evlenmek Maraio Evlenme zamanı
Trinki içmek Taranko İçme zamanı
Nori Yaklaşmak Naraho Yaklaşma zamanı
Jokumi Yüklemek Jakamo Yükleme zamanı
Çasapumi Cezbetmek Çasapumo Cezbetme zamanı
Kigumi Davet etmek Kaiago Davet zamanı
vörni uyarmak Varano Uyarma zamanı
jüsi Yüzmek Jasaho Yüzme zamanı
ruti Yönelmek Rataho Yönelme zamanı
Çiri üşümek Çaiaro Üşüme zamanı
Lai Yok olmak Latemo Yok olma zamanı
ioteşi yetişmek iataşo Yetişme zamanı
Burni Yanmak Barano Yanma zamanı
Pluvi yağmak Palavo Yağma zamanı
Tveri burmak Tavaro Burma zamanı
Ari Var olmak Artemo Var olma zamanı
Züi Üzmek Zütemo Üzme zamanı
Egühi Üye olmak Egühtemo Üye olma zamanı
Zosi üretmek Zasaho Üretme zamanı
Behi usanmak Bahaho Usanma zamanı
Getihi uğramak Gataho Uğrama zamanı
Şini tırmanmak Şaiano Tırmanma zamanı
Teşli Teslim olmak Taşalo Teslim olma zamanı
Kuraçi Tedavi olmak karaço Tedavi zamanı
Tadi tatmak Tadaho Tatma zamanı
pesneşi tartışmak Pasaneşo Tartışma zamanı
Tari taramak Taraho Tarama zamanı
Şekoti Şahit olmak Şakato Şahit olma zamanı
Gimi silmek Gaiamo Silme zamanı
Fafi susmak Fafaho Susma zamanı
Moli solmak Malaho Solma zamanı
Ladi Sadık olmak Ladaho Sadık olma zamanı
Agri Razı olmak Agaraho Razı olma zamanı
Baŋi patlamak Banago Patlama zamanı
Mesi özlemek Masaho Özleme zamanı
Ribeti ovmak Rabato Ovma zamanı
Lahi övmek Lahaho Övme zamanı
Maŋi Meşgul olmak Manago Meşgul olma zamanı
Etevi kutlamak Etavaho Kutlama zamanı
Gürdari kurtarmak Garadaro Kurtarma zamanı
Kisri kopmak kasaro Kopma zamanı
Kezi kızmak Kazaho Kızma zamanı
Kezori kızarmak Kazaro Kızarma zamanı
Eini inmek Eianaho İnme zamanı
Konevi iletmek Kanavo İletme zamanı
Beteki güvenmek Batako Güvenme zamanı
Sekri Gizli olmak sakaro Gizli olma zamanı
Skezi yarmak Sakazo Yarma zamanı
Vropi dürmek Varapo Dürme zamanı
Vandi dolaşmak Vanado Dolaşma zamanı
Hiki Dikmek Haiako Dikme zamanı
Planti Bitki dikmek Palanto Dikme zamanı
Doi danışmak Dotemo Danışma zamanı
Şelpi çarpmak Şalapo Çarpma zamanı
Hieri ermek Hiertemo Erme zamanı
Dividi bölmek Davado Bölme zamanı
Rudeti başarmak Radato Başarma zamanı
Ştudi araştırmak Şatado Araştırma zamanı
Mani Ele almak Manaho Ele alma zamanı
Flovi akmak falavo Akma zamanı

Nomulide akrabalar

Category : Dil bilgisi

AKRABA EŞ ANLAMLISI TÜRKÇESİ
Ba’o Padro Anne
Ma’o Madro Baba
Frato Erkek kardeş
Ahato Frateto Kız kardeş
Birödero Fratego Abi
Ebleo ahatego abla
Suno Edo Oğul
Gogo edeto Kız
Drono ededo Erkek torun
droneto dronoso Kız torun
Vivo esposo Karı
Vivulo aspano koca
Maba’o Ado Dede(annenin babası)
Baba’o Ado Dede (babanın babası)
Bredo Gelin
Grumo Damat
Bredba’o Dünür (gelinin babası)
Bredma’o Dünür (gelinin annesi)
Gruṃa’o Dünür (damadın babası)
Grumma’o Dünür (damadın annesi)
Vivahato Pultezo Baldız
Vivahatvivulo pultezaspano Baldızın kocası
Vivahatedo Pultezedo Baldızın oğlu
Vivahatedeto Pultezedeto Baldızın kızı
Vivahatdrono Pultezdrono Baldızın erkek torunu
Vivahatdroneto Pultezdroneto Baldızın kız torunu
Vivahatbredo Pultezbredo Baldızın gelini
Vivahatbredma’o Pultezbredma’o Baldızın gelininin annesi
Vivahatbredba’o Pultezbredma’o Baldızın gelininin babası
Vivahatgrumo Pultezgrumo Baldızın damadı
Vivahatgrumma’o Pultezgrumma’o Baldızın damadının annesi
Vivahatgruṃa’o Pultezgruṃa’o Baldızın damadının babası
Vivahatvema’o Pultezvema’o Baldızın kaynanası
Vivahatveba’o pultezveba’o Baldızın kaynatası
Vivfrato Kayınço (karının erkek kardeşi)
vivfratvivo Kayınçonun karısı
Vivfratedo Kayınçonun oğlu
Vivfratedeto Kayınçonun kızı
Vivfratdrono kayınçonun erkek torunu
Vivfratdroneto Kayınçonun kız torunu
Vivfratbredo kayınçonun gelini
Vivfratbredma’o kayınçonun gelininin annesi
Vivfratbredba’o Kayınçonun gelininin babası
Vivfratgrumo Kayınçonun damadı
Vivfratgrumma’o Kayınçonun damadının annesi
Vivfratfruṃa’o Kayınçonun damadının babası
Vivba’o Vepadro Karının babası (kaynata)
Vivma’o vemadro Karının annesi (kaynana)
Vivjoseno Karının erkek kuzeni
vivjoseneto Karının kız kuzeni
Vivma’ahato Karının teyzesi
Vivma’ahatvivulo vivma’ahataspano Karının teyzesinin kocası
Vivba’ahato Karının halası
Vivba’ahatvivulo Vivba’ahataspano Karının halasının kocası
Vivbafrato Karının amcası
Vivbafratvivo vivbafratesposo Karının amcasının karısı
Vivmafrato Karının dayısı
Vivmafratvivo vivmafratesposo Karının dayısının karısı
vivulahato Aspanahato Görümce
Vivulahatvivulo aspanahataspano Görümcenin kocası
Vivulahatedo Aspanahatedo Görümcenin oğlu
Vivulahatedeto Aspanahatedeto Görümcenin kızı
Vivulahatdrono Aspanahatdrono Görümcenin erkek torunu
Vivulahatdroneto Aspanahatdroneto Görümcenin kız torunu
Vivulahatbredo Aspanahatbredo Görümcenin gelini
Vivulahatgrumo Aspanahatgrumo Görümcenin damadı
Vivulahatvema’o Aspanahatvema’o Görümcenin kaynanası
Vivulahatveba’o Aspanahatveba’o Görümcenin kaynatası
Vivulfrato Aspanfrato Kayınbirader (kocanın erkek kardeşi)
Vivulfratvivo Alto Kayınbiraderin karısı (elti)
Vivulfratedo Altedo kayınbiraderin oğlu
Vivulfratedeto Altedeto kayınbiraderin kızı
Vivulfratdrono Altadrono kayınbiraderin erkek torunu
Vivulfratdroneto Altadroneto kayınbiraderin kız torunu
Vivulfratbredo altabredo kayınbiraderin gelini
Vivulfratgrumo Altagrumo kayınbiraderin damadı
Vivulfratvema’o kayınbiraderin kaynanası
vivulfratveba’o kayınbiraderin kaynatası
Mabafrato Annenin amcası
Mabafratvivo mabafratesposo Annenin amcasının karısı
Mabafratedo Annenin amca oğlu
Mabafratedeto Annenin amca kızı
mabafratadrono Annenin amca torunu
Mabafratadroneto Annenin amcasının kız torunu
Mabafratadronedo Annenin amcasının torununun oğlu
mabafratadronedoso Annenin amcasının torununun kızı
Maba’ahato annenin halası
Maba’ahatvivulo Maba’ahataspano Annenin halasının kocası
Maba’ahatedo Annenin hala oğlu
Maba’ahatedoso Annenin hala kızı
Mama’ahato Annenin teyzesi
mama’ahatedoso Annenin teyze kızı
Mama’ahatedo Annenin teyze oğlu
Mama’ahatvivulo Mama’ahataspano Annenin teyzesinin kocası
mama’ahatmafrato Annenin dayısı
Mama’ahatmafratvivo Mama’ahatmafratesposo Annenin dayısının karısı
Mama’ahatmafratedo Annenin dayısının oğlu
Mama’ahatmafratedoso Anne dayısının kızı
Vivulba’o Kocanın babası
vivulma’o Kocanın annesi
Vivuljoseno Kocanın erkek kuzeni
Vivuljoseneto Kocanın kız kuzeni
Vivulma’ahato Kocanın teyzesi
Vivulma’ahatedo Kocanın teyze oğlu
Vivulma’ahatedoso Kocanın teyze kızı
Vivulma’ahatvivulo Vivulma’ahataspano Kocanın teyzesinin kocası
Vivulba’ahato Kocanın halası
Vivulba’ahatedo Kocanın hala oğlu
Vivulba’ahatedoso Kocanın hala kızı
Vivulba’ahatvivulo Vivulba’ahataspano Kocanın halasının kocası
Vivulbafrato Kocanın amcası
Vivulbafratedo Kocanın amca oğlu
Vivulbafratedoso Kocasının amca kızı
Vivulbafratvivo Vivulbafratesposo Kocanın amca karısı
Vivulmafrato Kocanın dayısı
Vivulmafratedo Kocanın dayı oğlu
Vivulmafratedoso Kocanın dayı kızı
Vivulmafratvivo Vivulmafratesposo Kocanın dayısının karısı
mama’o Adeto Anneanne
bama’o adeto Babaabbe
Mafrato Dayı
Mafratvivo Mafratesposo Dayının karısı (yenge)
Mafratedo joseno Dayı oğlu (kuzen)
Mafratedoso Joseneto Dayı kızı (kuzen)
Mafratdrono Dayının torunu
Mafratdroneto Dayının kız torunu
Mafratbredo Dayı gelini
Mafratgrumo Dayı damadı
Mafratniso Dayının erkek yeğeni
Mafratniseto Dayının kız yeğeni
Mafratjoseno Dayının erkek kuzeni
Mafratjoseneto Dayının kız kuzeni
Mafratedvivo mafratedesposo Dayı oğlunun karısı
Mafratededo Dayı oğlunun erkek çocuğu
Mafratededoso Dayı oğlunun kız çocuğu
Mafratedosedo Dayı kızının erkek çocuğu
Mafratedosedoso Dayı kızının kız çocuğu
Mafratedosvivulo Dayı kızının kocası
Mafratedosabredo Dayı kızının gelini
Mafratedosagrumo Dayı kızının damadı
Mafratedabredo Dayı oğlunun gelini
Mafratedagrumo Dayı oğlunun damadı
Bafrato Amca
Bafratvivo Amcanın karısı
Bafratedo Amcanın oğlu
Bafratedoso Amcanın kızı
Bafratadrono Amcanın erkek torunu
bafratadroneto Amcanın kız torunu
bafratabredo Amcanın gelini
Bafratagrumo Amcanın damadı
Bafratniso Amcanın erkek yeğeni
bafratniseto Amcanın kız yeğeni
Bafratjoseno Amcanın erkek kuzeni
Bafratjoseneto Amcanın kız kuzeni
Bafratedvivo Amca oğlunun karısı
Bafratededo Amca oğlunun erkek çocuğu
Bafratededoso Amca oğlunun kız çocuğu
bafratedabredo Amcanın oğlunun gelini
Bafratedagrumo Amcanın oğlunun damadı
Bafratedosvivulo Bafratedosaspano Amca kızının kocası
Bafratedosedo Amca kızının erkek çocuğu
Bafratedosedoso Amca kızının kız çocuğu
bafratedosagrumo Amcanın kızının damadı
Ma’ahato Teyze
Ma’ahatvivulo Ma’ahataspano Teyzenin kocası
Ma’ahatedo Teyzenin oğlu
Ma’ahatedoso Teyzenin kızı
Ma’ahatadrono Teyzenin erkek torunu
Ma’ahatadroneto Teyzenin kız torunu
Ma’ahatagrumo Teyzenin damadı
ma’ahatabredo Teyzenin gelini
Ma’ahatedosvivulo Ma’ahatedosaspano Teyzenin kızının kocası
Ma’ahatedosedo Teyzenin kızının oğlu
Ma’ahatedosedoso Teyzenin kızının kızı
Ma’ahatededo Teyze oğlunun oğlu
Ma’ahatededoso Teyze oğlunun kızı
Ma’ahatedvivo Ma’ahatedesposo Teyze oğlunun karısı
Ma’ahatedagrumo Teyze oğlunun damadı
Ma’ahatedabredo Teyze oğlunun gelini
Ma’ahatedosagrumo Teyze kızının damadı
Ma’ahatedosabredo Teyze kızının gelini
Ma’ahatniso Teyzenin erkek yeğeni
Ma’ahatniseto Teyzenin kız yeğeni
Ma’ahatjoseno Teyzenin erkek kuzeni
Ma’ahatjoseneto Teyzenin kız kuzeni
Ba’ahato Hala
Ba’ahatvivulo ba’ahataspano Halanın kocası
Ba’ahatedo Halanın oğlu
Ba’ahatedoso Halanın kızı
Ba’ahatadrono Halanın erkek torunu
Ba’ahatadroneto Halanın kız torunu
Ba’ahatagrumo halanın damadı
Ba’ahatabredo halanın gelini
Ba’ahatedosvivulo ba’ahatedosaspano Halanın kızının kocası
Ba’ahatedosedo Halanın kızının oğlu
Ba’ahatedosedoso Halanın kızının kızı
Ba’ahatededo Hala oğlunun oğlu
Ba’ahatededoso Hala oğlunun kızı
ba’ahatedvivo Hala oğlunun karısı
Ba’ahatedagrumo Hala oğlunun damadı
Ba’ahatedabredo Hala oğlunun gelini
Ba’ahatedosagrumo Hala kızının damadı
Ba’ahatedosabredo Hala kızının gelini
Ba’ahatniso Halanın erkek yeğeni
Ba’ahatniseto Halanın kız yeğeni
Ba’ahatjoseno Halanın erkek kuzeni
Ba’ahatjoseneto Halanın kız kuzeni
Fratvivo Fratesposo Erkek kardeşin karısı
Fratagrumo Erkek kardeşin damadı
Fratabredo Erkek kardeşin gelini
Fratadrono Erkek kardeşin erkek torunu
Fratadroneto Erkek kardeşin kız torunu
Fratabredba’o Erkek kardeşin Gelininin babası
Fratabredma’o Erkek kardeşin gelininin annesi
Fratagruṃa’o Erkek kardeşin damadının babası
Fratagrumma’o Erkek kardeşin damadının annesi
ahatvivo Aneşto Kız kardeşin kocası (enişte)
Ahatedo/niso Aneştedo Kız kardeşin erkek çocuğu
Ahatedoso/niseto Aneştedoso Kız kardeşin kız çocuğu
Ahatagrumo/nisetvivulo Aneştagrumo Kız kardeşin damadı
Ahatabredo/nisvivo aneştabredo Kız kardeşin gelini
Ahatadrono/nisedo Aneştadrono Kız kardeşin erkek torunu
Ahatadroneto/nisedoso Aneştadroneto Kız kardeşin kız torunu
Ahatabredba’o Kız kardeşin Gelininin babası
ahatabredma’o Kız kardeşin gelininin annesi
Ahatagruṃa’o Kız kardeşin damadının babası
ahatagrumma’o Kız kardeşin damadının annesi
Birödervivo Biröderesposo Abinin karısı
Biröderagrumo Abinin damadı
Biröderabredo Abinin gelini
Biröderadrono Abinin erkek torunu
Biröderadroneto abinin kız torunu
Biröderabredba’o abinin Gelininin babası
Biröderabredma’o abinin gelininin annesi
Biröderagruṃa’o abinin damadının babası
Biröderagrumma’o abinin damadının annesi
Biröderedo Niso Abinin oğlu
Birödereto Niseto Abinin kızı
Eblevivulo Ablanın kocası (enişte)
Eblegrumo ablanın damadı
Eblebredo ablanın gelini
Ebledrono ablanın erkek torunu
Ebledroneto ablanın kız torunu
Eblebredba’o ablanın Gelininin babası
Eblebredma’o ablanın gelininin annesi
Ebleruṃa’o ablanın damadının babası
Eblegrumma’o ablanın damadının annesi
Ebledo Niso ablanın oğlu
ebledoso niseto ablanın kızı
Joseno Erkek kuzen
Josenvivo Josenesposo Erkek kuzenin karısı
Josenedo Erkek kuzenin oğlu
Josenedoso Erkek kuzenin kızı
Josenagrumo Erkek kuzenin damadı
Josenabredo Erkek kuzenin gelini
Josenabredba’o Erkek kuzenin gelininin babası
Josenabredma’o Erkek kuzenin gelininin annesi
Josenagruṃa’o Erkek kuzenin damadının babası
Josenagrumma’o Erkek kuzenin damadının annesi
josenma’ahato Erkek kuzenin teyzesi
Josenma’ahatvivulo Josenma’ahataspano Erkek kuzenin teyzesinin kocası
Josenma’ahatedo Erkek kuzenin teyze oğlu
Josenma’ahatedoso Erkek kuzenin teyze kızı
Josenba’ahato Erkek kuzenin halası
Josenba’ahatvivulo Josenba’ahataspano Erkek kuzenin halasının kocası
Josenba’ahatedo Erkek kuzenin hala oğlu
Josenba’ahatedoso Erkek kuzenin hala kızı
Josenmafrato Erkek kuzenin dayısı
josenmafratedo Erkek kuzenin dayı oğlu
Josenmafratedoso Erkek kuzenin dayı kızı
Joseneto Kız kuzen
Josenetvivulo Josenetaspano Kız kuzenin kocası
Josenetedo Kız kuzenin oğlu
Josenetedoso Kız kuzenin kızı
Josenetagrumo Kız kuzenin damadı
josenetabredo Kız kuzenin gelini
Josenetabredba’o Kız kuzenin gelininin babası
Josenetabredma’o Kız kuzenin gelininin annesi
Josenetagruṃa’o Kız kuzenin damadının babası
Josenetagrumma’o Kız kuzenin damadının annesi
Josenetma’ahato Kız kuzenin teyzesi
Josenetma’ahatvivulo Josenetma’ahataspano Kız kuzenin teyzesinin kocası
Josenetma’ahatedo Kız kuzenin teyze oğlu
Josenetma’ahatedoso Kız kuzenin teyze kızı
Josenetba’ahato Kız kuzenin halası
Josenetba’ahatvivulo Josenetba’ahataspano Kız kuzenin halasının kocası
Josenetba’ahatedoso Kız kuzenin hala oğlu
Josenetmafrato Kız kuzenin hala kızı
Josenetmafratedo Kız kuzenin dayısı
Josenetmafratedoso Kız kuzenin dayı oğlu
Niso Kız kuzenin dayı kızı
Niseto Erkek yeğen
Nisvivo Erkek yeğenin karısı
Nisedoso Erkek yeğenin kızı
Nisedo Erkek yeğenin oğlu
Nisagrumo Erkek yeğenin damadı
Nisabredo Erkek yeğenin gelini
Nisadrono Erkek yeğenin erkek torunu
nisadroneto Erkek yeğenin kız torunu
Nisagrumma’o Erkek yeğenin damadının annesi
Nisagruṃa’o Erkek yeğenin damadının babası
Nisabredma’o Erkek yeğenin gelininin annesi
Nisabredba’o Erkek yeğenin gelininin babası
Niseto Kız yeğen
Nisetvivulo Nisetaspano kız yeğenin kocası
Nisetedoso kız yeğenin kızı
Nisetedo kız yeğenin oğlu
Nisetagrumo kız yeğenin damadı
Nisetabredo kız yeğenin gelini
Nisetadrono kız yeğenin erkek torunu
Nisetadroneto kız yeğenin kız torunu
Nisetagrumma’o kız yeğenin damadının annesi
Nisetagruṃa’o kız yeğenin damadının babası
Nisetabredma’o kız yeğenin gelininin annesi
Nisetabredba’o kız yeğenin gelininin babası
aneşto Enişte
Ado Dede
advivo Adeto nine
Adfrato Dedenin erkek kardeşi
Adahato Dedenin kız kardeşi
Adba’o Dedenin babası
Adado Dedenin dedesi

innimal ölçüsü örnekleri

Category : Dil bilgisi

Türkçedeki –ıntı, -inti’nin muadilidir. Nomulideki “-ato” son ekinin alternatifidir. 2 harfli köklerde ölçü “innimah” haline dönüşür. Tek harflilerde ölçü yoktur. Türkçede bazı fiillerde –inti takılı kelime olmasa da nomuli kurallarına göre olmasında mahzur yoktur yoksa türkçe için yoktur.

NOMULITÜRKÇEEkliölçülüanlam
EstiolmakEstatoİnesitahooluntu
DiçiSöylemekDiçatoİndiçahosöylenti
İriGitmekİratoİnîrahoGidinti
AdeptiAlmakAdeptatoinadiptoAlıntı
GuviVermekGuvatoingivahoVerinti
findiBulmakfindatoinfinadoBuluntu
KroiKoymakKrŏtoinkirahôKoyuntu
LiviBırakmakLivatoİnlivaho-inlîiavoBırakıntı
SentumihissetmekSentumatoinsinatumoHissedinti
İseriGöstermekİseratoinîsaroGösterinti
KipiTutmakKipatoinkipahoTutuntu
TöniDönmekTönatoİntinahoDönüntü
JelebiGetirmekJelebatoinjilaboGetirinti
eidumiYardım etmekeidumatoineîdamoYardım edinti
KetiYazmakKetatoinkitahoYazıntı
LudiOynamakLudatoinlidahoOynantı
AdiKatmakadatoKatıntı
DeneşiTanışmakdeneşatoindinaşotanışıntı
KefiDurmakKefatoinkifahoDuruntu
SabiKonuşmakSabatoinsibahoKonuşuntu
SediOturmakSedatoinsidahooturuntu
VeitiBeklemekVeitatoinvîatoBeklenti
LegiOkumakLegatoinligahoOkuntu
LoziKaybolmakLozatoinlizahoKayboluntu
ŞüdiDüşmekŞüdatoinşidahoDüşüntü
EşteriSatın almakEşteratoineşitaroSatın alıntı
ResliGöndermekReslatoinrisaloGönderinti
ViniKazanmakVinatoinvinahoKazanıntı
DeliGelişmekDelatoindilahoGelişinti
İotiYetmekİotatoinîtahoYetinti
KarçiHarcamakKarçatoinkiraçoHarcantı
MoriÖlmekMoratoinmirahoÖlüntü
PediYürümekpedatoinpidahoyürüntü
GoçiSebep olmakGoçatoingiçahoSebep oluntu
KapumiKabul etmekKapumatoinkipamoKabul edinti
RekliniDayamakReklinatoinrikalinoDayantı
AperumiAçıklamakAperumatoinapiramoAçıkantı
SetriÖrtmeksetratoinsitaroÖrtüntü
AsiAzalmakasato  
EldiDilemekEldatoinelidahoDilenti
SegiSeçmekSegatoinsigahoSeçinti
ZegaliBaşarmakZegalatoinzigaloBaşarıntı
anetiAnlamakanetatoinanitahoanlantı
AmiSevmekamatosevinti
PesniTartmakPesnatoİnpisanoTartıntı
KeçiYakalamakKeçatoinkiçahoYakalantı
DeniTanımakDenatoindinahoTanıntı
raçiulaşmakRaçatoinriçahoUlaşıntı
PelanumiPlanlamakPelanumatoinpilanumoPlanlantı
AgiDavranmakAgatoDavrantı
KludiKapatmakKludatoinkiladoKapatıntı
DankumiTeşekkür etmekDankumatoindinakumoTeşekkür edinti
AnakniEdinmekAnaknatoinanikanoEdininti
BliriBelirmekBliratoinbilarobelirinti
NeşriYaymakNeşratoinnişaroYayıntı
GardiKorumakGardatoingiradoKoruntu
KaidenumiKaydetmekKaidenumatoinkiîadenumoKaydedinti
RemniKontrol etmekRemnatoinrimanoKontrol edinti
RemiAtmakRematoinrimahoAtıntı
Eterovumiİtiraf etmekEterovumatoinetiravumoİtiraf edinti
PretiHazır olmakPretatoinpiratoHazır oluntu
VaniİstemekVanatoinvinahoİstenti
ankeliEngel olmakAnkelatoinanikaloEngel oluntu
LaiçiSermekLaiçatoinliîaçoSerinti
RedçumiCevaplamakRedçumatoinridaçumoCevaplantı
KonektumiBağlamakKonektatoinkinaktumoBağlantı
VidegiBakmakVidegatoinvidagoBakıntı
LoŋiUzamakLoŋatoinlinagoUzantı
GönaliÇalışmakgönalatoinginaloÇalışıntı
İunçiKatılmakİunçatoinînaçoKatılıntı
UmiYapmakUmatoyapıntı
HaviSahip olmakHavatoinhivahoSahip oluntu
EndiDenemekEndatoinenidahoDenenti
JiBir olmakJatoBir oluntu
PikiToplamakPikatoİnpikahoToplantı
ŞeribilmekŞeratoinşirahoBilinti
MüniÖnemsemekMünatoinminahoÖnemsenti
Vöriİşaret olmakVöratoinvirahoİşaret oluntu
AmrumiEmretmekAmrumatoinamiramoEmredinti
Esemiİncelemekesematoinesimahoİncelenti
eḥiYerleşmekeḥatoYerleşinti
BesigeçmekbesatoinbisahoGeçinti
TegnaliİşlemekTegnalatointiganaloİşlenti
ToreçumiTercih etmekToreçumatointiraçumoTercih edinti
DradumiTehdit etmekDradumatoindiradumoTehdit edinti
bejiniBaşlamakBejinatoinbijanoBaşlantı
ZöriSürmekZöratoinzirahoSürüntü
EteziUymakEtezatoinetizahouyuntu
KonserviSaklamakKonservatoinkinaservoSaklantı
JrîAğlamakJriatoinjiraioAğlantı
KantumiŞarkı söylemekKantumatoinkinatumoŞarkı söylenti
ApilumiHitap etmekApilumatoİnapilamoHitap edinti
MuandeziEndişelenmek   
FlaviTemiz olmakFlavatoİnfilavoTemiz oluntu
JajumiEtkilemekJajumatoİnjijamoEtkilenti
DiçegiBağırmakDiçegatoİndiçagoBağrıntı
TançiDokunmakTançatoİntinaçoDokununtu
GeviGiymekGevatoİngivahoGiyinti
SageziÖnermekSagezatoİnsigazoönerinti
MetiKorkmakMetatoİnmitahoKorkuntu
NüziKokmakNüzatoİnnizahoKokuntu
RakabiBinmekRakabatoİnrikaboBininti
ikrumiTahmin etmekİkrumatoinîkarumoTahmin edinti
HoihiKaymakHoihatoİnhîahoKayıntı
AdumiEklemekAdumatoİnadimahoEklenti
RekliniYaslamakReklinatoİnrikalinoYaslantı
DesetrumiKeşfetmekDesetrumatoİndisatrumokeşfedinti
ŞeliÇalmakŞelatoİnşilahoÇalıntı
ÇehiÇekmekÇehatoİnçilahoÇekinti
GardiSavunmakGardatoİngiradoSavununtu
KanbiDeğişmekKanbatoİnkinaboDeğişinti
Permitumiİzin vermekPermitumatoİnpiramitumoİzin verinti
TesgiSuçlamakTesgatoİntisagoSuçlantı
Demiİnşa etmekDematoİndimahoİnşa edinti
PinjiBoyamakPinjatoİnpinajoboyantı
KamentumiYorumlamakKamentumatoİnkimantumoYorumlantı
İahiriAyırmakiahiratoİnîharoayrıntı
SolviÇözmekSolvatoinsilavoçözüntü
DesomniUyanmakDesomnatoİndisamnoUyanıntı
MentiSanmakMentatoİnminatoSanıntı
EşrumiIsrar etmekEşrumatoİneşiramoIsrar edinti
TohiDökmekTohatoİntihahoDöküntü
KiziÖpmekKizatoİnkîazoÖpüntü
rŏzoYarışmakRŏzatoİnrizahoYarışıntı
VidiGörmekVidatoİnvidaho-invîadoGörüntü
MentiDüşünmekMentatoİnminatoDüşününtü
DiçvaniKastetmekDiçvanatoİndiçavanoKastedinti
UmiSağlamakUmatoSağlantı
FalovumiTakip etmekFalovumatoİnfilavumoTakip edinti
AmeniHoşlanmakAmenatoİnaminoHoşlanıntı
İnşiKurmakİnşatoİnîanişoKuruntu
HotiÖdemekHotatoİnhitahoödenti
Belaviİnanmak   
MurtiYönlendirmek   
OferumiTeklif etmek   
ResiKalmakResatoİnrisahokalıntı
EsperiUmmakEsperatoinesiparoumuntu
SaliSatmakSalatoİnsilahoSatıntı
VaçiİzlemekVaçatoİnviçahoizlenti
EtezumiUygulamak   
LereniöğrenmekLerenatoİnliranoÖğrenti
GaliBüyümekGalatoİngilahobüyüntü
SovartumiDesteklemek   
SevisumiServis etmekSevisumatoİnsivasumoServis edinti
hahiYükselmekhahatoİnhihahoYükselti
HevdenumiKanıtlamak   
ZeniGirmekZenatoİnzinahogirinti
Muhelgiİlgilenmek   
KontriKarşı olmak   
ŞerfahiNot almak   
KuristumiMerak etmek   
ŞovariAcı çekmek   
KomeniPaylaşmakKomenatoinkimanopaylaşıntı
zərotumiZiyaret etmek   
KêhaniZor olmak   
ArseihiVarsaymakArseihatoinarisaihovarsayıntı
OriYerine koymakOrato  
DiçaperiBahsetmek   
GegeriKaçırmakgegeratoİŋigaroKaçırıntı
İetiVurmakietatoİnîtahoVuruntu
Etrosumiİtiraz etmekEtrosumatoİnetirasumoİtiraz edinti
EntegrumiTamamlamakEntegrumatoİnenitagrumoTamamlantı
RidiGülmekRidatoİnridaho-inrîadoGülüntü
DeşiTaşımakDeşatoİndişahoTaşıntı
AlasiSallamakAlasatoİnalisahoSallantı
VoliUçmakVolatoİnvilahoUçuntu
ToviDövmekTovatoİntivahoDövüntü
TarjatiHedef olmakTarjatatoİntirajatoHedef oluntu
ZetumiAyarlamakZetumatoİnzitamoayarlantı
GeltariKaldırmakGeltaratoiŋilatarokaldırıntı
Feibeslemekfətobeslenti
TelmitiSınırlamak   
OmetiÖlçmekometatoinomitahoÖlçüntü
İnternumiiçermek   
PromisiSöz vermek   
Elonumiİlan etmek   
sekiAyrılmak   
ĞarkiBatmakĞarkatoinğirakobatıntı
EdiçiEğitmekEdiçatoinedîaçoEğitinti
FalgumiFark etmek   
TevziDağıtmakTevzatointivazoDağıtıntı
hedriHatırlamak   
TekbariHaber vermek   
KapumiOnaylamak   
VotumiOy vermekVotumatoinvitamoOy verinti
ṭauriTüremekṬauratoinṭiurahoTürenti
JompiZıplamakJompatoinjimapozıplantı
MüniÖnemli olmakMünatoinminahoÖnemli oluntu
Boniİyi olmakBonatoinbinahoİyi oluntu
SeihiSaymakSeihatoinsîahoSayıntı
EherhutumiEgzersiz yapmak   
roliyuvarlamakRolatoinrilahoYuvarlantı
JarikatiincinmekJarikatoinjirakatoİncinti
pənumiTakdir etmek   
KoldumiSıralamakKoldumatoinkiladumoSıralantı
SoraniKuşatmakSoranatoinsiranoKuşatıntı
ZegâtiYakınmak   
TibiBasmakTibatoİntibaho-intîaboBasıntı
FariUzak olmakFaratoinfirahoUzak oluntu
KontinumiDevam etmek   
ZetriGermekZetratoinzitarogerinti
ArestiTutuklamakArestatoinarisatoTutuklantı
VediGeniş olmak   
MexiKarışmakMexatoinmikasoKarışıntı
AdeiBaşvurmakadəto  
BefumiZedelemekBefumatoinbifamoZedelenti
NoviYeni olmaknovato  
ordumiDüzenlemekOrdumatoinoridamoDüzenlenti
harşiPişmekHarşato  
TelkiKilitlemekTelkatointilakoKilitlenti
neiYakmaknəto 
GönalfinemiEmekli olmak   
VenigelmekVenatoinvinahoGelinti
istadiKullanmakİstadatoinîasatadoKullanıntı
MuldiSormakmuldatoİnmiladoSoruntu
SörçiAramakSörçatoinsiraçoArantı
PedegiKoşmakPedegatoinpidagoKoşuntu
Avantumiİlerlemek   
AudiDuymakAudato  
VitiYaşamakVitatoİnvîato-invitahoYaşantı
VahiziÜremekVahizatoinvihazoÜrenti
AperiaçmakAperatoinapirahoAçıntı
ÇeziÇizmekÇezatoinçizahoÇizinti
KreiYaratmak   
JelenumiYalan söylemekJelenumatoinjilanumatoYalan söylenti
BeriKırmakBeratoinbirahoKırıntı
ErtiArtmakErtatoineritahoArtıntı
ŞakikesmekŞakatoinşikahoKesinti
ManjiYemekManjatoinminajoYeyinti
NusiSunmakNusatoinnisahoSununtu
ZikriAnmakZikratoinzikaroAnıntı
EdriYönetmekedratoinedirahoYönetinti
PorketiUnutmakPorketatoinpiraketoUnutuntu
KegiKaçmakKegatoinkigahoKaçıntı
AudegiDinlemekAudegatoinaudigahoDinlenti
GegeriÇıkarmakGegeratoiŋigaroÇıkarıntı
JansiYansımakJansatoinjinasoYansıntı
SibiDolmakSibatoİnsibaho-insîaboDoluntu
GerriSavaşmakGerratoiŋiraroSavaşıntı
PaşiİtmekPaşatoinpişahoitinti
DoçiÖğretmekDoçatoindiçahoÖğretinti
DadiSığmakDadatoindidahoSığıntı
AlkiAsmakalkatoinalikahoasıntı
segnumiİmzalamak   
trevigezmekTrevatointiravogezinti
İmagumiHayal etmek   
nasjiDoğmakNasjatoinnisajoDoğuntu
MorîEvlenmekMoriatoinmiraioEvleninti
TrinkiiçmekTrinkatointirankoİçinti
NoriYakın olmakNoratoinnirahoYakın oluntu
JokumiYüklemekJokumatoinjikamoYüklenti
ÇasapumiCezbetmekÇasapumatoinçisapumoCezbedinti
KigumiDavet etmekKigumatoinkigamoDavet edinti
vörniuyarmakvörnatoinviranouyarıntı

Ürün ismi örnekleri

Category : Dil bilgisi

KELİMEMANAEKLİÖLÇÜLÜMANA
ArboAğaçArbienoArübühoAğaçtan yapılmış
BardoTahtaBardienoBürüdoTahtadan yapılmış
AkvoSuAkvienoAküvühoSu ürünü
TuraboToprakTurabienoTürüboTopraktan yapılmış
VitroCamVitrienoVütüroCamdan yapılmış
DermoderiDermienoDürümoDeriden yapılmış
BuhrobuğdağBuhrienoBühüroBuğdaydan yapılmış
PaporokağıtPaporienoPüpüroKağıttan yapılmış
BrikotuğlaBrikienoBürükoTuğladan yapılmış
SandoKumSandienoSünüdoKumdan yapılmış
LitotaşLitienoLütühoTaştan yapılmış
ÇozoPeynirÇozienoÇüzühoPeynirden yapılmış
FerodemirFerienoFürühoDemirden yapılmış
KuprobakırKuprienoKüpüroBakırdan yapılmış
AtoEtAtienoAtühoEtten yapılmış
FrutoMeyveFrutienofürütoMeyveden yapılmış
AvroAltınAvrienoAvürühoAltından yapılmış
ArgenogümüşargenienoArügünoGümüşten yapılmış
GerenoÇiçekGerenienoGürünoÇiçekten yapılmış
ÇikoÇikolataÇikienoÇükühoÇikolatadan yapılmış
ÇêlagoçilekÇêlagienoÇülügoÇilekten yapılmış
TohmodüğmeTohmienoTühümoDüğmeden yapılmış
GrosoçimenGrosienoGürüsoÇimenden yapılmış
KutnoPamukKutnienoKütünoPamuktan yapılmış
RopoKetenRopienoRüpühoKetenden yapılmış
HabloİpHablienoHübüloİpten yapılmış
TomatodomatesTomatienoTümütoDomatesten yapılmış
NitçaloNikelNitçalienoNütüçaloNikelden yapılmış
KemdonişastakemdienokümüdoNişastadan yapılmış

Alet ismi yapma örnekleri

Category : Dil bilgisi

                                                               ALET İSMİ YAPMA MİSALLERİ

alet ismi yapmak için ekler –il, -jias son ekleri ve nomal ölçüsüdür (nomal 3 harften az sessiz harfli köklerde kullanılamaz)

NOMULITÜRKÇEEkliölçülüanlam
EstiOlmakEstiloOlma aleti
DiçiSöylemekDiçiloSöyleme aleti
İriGitmekİriloGitme aleti
AdeptiAlmakAdeptiloAdopatoAlma aleti
GuviVermekGuviloVerme aleti
findiBulmakFindiloFonadoBulma aleti
KroiKoymakKrojiasoKoyma aleti
LiviBırakmakLiviloBırakma aleti
SentumihissetmekSentiloSonatoHis aleti
İseriGöstermekiseriloiosaroGösterme aleti
KipiTutmakKipiloTutucu
TöniDönmekTöniloDönme aleti
JelebiGetirmekJelebiloJolaboGetirici
eidumiYardım etmekEidumiloEiodamoY. etme aleti
KetiYazmakKetiloKalem
LudiOynamakLudiloOyuncak
AdiKatmakAdiloKatma aleti
DeneşiTanışmakDeneşiloDonaşoTanışma aleti
KefiDurmakKefiloDurma aleti
SabiKonuşmakSabiloDil organı
SediOturmakSediloOturak
VeitiBeklemekVeitiloVoiatoBekleme aleti
LegiOkumakLegiloOkuma aleti
LoziKaybolmakLoziloKaybolma aleti
ŞüdiDüşmekŞüdiloDüşme aleti
EşteriSatın almakEşteriloEşotaropara
ResliGöndermekResliloRosaloGönderici
ViniKazanmakViniloVoianoKazanma aleti
DeliGelişmekDeliloGelişme aleti
İotiYetmekİotiloYetme aleti
KarçiHarcamakKarçiloKoraçopara
MoriÖlmekTemriloTomaroÖldürme aleti
PediYürümekPediloYürüme aleti
GoçiSebep olmakGoçiloSebep olma aleti
KapumiKabul etmekKapumiloKopamok. etme aleti
RekliniDayamakRekliniloRokalinoDayama aleti
AperumiAçıklamakAperumiloaporamoAçıklama aleti
SetriÖrtmeksetriloSotaroÖrtü
AsiAzalmakAsumiloAzaltma aleti
EldiDilemekEldiloDileme aleti
SegiSeçmekSegiloSeçme aleti
ZegaliBaşarmakZegaliloZogaloBaşarma aleti
anetiAnlamakAnetiloAnlama aleti
AmiSevmekAmiloSevme aleti
PesniTartmakPesniloPosanoTartı
KeçiYakalamakKeçiloYakalama aleti
DeniTanımakDeniloTanıma aleti
raçiulaşmakRaçiloUlaşım aracı
PelanumiPlanlamakPelaniloPolanoPlan aleti
AgiDavranmakAgiloDavranma aleti
KludiKapatmakKludiloKoladoKapak
DankumiTeşekkür etmekDankiloDonakoTeşekkür aleti
AnakniEdinmekAnakniloAnokanoEdinme aleti
BliriBelirmekBliriloBolaroBelirme aleti
NeşriYaymakNeşriloNoşaroYayma aleti
GardiKorumakGardiloGoradoKoruma aleti
KaidenumiKaydetmekKaideniloKoiadenoKayıt cihazı
RemniKontrol etmekRemniloRomanoKontrol cihazı
RemiAtmakRemiloAtma aleti
Eterovumiİtiraf etmekEteroviloEtoravoİtiraf aleti
PretiHazır olmakPretumiloPoratoHazırlama aleti
VaniİstemekVaniloİsteme aleti
ankeliEngel olmakAnkeliloAnokaloEngel olma aleti
LaiçiSermekLaiçiloLoiaçoSerme aleti
RedçumiCevaplamakRedçiloRodaçoCevap aleti
KonektumiBağlamakKonektumiloKonaktumoBağlama aleti
VidegiBakmakVidegiloVodagoBakma aleti
LoŋiUzamakLoŋiloLonagoUzama aleti
GönaliÇalışmakGönalilogonaloÇalışma aleti
İunçiKatılmakiunçiloionaçoKatılma aleti
UmiYapmakUmiloYapma aleti
HaviSahip olmakHaviloSahip olma aleti
EndiDenemekEndiloDeneme aleti
JiBir olmakJiloBir olma aleti
PikiToplamakPikiloToplayıcı
ŞeribilmekŞeriloBilme aleti
MüniÖnemsemek   
Vöriİşaret olmakTevriloişaretleyici
AmrumiEmretmekAmriloEmir aleti
EsemiİncelemekEsemiloİnceleme aleti
eḥiYerleşmekeḥumiloYerleştirici
BesigeçmekBesiloPasaport
TegnaliİşlemekTegnaliloToganaloİşleme aleti
ToreçumiTercih etmekToreçiloToraçoTercih aleti
DradumiTehdit etmekDradiloDoradoTehdit aleti
bejiniBaşlamakBejiniloBojanoBaşlama aleti
ZöriSürmekzöriloSürme aleti
EteziUymakEteziloUyma aleti
KonserviSaklamakKonserviloKonaservoSaklama aleti
JrîAğlamakJrijiasoJoraioAğlama aleti
KantumiŞarkı söylemekKantiloKonatoŞarkı aleti
ApilumiHitap etmekApililoapoialoHitap aleti
MuandeziEndişelenmek   
FlaviTemiz olmakFlavumilofolavumotemizleyici
JajumiEtkilemekJajumiloJojamoEtkileme aleti
DiçegiBağırmakDiçegiloDoçagoMegafon
TançiDokunmakTançiloTonaçoDokungaç
GeviGiymekGeviloGiyme aleti
SageziÖnermek   
MetiKorkmakMetiloKorkma aleti
NüziKokmakNüziloBurun
RakabiBinmekRakabiloRokaboBinek
ikrumiTahmin etmekİkriloiokaroTahmin aleti
HoihiKaymakHoihiloHoiahoKayak
AdumiEklemekAdumiloEkleme aleti
RekliniYaslamakRekliniloRokalinoYaslama aleti
DesetrumiKeşfetmekDesetriloDosatroKeşif aleti
ŞeliÇalmakŞeliloÇalma aleti
ÇehiÇekmekÇehiloÇekici
GardiSavunmakGardiloGoradoKalkan
KanbiDeğişmekKanbiloKonaboDeğişim aleti
Permitumiİzin vermekPermitiloPoramitoİzin aleti
TesgiSuçlamakTesgiloTosagoSuçlama aleti
Demiİnşa etmekDemiloİnşa etme aleti
PinjiBoyamakPinjiloPonajoFırça
KamentumiYorumlamakKamentiloKomantoYorum aleti
İahiriAyırmakİahiriloİoharoAyraç
SolviÇözmekSolviloSolavoÇözme aleti
DesomniUyanmakDesomniloDosamnoÇalar saat
MentiSanmakMentiloMonatoBeyin
EşrumiIsrar etmekEşriloIsrar aleti
TohiDökmektohiloMaşrapa
KiziÖpmekKiziloDudak
rŏzoYarışmakRŏziloYarış aracı
VidiGörmekVidiloVoiadogözlük
MentiDüşünmekMentiloMonatoBeyin
DiçvaniKastetmek   
UmiSağlamak   
FalovumiTakip etmekFalovilo Takip aleti
AmeniHoşlanmak   
İnşiKurmakİnşiloionaşoKurma aleti
HotiÖdemekHotiloPara
BelaviİnanmakBelaviloBolavoİnanma aleti
MurtiYönlendirmekMurtiloMoratoNavigatör
OferumiTeklif etmekOferiloTeklif aleti
ResiKalmakresiloKalma aleti
EsperiUmmakEsperiloEsoparoUmut aleti
SaliSatmakSaliloSatma aleti
VaçiİzlemekVaçiloKamera
EtezumiUygulamakEtezumiloEtozamoUygulama aleti
LereniöğrenmekLereniloLoranoÖğrenme aleti
GaliBüyümekGaliloBüyüme aleti
SovartumiDesteklemekSovartiloSovartoDestek aleti
SevisumiServis etmekSevisiloSovasoServis aleti
hahiYükselmekHahiloAsansör
HevdenumiKanıtlamakHevdeniloHovadenoKanıt aleti
ZeniGirmekZeniloGirme aleti
MuhelgiİlgilenmekMuhelgiloMohalgoİlgilenme aleti
KontriKarşı olmakKontriloKonatroKarşı olma aleti
ŞerfahiNot almakŞerfahiloŞorafahoNot alma aleti
KuristumiMerak etmekKuristiloKorastoMerak aleti
ŞovariAcı çekmekŞovariloŞovaroAcı çekme aleti
KomeniPaylaşmakKomeniloKomanoPaylaşım aleti
zərotumiZiyaret etmekzərotiloZoratoZiyaret aleti
KêhaniZor olmakKêhanumiloKohanumoZorlama aleti
ArseihiVarsaymakArseihiloArosaihoVarsayım aleti
OriYerine koymakOriloy. koyma aleti
DiçaperiBahsetmek   
GegeriKaçırmakGegeriloGogaroKaçırma aleti
İetiVurmakİetiloÇekiç
Etrosumiİtiraz etmekEtrosiloEtorasoİtiraz aleti
EntegrumiTamamlamakEntegrumiloEnotagrumoTamamlama aleti
RidiGülmekRidiloRoiadoGülme aleti
DeşiTaşımakDeşiloTaşıt
AlasiSallamakAlasiloSallama aleti
VoliUçmakVoliloUçak
ToviDövmekToviloSopa
TarjatiHedef olmakTarjatiloTorajatoHedef aleti
ZetumiAyarlamakZetumiloZotamoAyarlama aleti
GeltariKaldırmakGeltariloGolataroVinç
FeibeslemekFeiloBesleme aleti
TelmitiSınırlamakTelmitiloTolamitoSınırlama aleti
OmetiÖlçmekOmetiloMetre
İnternumiiçermek   
PromisiSöz vermekPromisiloPoramisoSöz verme aleti
Elonumiİlan etmekEloniloİlan aleti
sekiAyrılmakSekiloAyrılma aleti
ĞarkiBatmakĞarkiloĞorakoİğne
EdiçiEğitmekEdiçiloEdoiaçoEğitim aleti
FalgumiFark etmekFalgiloFolagoFark aleti
TevziDağıtmakTevziloTovazoDağıtıcı
hedriHatırlamakHedriloHodaroHatırlama aleti
TekbariHaber vermekKabariloKobaroHaber aleti
KapumiOnaylamakKapiloOnay aleti
VotumiOy vermekVotiloOy aleti
ṭauriTüremekṬauriloTüreme aleti
JompiZıplamakJompiloJomapotrambolin
MüniÖnemli olmak   
Boniİyi olmakTebniloTobanoİyi etme aleti
SeihiSaymakSeihiloSoiahoSayaç
EherhutumiEgzersiz yapmakEherhutiloEhorahutoEgzersiz aleti
roliyuvarlamakRoliloYuvarlama aleti
Jarikatiincinmek  
pənumiTakdir etmekpəniloTakdir aleti
KoldumiSıralamakKoldumiloKoladumoSıralayıcı
SoraniKuşatmakSoraniloSoranoKuşatma aleti
ZegâtiYakınmakZegâtiloZogatoYakınma aleti
TibiBasmakTibiloToiabobuton
FariUzak olmak  Uzak olma aleti
KontinumiDevam etmek  Devam etme aleti
ZetriGermekZetriloZotaroGerme aleti
ArestiTutuklamakArestiloArosatoKelepçe
VediGeniş olmakVedumiloVodamoGenişleme aleti
MexiKarışmakMexiloMokasoKarışma aleti
AdeiBaşvurmakAdeiloBaşvurma aleti
BefumiZedelemekBefumiloBofamoZedeleme aleti
NoviYeni olmakNovumiloNovamoYenileme aleti
ordumiDüzenlemekOrdumiloOrodamoDüzenleyici
harşiPişmekHarşiloHoraşoTencere
TelkiKilitlemekTelkiloTolakoKilitleme aleti
neiYakmakNeilokibrit
GönalfinemiEmekli olmakTegnalfinemiloToganalfinemoe. etme aleti
VenigelmekVeniloGelme aleti
istadiKullanmakİstadiloİosatadoKullanım aleti
MuldiSormakMuldilomoladoSorma aleti
SörçiAramakSörçiloSoraçoArama cihazı
PedegiKoşmakPedegiloPodagoKoşu bandı
AvantumiİlerlemekAvantumiloAvonatumoİlerleme aleti
AudiDuymakAudiloDuyma aleti
VitiYaşamakVitiloYaşama aleti
VahiziÜremekVahiziloVohazoÜreme organı
AperiaçmakAperiloAçacak
ÇeziÇizmekÇeziloÇizme aleti
KreiYaratmak   
JelenumiYalan söylemekJeleniloJolanoYalan aleti
BeriKırmakBeriloKırıcı
ErtiArtmakErtiloArtış aleti
ŞakikesmekŞakiloKesme aleti
ManjiYemekManjiloMonajoKaşık
NusiSunmakNusiloSunma aleti
ZikriAnmakZikriloZokaroAnma aleti
EdriYönetmekEdriloYönetim aleti
PorketiUnutmakPorketiloPoraketoUnutma aleti
KegiKaçmakKegiloKaçma aleti
AudegiDinlemekAudegiloDinleme cihazı
GegeriÇıkarmakGegeriloGogaroÇıkarma aleti
JansiYansımakJansiloJonasoAyna
SibiDolmakSibiloDolma aleti
GerriSavaşmakGerriloGoraroMühimmat
PaşiİtmekPaşiloİtme aleti
DoçiÖğretmekDoçiloÖğretme aleti
DadiSığmakDadiloSığma aleti
AlkiAsmakAlkiloAskı
segnumiİmzalamakSegniloSoganoİmza aleti
trevigezmekTreviloToravoGezme aleti
İmagumiHayal etmekİmagumiloİomagumoh. etme aleti
nasjiDoğmakNasjumiloNosajumoDoğurma aleti
MorîEvlenmekMoriumiloMoraiumoEvlendirme a.
TrinkiiçmekTrinkiloTorankoBardak
NoriYakın olmakTenriloTonaroYakınlaştırma a.
JokumiYüklemekJokiloYük aleti
ÇasapumiCezbetmek   
KigumiDavet etmekKigumiloKogamod. etme aleti
vörniuyarmakVörnilovoranoUyarma aleti